facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,251 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 889 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 792 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 846 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 600 Son Yorum: Gamze

Ticaret Hukuku Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Ticaret Hukuku Vize Yaprak Testleri

Anonim şirketin ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Unvan “şirketin konusu” ve “anonim şirket” ibaresinden oluşur
b. Unvanda geçen Anonim şirket ibaresi Afi şeklinde kısaltılabilir
c. Unvanda gerçek kişi adı ve soyadı yazılamaz
d. Şubeler merkezin unvanına “fiube” kelimesini ekleyerek kullanırlar
e. Milli, Cumhuriyet gibi kelimelerin unvana eklenebilmesi için Bakanlar Kurulu izni gereklidir

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için öngörülen sermaye artırımı yöntemlerinden birisi değildir?
a. Sermaye taahhüdü yoluyla artırım
b. ‹ç kaynaklardan sermaye artırımı 
c. Dış kaynaklardan sermaye artırımı
d. fiarta bağlı sermaye artırımı
e. Ayni sermaye artırımı

Anonim şirketlerde pay bedellerinin ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Nakit sermayenin %25’i tescilden önce peşin ödenmelidir
b. Nakit sermayenin %75’i tescilden sonra 24 ay içinde ödenebilir
c. Nakit sermaye bankaya şirket adına açılan hesaba yatırılmalıdır
d. Ayni sermaye tescilden itibaren 2 yıl içinde şirkete ödenebilir
e. Ayni sermayeye bilirkişi tarafından değer biçilmelidir

Anonim şirketlerde ayni sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ayni sermaye nakden değerlendirilebilir olmalıdır
b. Ayni sermaye devrolunabilmelidir
c. Fikri mülkiyet hakları ayni sermayedir
d. Sanal ortamlar ayni sermaye olarak konulamaz
e. Malvarlığı unsurları ayni sermaye olabilir

Anonim şirketlerde aşağıdakilerden hangisi kurucular beyanının amaçlarından birisi değildir?
a. Kamuyu aydınlatmak
b. Sermayenin korunmasını sağlamak
c. Kuruluştaki yolsuzlukları önlemek
d. Kuruluşun denetlenmesini kolaylaştırmak
e. Şirketin tasfiyesinde şeffaşık sağlamak

Anonim şirketlerin kuruluşunda fesih davası açma yetkisi kime tanınmamıştır?
a. Yönetim kurulu
b. Denetçiler
c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
d. İlgili alacaklılar
e. Pay sahipleri

Anonim şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Anonim şirket, ülkemizde limitet şirketlerden sonra en çok tercih edilen şirket türüdür.
b. Anonim şirketlere ilişkin bazı hükümler, limitet şirket ve kooperatifere de uygulanmaktadır.
c. Anonim şirketlerin kurumsal yapısı, ortaklarının değişmesine rağmen şirketin bundan etkilenmeden devam etmesine imkân verir.
d. Anonim şirketler atıl durumdaki küçük tasarruşarı bir araya getirerek büyük sermayeler oluştururlar.
e. Anonim şirketin borçlarından dolayı ortaklar ikinci derecede sermaye payları kadar sorumludurlar.

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sakıncaları arasında sayılabilir?
a. Atıl durumdaki küçük tasarruşarı bir araya getirerek büyük sermayeler oluşturması
b. Çoğunluk ilkesine göre yönetiliyor olması
c. Azlık pay sahiplerine bir takım haklar verilmiş olması
d. Anonim şirketin oluşturduğu büyük sermayenin, tekelleşmeye ve piyasada rekabetin sınırlanmasına neden olabilmesi
e. Ülkemizde limitet şirketlerden sonra en çok tercih edilen şirket türü olması

Anonim şirketler ne zaman “halka açık anonim şirket” haline gelirler?
a. Anonim şirket anasözleşmesine halka açık olduğunun yazılmasıyla
b. Anonim şirket genel kurulunun bu konuda karar almasıyla 
c. Ortak sayısının 250’yi aşması halinde veya hisse senetlerini halka arz etmeleri durumunda
d. Anonim şirketin hisse senetlerinin borsada satılmaya başlamasıyla
e. Ortak sayısının 50’yi aşması halinde

Anonim şirketlerde “ön anonim şirket” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Esas sözleşmenin hazırlanmasından sicil gazetesiyle ilan arasında ön şirket vardır
b. Ön anonim şirket ticaret siciline tescil ile oluşur 
c. Esas sözleşmenin imzalanması ile şirketin ticaret siciline tescili arasında ön şirket söz konusu olur
d. Ön şirket noter onayı öncesindeki aşamadır
e. Pay bedellerinin ödenmesiyle ön şirket oluşur
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi denetimle ilgili olarak yanlıştır?
a. Bağımsız denetçilerin denetimini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yapar
b. Hangi şirketlerin bağımsız denetim kapsamına gireceğini belirleme yetkisi Bakanlar kuruluna aittir 
c. Denetçilerin denetiminden geçmemiş finansal tablolar düzenlenmemiş hükmündedir
d. Özel denetçi belirli olayların açıklığa kavuşturulması amacıyla atanır
e. Ticaret şirketlerinin tümü bağımsız denetime tabidir

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin görevinin sona ermesi ile ilgili olarak yanlıştır?
a. Şirket haklı nedenlerin olması halinde mahkemeye başvurarak denetçinin değiştirilmesini isteyebilir
b. Denetçi kendine karşı görevden alınma davası açılmışsa denetim sözleşmesini feshedebilir
c. Denetçi haklı nedenin olması halinde denetim sözleşmesini feshedebilir
d. Anonim şirket genel kurulu denetçinin görevine son veremez 
e. Denetçi her zaman görevinden istifa edebilir

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıran hallerden biri değildir?
a. Denetçinin denetlenecek şirkette pay sahibi olması 
b. Denetçinin denetlenecek şirkette yönetici olması
c. Denetçinin denetlenecek şirketin çalışanı olması
d. Denetçinin denetlenecek şirketin vergi danışmanı olması
e. Denetçinin denetlenecek ticari işletmenin sahibi olması 

Aşağıdakilerden hangisi genel kurula ilişkin olarak yanlıştır?
a. Genel kurul bir iç organdır
b. Genel kurul zorunlu bir organdır
c. Genel kurulun Kanun tarafından belirlenmiş devredilemez yetkileri bulunmaktadır
d. Esas sözleşme ile genel kurula şirket yönetimine ilişkin yetki tanınabilir
e. Genel kurul pay sahiplerinin haklarını kullandıkları bir kuruldur

Aşağıdakilerden hangisinin genel kurula katılma yetkisi yoktur?
a. Pay sahibi
b. İntifa hakkı sahibi
c. Tahvil sahibi
d. Yönetim kurulu üyesi
e. Murahhas üye

Genel kurul yeter sayılarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Genel toplantı yeter sayısı sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahipleridir
b. Toplantı nisabının belirlenmesinde pay sahipleri ile birlikte toplantıya katılma yetkisi olan denetçi gibi kişiler de dikkate alınır
c. Genel toplantı yeter sayısının toplantı süresince korunması gerekir
d. Genel toplantı yeter sayısı esas sözleşme ile artırılabilir
e. Birinci toplantı da gerekli nisaba ulaşılamaz ise ikinci toplantıda nisap aranmaz

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu tarafından pay sahiplerine önerilen genel kurul temsilcisidir?
a. Kurumsal temsilci
b. Bağımsız temsilci
c. Organ temsilcisi
d. Tevdi eden temsilcisi
e. Ticari temsilci

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yönetim kurulu üyesi olması için gerekli niteliklerden biridir?
a. Tam ehliyet
b. Pay sahipliği
c. Gerçek kişilik
d. Sigorta 
e. Türk vatandaşlığı

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında yer almaz?
a. Şirketin üst düzeyde yönetimi
b. Şirkette çalışacak elemanların seçimi
c. Müdürlerin seçimi
d. İç yönergenin hazırlanması
e. Pay defterinin tutulması

Yönetim kurulu üyelerinin kurul toplantılarına katılmanın karşılığı olarak verilen bedel aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ücret
b. İkramiye
c. Huzur hakkı
d. Kazanç payı
e. Prim
Ara
Cevapla
#3
I. Zilyetliğin devri 
II. Ciro ve zilyetliğin devri 
III.Alacağın temliki ve zilyetliğin devri 
Hangisi ya da hangileri hamiline yazılı pay senetlerinin devri için kullanılabilecek devir şekillerindendir? 
a. I 
b. II 
c. I, III 
d. II, III 
e. I, II, III

Anonim şirket pay sahibinin mali haklarından hangisi üzerinde intifa hakkı tanınamaz? 
a. Kar payı 
b. İtfa bedeli 
c. Tasfiye payı 
d. Rüçhan hakkı 
e. Hazırlık dönemi faizi

I. Fiili teslim 
II. Hükmen teslim 
III. Kısa elden teslim 
IV. Zilyetliğin havalesi 
Hamiline yazılı senetlerin devri işleminde yapılacak zilyetliğin geçirilmesi işlemi zilyetliğin devri yollarından hangisi ya da hangileri ile yapılabilir? 
a. I 
b. I, II 
c. II, III 
d. I, III, VI 
e. I, II, III, IV

Nama yazılı pay senetlerine ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a. Belirli bir kişinin adına yazılı olan senetlerdir. 
b. Emre yazılı kıymetli evrak niteliğine sahip senetlerdir. 
c. Hamiline yazılı senetlerin aksine senet üzerine konulacak bağlam kaydı ile devirleri sınırlandırılabilir. 
d. Sadece alacağın temliki hükümlerine göre devredilebilirler. 
e. Halka açık olmayan anonim şirketlerde talep edilmediği sürece bastırılma zorunluluğu yoktur.

Kaydi anonim şirket paylarına ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
a. Senet unsuru olmadığı için bu tür paylar kıymetli evrak niteliği taşımaz. 
b. Kaydi paylar ile anonim şirket pay senetlerinin sahiplerine tanıdıkları haklar aynıdır. 
c. Kaydi paylar sadece nama yazılı olabilir. 
d. Kaydi paylara ilişkin hukuki işlemler şirket pay defterine kaydedilmediği sürece hüküm ifade etmez. 
e. Maddi varlığa sahip olmadıklarından dolayı diğer senetler gibi taşınır eşya niteliğine de sahip değildirler.

İlmühaberlere ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
a. İlmühaberlere kıyasen nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. 
b. Pay sahibi talep ederse şirket tarafından ilmühaber bastırılması zorunludur. 
c. Pay senetlerinin aksine ilmühaberlerin devrine esas sözleşme ile sınırlama getirilemez. 
d. İlmühaberler nitelikleri gereği intifa hakkına konusu olamazlar. 
e. Hamiline, emre ve nama yazılı olmak üzere üç çeşit ilmühaber bastırılabilir.

Anonim şirkette pay kavramına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Anonim şirket genel kurulunda, her bir şirket ortağı şirketteki payı oranına bakılmaksızın bir oy hakkına sahiptir. 
b. Anonim şirket ortağı, oy hakkı haricindeki diğer ortaklık haklarından payı nispetinde yararlanır. 
c. Bir payın itibari değeri en az bir kuruş veya katları olabilir. 
d. Gerekli görüldüğü taktirde payların itibari değerleri yönetim kurulu tarafından arttırılabilir. 
e. Anonim şirket payının itibari değerinin, her zaman payın gerçek değerini yansıtması gerekir.

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Ticaret Kanununda sayılan anonim şirket pay sahibine ait mali haklar arasında yer almaz? 
a. Kar payı hakkı 
b. Tesislerden yararlanma hakkı 
c. Tasfiye payı hakkı 
d. Hazırlık dönemi faizi hakkı 
e. Rüçhan hakkı

I. İştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklardan yoksun bırakma. 
II. Söz konusu payı satıp yerine başkasını alma. 
III.Sahibi olduğu pay senetlerini iptal etme. 
Hangisi ya da hangileri anonim şirketin sermaye getirme borcunda temerrüde düşmüş bulunan pay sahibine karşı uygulayabileceği yaptırımlardandır? 
a. I, II, III 
b. I, II 
c. I, III 
d. III 
e. I

I. Çıplak pay 
II. Tahviller 
III.Kaydi paylar 
IV.İlmühaberler. 
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri senede bağlanmamış haldeki değerlerdir? 
a. I, II 
b. I, II, III 
c. I, III 
d. II, III 
e. I, III, IV
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi rüçhan hakkının özellikleri arasında yer almaz?
a. Müktesep hak niteliğindedir.
b. Yalnızca pay sahiplerine tanınmıştır.
c. Yalnızca şirkete karşı ileri sürülebilir.
d. Devredilebilir.
e. Kullanılması hak düşürücü süreye bağlanmıştır.

Aşağıdakiler hangisi cezai sorumluluk kapsamında hapis cezası ile cezalandırılacak Şillerden birisi değildir?
a. Ayni sermayeye değer biçilmesinde yolsuzluk.
b. İzinsiz olarak halktan para toplamak.
c. Tamamıyla taahhüt olunmamış sermayeyi taahhüt edilmiş gibi göstermek.
d. Sermayenin artırılması veya azaltılmasıyla ilgili belgeleri sahte olarak düzenlemek.
e. Defterlerin işletmenin faaliyetleri ve Şnansal durumu hakkında Şkir verecek şekilde tutulmaması.

Şarta bağlı sermaye artırımı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Genel kurul, sermayeyi artırma yetkisini yönetim kuruluna devretmektedir.
b. Sermayenin artması, alım veya değiştirme hakkının kullanılması şartına bağlanmıştır.
c. Şirketin ihtiyaç duyduğu anda ve o oranda pay çıkarma olanağı vardır.
d. Çıkarılan payların bedellerinin tamamının ödenmesi şarttır.
e. Şartlı artırılabilecek miktar, mevcut esas sermayenin yarısını aşamaz.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi esas sermayenin azaltılması niteliğinde değildir?
a. Payların birleştirilmesi
b. Payların itfası
c. Esas sermayenin itfası
d. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi
e. Payların itibari değerinin azaltılması 

Daha uzun bir zaman aşımı süresine tabi bulunmadığı takdirde, sorumlu olanlara karşı açılacak tazminat davası, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren hangi sürede zaman aşımına uğrar?
a. 1 yıl 
b. 2 yıl 
c. 3 yıl
d. 4 yıl
e. 5 yıl

Aşağıdaki esas sözleşme değişikliklerinden hangisinde genel kurulun karar alabilmesi için pay sahiplerinin en az yüzde yetmiş beşinin olumlu oyu gerekir?
a. Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin
b. Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük konulmasına ilişkin 
c. İmtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin
d. Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin 
e. Şirketin ticaret unvanının değiştirilmesine ilişkin

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, aşağıdaki işlemlerin hangisinin gerçekleştirilmesi için yapılacak esas sözleşme değişikliğinde basit nisap aranmaz?
a. Sermayenin artırılması 
b. Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi
c. İşletme konusunun değiştirilmesi
d. Birleşmeye 
e. Bölünmeye 

Yönetim Kurulu, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu, genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren en geç ne zamana kadar toplantıya çağırmak zorundadır?
a. 10 gün 
b. 15 gün
c. 20 gün
d. 1 ay
e. 3 ay

Aşağıdakilerden hangisi sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımına gidilebilmesinin ön şartlarından birisidir?
a. Ortakların ayni sermaye taahhüdünde bulunmayacak olması. 
b. Bilançoda mevzuatın sermayeye eklenmesine izin verdiği fonların bulunmaması.
c. Sermaye artırımına gidilebilmesi için haklı bir sebebin bulunması.
d. Esas sermaye artırımının esas sözleşmede öngörülmüş olması.
e. Ortakların sermaye artırımına katılmayı kabul etmiş olması.

Esas sermaye sisteminde sermaye artırımı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a. Esas sermaye artırımının esas sözleşmede öngörülmüş olması gerekir. 
b. Esas sermaye artırımı zorunludur.
c. Sermaye artırımına gidilebilmesi için haklı bir sebebin bulunması gerekir.
d. Ortaklar sermaye artırımına katılmak zorundadır.
e. Sermayenin artırılabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilmesi zorunludur.
Ara
Cevapla
#5
Sicilin tutulmasından doğan müteselsil sorumluluk aşağıdakilerden hangilerine aittir? 
A) Ekonomi Bakanlığı - Rekabet Kurumu 
B) Maliye Bakanlığı - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Sicil memuru 
D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - Sicil memuru 
E) Devlet – İlgili oda 

Esnaf (E) ve tacir (T) arasında akdedilen cari hesap sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Cari hesap sözleşmesi yalnızca (E) açısından ticari niteliktedir. 
B) Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava ticari dava sayılamaz. 
C) Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir. 
D) Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava iş mahkemesinde görülür. 
E) Esnaf (E) cari hesap sözleşmesi akdetme yetkisine sahip değildir. 

Ticari işle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olan işler aynı zamanda bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi koşuluyla ticaridir. 
B) Hangi işlerin ticari nitelik taşıdığı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. 
C) Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olmayan, fakat bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiiller de ticaridir. 
D) Tüzel kişi tacirin bütün işleri ticaridir. 
E) Gerçek kişi tacirin borçlarının ticari olması kuraldır. 

Ticari işletmenin devrinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) İşletmeyi devralan kişi, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumlu olur. 
B) İşletmeyi devralan yalnızca varlığını bildiği borçlardan dolayı üçüncü kişilere karşı sorumlu olur. 
C) İşletmeyi devreden gerçek kişi eğer başka bir ticari işletmeye sahip değilse tacir sıfatını kaybeder. 
D) İşletmeyi devredenin işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu sona erer. 
E) İşletmeyi devredenin işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu hiçbir koşulda zamanaşımına uğramaz. 

Ticaret sicilinin yetki çevresi hangi esasa göre belirlenir? 
A) İş hacmi esası 
B) İl-ilçe esası 
C) Nüfus esası 
D) Üretim esası 
E) Bölge esası 

Sicil müdürü 01.08.2012 tarihinde geçici tescile karar vermiştir. Geçici tescil edilen hususun sicilden silinmemesi için en geç hangi tarihe kadar tarafların anlaştıklarını veya mahkemeye başvurduklarını ispat etmeleri gerekir? 
A) 01.09.2012 
B) 10.09.2012 
C) 10.10.2012 
D) 15.10.2012 
E) 01.11.2012 

Ticaret sicili hangi bakanlığın denetim ve gözetimindedir? 
A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
B) Maliye Bakanlığı 
C) Ekonomi Bakanlığı 
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
E) Adalet Bakanlığı 

Markanın hükümsüz kalmasını önlemek için koruma süresinin bitiminden itibaren kaç ay içinde yenileme talebinde bulunulması gerekir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 5 
E) 6 
 
Ticaret şirketi kurullarına elektronik ortamda katılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Bazı üyelerin katıldığı (fiziki) toplantıya, diğer üyelerin elektronik ortamda katılması mümkündür. 
B) Limited şirketlerde sadece şirket sözleşmesinde düzenlenmek şartıyla, ortaklar kuruluna elektronik katılım mümkün olabilir. 
C) Tüm anonim şirketlerde kurullara elektronik ortamda katılım ve oy kullanma zorunlu değildir. 
D) Sermaye şirketlerinde, şirket sözleşmesinde veya ana sözleşmede düzenlenmek şartıyla, yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabilir. 
E) Kooperatif kurullarına elektronik ortamda katılım ve oy kullanma zorunludur
Ara
Cevapla
#6
Cari hesap sözleşmesinde hacizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Cari hesapta, hesap bakiyesinin haczi mümkün değildir. 
B) Cari hesap sözleşmesinde, yalnızca şarta bağlı alacaklar üzerine haciz konulabilir. 
C) Cari hesap sözleşmesinde, yalnızca para dışındaki alacaklar üzerine haciz konulabilir. 
D) Haciz tebliğ edilen taraf onbeş gün içerisinde haczi kaldırtmadığı takdirde, cari hesabın karşı tarafı sözleşmeyi feshedebilir. 
E) Cari hesap sözleşmesinin haczi ticaret mahkemesinin onayı ile gerçekleşir. 

Acentenin borçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Acente, hiçbir koşulda, aynı yer veya bölgede, aralarında rekabet ilişkisi bulunan birden çok işletmenin acenteliğini yapamaz. 
B) Acente, tacir hesabına saklamakta olduğu mallara gelecek hasarlardan sorumludur. 
C) Acente, müşterilerin mali durumu, aldığı beyanlar ve oluşan değişiklikleri tacire zamanında bildirmelidir. 
D) Acente, tacirin dava haklarını korumak için önleyici tedbirler almakla yükümlüdür. 
E) Acente, müvekkiline ait olan paraları zamanında göndermelidir. 

Taraflar arasında bir sözleşmenin kurulması olanağının hazırlanmasına veya kurulmasına aracılık edilmesinin üstlenildiği ve bu sözleşmenin kurulması durumunda ücrete hak kazanıldığı sözleşmeye ne ad verilir? 
A) Vekalet sözleşmesi 
B) Simsarlık sözleşmesi 
C) Kefalet sözleşmesi 
D) Adi ortaklık sözleşmesi 
E) Ticari temsilci 

I. Aksi öngörülmedikçe, cari hesaba alacak ve borç kaydı, tarafların o alacak veya işlemle ilgili dava ve savunma haklarını düşürmez. 
II. Cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için, sözleşme veya ticari teamüller gereğince, kaydolundukları tarihten itibaren faiz işler. 
III. Sözleşmenin yapılmasından önce doğmuş bir alacak, tarafların onayı ile cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu alacak yenilenmiş olmaz. 
IV. Cari hesapta hiçbir koşulda bileşik faize izin verilmez. 
Cari hesap sözleşmesiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız IV 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I,II ve III 

Kollektif ortaklık sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren şirketin tüzel kişilik kazanmasına kadar geçecek olan süre içerisinde, kurucular arasındaki ilişkiye aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? 
A) Adi komandit ortaklık 
B) Limited ortaklık 
C) Adi ortaklık 
D) Kooperatif ortaklığı 
E) Donatma iştiraki 

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerde ana sözleşmede bulunması zorunlu hususlardan biri değildir? 
A) Ek ödeme yükümlülüklerinin şekli ve kapsamı 
B) Esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları 
C) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları 
D) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli 
E) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu 

Limited şirkette ortak sıfatının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. 
B) Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. 
C) Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçer. 
D) Ortak sıfatı sadece devren iktisap suretiyle kazanılabilir. 
E) Şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payının devri yasaklanabilir. 

Aşağıdaki ortaklıkların hangisinde, tüm ortakların gerçek kişi olması zorunludur? 
A) Adi ortaklık 
B) Anonim ortaklık 
C) Kollektif ortaklık 
D) Limited ortaklık 
E) Kooperatif ortaklığı

Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ticari işletme rehninde rehin alan taraf bankalar olabilir. 
B) Ticari işletme rehninde rehin alan taraf kooperatifler olabilir. 
C) Ticaret ünvanı, rehin kapsamında yer alır. 
D) Ticari işletme rehninde rehin veren taraf yalnızca tacir olabilir. 
E) İşletme adı rehin kapsamında yer alır. 

Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne ne ad verilir? 
A) Know-how 
B) Endüstriyel tasarım 
C) Good will 
D) Ticari iş 
E) Adi iş 

Ticari davaların görüleceği mahkemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, sulh hukuk mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. 
B) Sulh ceza mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. 
C) Asliye ceza mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. 
D) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. 
E) İş mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. 
Ara
Cevapla
#7
Ticari defterlerin yararı ve hukuki önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Defterler, vergi yükümlüsünün ve özellikle vergi matrahının tam ve doğru şekilde saptanabilmesine hizmet eder. 
B) Üçüncü kişiler ve alacaklılar açısından defterler önem taşımaz ancak, sahibi lehine delil olarak kullanılabilir. 
C) İcra-İflâs hukuku açısından bir tacirin iflâs etmesi durumunda hileli veya taksiratlı iflâs durumu araştırılırken bakılacak temel belgelerden birisi ticari defterlerdir. 
D) Vergi hukuku açısından, vergi yükümlüsü ve matrahının saptanabilmesinde defterler büyük önem taşır. 
E) Medeni usul hukuku ve ticaret hukuku açısından, defterler mahkemede delil olarak kullanılabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi acentenin borçları arasında yer almaz? 
A) İş görmek ve tacirin çıkarlarını gözetmek 
B) Verilen talimatlara uymak 
C) Tacire bilgi vermek 
D) Olağanüstü masraflara katlanmak 
E) Önleyici tedbirler almak 

Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine delil olma koşulları arasında yer almaz? 
A) Uyuşmazlık her iki tarafın da defterlerine kaydetmesi gereken ticari bir iş ile ilgili olmalıdır. 
B) Tutulması gereken tüm defterler, usulüne uygun tutulmuş olmalı, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış bulunmalıdır. 
C) Tacirin defterlerindeki kayıtlar birbirlerini teyit etmeli, aralarında çelişki olmamalıdır. 
D) Taraflardan en az biri tacir (veya defter tutma yükümlüsü) olmalıdır. 
E) Defterlere dayanılarak ispatlanmak istenen iddia, karşı tarafça çürütülememiş olmalıdır 

Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından biri değildir? 
A) Her şube, şube olduğunu belirtmeksizin merkezin unvanını kullanır. 
B) Merkezi Türkiye'de bulunan şubeler bulundukları yer siciline tescil edilir. 
C) Merkezi yurt dışındaki işletmelerin Türkiye'deki şubelerinin unvanlarında, merkezin olduğu yer ile şube yerinin ve şube olduğunun gösterilmesi zorunludur. 
D) Merkezi yurt dışındaki işletmelerin Türkiye şubelerinin başına, yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari temsilci atanır. 
E) Bir şubenin işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda, şubenin olduğu yerde de dava açılabilir ve takip yapılabilir. 

Ticari işletmenin devri ve birleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ticari işletmenin bir bütün olarak (aktif ve pasifiyle birlikte) devir edilmesi gerekir. 
B) Devir için tek bir sözleşmenin yapılması yeterlidir. 
C) Bir işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi için izin alınması gereken hallerde, Rekabet Kurulu'na başvurularak izin alınması da zorunludur. 
D) Devreden gerçek kişi eğer başka bir ticari işletmeye sahip değilse ticareti terk etmiş olur ve "tacir" sıfatını kaybeder. 
E) Ticari işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesine ilişkin hükümler, Türk Ticaret Kanununda yer alır.
 
Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir? 
A) İflasa tabi olma 
B) Basiretli bir işadamı gibi davranma 
C) Ücret ve faiz isteme 
D) Ticaret Bakanlığından izin alma 
E) Fatura düzenleme 

Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicili müdürünün tescil talebi üzerine yapacağı inceleme kapsamındaki hususlardan biri değildir? 
A) Tescili istenen hususta kanuni şartların mevcut olup olmadığı 
B) Tescil talebinde bulunan kişinin uyruğu 
C) Tescili istenen hususun kamu düzenine ve emredici hükümlere uygunluğu 
D) Tescili istenen hususun gerçeğe uygunluğu ve aldatıcı olmaması 
E) Talepte bulunan kişinin kimliği ve yetkisi 

Markalar aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisine konu olamaz? 
A) Rehin 
B) Lisans 
C) Satış 
D) Finansal kiralama 
E) Haciz 

Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kollektif şirketin ticaret unvanında tüm ortakların veya hiç olmazsa birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır. 
B) Kanun, ticaret unvanının çekirdek kısımda, tacirin niteliği ve yapısına göre isim veya işletme konusunun mutlaka bulunmasını öngörmektedir. 
C) Komandit ortaklığın unvanında komandite veya komanditer ortaklardan en az birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır. 
D) Anonim ve limited şirket unvanlarında mutlaka işletme konusu ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır. 
E) Derneklerin ticaret unvanları adlarından oluşur. 

Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin kurucu etkisine örnek oluşturmaz? 
A) Ticari işletmenin tescili 
B) Ticari işletme rehninin kurulması 
C) İşletme adı ve ticaret unvanının özel olarak korunması 
D) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi 
E) Anonim şirketlerde anasözleşme değişiklikleri 

Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar kapsamında yer almaz? 
A) Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek 
B) Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek 
C) Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak 
D) Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak 
E) Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak 
Ara
Cevapla
#8
Franchising ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Franchise alan franchise veren adına ve hesabına hareket eder. 
B) Bir tacir başka bir tacir ile yaptığı sözleşme çerçevesinde o kişiye kendi mal ve hizmetlerinin pazarlanması ve dağıtımı konusunda bir imtiyaz, bir yetki verir. 
C) Franchise alan, franchise verene bir ücret öder. 
D) Tekel hakkı tanınması, sözleşmede mutlak zorunlu bir unsurdur. 
E) Franchise alan, franchise verenin teknik ve ticari bilgi birikiminden (know-how) yararlanır. 

Bir tür ticari vekil durumunda bulunan, sürekli olarak, ticari işletme sahibi işvereni temsilen, işletme dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işleri yapmayı, belirli bir ücret karşılığında üstlenen kişiye ne ad verilir? 
A) Ticari vekil 
B) Ticari temsilci 
C) Pazarlamacı 
D) Acente 
E) Simsar 

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkların anonim şirket ile benzerliklerinden biri değildir? 
A) Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. 
B) Asgari sermaye miktarı belirlidir. 
C) Ortakların oy hakkı, kişi ortaklıklarından farklı olarak, esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. 
D) Birçok konuda anonim şirketlere ilişkin hükümlere açık atıflar yapılmış olup, bu hükümler limited şirketlere de uygulanır. 
E) Hisse senedi çıkarabilirler. 

Adi ortaklıklarda yönetici atanması ve azli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ortaklar isterlerse, sözleşmede kimin yönetici olacağını belirleyebilirler. 
B) Yönetim yetkisi ortaklık dışından birine verilemez. 
C) Yönetim yetkisi nasıl verilmiş ise, aynı şekilde geri alınır. 
D) Ortaklık sözleşmesinde veya daha sonra alınan bir kararla yönetici atanmamışsa şirket yönetimi bütün ortaklara aittir. 
E) Ortaklık sözleşmesi ile atanan yöneticinin yetkisinin geri alınması için kural olarak sözleşme değişikliği gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin ortak özelliklerinden biri değildir? 
A) Tüzel kişilik bulunması 
B) Sınırlı sayı ilkesine bağlılık 
C) Ortaklarının gerçek kişi olması 
D) Hak ehliyetlerinin işletme konusu ile sınırlı olmaması 
E) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme olanağı 

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesine yazılması zorunlu kayıtlardan biri değildir? 
A) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer 
B) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu 
C) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları 
D) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli 
E) Denetçilerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları 

Ortaklık (şirket) ve unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ortaklık, iki ya da daha çok kişinin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını (sermayelerini) birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir. 
B) Kural olarak ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ancak bazı ortaklık tiplerinde bunun istisnaları vardır. 
C) Bir şirkete ortak olabilmek için özel bir ehliyet kuralı öngörülmemiş olduğundan, fiil ehliyetine ilişkin Medeni Kanun hükümleri şirket ortağı olma yönünden de geçerlidir. 
D) Türk Ticaret Kanunu, ortaklık sözleşmelerinin geçerliliğini "resmi onaya bağlı yazılı şekle" bağlamıştır. 
E) Ortaklığın tanımı ve unsurları Türk Ticaret Kanununda verilmiştir 

"Lex comissoria" kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
A) Bir ticari işletme üzerinde birden fazla rehin kurulabilmesi 
B) Rehin hukukunun genel ilkesi uyarınca, tarafların, borcun zamanında ödenmemesi halinde rehin konusu malların mülkiyetinin doğrudan doğruya alacaklıya geçmesi konusunda anlaşmaları 
C) Rehin kurulduktan sonra işletme sahibinin yetkileri 
D) Borcun ödenmemesinin sonucu 
E) Rehin hakkının ayni etkisi 

Ticari işletme rehninin kurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili bölgesinde yetkili olan noterce rehin sözleşmesi düzenlenir. 
B) Sözleşmede, rehne dâhil unsurların tam listesi, ayırdedici özellikleri ile birlikte yer alır. 
C) Sözleşmenin her iki tarafının da tüzel kişi tacir olması gerekir. 
D) Borçlu veya alacaklının talebi üzerine Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıt gerekir. 
E) Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıt, sözleşme tarihinden itibaren on gün içinde yaptırılmalıdır. 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
ticaret testleri yaprak vize hukuku


Hızlı Menü: