facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 513 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 453 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 346 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 353 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 370 Son Yorum: Gamze

Uluslararası Kamu Maliyesi Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni Uluslararası Kamu Maliyesi Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Küreselleşmenin kuramsal arka planını açıklamak
Okey Küreselleşmenin kuramsal arka planı, Neoliberal iktisat kuramına dayanır. 

Okey Bu kuram devletin ekonomideki etkinlik ve faaliyet alanını azaltmayı hedefleyen Monaterizm, Avusturya ve Chicago okulları, Arz yanlı iktisat ve Anayasal iktisat okulları tarafından temsil edilir. 

Okey Küreselleşmeye bir diğer kuramsal destek, finansal piyasaların gelişimi üzerinde en önemli engelin devletler tarafından uygulanan kontroller olduğunu savunan finansal baskı analizidir.

Küreselleşme sürecinde devletin değişen işlevlerinin tarihsel ve kuramsal olarak gelişimini özetlemek
Okey Küreselleşme sürecinde devletler küresel ölçekte bir üretim sistemi ve piyasaların varlığında işlevlerini yeniden tanımlamış ve yeni araçlar tasarlamışlardır. 

Okey Devletler, iktisadi, kurumsal ve idari yapılarını dışa açık bir ekonomi ve serbestleştirilmiş piyasaların gereklilikleri doğrultusunda biçimlendirmişlerdir. 

Küreselleşmenin kamu gelir ve harcama sistemleri üzerindeki etkilerini sıralamak
Okey Küreselleşmede sermaye kesimlerinin vergi yükünün düşürülmesiyle özel sektör öncülüğünde büyüme ve yatırım artışı hedeflenmiştir. 

Okey Bu dönemde sermaye kesimleri vergi rekabeti, vergi cennetleri vb. yollarla vergi yükünü düşürme olanakları elde etmiştir. 

Okey Küreselleşmede sermaye faktörünü vergilendirmede zorluk, sermaye dışındaki faktörlerin vergi yükünde artışa neden olmuştur. 

Okey Kamu harcamaları, mali kural, mali disiplin, harcama reformu uygulamaları ile kontrol altına alınmaya ve/veya azaltılmaya çalışılmıştır. 

Okey Özellikle sosyal harcamalar ve yatırım harcamaları önemli ölçüde kısılarak devletin ekonomideki büyüklüğünün azaltılması hedeflenmiştir.
Ara
Cevapla
#2
Kamu malı kavramını tanımlamak
Okey İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetler bazı ölçütlere göre sınıflandırılmaktadır. Özel mallar piyasa mekanizması tarafından kaynak tahsisi yapılan, bölünebilen, fiyatlandırılan, tüketimde rakip olunabilen ve dışlanabilen niteliklere sahiptir. 

Okey Tam kamu malı ise birlikte tüketim özelliğine sahip olan, dışlanamayan, birimlere ayrılamayan ve pazarlanamayan özelliklere sahiptir. 

Okey Bu mallar kamusal mal, sosyal mal olarak da adlandırılmakta olup erdemli, karma ve kulüp malları olarak çeşitli türleri vardır. 

Okey Kamu mallarını faydalarının yayılımına bağlı olarak yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sınıflandırmak mümkündür. 

Uluslararası kamu mallarını açıklamak
Okey Uluslararası kamu malları, birden fazla ülkeyi, bu ülkelerde yaşayan mevcut ve gelecek kuşakları etkileyen faaliyetler olup ortaya çıkan etkileri olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. Küresel ısınma bir uluslararası kamu kötüsü olarak tanımlanır. 

Okey Bu kamu kötüsü ülkelerin ve insanların faaliyetleri sonucunda küresel düzeyde oluşmaktadır ve küresel düzeyde insanların fayda düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Okey Küresel ısınma ile mücadele politikaları, alınan önlemler, girişimler, ortak politikalar ve çabalar sözü edilen olumsuzlukları azaltmaları ölçüsünde yarar sağlar ve uluslararası kamu malı olarak ifade edilir. 

Uluslararası kamu mallarının temel özelliklerini ayırt etmek
Okey Uluslararası kamu mallarının dört temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar uluslararası düzeyde kamusallığın olması, faydaların yayılma alanı itibarıyla uluslararası ya da evrensel olması, finansmanın uluslararası düzeyde sağlanması ve üretimin ya da hizmetin uluslararası kuruşlarca sağlanmış olması olarak ifade edilebilir. Uluslararası kamu mallarını sınıflandırmak. 

Okey Uluslararası kamu malları bazı ölçütlere göre sınıflandırılarak bu malların anlaşılmasına, etkin politikalar geliştirilerek üretimlerinin etkin bir düzeyde sağlanmasına, finansman kaynaklarının bulunmasına katkı sağlanabilir. 

Okey Genel olarak uluslararası kamu malları geleneksel veya yeni olmalarına, oluşumlarına, sektörlere, sağladıkları faydaların türüne, kamusallık düzeylerine ve toplam sunum teknolojilerine göre sınıflandırılmaktadır.
Ara
Cevapla
#3
Barış ve güvenlik hizmetinin uluslararası niteliğini açıklamak
Okey Barışın sağlanması ve karışıklıkların çözümlenmesi konularında ulus devletlerin başarısız olması ya da barışçıl çözümlerin bulunamaması, diğer ülke ya da bölgelere yayılan sorunların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Okey Günümüz dünyasında aslında belki de çok az karışıklık sadece bölgesel olumsuzluklar yayıyor denilebilir.

Okey Bugün yaşanan kargaşalardan pek çoğunun olumsuzlukları neredeyse bütün dünyayı ilgilendirmektedir. 

Okey Çünkü barışın sağlanması ve korunması bütün insanlığı ilgilendiren ve bütün insanlığın yararına olan bir durumdur. Bu bağlamda tüketimde rekabetin olmadığı barış ve güvenlikte, ilave bir tüketicinin maliyeti sıfıra eşittir. 

Okey Tüketimde rekabet ve dışlamanın olmadığı küresel düzeyde barış ve güvenlik söz konusu ise herkes bu durumun ortaya çıkardığı faydadan yararlanır. 

Okey Ancak küresel barış ve güvenliğin yetersiz sunumu ya da hiç sunulmaması da savaş, şiddet, terörizm, yoksulluk, istikrarsızlık, çevre tahribatı gibi küresel kamusal zararlar ortaya çıkarır. 

Dünya barışının sağlanmasıyla ilgili uluslararası düzeyde yapılabilecek faaliyetlerin neler olabileceğini özetlemek
Okey Dünyada barış ortamının sağlanması için gerçekleştirilecek güvenlik faaliyetlerinin uluslararası etkileri olduğu için, diğer tüm uluslararası kamu malı ve hizmetlerinde olduğu gibi uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek iş birlikleri ile sağlanması gerekmektedir. 

Okey Dünyada barış ve güvenlik ortamının sağlanması ancak bu hizmetlerin kolektif olarak sunulmasıyla sağlanabilir. Uzun dönemde sadece böyle bir sistem başarılı olabilir. 

Okey Bu da ancak, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların ya da bölgesel kurumların dünyadaki ülkeleri bir araya getirme çabaları ile sağlanabilir. 

Finansal istikrarın sağlanmasının küresel niteliğini değerlendirmek
Okey Herhangi bir finansal kriz ya da dalgalanma ortamı, sınırları aşan dışsallıklar yaratacağı için finansal istikrar da uluslararası kamu mallarına verilebilecek güzel bir örnektir. 

Okey Çünkü herhangi bir ülkede gerçekleşen finansal istikrarsızlığın (krizin) çoğunlukla çıktığı ülke ya da bölgeyle sınırlı kalmadığı birçok ülkeye yayıldığı geçmişteki örneklerin pek çoğunda görülmüştür. 

Okey Diğer bir deyişle, zayıf bir finansal sistem, finansal istikrarı dünya çapında ciddi olarak rahatsız edecek olumsuz nitelikte dışsallıklar yaratabilir. 

Sağlıkla ilgili uluslararası düzeyde gerçekleştirilebilecek faaliyetleri değerlendirmek
Okey Küreselleşme süreci sağlığın da uluslararası kamu malı olarak tanımlanması sonucunu doğurmuştur. 

Okey Sağlık hizmeti, ulusal düzeyde özel faydaları olması, tüketiminde rekabetin varlığı ve dışlanabilirlik özellikleri nedeniyle piyasada da üretilen bir hizmettir. 

Okey Ancak sağlığın hem ulusal düzeyde hem de küreselleşme süreciyle beraber uluslararası düzeyde önemli dışsallıkları da bulunmaktadır. 

Okey İşte sağlığın uluslararası düzeyde yayılan dışsallığı bu mala uluslararası kamu malı niteliği kazandırmaktadır. 

Okey Küresel değişimlerin yol açtığı uluslararası sağlık sorunlarının çözümü için ülkelerin kendi çıkarlarının ötesinde bir yaklaşımla uluslararası işbirlikleri geliştirmeleri gerekmektedir. 

Okey Bu ise uluslararası sorunların çoğunda olduğu gibi uluslararası sağlık sorunlarının da ancak uluslararası ortak eylemlerle çözülebileceği anlamına gelmektedir. 

Okey Bu noktada, dünya ülkelerini birbirleriyle uyumlu politikalar izlemeye ve bu politikaların finansmanına katkı yapmaya zorlayacak merkezi bir otoritenin bulunması sağlık hizmetlerin yeterli düzeyde sunulması için zorunludur. 

Küreselleşmenin sağlık hizmetleri ile ilgili etkilerini değerlendirmek
Okey Küreselleşme birçok alanda neden olduğu küresel değişimler sonucunda, var olan bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasını kolaylaştırmasının yanı sıra bugüne kadar karşılaşılmayan yeni bulaşıcı hastalıkların, çevresel tehditlerin ve davranışsal patolojilerin ortaya çıkmasına yol açmakta bütün bunlar ise zengin ve fakir, dünyadaki tüm ülkeler için tehdit oluşturmaktadır. 

Okey Özellikle turistik ve ticari seyahatler hızla artması bulaşıcı hastalıkların daha fazla yayılması neden olmaktadır. 

Okey Küresel ekonomik istikrarsızlık ve yoksulluk nedeniyle az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan hastalıklar ve ölümler artmaktadır. 

Okey İklim değişiklikleri ve su kaynaklarının kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar hızla artmaktadır. 

Çevre koruma faaliyetlerini uluslararası kamu malı olarak tanımlamak
Okey Çevre konusunda yaratılan dışsallıkların birden fazla ülkeyi etkilemesi ise konuyu küresel bir boyuta taşımakta ve hatta nesiller ötesi bir sorun hâline getirmektedir. 

Okey Günümüzde küresel düzeyde ortaya çıkan çevresel sorunlar bugün ve gelecekteki tüm toplumları ilgilendirecek bir niteliğe bürünmüştür. Çevre koruma artık bütün insanlığın ortak sorunu olmuştur. 

Okey Çevre koruma bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendirdiği için bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen faydalardan ortaklaşa yararlanılmaktadır. 

Okey Hava, kara, deniz doğal kaynaklarının bitki ve canlı varlıkların korunması, bütün dünya insanlarına fayda sağlar. 

Okey Bu alanda yapılan çalışmalar ve giderler farklı ülkelerce yapılsa ve karşılansa dahi çevrenin korunmasından ortak yararlar elde edilmektedir. 

Okey Sonuç olarak günümüzde sınırları aşan ve küresel bir nitelik taşıyan çevre sorunları uluslararası kamu malı örneklerinden biridir
Ara
Cevapla
#4
Günümüzde uluslararası kamu mallarının finansmanının nasıl sağlandığını açıklamak
Okey Uluslararası kamu mallarının finansmanı günümüzde büyük ölçüde kamu kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu kaynaklar içerisinde ulusal kamusal kaynakların ağırlıklı bir yeri olduğu tahmin edilmektedir. 

Okey Uluslararası örgütlerin sağladığı kaynaklar da kamu kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler sistemi son dönemde yıllık yaklaşık 30 milyar dolarlık kaynak kullanmaktadır. 

Okey Bu kamusal kaynakları sağlayan devletlere ve uluslararası örgütlere ek olarak tüm dünyadan sivil toplum kuruluşları, dernekler, özel firmalar, bireyler gibi aktörler de uluslararası kamu mallarının finansmanına katkı sağlamaktadır.

Okey Ancak çok aktörlü ve genellikle her biri farklı motivasyonlarla hareket eden bu aktörler uluslararası kamu mallarının finansmanını yeterli ölçüde sağlayamamaktadır. 

Uluslararası vergileme düşüncesinin ortaya çıkışını ve gelişimini özetlemek
Okey Uluslararası vergileme düşüncesi 19. yüzyılda doğmuştur. Bu düşüncenin ortaya çıkışından günümüze kadar birçok uluslararası vergi önerisi yapılmıştır. 

Okey Özellikle 20. yüzyılda Milletler Cemiyeti ve daha sonra Birleşmiş Milletler’in finansmanına ilişkin uluslararası vergi önerileri dikkat çekicidir. Uluslararası vergileme birçok platformda tartışılmakla birlikte henüz uygulamaya geçirilememiştir. 

Başlıca uluslararası vergi önerilerini sıralamak
Okey Uluslararası kamu mallarının finansmanı için çok çeşitli uluslararası vergi önerileri söz konusu olmasına rağmen son dönemde üzerinde en çok tartışılan ve uygulanmaları durumunda büyük miktarda hasılat getireceği tahmin edilen uluslararası vergiler; Tobin vergisi ve karbon vergisidir.

Uluslararası vergilerin uygulanmasının önündeki engelleri açıklamak
Okey Uluslararası kamu mallarının finansmanı için hangi vergilerin ne yollarla alınması gerektiği üzerinde bir uzlaşmanın sağlanamamış olması bu konudaki en büyük engellerden biridir. 

Okey Ayrıca, bütün bunlar kararlaştırılmış olsa bile ülkelerden ve dünyada yaşayan tüm bireylerden bu vergiyi alacak merkezî bir otoritenin olmayışı da uluslararası vergilemenin önündeki diğer bir önemli engeldir
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize kamu ders uluslararası notları maliyesi


Hızlı Menü: