facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 520 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 473 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 347 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 412 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 357 Son Yorum: Gamze

Türk Dili 2 Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Türk Dili 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Yaprak Testleri ve Özetleri

Okey Sanatsal yazıların genel özelliklerini sıralayabilmek insanı insana estetik bir duyarlıkla ve bir kurgu içinde anlatan yazılara sanatsal yazılar denir. Sanatsal yazılar, duygu ağırlıklıdır. Toplumu; bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürme amacı gütmezler. Sanatsal yazılardan, düşünce yazılarındaki gibi nesnellik beklenmez. 

Okey Bu tür yazılarda bir düşüncenin ya da duygunun anlatımında yaratma, yeniden oluşturma söz konusudur. Sanatsal yazılar kurguya dayalı olmaları nedeniyle gerçek olduğu gibi aktarılmak yerine yazarın süzgecinden geçirilerek ve yeniden kurgulanarak, yeni bir gerçeklik olarak aktarılır. 

Okey Bu gerçeklikte estetik değer önemli bir ölçüttür. Sanatsal yazılarda betimleyici ve öyküleyici anlatımdan daha fazla yararlanılır. Sanatsal yazılarda sözcüklere gerçek anlamlarının ötesinde yeni anlamlar yüklenebilir. 

Okey Sanatsal yazılarda ileti, yaşamla çok yönlü bağlantıları olan, okurun kendine göre yorumlayacağı çok anlamlı bir çağrışımdır. Bu yönüyle okurun donanımlı olmasını, yazınsal sanatları anlamlandırabilmesini gerektirir. Sanatsal yazı türlerini sıralayabilmek Yazıların türlerini, konularından çok; konuların ele alınış biçimi belirler. 

Okey Her birinin kendi içinde belirleyici özelliklerinin bulunduğu sanatsal yazılar genel olarak; şiir, öykü, roman, tiyatro ve masal biçiminde sıralanabilir. Sanatsal yazıların türlerini ayırt edebilmek Sanatsal yazılar şiirle ya da düz yazıyla olmak üzere iki türlü yazılabilir. 

Okey Şiir, ortak bir tanıma ulaşılamayan türlerden biridir. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi (manzume, nazım, koşuk) olarak tanımlanmaktadır. 

Okey Şiirde çağrışım, imge, duyular, sezgi, duygular önemli bir yer tutmaktadır. Anlatım ise düz yazı türlerine göre daha kapalı, söyleyiş daha ritmik ve algılar daha ön plandadır. Şiirde dizelerin kümelenişi, uzunluk kısalık durumu ve uyak dizilişi gibi yapısal özelliklerdeki farklılık da büyük önem taşır. Şiirler içerdikleri konulara göre; lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik, dramatik şiir olmak üzere altı türe ayrılmaktadır. 

Okey Toplumsal değişim ve gelişim doğrultusunda çeşitlilik göstermekle birlikte yaygın olarak öykü, yaşanmış ya da yaşanması olası olayları, durumları bir kurgu biçiminde anlatan yazınsal bir tür olarak tanımlanmaktadır. 

Okey Okura yaşamdan kurgusal bir kesit sunan öykünün dört ögesi vardır: Olay ya da durum, kişiler, yer ve zaman. ‹nsanın başından geçebilecek her türlü olay ya da insanın karşılaşabileceği her durum öykünün konusu olabilir. 

Okey Öyküde olay planı serim, düğüm, çözüm olmak üzere üç bölümdür. Öykülerin kahramanı insan dışında canlılar ya da nesneler olabilir. Her öyküde olaydan doğrudan etkilenen kişiler olduğu gibi ikinci derecede etkilenen kişiler de bulunur. Öyküde olayın geçtiği, yaşandığı çevre, yerdir. Yer olaya göre değişebilir. 

Okey Zaman ise öykünün başlangıç, gelişme ve bitişini kapsayan süredir. Öyküler kuruluş biçimlerine göre olay öyküsü ya da durum öyküsü olarak ikiye ayrılır. Roman, yöntem olarak öyküye benzer ve yaşanmış ya da yaşanması olası olayları, durumları kurmacaya dayalı olarak anlatan düz yazı türü olarak bilinir. 

Okey Öykü ile ögeleri de aynı olan romanda olay ya da durum, kişiler, yer ve zaman geniş bir plan içinde işlenir. Roman, iç içe geçmiş birçok öyküden kurulmuş gibidir. Bu yönüyle öyküden daha karmaşık bir olay örgüsü vardır. Kurmaca ve öznel anlatım diğer sanatsal yazılarda olduğu gibi roman için de geçerlidir. 

Okey Romanın insanın, toplumun ve çevrenin değişimlerine kendini uyduracak esnek yapısı en temel türsel niteliğidir. Romanlar içeriklerine göre, yazarın sanat ve edebiyat anlayışına göre, okur topluluğuna göre çeşitli türlere ayrılır. Tiyatro, insanoğlunun en eski sanatsal yaratılarından biridir. Yazınsal bir tür olarak tiyatro sahnede canlandırılmak üzere yazılmış eserlerin ortak adıdır. 

Okey Tiyatro eseri de roman ve öykü gibi insanın kendisiyle ve çevresiyle ya da doğayla etkileşiminden kaynaklanan olayları anlatır. Ancak tiyatro sahnede canlandırılmak üzere kurgulandığı için seyirciye yöneliktir. Göze, kulağa seslenmesi yönünden diğer sanatsal yazı türlerinden farklıdır. 

Okey Tiyatro eserinde, öykü ve romandaki betimlemelerin yerini gösterme alır. Tiyatro eseri; yazar, oyuncu, sahne, izleyici dörtgenine göre yazılır. Bunun için tiyatro eserleri hem söz hem eylem sanatıdır. Tiyatro eseri perdeler ve sahnelerden oluşur. 

Okey Tiyatro olay ya da olaylar zinciri, kişiler, olayın geçtiği yer ve zaman olmak üzere dört temel öge üzerine kuruludur. Tiyatro eserinde olay ya da olaylar zinciri bir eylem halinde yansıtılarak çatışma yaratan ögelerin farklı yönleri okura ya da izleyiciye sezdirilmeye çalışılır. Tiyatro eserinin temel anlatım biçimi konuşmadır. 

Okey Konuşmanın dışında betimlemelerden de yararlanılır. Betimlemeler, tiyatro eserinde yeri ya da kişileri kısaca tanıtmak amacıyla yapılır. Konuyu işleyişi bakımından, Batılı anlamda üç türlü tiyatrodan söz edilebilir. 

Okey Bu türlerden trajedi ve komedi ana tür, drama ve diğer türler ise bu iki türün birleşmesi ya da değişmesiyle ortaya çıkan türlerdir. Günümüzde bunların dışında farklı türlerde de tiyatro eserleri yazılmaktadır.
Ara
Cevapla
#2
Bilimsel yazıların farklılığını açıklayabilmek
Okey Bilimsel yazı, yazarın konu ile ilgili başka kaynaklara göndermede bulunması sebebiyle araştırma süreci gerektiren ve anlatım tarzı ile de özenle oluşturulması gereken bir yazı türüdür. 

Okey Yani bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standardına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır. 

Okey Böyle bir yazı ortaya koyabilmek bir araştırma ve yazma safhasını içeren, ortaya konacak yazının uzunluğuna göre değişen, zaman alacak bir süreç gerektirmektedir. 

Bilimsel araştırma sürecini ve bilimsel üslubu betimleyebilmek
Okey Bilimsel yöntemlerle oluşturulan bir yazı, sadece yazarın duygu ve düşüncelerinin ifadesinin ötesinde, başka bilimsel kaynakların da incelenmesini ve bu kaynaklardan yararlanılmasını zorunlu kılan bir yazı olması sebebiyle bir süreç gerektirmektedir. Bu süreç, çalışılacak konuya karar verilmesi ile başlar. 

Okey Seçilecek konu, çözümüne ihtiyaç duyulan bir problem olmalıdır. Konu belirlendikten sonra yapılacak ilk iş konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları belirleyip incelemektir. 

Okey Böylece araştırmacının konuya katkısının ne olacağı daha da netlik kazanacaktır. Konuyla ilgili kaynakları ve bilgileri yazıya dönüştürmeye hazır olan yazar, yazının giriş bölümünde araştırmanın amacını açıkça ifade etmelidir. 

Okey Giriş bölümünün ardından araştırmacı, yazısına başlar ve girişte izleyeceğini belirttiği yöntemle, sınırladığı konu ve sorduğu sorular çerçevesinde yazısını oluşturur. Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edileceği önemli bir konudur. 

Okey Bilimsel üslup, bu tür araştırmalarda tercih edilmesi gereken bir üsluptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde kişisel ve duygusal ifadelerden, günlük konuşma dilinden, polemikten kaçınmalıdır. Aynı zamanda genelleyici ve belirsiz ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de bilimsel üslupta yeri yoktur. 

Okey Bilimsel üslubun en başta gelen özelliği “kelime ekonomisi” olarak tanımlanan, anlatılmak isten şeyi en açık ve en az kelime ile ifade etme anlamındaki yöntemdir. 

Bilimsel bir yazıda kaynak gösterimi ve kaynakça yazımını değerlendirebilmek 
Okey Bilimsel çalışmalarda yararlanılan kaynaklara göndermede bulunmak, dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. 

Okey Kaynaklara atıf yapmak, kendi görüşümüzün nerede durduğunu vurgulamak, konuya katkımızın ne olduğunu ortaya koymak ve konu ile ilgili araştırma yapanlara çalışılan konu ile ilgili bir çerçeve sunmak açılarından önemlidir. 

Okey Bilimsel yazı ölçütlerini standart hale getirmek amacıyla uluslar arası yayın ve bilim kuruluşları genel kabul gören birtakım yazım tarzları belirlemişlerdir. Bu kurallar, bilimsel yazıların güvenilirliğini, yazım tekdüzeliğini ve alıntıların düzenliliğini sağlayıcı özellikler içermektedir. 

Okey Makale gibi kısa yazı türlerinde alıntı yaptıktan sonra kaynağı metnin içinde gösteren sistemlere karşılık kitap, tez gibi uzun yapıtlarda kaynağı dipnotta göstermek daha çok tercih edilmektedir. 

Okey Her iki durumda da kaynakların metnin sonundaki kaynakça başlığı altında verilmesi gerekmektedir. 

Yazışma türlerini örneklendirebilmek
Okey Yazışma türleri, resmî ve özel yazışmalar olmak üzere iki gruba ayrılır. Resmî yazı, devlet kurumlarının kendi aralarında veya kişi ve özel kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazılardır ve bilimsel yazılarda olduğu gibi bu tür yazılarda da, uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden farklı olarak konuyu doğrudan ifade etmek amaçlanır. 

Okey Dilekçe, tutanak, karar, rapor, öz geçmiş resmî yazı türleridir. Özel yazışmalar ise daha kişisel sebeplerle yazılan mektup türleridir. Özel mektup, edebî mektup, resmî mektup, iş mektubu ve açık mektup olmak üzere beş grupta değerlendirilmektedir.
Ara
Cevapla
#3
Okumanın temel niteliklerini sıralayabilmek
Kalem Okuma anlam kurma sürecidir. Okuyucu ön bilgilerini kullanarak onu çözmeye çalışır. Anlam kurma sürecinde karşılaştırma, analiz ve sentez yaparak farklı düşüncelere ulaşma söz konusu olduğundan okuyucu metindeki anlamı değiştirirken kendisi de değişmektedir. 

Kalem Okuma akıcı olmalıdır. Akıcı okuma; noktalama işaretleri, vurgu ve tonlamalara dikkat edilen, geriye dönüş ve kelime tekrarına yer verilmeyen, heceleme ve gereksiz duruşlar yapılmayan, anlam ünitelerine dikkat edilerek, konuşurcasına yapılan okumaya denir. 

Kalem Okuyucuların kelime tanıma ve ayırt etme işini doğru ve çabuk yapmaları zamandan tasarruf sağlamakta ve metni daha kolay çözmelerine katkıda bulunmaktadır. 

Kalem Okuma stratejik olmalıdır. Stratejik okuma; okuyucunun konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmesi, okuma türüne en uygun amaç ve yöntemi kullanarak okuma eylemini gerçekleştirmesi, zaman ve enerjiden tasarruf sağlamasıdır. Çocuk okumaya güdülenmelidir. 

Kalem Okuma eyleminde güdülenmenin önemli bir yeri vardır. Güdülenme bireysel farklılıklar gözetilerek çok çeşitli yollardan yapılabilir. Okuma yaşam boyu devam etmelidir. Okuma yaşam boyu devam eden bir etkinliktir. 

Kalem Günlük yaşamın bir bölümü düzenli olarak okuma etkinliğine ayrılmalıdır. Bunun bir alışkanlık haline getirilmesiyle ancak etkin ve iyi okur olmanın temelleri atılabilir. 

Okuduğunu anlama kavramını değerlendirebilmek
Kalem Okumanın temel amacının anlamayı sağlamak olduğu söylenebilir. Anlama ile sonuçlanmayan bir okuma etkinliğinin amacına ulaştığı söylenemez. 

Kalem Anlama, yazılı ve basılı işaretlerin temsil ettiği anlamın kavranmasıyla mümkündür. Bu da beraberinde bir dizi zihinsel işlemi gerektirmektedir. Okumada anlam kelimelerde saklıdır. 

Kalem İyi bir okuma, iletilmek istenen mesajın doğru anlaşılmasıyla gerçekleştirilebilir. Kelimeleri seslendirmek okuma değildir. Anlama, metinde iletilmek isteneni doğru olarak algılamak ve yorumlamaktır. Anlama gerçekleşmişse okuma etkinliğinin başarıya ulaştığı söylenebilir. Dolayısıyla okuma, temel niteliği ile bir anlama sürecidir. 

Kalem Okuma alışkanlığı kavramını irdeleyebilmek iyi konuşmak ve yazmak için önce iyi bir okur olmak gerekmektedir. Çünkü okuma alışkanlığı diğer dil becerilerindeki başarıyı etkileyecek şekilde insanların görüş ve düşünce ufuklarını genişletmektedir. 

Kalem Anlayarak okumak, insanın hayatı boyunca vazgeçemeyeceği bir çalışma şeklini oluşturur. Okul çağıyla başlayan ve yaşam boyu devam eden okuma etkinliği öğrenmenin temel aracıdır. insan gelişimindeki önemi yadsınamaz. 

Kalem Düşünen ve konuşan, paylaşan toplum olmanın yolu, okumadan anlamadan; kitap okumaktan geçmektedir. 

Okuduğunu anlama stratejilerini sıralayabilmek 
Strateji genel olarak bir şeyi elde etmek için izlenen yol, amaca ulaşmak için geliştirilen planın uygulanmasıdır. 

Kalem Okuduğunu anlama stratejileri; okuyanların bir işlemi nasıl kavradıklarına, okuduklarından nasıl anlam çıkardıklarına ve okuduklarını anlamadıklarında ne yaptıklarına işaret ederler. Bu stratejiler okuduğunu anlamayı geliştirmek, kolay kavramayı gerçekleştirmek için kullanılır. 

Kalem Genel olarak okuduğunu anlama stratejileri; okuma öncesi kullanılan stratejiler (güdüleme, beyin fırtınası, öngörüde bulunma vb.), okuma sırasında kullanılan stratejiler ( yordama, not alma, gözünde canlandırma vb) ve okuma sonrasında kullanılan stratejiler (özet yapma, soruları cevaplama, resim çizme vb.) olarak gruplandırılmaktadır.  

Eleştirel okuma kavramını açıklayabilmek 
Kalem Eleştirel okuma; okunan herhangi bir metin üzerinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir. 

Kalem Burada okuma eylemi yalnızca anlamış olmakla sınırlı değil; aynı zamanda okurun metni okurken düşünmesi, konuyu yorumlaması ya da konuya eleştirel bir gözle bakmasını da içermektedir. Eleştirel okuma, okunan metinle ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapabilmek, metnin yazarıyla iletişime geçebilmektir. 

Kalem Metinde sunulan bilgiyi olduğu gibi kabul etmemektir. Kişinin bilgiyi kendi zihinsel süzgecinden geçirmesi, önceden edindiği bilgilerle ilişkilendirmesi, sorgulaması, kendi iradesiyle bir sonuca ulaşabilmesi, yorum yapabilmesidir. Ayrıca eleştirel düşünceye odaklı bir eylem, zihinsel bir süreçtir. Bu süreçte okurun önyargılardan uzak olması ve doğrudan metni anlamaya odaklanması gerekmektedir. Önyargı ile eleştirel okuma birbirine ters kavramlardır, birinin olduğu yerde diğerine yer yoktur. 

Dinlemenin temel niteliklerini sıralayabilmek
Kalem Dinleme, konuşan ve dinleyen olmak üzere iki uçlu bir süreçtir. Konuşanın iletmek istediği bir mesajın dinleyiciye engele takılmadan ulaşması önemlidir. Dinleyici, doğru, pürüzsüz şekilde iletilen mesajı alır, zihinsel süreçten geçirdikten sonra anlamlandırır ve buna uygun bir tepki verir. 

Kalem Alınan mesajın zihinsel süreçte anlamlandırılması yoğun bir çabayı gerektirir. Mesajın doğru algılanması yoğun bir dikkati gerektirir. Dikkat, dinleme eyleminin temelidir. Dinleyicinin kelime dağarcığının zenginliği ve bilgi birikimi dinlemenin gerçekleşmesinde, anlam kurmayı kolaylaştırmada önemli etkenlerdir. 

Kalem Dinleyicinin konuşmacıdan gelen mesajı aldıktan ve zihinsel süreçten geçirip yapılandırdıktan sonra sözlü ya da jest ve mimiklerle geri bildirimde bulunması sürecin sağlıklı işleyip işlemediği hakkında önemli bilgiler içerir. 

Dinleme sürecini etkileyen etkenleri değerlendirebilmek
Kalem Kaynak (Konuşmacı) Temelli Etkenler: Mesajda kullanılan sözcükler, terimler, yanlış anlaşılmaya yol açacak cümle kuruluşları, yanlış vurgu ve tonlamalar; konuşma bozuklukları; konuşmayı etkileyen fiziksel etkenler; konuşma hızı; ses tonu; jest ve mimikler; bilgi birikimi; konuyla ilgili hazırlığı ve konuyu sunuş şeklidir. Alıcı (Dinleyici) 

Kalem Temelli Etkenler: Alıcının zihinsel ve fizyolojik yetileri, dikkat ilgi, istek, kelime dağarcığı, bilgi birikimi, ön yargı, dinleme sürecinde uygun dinleme davranışları gösterme (dik oturma, konuşanla göz teması kurma, not tutma, soru sorma, dinlenenlere uygun geri bildirimlerde bulunma, vb.), dinleme hızıdır. Çevre Ortam Temelli Etkenler: Isı, ses, ışık, fiziksel konfordur. 

Dinleme türlerini sıralayabilmek
Kalem Aktif dinleme, pasif dinleme, not alarak dinleme, grup halinde dinleme, empatik dinleme, yaratıcı dinleme, amaçlı dinleme, sorgulayıcı dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme. 

Okuma-dinleme ilişkisini betimleyebilmek 
Kalem Okuduğunu ve dinlediğini anlama birbirine çok benzeyen süreçlerdir. Okuma ve dinleme arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişki benzerlikler ve farklılıklar çerçevesinden ele alınabilir. Her ikisi de anlama becerisinin temel bileşenidir. Başka bir deyişle bir tür “alıcı dil etkinliği” dir. 

Kalem Okuma ve dinlemenin her ikisi de zihnin anlama süreciyle ilgilidir. Okuduğunu anlama becerisi üst düzeyde olan bir kişinin, dinlediğini anlama becerisi de üst düzeyde olacaktır. Bu yüzden okuma becerisinin, dinleme becerisine doğrudan etkilediğini söylemek mümkündür. Zihnin ve beynin aktif olmasını gerektirir. 

Kalem Anlamanın gerçekleşmesi için ortak bir dile, dilsel birikime gereksinim vardır. Kaynakta (konuşmacı/ yazılı metin) kullanılan dilin niteliği (pürüzsüz, yalın, anlaşılır) anlamanın gerçekleşmesinde önemli hatta belirleyicidir. 

Kalem Ortamın özelliği, anlamın oluşumu sürecinde her iki bileşen için de çok önemlidir. Isı, ışık, ses gibi fiziksel etkenler anlam kurma sürecini etkileyen önemli değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuma/dinleme öncesi, sırası ve sonrasındaki davranışlar her ikisi için de anlama sürecini etkilemektedir. 

Kalem Her ikisinde de anlamanın gerçekleşip gerçekleşmediği, anlama sürecinin aksadığı yönler alınan geri bildirimler sayesinde anlaşılabilir. İlgi ve istekler de yine her iki bileşen açısından anlama sürecini etkileyen ortak birer etken olarak ifade edilebilir
Ara
Cevapla
#4
Okey Doğru, güzel ve etkili konuşmada sesin fizyolojik niteliği ve niceliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek Ses aygıtlarının yardımıyla oluşan titreşimler, duyma organları tarafından algılanan fiziksel nicelikler olan konuşma seslerinin oluşumu ve konuşmaya dönüşmesi sürecinde önemli olan ve tanınması gereken bazı fizyolojik süreçler bulunmaktadır. 

Okey Sesin boğumlanması, sıklığı, tonu, ezgisi, vurgusu, durakları, tınısı, yeğinliği, pesliği veya tizliği, işitilebilirliği, esnekliği, akıcılığı ve hoşagiderliği hep bu oluşum ve konuşmaya dönüşme süreçlerinin fizyolojik yönleri ile ilgilidir. 

Okey Sözlü iletişimde bu fizyolojik özelliklerin yanı sıra konuşmanın bir de içeriği ve sunumu ile ilgili dikkate alınması gereken özellikleri bulunmaktadır. 

Okey Doğru, güzel ve etkili konuşmada olması gereken temel içerik özelliklerini betimleyebilmek Doğru ve güzel konuşmada sesin fizyolojik özelliklerinin yanı sıra başka özeliklere de sahip olmayı gerektirir. 

Okey Konuşmanın içeriği ile ilgili bu özelliklere göre konuşmacı, konuyu ve içerikteki mesajı dinleyiciye açık, büyük ölçüde dolaysız bir şekilde ulaştırmalı, yapmacık sözcüklerden ve vurgulardan kaçınmalı, dinleyicinin ilgisini konuşma üzerine çekebilmek için bazı tekniklerden, araçlardan, bilgilerden yararlanmalı, anlatacağı konuya önce kendi inanmalı sonra da kararlı ifade ve tavırlar, ortaya koyacağı deliller, iyi seçilmiş örneklerle dinleyici üzerinde inandırıcı olmalı, dinleyiciye mesajı, bilgiyi en doğru ve etkili biçimde aktarabilmek için kültürel ve bilgisel donanıma sahip olmalı, ortaya koyacağı konuşma ile ilgili olarak gerekli ve yeterli ön çalışmayı yapmalı, özellikle dinleyici kitle karşısında gerçekleştirilen sunumlarda içeriğe uygun yöntem ve plan belirlemeli, gerekli durumlarda konuşmayı destekleyecek basılı ve görsel yardımcı araçlardan yararlanmalı, içeriğe, hedef kitlenin niteliklerine göre uygun üslupla konuşmasını yapmalıdır. 

Okey Sözlü iletişimde beden dilinin önemini açıklayabilmek Konuşma sürecinde ses, konuşma içeriği ve sunum araçlarının kullanımının yanı sıra el, kol, baş, yüzdeki her bir uzuv ve diğer vücut azalarının hareketleri de dinleyicinin algısını etkilemektedir. Bu hareketlerin dinleyici tarafından belirli şekillerde anlamlandırıldığı görülür. 

Okey Bütün olarak beden dili şeklinde ifade edilen vücudun bu hareketlerinde, yüz ile ile ilgili olan mimikler ve diğer vücut hareketleri olan jestlerin doğal halleri ve içerik ile uyum içinde ortaya çıkması gerekir. Vücudun bu türden hareketleri ile konuşmanın uyumu dinleyici üzerinde oluşturulmak istenen etki için çok önemlidir ve bu anlamda konuşmayı bütünleyen bir özellik taşır. 

Okey Beden dili ile konuşma arasındaki uyumu, konuşmacının heyecanı, hazırlıksızlığı, planlanan ancak doğallığını kaybeden abartılı hareketleri bozabilir. Konuşma dışı olan ancak konuşmayla uyumlu olması gereken bu vücut hareketlerinin belirli kültür ortamlarında ortak algılar oluşturması dolayısıyla her hareketin bütün toplumlarda aynı algıyı ortaya çıkarmayabileceği hesaba katılmalıdır. 

Okey Konuşma türlerini ayırt edebilmek Sözlü anlatımda konuşmacının belirli bir hazırlık yaparak yine belirli bir dinleyici kitlesine yönelik gerçekleştirdiği hazırlıklı konuşmaların yanı sıra belirli bir araştırmaya, plana, programa gerek duymadan gerçekleştirdiği günlük, hazırlıksız konuşmalar vardır. 

Okey Günlük hayatın içinde pek çok kez yapılan, genel olarak belirli bir araştırma, hazırlık ve plan çerçevesinde belirli bir dinleyici kitle karşısında gerçekleştirilmeyen selamlaşma, hatır sorma, tanışma ve tanıştırma, kutlama, baş sağlığı, özür dileme, adres sorma ve söyleme gibi sosyal gerekçelerle ortaya konulan konuşmalar hazırlıksız konuşmalardır. 

Okey Belirli bir dinleyici kitlesine yönelik planlı, programlı şekilde gerçekleştirilen konuşmalar ise hazırlıklı konuşmalardır. Dinleyici kitle karşısında gerçekleştirilen bu konuşmaların bazıları tek bir konuşmacı, bazıları da bir grup konuşmacı tarafından yapılmaktadır. 

Okey Nutuk, konferans, açık oturum, panel, forum, sempozyum, kurultay, seminer, münazara, röportaj, mülakat, açış konuşması hazırlıklı olarak yapılan ve dinleyici kitle karşısında gerçekleştirilen konuşmalardır. Başarılı bir sunum için dikkat edilmesi gereken temel ilke ve teknikleri değerlendirebilmek Sunumla ilgili sürecin ilk aşaması hazırlıktır.

Okey Konuşma yapacak kişi bu aşamada sunumun içeriğini, ortamını, hedef kitlenin niteliklerini ve beklentilerini, sunumun yardımcı araçlarını dikkate alarak hazırlık sürecini tamamlamalı, sunum öncesinde bütün bunlarla ilgili son kontrollerini yapmalıdır. 

Okey Sunum sırasında konuşmacı, sesini ortamda herkese sağlıklı bir biçimde ulaştırdığından emin olmalı, açık, anlaşılır ve hedef kitlenin nitelikleri ile uyumlu bir üslupta sunumunu yapmalı, dinleyicinin dikkatini konuşma üzerinde canlı tutabilmek için dikkat eğrisini gözeterek gerekli durumlarda örnekler, anekdotlar, basılı veya işitsel görsel yardımcılardan yararlanmalı, yer yer sunumun o bölümüne kadarki kısımlarına dair özetlemeler yapmalıdır. 

Okey Sunum sona ererken dinleyicinin dikkatinin yoğun olduğunu hesaba katarak konuşmanın son bölümünü kararlı, akılda kalıcı, varsa eylem talebini ifade ederek ortaya koymalı, konuşmanın sona ereceğini hatırlattıktan sonra konuşmasını gereksiz yere uzatmamalıdır. 

Okey Soru cevap bölümü varsa öncelikle konuşmacı buna yönelik hazırlık yapmalı, kendisine yöneltilebilecek soruları belirlemeye ve bu sorulara cevaplar verebilmeye çalışmalı, soru cevap bölümünde de soruyu doğru anladığından emin olmalı, orada bulunanların rahat soru sorabilmeleri için onları rahatlatıcı bir tavır ve yaklaşım içinde olmalı, sorunun önemli noktaları ile ilgili notlar almalı, sorulara açık biçimde cevaplar vermeli, cevap verirken sadece soruyu soran kişiye değil orada bulunanların tamamına yönelik bir tavır ve tutum içinde cevaplar vermeli, karşılıklı diyaloğa dönüşen soru cevaplardan kaçınmalıdır. 

Okey Türkçenin sözlü iletişimde dikkate alınması gereken söyleyiş özelliklerini açıklayabilmek Konuşmacının Türkçenin söyleyiş özelliklerini tanıması, gerek Türkçe gerekse başka dillerden alınan söz ve biçimlerin Türkçede nasıl söylendiğini bilmesi gerekir. 

Okey Diğer taraftan konuşmanın aralarına sıkıştırılan, kullanılmadığında bir eksiklik oluşturmadığı gibi kullanıldığında konuşmacının donanımsızlığından kaynaklandığı kabul edilen, konuşmacının dikkat eksikliği ile de çok yakından ilişkili olduğu bilinen ıı, hı, şey, yani, falan, evet, tamam mı, oldu, işte, artı, dermişim, ondan sonra, neyse, efendime söyleyim, anlatabildim mi vb. asalak ses ve sözlerden kaçınılmalıdır.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final ders notları dili türk 2


Hızlı Menü: