facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

Uluslararası Kamu Maliyesi Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Uluslararası Kamu Maliyesi Final Yaprak Testleri

Uluslararası kamu malları kavramı ilk olarak hangi uluslararası kurum tarafından gündeme getirilmiştir?
a. Dünya Sağlık Örgütü
b. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
c. BM Kalkınma Programı
d. BM Çocuklara yardım Fonu (UNICEF)
e. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sağlık kamu malı için tamamlayıcı nitelikte değildir?
a. Yoksulluğun azaltılması
b. Çevresel koşulların iyileştirilmesi
c. Temiz suya erişimin artırılması
d. Temel eğitim hizmetlerinin artırılması
e. Güvenlik sorunlarının giderilmesi

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu mallarının finansman araçlarından değildir?
a. Bağışlar
b. İki taraşı kalkınma yardımları
c. Çok taraşı kalkınma yardımları
d. Resmi kalkınma yardımları
e. Doğrudan yatırımlar

Resmi kalkınma yardımlarının en büyük kısmı aşağıdaki alanlardan hangisine gitmektedir?
a. Ulaşım
b. Eğitim ve sağlık
c. Enerji
d. Çevre
e. İnsani yardım

2010 yılında uluslararası kamu mallarının toplam kalkınma yardımları içindeki payı hangi düzeye yükselmiştir?
a. % 50 
b. % 55,1
c. % 56,5
d. % 61 
e. % 62,2

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma yardımlarının etkin ve hedeflere uygun kullanılması için zorunlu değildir?
a. Yardımı alan ülkelerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik
b. Yardım veren ülkelerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik
c. Yardım miktarlarının yardım alan ülke nüfusları ile orantılı olması
d. Yardımların ülkelerin genel kalkınma kapasitelerini artırıcı olması
e. Yardımların kullanılacağı alanların çevresel etkilerinin ölçülmesi

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri arasında değildir?
a. Ortalama yaşam beklentisinin düşük olması
b. Çocuk ölüm oranlarının yüksek olması
c. Çalışan başına katma değerin düşük olması
d. Nüfus artış oranlarının yüksek olması
e. Çevresel risklerin daha yüksek olması

Ülkelerin gelir düzeyleri yükseldikçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a. Nüfus artış hızları yükselir
b. Yetişkin okuryazar oranları yükselir
c. Tarımda verimlilik yükselir
d. Ortalama yaşam beklentisi yükselir
e. Toplam katma değer içinde tarımın payı azalır

Aşağıdakilerden hangisi Binyıl Kalkınma hedefleri içinde kalkınma yardımlarının küresel boyutu ile doğrudan bağlantılı hedeflerden biridir?
a. Anne sağlığının iyileştirilmesi
b. Aşırı yoksulluğun önlenmesi
c. Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak
d. Çocuk ölümlerini azaltmak
e. Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma yardımları için temel dürtü veya amaç olamaz?
a. İnsani dayanışma 
b. Küresel çevre sorunlarına çözüm bulmak
c. Eski sömürgelere yardım 
d. Göçü teşvik etmek
e. Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek
Ara
Cevapla
#2
Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşması taraf devletler arasında vergilendirme yetkisinin tahsisinde hangi devletin vergilendirme yetkisine ağırlık vermektedir?
a. İkamet devletinin
b. Taraf devletin
c. Kaynak devletinin
d. Gelişmiş ülkenin
e. Vergi yükümlüsünün vatandaşı olduğu ülkenin

OECD Model Vergi Anlaşması taraf devletler arasında vergilendirme yetkisinin tahsisinde hangi ilkeyi esas almaktadır?
a. İkamet ilkesi
b. Ucuzluk ilkesi
c. Kaynak devletinin
d. Genellik ilkesi
e. İktidar ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik çifte vergilendirmenin unsurlarından biri değildir?
a. İki ya da daha fazla devlet
b. Aynı vergi yükümlüsü
c. Aynı vergi konusu
d. Aynı vergilendirme dönemi
e. Aynı ya da benzer vergiler

İkamet devletinde hesaplanan matrahtan yurt dışında ödenmiş vergilerin bir gider kalemi gibi indirilmesine ne ad verilir?
a. İstisna yöntemi
b. Tevkifat yöntemi
c. Mahsup yöntemi
d. İndirilmiş oran uygulaması yöntemi
e. Matrahtan indirim yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi çok taraşı vergi anlaşması modelidir?
a. OECD Model Vergi Anlaşması
b. Andean Modeli
c. BM Model Vergi Anlaşması
d. Türk Modeli
e. Avrupa Birliği Modeli

Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi “daimi işyeri” olarak kabul edilir? 
a. Web sayfası sunucusu
b. Web sayfası
c. Yöneticilerinin ikametgahları
d. İnternet servis sağlayıcı
e. Müşterilerin ikametgahları

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası vergi sorunlarından biri değildir?
a. Uluslararası vergi rekabeti 
b. Transfer fiyatlandırması manipülasyonları
c. Uluslararası çifte vergilendirme
d. Gelir dilimi kaymaları
e. Elektronik ticaretin vergilendirilmesi

Uluslararası çifte vergilendirmenin ortaya çıkışında aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilidir?
a. Devletlerin vergilendirme yetkilerindeki çatışmalar
b. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar
c. Devletlerin selektif vergi politikaları
d. Yatırım araçlarındaki çeşitlilik
e. Ülkelerin dış borç stoklarındaki artışlar

(A) ülkesinde yerleşik sayılan bir kişinin (B) ülkesinden elde ettiği gelirinin (A) ülkesi tarafından vergilendirilmesi (A) ülkesinin hangi vergilendirme ilkesini uyguladığı gösterir?
a. Kaynak ilkesini
b. Varış yeri ilkesini
c. Genellik ilkesini
d. İktidar ilkesini
e. İkamet ilkesini

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme yetkisi çatışmalarından birisi değildir?
a. Vergi yükümlüsünün tanımlanmasından doğan çatışmalar
b. Kaynakkaynak çatışmaları
c. Yatırım politikasından doğan çatışmalar
d. İkametgahkaynak çatışmaları
e. Gelirin özelliklerinden doğan çatışmalar
Ara
Cevapla
#3
OECD Model Vergi Anlaşması’na göre, inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projeleri kaç ayı geçtiği takdirde daimî iş yeri sayılmaktadırlar?
a. 6
b. 9
c. 12
d. 15
e. 18

OECD Model Vergi Anlaşması’na göre aşağıdaki gelir türlerinden hangisi “kâr payı” kavramının kapsamında değildir?
a. Hisse senetlerinden elde edilen gelirler
b. İntifa senetlerinden veya intifa haklarından elde edilen gelirler
c. Maden paylarından elde edilen gelirler
d. Kurucu hisse senetlerinden elde edilen gelirler
e. Telif hakkının karşılığında elde edilen gelirler

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında metod kurallarından biri olan mahsup yöntemi genellikle hangi ülkeler tarafından tercih edilir?
a. AsyaPasifik ülkeleri
b. AngloAmerikan ülkeleri
c. Orta Doğu ülkeleri
d. Kıta Avrupası ülkeleri
e. Afrika ülkeleri

Birbiriyle ilişkili olmayan ve kazanç elde etme amacında olan şirketler arasındaki işlemlerde oluşan koşulların ilişkili şirketler arasındaki ticari işlemlerde de geçerli olmasına ne ad verilir?
a. Uluslararası çifte vergilendirme
b. Grup şirket vergilendirmesi
c. Global oranlama ilkesi
d. Emsallere uygunluk ilkesi
e. Transfer fiyatı ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi emsallere uygunluk ilkesinin gerçekleştirilmesinde kullanılan transfer fiyatlandırması yöntemlerinden biri değildir? 
a. İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi
b. Kâr bölüşüm yöntemi
c. Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi
d. Maliyet artı yöntemi
e. Önceki fiyat yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası şirketlerin ev sahibi ülkeye sağladığı yararlardan biri değildir?
a. Üretim kapasitesini arttırırlar
b. Tekelci avantajlarını kullanırlar
c. Döviz rezervlerini arttırırlar
d. Yeni üretim teknikleri getirirler
e. Yerel şirketleri daha rekabetçi hâle getiriler

Uluslararası şirketlerin ortaya çıkışında aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmuştur?
a. OECD’nin kuruluşu
b. Emsallere uygunluk ilkesinin benimsenmesi
c. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının imzalanması
d. Dünya genelinde homojen olmayan üretim faktörü dağılımı
e. Uluslararası çifte vergilendirmenin yaygınlaşması

Bir uluslararası şirketin yabancı devlette elde ettiği ticari kazanç niteliğindeki kurum kazancının kaynak devlet tarafından vergilendirilebilmesinin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kaynak devlette yavru şirketinin bulunması
b. Kaynak devlette iştirakinin bulunması
c. Kaynak devlette daimî iş yerinin bulunması
d. İkamet devletinde yavru şirketinin bulunması
e. İkamet devletinde iştirakinin bulunması

Aşağıdakilerden hangisi ana şirketin yabancı ülkedeki daimî iş yeri olarak kabul edilmez?
a. Petrol kuyusu
b. Taş ocağı
c. Şube
d. Atölye
e. Yavru şirket

Ana şirketin yabancı ülkedeki daimî iş yerine atfedilebilecek kazanç tutarının tespit edilmesi konusunda OECD yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini esas alır?
a. Daimî iş yerinin üstlendiği fonksiyonu
b. Daimî iş yerinin büyüklüğünü
c. Daimî iş yerinin vergi matrahını
d. Daimî iş yerinin faaliyet süresini
e. Daimî iş yerinin ticaret unvanını
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi vergi cennetlerinin genel özelliklerinden değildir? 
a. Çoğunlukla doğal kaynakları sınırlıdır
b. Vergi oranları düşüktür
c. Vergi almazlar
d. İstenilen bilgileri verirler.
e. Kara paranın aklanması için uygun ortam sağlarlar

Aşağıdakilerden hangisi zarar verici vergi rekabetinin sonuçlarından değildir?
a. Gelişmiş ülkelerin vergi gelirleri azalır.
b. Çok uluslu şirketler, vergi cennetlerini vergisel amaçları için kullanabilirler
c. Yatay vergi adaletini olumlu etkiler
d. Gelişmiş ülkeler OECD öncülüğünde mücadele ederler. 
e. Transfer fiyatlandırma düzenlemeleri mücadele aracı olarak kullanılır. 

Aşağıdakilerden hangisi devletlerin vergi rekabetiyle mücadele araçlarından değildir? 
a. Kontrol edilen yabancı kurum düzenlemeleri
b. Transfer fiyatlandırma düzenlemeleri
c. İkili gelir vergisi sistemi
d. Bankalardan vergi amaçlı bilgi almayı sınırlandırmak
e. Vergi oranlarında indirim 

Gelişmiş ülkelerde gelir vergisi oranları ile vergi rekabeti arasındaki ilişki nasıldır?
a. İlişki bulunmamaktadır. 
b. Gelir vergisi oranları azalmaktadır. 
c. Gelir vergisi oranları artmaktadır. 
d. Sermaye kazançları daha yüksek gelir vergisine oranına tabidir.
e. Kurumlar en yüksek orandan vergi öderler. 

Türkiye’de vergi rekabetiyle mücadele kapsamında aşağıdaki önlemlerden hangisi uygulanmaktadır?
a. Transfer fiyatlandırma düzenlemeleri
b. Ticari kazançlarda tahakkuk esası
c. Kurumlar vergisi oranlarında artış
d. Kurumların sadece kaynak esasına göre vergilendirilmesi
e. Böyle bir düzenleme bulunmamaktadır

Devletlerin önemli ölçüde vergi oranlarını düşürme ve avantajlar sağlama yoluyla yatırımları ve işletme faaliyetlerini ülkelerine çekmek için birbirleriyle yaptıkları yarış aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uluslararası vergi rekabeti 
b. Vergi arbitrajı
c. Vergi koordinasyonu
d. Vergi tarhiyatı
e. Vergi uyumlaştırması

Devletlerin efektif vergi oranlarını birbirlerine eşitlerken aynı zamanda mali bağımsızlıklarını kaybetmeleri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vergi koordinasyonu
b. Vergi uyumlaştırması
c. Vergi arbitrajı 
d. Vergi hatası
e. Çifte vergilendirme

Aşağıdakilerden hangisinde dikey vergi rekabeti ilişkisi söz konusudur?
a. AB ile Almanya
b. Fransa ile Almanya
c. OECD ile İngiltere
d. BM ile Türkiye
e. Federal devlet ile federe devlet

Bir ülke içerisinde yerel idare ile daha üst konumda olan merkezi idare arasında gerçekleşen vergi rekabeti aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Yatay vergi rekabeti
b. Asimetrik vergi rekabeti
c. Dikey vergi rekabeti
d. Simetrik vergi rekabeti
e. Uluslararası vergi rekabeti 

Uluslararası vergi rekabeti kuramlarının daha önceki vergi rekabeti kuramlarından temel farkı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Simetrik vergi rekabetini dikkate almaz
b. OECD çalışmalarını önemser
c. Sadece kamu harcamalarını dikkate alır
d. Vergiler ve kamu harcamaları arasındaki bağlantıyı dikkate almaz 
e. Vergiler ve kamu harcamaları arasındaki bağlantıyı dikkate alır
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nin hedeflerinden biri değildir?
A) Çocuk ölümlerini azaltmak
B) Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak
C) Gelişmiş ülkelerde yatırımları artırmak
D) Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak
E) Çevresel sürdürebilirliği sağlamak

Bir devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücüne ne ad verilir?
A) Mali egemenlik
B) Vergilendirme yetkisi
C) Bütçe hakkı
D) Para basma yetkisi
E) Mali bağımsızlık

İki ya da daha fazla devletin bir vergi yükümlüsünün gelirinin kendi ülkelerinde doğduğunu öne sürmesi hangi vergilendirme yetkisi çatışmasını ifade eder?
A) Kaynak-kaynak çatışması
B) İkamet-ikamet çatışması
C) İkamet-kaynak çatışması
D) Vergi yükümlüsüne ilişkin çatışma
E) Vergi sistemleri farklılarından doğan çatışma

Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşması hangi yılda yayınlanmıştır?
A) 1928
B) 1943
C) 1946
D) 1963
E) 1980

Yabancı ülkelerde ödenmiş vergilerin tamamının ikamet devletinde mahsup edilmesine ne ad verilir?
A) Normal mahsup
B) Korumalı mahsup
C) Tam mahsup
D) Muafiyet
E) Eksik mahsup

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları ilk kez hangi ülkede uygulanmaya başlamıştır?
A) Kanada
B) Avusturya
C) Avusturalya
D) ABD
E) İngiltere

Aşağıdakilerden hangisi OECD Model Vergi Anlaşması’na göre daimi işyeri olarak kabul edilir?
A) Atölye
B) Yavru şirketler
C) Bağımsız acenteler
D) Ticari mal satın almak için oluşturulan sabit yer
E) Bir ticari işe hazırlık için oluşturulan sabit yer

Ülkelerin gelişmişliğini eğitim, sağlık ve sosyal boyutlar ile de ilişkilendirmek için hesaplanan İnsani Gelişmişlik Endeksi hangi kurum tarafından yayınlanır?
A) Birleşmiş Milletler
B) Dünya Bankası
C) Uluslararası Para Fonu
D) NATO
E) UNESCO

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası şirketlerin ev sahibi ülke bakımından yarattığı dezavantajlardan biri değildir?
A) Yerel şirketlerin piyasadan çekilmesine neden olabilmeleri
B) Ev sahibi ülkede ekonomik sapmalara neden olabilmeleri
C) Ev sahibi ülkenin vergi kaybına uğramasına neden olabilmeleri
D) Teknoloji ve üretim tekniği bakımından ülkeyi dışa bağımlı hale getirebilmeleri
E) Ev sahibi ülkede yan sanayilerin gelişmesine yol açabilmeleri

Vergi rekabetinin eşit büyüklükte ülkeler arasında gerçekleşmesi durumunda, her iki ülkenin vergi indirimini uygulamak için benzer gerekçelere sahip olmasına ve düşük vergi oranı uyguladıklarında eşit refah kaybına uğramalarına ne ad verilir?
A) Çifte vergilendirme
B) Vergilendirme yetkisinden vazgeçme
C) Asimetrik vergi rekabeti
D) Simetrik vergi rekabeti
E) Dikey vergi rekabeti
Ara
Cevapla
#6
“Genel Teori” adlı eseriyle, devletlerin tam istihdamı sağlamak üzere ekonomiye müdahalesini meşrulaştıran kişi kimdir?
A) Friedman
B) Marks
C) Smith
D) Keynes
E) Linder

Yönetim kararlarının farklı ülkelerde bulunan üst düzey yöneticiler tarafından küresel bakış açısıyla alındığı, yerel sorumluluk esasına göre faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren şirketlere ne ad verilir?
A) Yerel şirket
B) Yavru şirket
C) Limited şirket
D) Ana şirket
E) Uluslarötesi şirket

Tam rekabet koşullarında, iki devletin aralarında yaptıkları yarış sonucunda vergi oranlarının sıfır noktasına kadar düşmesine ve vergi ödenmemesine ne ad verilir?
A) Dip noktasına yarış
B) Vergi kaçırmaya yardım
C) İsteğe bağlı vergi ödeme
D) Mali özerklikten vazgeçme
E) Vergi sistemlerinin değişimi

Ülkelerin vergi sistemlerindeki farklılıklar sonucunda vergi yükümlüsü ya da yükümlülerinin hiç vergi ödememeleri ya da daha az vergi ödemelerine ne ad verilir?
A) Vergi rekabeti
B) Vergi uyumlaştırması
C) Çifte vergilendirme
D) Vergi arbitrajı
E) Mali federalizm

Çoğunlukla verginin olmadığı ya da düşük oranda uygulandığı, küçük ve doğal kaynakları sınırlı olduğundan finansal hizmetler ve portföy yatırımları açısından cazibe ortamı sağlamaya çalışan ülkelere ne ad verilir?
A) Gelişmekte olan ülke
B) En az gelişmiş ülke
C) Vergi cenneti
D) Gelişmiş ülke
E) Ada ülkesi

Aşağıdakilerden hangisi “aynı kuşak arasında” küresel kulüp malına bir örnektir?
A) Uzay kolonileri
B) İnternet
C) Milli parklar
D) Kutup yörüngesi
E) Elektrik şebekesi

Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin amaçlarından biri değildir?
A) Uluslararası parasal işbirliğini teşvik etmek
B) Uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli bir şekilde büyümesini kolaylaştırmak
C) Döviz kurlarında istikrarı teşvik etmek
D) Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan ülkelere gerekli kaynak yardımında bulunmak
E) Tüm dünyada tek bir para birimi kullanılmasını sağlamak

“Uluslararası Hukuk Sisteminin Temel Problemi” adlı eserinde, uluslararası bir hükümetin kurulmasını öneren ve vergi yükünün devletler arasındaki oransal dağılımının, her devletin uluslararası yasamaya gönderdiği temsilci sayısına göre yapılması gerektiğini vurgulayan kişi kimdir?
A) J. Lorimer
B) T. A. Sumberg
C) C. W. Jenks
D) J. M. Keynes
E) J. Tobin

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Düşük gelir düzeyi
B) Yüksek nüfus artışı
C) İleri teknoloji kullanımının çok yaygın olması
D) Tarım kesiminin ekonomideki payının yüksekliği
E) Eğitim ve sağlık gibi beşeri kalkınma hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak düşük olması

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma yardımlarının etkinliğini artırmak amacı ile 2005 yılında yayınlanan Paris Deklarasyonu’nun amaçlarından biri değildir?
A) Ülkelerin kalkınma stratejilerinin güçlendirilmesi
B) Yardım yapılan ülkelerde siyasal istikrarın sağlanması
C) Yardımın, ülkelerin öncelikleri ile bağlantılı olması
D) Yardımların kullanımının rasyonel ve performans sonuçlarının ölçülebilir olması
E) Yardımların kullanım sonucunun çevresel değerlendirmelerini yapılması
Ara
Cevapla
#7
Uluslararası ekonomik ilişkilerin bir amacının da gelirin kişiler, sınıflar ve devletler arasında daha iyi dağıtılması gerektiğini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler yaklaşımı 
B) Dünya ekonomisi yoluyla dünya barışı yaklaşımı 
C) Pareto optimali yaklaşımı 
D) Post-yapısalcı yaklaşım 
E) Dünya geliri yaklaşımı 

1990'lı yıllarda ülkelerin iç piyasa yapılarını uluslararası aktörlerin tasarladığı reformlara tabi tuttuğu sürece ne ad verilir? 
A) Washington süreci 
B) Post-Washington süreci 
C) Regülasyon süreci 
D) Neo-Keynesyen süreç 
E) Finansallaşma süreci 

Finansal istikrarı sağlamada ulusal düzeyde etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hazine 
B) Maliye Bakanlığı 
C) Ekonomi Bakanlığı 
D) Ticaret Bakanlığı 
E) Merkez Bankası 

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası barışın sağlanmasında kullanılan kavramlardan biri değildir? 
A) Çatışma önleyici diplomasi 
B) Barışı oluşturma 
C) Müzakere teşviki 
D) Barışı koruma 
E) Çatışma sonrası barışın inşası 

Dünya dayanışma katkısı adıyla önerilmiş olan verginin konusu nedir? 
A) Dayanıklı tüketim malları 
B) Uluslararası kirlilik yaratan maddeler 
C) Yenilenemeyen kaynaklar 
D) Savunma harcamaları 
E) Dünya mirası

Aşağıdakilerden hangisi emsallere uygunluk ilkesinin gerçekleştirilmesinde uygulanabilecek yöntemlerden biri değildir? 
A) İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi 
B) Yeniden satış fiyatı yöntemi 
C) Kâr bölüşüm yöntemi 
D) Maliyet artı yöntemi 
E) Peşin fiyatlandırma yöntemi 

Stiglitz'e göre küreselleşmenin yoksulluk ve gelir dağılımı sorunları yaratmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ekonomik küreselleşmenin politik küreselleşmenin önünde gitmesi 
B) Küresel kaynakların kıtlığı 
C) Küresel kaynakların iyi yönetilememesi 
D) Doğu Blokunun çöküşünün getirdiği sorunlar 
E) Az gelişmiş ülkelerdeki nüfus artış hızının yüksekliği 

Adam Smith'e göre ekonomik ilerlemenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eğitim 
B) Sermaye birikimi 
C) Gelir dağılımı 
D) Teknoloji 
E) Kültürel yapı 

Vergi cennetleri dünya ekonomisinde hangi yıldan itibaren görülmeye başlanmıştır? 
A) 1920 
B) 1930 
C) 1950 
D) 1970 
E) 1980 

Vergi rekabeti eşit büyüklükteki ülkeler arasında gerçekleşiyorsa bu vergi rekabetine ne ad verilir? 
A) Asimetrik vergi rekabeti 
B) Yatay vergi rekabeti 
C) Simetrik vergi rekabeti 
D) Dikey vergi rekabeti 
E) Çapraz vergi rekabeti 

Tam rekabet koşullarında, iki devletin kendi aralarında vergi oranlarını düşürme rekabetine girmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) En zayıf halka tekniği 
B) Kazanan hepsini alır kuralı 
C) Mâhkum açmazı 
D) Dip noktasına yarış 
E) Karşılıklı ödünleşme
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi 1.000 Kalkınma Hedefleri arasında yer almaz? 
A) Anne sağlığını iyileştirmek 
B) Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak 
C) İnternet erişimini sağlamak 
D) Açlığı ortadan kaldırmak 
E) Hastalıklarla mücadele etmek

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelere piyasa koşullarında gerçekleştirilen bir sermaye akışı değildir? 
A) Doğrudan yatırımlar 
B) İki taraflı portföy yatırımları 
C) Çok taraflı portföy yatırımları 
D) İhracat kredileri 
E) Çok taraflı yardımlar 

Aşağıdakilerden hangisi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının öncelikli olduğu ülkelerden biri değildir? 
A) Finlandiya 
B) Japonya 
C) Norveç 
D) İtalya 
E) Portekiz 

Güney ve Orta Amerika ülkelerinden bazılarının oluşturduğu çok taraflı vergi anlaşması modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) CARICOM Modeli 
B) UDEAC Modeli 
C) Arap Ülkeleri Modeli 
D) Andean Modeli 
E) İskandinav Modeli

Devletin ülkesel egemenliği altında yerleşmiş bulunan kişilerin dünya çapındaki gelirlerini vergilendirmesine ne ad verilir? 
A) Kaynak ilkesi 
B) Varış ilkesi 
C) İkamet ilkesi 
D) Adalet ilkesi 
E) Uyrukluk ilkesi 

Ticari kazançların vergilendirilmesi konusu OECD Model Vergi Anlaşması'nın kaçınıcı maddesinde yer almaktadır? 
A) 2 
B) 4 
C) 5 
D) 7 
E) 10 

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası şirketlerin ev sahibi ülkeye sağladığı yararlardan biri değildir? 
A) Üretim kapasitesini ve istihdamı arttırırlar. 
B) Yeni teknoloji ve üretim teknikleri getirirler. 
C) Döviz rezervlerini arttırırlar. 
D) Yatırım yaptıkları sektöre katkı sağlayan yerli üreticiye yeni iş olanakları yaratırlar. 
E) Yarattıkları katma değerin ülke içinde kalmasını sağlarlar. 

Küresel sivil toplum kuruluşları küresel kamu malları açısından hangi tür aktörlerden biridir? 
A) Küresel düzeyde özel aktör 
B) Bölgesel düzeyde kamusal aktör 
C) Ulusal düzeyde kamusal aktör 
D) Bölgesel düzeyde özel aktör 
E) Küresel düzeyde bölgesel aktör 

Kamu malının iki temel özelliğinden yalnızca birini sağlayan mallara ne ad verilir? 
A) Özel mal 
B) Karma mal 
C) Tam kamusal mal 
D) Erdemli mal 
E) Düşük mal 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final kamu uluslararası maliyesi


Hızlı Menü: