facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,004 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 936 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 686 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 591 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 733 Son Yorum: Gamze

Ticaret Hukuku Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Ticaret Hukuku Final Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi müdürlerin yetki ve yükümlülüklerinden biri değildir?
a. Yönetim yetkisi
b. Temsil yetkisi
c. Özen yükümlülüğü
d. Ticari mümessil atama yükümlülüğü
e. Eşit işlem yapma yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçlarından biri değildir?
a. Şirketten çıkma hakkı
b. Bilgi alma hakkı
c. Oy hakkı
d. Şirketin feshini isteme hakkı
e. Tasfiye payı hakkı

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların parasal nitelikteki hak ve borçlarından biri değildir?
a. Rüçhan hakkı
b. Rekabet yasağı
c. Kâr payı hakkı
d. Sermaye koyma borcu
e. Ek ödeme yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketi sona erdiren sebeplerden biri değildir?
a. Müdürlerin kararı
b. Genel kurul kararı
c. Şirketin iflası
d. Sözleşmede öngörülen sona erme sebepleri
e. Ortağın mahkemeden şirketin feshini istemesi

Bir kooperatifin kurulabilmesi için en az kaç kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir?
a. 2
b. 5
c. 7
d. 9
e. 11

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde ortak sıfatını sona erdiren sebeplerden biri değildir? 
a. Payın devri
b. Ölüm
c. Görev ve hizmetin bitmesi
d. Ortaklıktan çıkarılma
e. Ortağın iflası

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin unsurlarından biri değildir?
a. Ortakların sadece gerçek kişilerden oluşması
b. Her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulması
c. Esas sermayenin belirli olması
d. Ortakların sorumluluğunun sınırlı olması
e. Tüzel kişiliğe sahip olması

Limited şirketin kuruluşunda aşağıdaki aşamalardan hangisi yoktur?
a. Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi
b. Kurucular beyanının hazırlanması
c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
d. Pay bedellerinin ödenmesi
e. Tescil ve ilan

Aşağıdakilerden hangisinde limited şirketin kanunen zorunlu organları doğru olarak verilmiştir?
a. Yönetim kurulu/denetçiler
b. Genel kurul/müdürler
c. Genel kurul/denetçiler
d. Müdürler/denetçiler
e. Genel kurul/yönetim kurulu

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde ortakların hak ve yükümlülüklerinden biri değildir? 
a. Genel kurula katılma hakkı
b. Dava açma hakkı
c. Bilgi alma hakkı
d. Rüçhan hakkı 
e. Ek ödeme yükümlülüğü
Ara
Cevapla
#2
Anonim şirketlerde pay sahibi olması gerekmeyen kimselere verilen ve bu kimselerin şirket kârından yararlanmaları veya yeni pay almaları amacıyla çıkarılan kıymetli evrak hangisidir?
a. Pay senedi
b. İlmühaber
c. İntifa senedi
d. Makbuz senedi
e. Tahvil

Emre yazılı senetlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Emre yazılı senetler ciro ve senedin teslimi yoluyla devredilebilir.
b. Kanunen emre yazılı senetler “emrine” veya “emrühavelesine” şeklinde bir kayıt içermeseler bile ciro yoluyla devredilebilirler.
c. Kanunen emre yazılı senetlerin üzerlerine emre yazılı olmadıkları veya nama yazılı oldukları açıkça yazılmak suretiyle nama yazılı senetler haline getirilmeleri mümkündür.
d. Emre yazılı senetlerde lehdarın adının veya ticaret unvanının belirtilmesine gerek yoktur.
e. Emre yazılı bir senedi tam ciro ile devralan bir kişi tam ciro ile devredebileceği gibi beyaz ciro ile de devredebilir.

Nama yazılı senet tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Belli bir kişinin adına düzenlenmiş olma şartını içerir
b. “Emrine” kaydını içermeme şartını içerir
c. Kanunen emre yazılı senetlerden sayılmama şartını içerir
d. Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir
e. Senedin ciro yoluyla devredilmesi şartını içerir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Nama yazılı kıymetli evrakın devri için yazılı bir devir beyanı ile zilyetliğin devri gerekmektedir. 
b. Emre yazılı kıymetli evrak, ciro ve zilyetliğin devri ile el değiştirebilir.
c. Hamile yazılı kıymetli evrak, zilyetliğin devri yoluyla devredilir. 
d. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve zilyetliğin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.
e. Hamile yazılı kıymetli evrak, ciro ve zilyetliğin devri yoluyla devredilemez

Kıymetli evrakta defilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Temsil yetkisine sahip olmayan herhangi bir şirket çalışanının imzaladığı senede ilişkin olarak bu sebeple ileri sürülen defi bir hükümsüzlük defidir.
b. Senetteki vade tarihinin henüz gelmediğine ilişkin olarak ileri sürülen defi bir senet metninden anlaşılan defidir.
c. Senedin senette alacaklı olarak gösterilen kişiye borçlu tarafından kredi sağlamak için verilmiş olduğuna ilişkin defi bir senet metninde anlaşılan defidir.
d. Ciro zincirinin kopuk olduğuna ilişkin defi bir defi senet metninden anlaşılan defidir.
e. Alacaklının temel ilişkide edimini gereği gibi yerine getirmediğine ilişkin defi bir kişisel defidir.

Kıymetli evrakın iptali ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Kıymetli evrakın kaybolması, çalınması vb. hallerde başvurulan bir yöntemdir
b. İptal kararı ile birlikte kıymetli evrakta hak ve senet kaynaşması ortadan kalkar
c. İptal bir mahkeme kararı ile olur
d. Mahkemece verilecek ödemeden men kararı iptal sürecinde önemlidir.
e. İlan üzerine senet bulunursa mahkemece alınarak hamile verilir

Aşağıdakilerden hangisi bir kıymetli evrakın işlevlerinden biri değildir? 
a. Ödeme yapma
b. Bir meblağı ödemeyi taahhüt etme
c. Bir meblağın ödenmesini üçüncü kişiye havale etme
d. Pay sahipliği haklarını temsil etme
e. Protesto çekme

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraka ilişkin hükümlerin yer alması bakımından önemli kanunlardan biri değildir?
a. Türk Ticaret Kanunu
b. Türk Borçlar Kanunu
c. Çek Kanunu
d. Medeni Kanun
e. Sermaye Piyasası Kanunu

Kıymetli evrakın özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Soyutluk özelliği vardır
b. Tipiklik özelliği vardır
c. Devir yeteneğine sahiptir
d. Sadece kanun ile düzenlenmiştir
e. Özellikli şekil şartlarına tabidir

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir?
a. Kıymetli evrak senettir
b. Kıymetli evrakta özel hukuka ilişkin bir hak bulunur.
c. Kıymetli evrakta bulunan hak devredilebilir bir hak olmalıdır.
d. Kıymetli evrakta yer alan hak senetten ayrı devredilemez.
e. Kıymetli evrak yer alan hak senet olmadan da talep edilebilir.
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması zorunlu unsurlardan biri değildir?
a. Lehtarın imzası
b. Muhatabın adı ve soyadı
c. Düzenleyenin imzası
d. Düzenlenme tarihi
e. Lehtarın adı ve soyadı

Bonoda düzenleyenin sorumluluğu hangi süre sonunda zamanaşımına uğrar?
a. 3 ay
b. 6 ay
c. 1 yıl
d. 2 yıl
e. 3 yıl

Aşağıdaki kişilerden hangisi bono ilişkisinde yer almaz?
a. Muhatap
b. Düzenleyen
c. Hamil
d. Lehtar
e. Ciranta

Kabul edilmeyen bir poliçenin asıl borçlusu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhatap
b. Düzenleyen
c. Lehtar
d. Ciranta
e. Aval veren

Vadesinde ibraz edilmesine rağmen ödenmeyen bir poliçede bu durumun tespiti amacıyla yaptırılması gereken işleme ne ad verilir?
a. İhtar
b. İhbar
c. Protesto
d. Retret
e. Suret

Rehin cirosunun yapılamayacağı kambiyo senedi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bono
b. Çek
c. Poliçe
d. Nama yazılı poliçe
e. Emre yazılı bono

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi niteliği taşımaz?
a. Emre yazılı bono
b. Nama yazılı bono
c. Nama yazılı poliçe
d. Emre yazılı çek
e. Nama yazılı hisse senedi

Ciroda senedin devredildiği kişinin gösterilmediği hallerde, hangi tür ciro söz konusu olur?
a. Beyaz ciro
b. Tam ciro
c. Tahsil cirosu
d. Rehin cirosu
e. Hamiline ciro

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinde geçerli olan ilkelerden biri değildir?
a. Sınırlı sayı ilkesi
b. İmzaların bağımsızlığı ilkesi
c. Müteselsil sorumluluk ilkesi
d. Muacceliyet ilkesi
e. Özel takip usulü uygulanması ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi bir ciro türü veya şekli değildir?
a. Tam ciro
b. Açık ciro
c. Tahsil cirosu
d. Beyaz ciro
e. Teminat cirosu
Ara
Cevapla
#4
Çek hesabında para bulunmaması durumunda muhatap bankanın ödemesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?
a. 300 TL
b. 500 TL
c. 655 TL
d. 1000 TL
e. 1.500 TL

Karşılıksız çekten dolayı hesap sahibine idari yaptırım uygulanması için şikayette bulunma hakkı kime aittir?
a. Düzenleyen
b. Muhatap banka
c. Hamil
d. Ciranta
e. Merkez Bankası

Makbuz senedinde hangi hak temsil edilir?
a. Mülkiyet hakkı
b. Alacak hakkı
c. Rehin hakkı
d. İntifa hakkı
e. Ortaklık hakkı

Deniz yoluyla taşınmak üzere gemiye yüklemesi yapılan ticari mallar için düzenlenen taşıma senedi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Poliçe
b. Bono
c. Konişmento
d. Makbuz senedi
e. Varant

Eskişehir’de düzenlenen bir çek Konya’da ödenecekse, ibraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 10 gün
b. 1 ay
c. 3 ay
d. 6 ay
e. 1 yıl

Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından biri değildir?
a. Düzenleyenin imzası
b. Lehtarın adı ve soyadı
c. Muhatap bankanın ticaret unvanı 
d. Çek tutarı
e. Düzenlenme tarihi

Aşağıdaki senetlerden hangisi açısından rehin cirosu yasağı vardır?
a. Poliçe
b. Bono
c. Çek
d. Konişmento
e. Makbuz senedi

Çekte düzenlenme yerinin yazılmaması hâlinde aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?
a. Çek geçersizdir.
b. eşidecinin adı soyadı yanındaki yerde düzenlenmiş sayılır.
c. Lehtarın adı soyadı yanındaki yerde düzenlenmiş sayılır.
d. Muhatabın adı soyadı yanındaki yerde düzenlenmiş sayılır.
e. İbraz işleminin yapıldığı yerde düzenlenmiş sayılır.

Çekte zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1 ay
b. 3 ay
c. 6 ay
d. 1 yıl
e. 3 yıl

Varant kimin tarafından düzenlenir?
a. Taşıyıcı
b. Kaptan
c. Muhatap
d. Umumi mağaza
e. Banka
Ara
Cevapla
#5
Çağrısız genel kurul toplantılarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Çağrısız genel kurul toplantılarına genellikle borsa şirketlerinde başvurulur. 
B) Çağrısız genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık ilkesine ve karar yeter sayılarına uyulmasına gerek yoktur. 
C) Çağrısız genel kurulun geçerli olması için bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması ve aralarından birisinin toplantıya itiraz etmemesi gerekir. 
D) Çağrısız genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısının toplantının başında oluşması yeterli olup karar alınması sırasında yeter sayının korunmasına gerek yoktur. 
E) Çağrısız genel kurul toplantılarında oy çokluğu ile gündeme madde eklenebilir. 

Aşağıdaki hallerden hangisi genel kurul gündeminde yer almasa da genel kurulda görüşülmesi yasal olarak mümkündür? 
A) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş 
B) Şirketin feshi 
C) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması 
D) Sermaye artırımı 
E) Ana sözleşme değişikliği 

Tek pay sahipli anonim şirketlerde tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerli olması için aşağıdaki şekil şartlarından hangisine uyulması gerekir? 
A) Yazılı şekil 
B) Resmi şekil 
C) Herhangi bir şekil şartı söz konusu değildir 
D) Güvenli elektronik imza ile imzalama 
E) Sözlü şekil 

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunun devredilmez yetkisine giren hususlardan biri değildir? 
A) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması 
B) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı 
C) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları 
D) Anasözleşmenin değiştirilmesi 
E) Şirketin temsili 

Aşağıdaki hallerden hangisinde bir paya en çok on beş oy verileceğine ilişkin sınırlama uygulanmaz? 
A) Genel kurulun bu konuda karar alması halinde 
B) Asliye ticaret mahkemesinin sınırlamadan muaf tutma kararı vermesi halinde 
C) Yönetim kurulunun bu konuda karar alması halinde 
D) İflas idaresinin bu konuda karar alması halinde 
E) Ticaret sicil müdürünün izni halinde 

Kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi hususlarda diğerlerine oranla paya tanınan üstün hakka ne ad verilir? 
A) İmtiyazlı pay 
B) Nama yazılı pay 
C) Adi pay 
D) Primli pay 
E) Agio 

Anonim şirketlerde tasfiye payının dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Anasözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, tasfiye payı dağıtımı ayın olarak yapılır. 
B) Anasözleşme veya yönetim kurulunun aksine bir kararı bulunmadıkça, tasfiye payı dağıtımı ayın olarak yapılır. 
C) Anasözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, tasfiye payı dağıtımı para olarak yapılır. 
D) Tasfiye payı dağıtımı konusunda anasözleşmede mutlaka bir hüküm bulunmalıdır. 
E) Tasfiye payı dağıtımı konusunda hüküm bulunmayan anasözleşme geçersizdir. 

Anonim şirketin anasözleşmede yazılı kayıtlı sermaye rakamının yükseltilmesi veya indirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
A) Sermayenin onda ikisini oluşturan pay sahiplerinin bu yönde karar vermesi yeterlidir. 
B) Sermayenin onda birini oluşturan pay sahiplerinin bu yönde karar vermesi yeterlidir. 
C) Anasözleşme değişikliği yapılmaksızın, denetçilerin bu yönde karar alması yeterlidir. 
D) Genel kurulda bu yönde karar alınmalı ve anasözleşme değişikliği yapılmalıdır. 
E) Anasözleşme değişikliği yapılmaksızın, yönetim kurulunun bu yönde karar alması yeterlidir 

Anonim şirket ortaklarının sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Ortaklar, yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur. 
B) Ortaklar, yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının onda birince sorumludur. 
C) Ortaklar, yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının yüzde birince sorumludur. 
D) Ortaklar, yalnızca ortaklığa karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur. 
E) Ortaklar, yalnızca ortaklığa karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının yüzde onunca sorumludur. 

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? 
A) Ortaklığı yönetmek ve temsil etmek 
B) Müdürleri atamak ve azletmek 
C) Genel kurul toplantılarını hazırlamak 
D) Genel kurul toplantılarını yürütmek 
E) Ortaklık malvarlığının borca batık hale düşmesi durumunda ticaret sicili memuruna bildirimde bulunmak 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdaki hallerden hangisinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanarak ilgili kararı onaması gerekir? 
A) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte kayıtlı sermaye sistemine geçiş 
B) Yönetim kuruluna üye tayini 
C) Sorumluluk davasının açılması 
D) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal niteliği taşımayan anasözleşme değişikliği 
E) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmeyecek nitelikte özel denetçi tayini 

Aşağıdakilerden hangisi payın aslen kazanılma hallerinden biridir? 
A) Sermaye artırımı 
B) Trampa 
C) Bağış 
D) Miras 
E) Satım 

Aşağıdaki senetlerden hangisi nama yazılı olarak düzenlenemez? 
A) Poliçe 
B) Bono 
C) Banka bonoları 
D) Çek 
E) Anonim ortaklık hisse senetleri 

Aşağıdakilerden hangisi senede bakmakla görülebilen, anlaşılabilen defilere örnek oluşturur? 
A) Keşidecinin imzasının sahte olması 
B) Vadenin gelmemiş olması 
C) Cirantanın imzasının sahte olması 
D) Senedi düzenleyenin temsil yetkisinin olmaması 
E) Senedi devredenin temsil yetkisinin olmaması 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir? 
A) Kıymetli evrakta şekle bağlılık ilkesi geçerlidir. 
B) Kıymetli evrakta imzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir. 
C) Kıymetli evrakın ifa yeri borçlunun yerleşim yeridir. 
D) Kıymetli evrakta alacak hakkı senetsiz ileri sürülebilir ve ödenebilir. 
E) Kıymetli evrakta kısmi ödeme reddedilemez. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kambiyo senetlerinin özelliklerinden biri değildir? 
A) Kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk söz konusudur. 
B) Kambiyo senetleri, emre veya hamiline yazılmış olmaları koşuluyla kamu güvenine dayanırlar. 
C) Kambiyo senetlerinde imzaların istiklali ilkesi yürürlüktedir. 
D) Kambiyo senetlerinde hak senetten önce doğar. 
E) Kambiyo senetlerindeki alacak, özel bir usul ile takip ve tahsil edilebilir 

Faturaya itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Faturayı alan kimse, faturayı aldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmelidir. 
B) Faturayı alan kimse, faturayı aldığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde itiraz etmelidir. 
C) Faturaya itiraz taahhütlü mektupla gerçekleştirilmelidir. 
D) Faturaya itiraz noter aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. 
E) Faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde bir itirazda bulunmaz ise, fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. 

Ticaret siciline tescili gerektiği halde tescil edilmemiş veya tescil ve ilanı gerektiği halde tescil edilip ilan edilmemiş hususlarda üçüncü kişilerin iyi niyetli olduklarının kabul edilmesine ne ad verilir? 
A) Görünüşe güven ilkesi 
B) Açıklık ilkesi 
C) Kurucu etkisi 
D) Sicilin olumlu etkisi 
E) Sicilin olumsuz etkisi 

Acentenin haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Acentenin ücret hakkı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, ticari teamüle göre belirlenir. 
B) Acente, ancak olağan masraflarını isteyebilir. 
C) Acente, ancak olağanüstü masraflarını isteyebilir. 
D) Acente, hak kazandığı ücret, olağanüstü gider ve avanslar nedeniyle faiz talep edebilir. 
E) Acente, tacirden olan alacaklarının tamamı ödeninceye kadar, acentelikten dolayı zilyet olduğu taşınır mal ve kıymetli evrak üzerinde hapis hakkına sahiptir. 

Limited şirkette ortak sıfatının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. 
B) Ortak sıfatı sadece devren iktisap suretiyle kazanılabilir. 
C) Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçer. 
D) Şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payının devri yasaklanabilir. 
E) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdaki genel kurul kararlarından hangisi ağırlaştırılmış karar yeter sayıları gerektirmez? 
A) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi 
B) Genel ana sözleşme değişiklikleri 
C) Pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması 
D) İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi 
E) İmtiyazlı pay oluşturulması 

Anonim ortaklık genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İster olağan, ister olağanüstü olsun, kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, gündemde bulunmayan konular müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. 
B) Genel kurul toplantısı sırasında kullanılabilecek bazı azınlık hakları ve bireysel haklar için gündemde madde bulunması gerekir. 
C) Bu kural gereğince, genel kurul toplantısının gündemi önceden bellidir; gündem ilân ve davet mektuplarında mutlaka gösterilmelidir. 
D) Gündemde belirtilmeyen konularda kural olarak görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 
E) Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. 

Anonim ortaklık genel kurullarına katılma ve oy kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Oy hakkına sahip olmayan pay sahipleri, genel kurula katılarak görüşlerini açıklayamazlar. 
B) Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılır. 
C) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahipliğini kanıtlayan belgelerin veya pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. 
D) Pay sahipleri, kendileri ve belirli derecedeki yakınları ile ortaklık arasındaki işlere dair görüşmelerde oy kullanamazlar. 
E) Pay sahibinin ve sayılan yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye ortaklıkları ile anonim ortaklık arasındaki kişisel nitelikteki bir işe ve işleme ilişkin konularda da oy kullanamazlar. 

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin şartlarından biri değildir? 
A) Ortaklığın devralacağı kendi payları, sermayesinin onda birini aşmamalı veya bir işlem sonucu aşacak olan miktarı geçemez. 
B) Payların, öngörülen sınır içinde iktisap veya rehin olarak kabulü genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şart olup, bu yetkilendirilme en çok beş yıl ile sınırlıdır. 
C) Ortaklık devralacağı kendi paylarını ivazlı olarak devralamaz. 
D) Bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmede, kabul edilecek payların itibari değerleri (ve) sayıları belirtilerek, toplam itibari değerleri ile ödenecek bedelin alt ve üst sınırları gösterilmelidir. 
E) Edinilecek pay bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifinin, en az, esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve anasözleşme uyarınca dağıtımına izin verilmeyen yedek akçe toplamı kadar olmalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda kar dağıtımı yapılması ve miktarı konusunda kanun ve ana sözleşmenin öngördüğü şartlardan biri değildir? 
A) Ortaklığın net dönem kârı veya önceki yıllar kârlarından bu amaçla yedek akçe ayrılmış bulunmalıdır. 
B) Ortaklığın kazanç sağlayıp sağlamadığı, yıllık bilançoya göre saptanmalıdır. 
C) Genel kurul tarafından kâr dağıtım kararı verilmelidir. 
D) Kar payı nakden ödenmeli ve ana sözleşmede aksine hüküm yoksa sermayeye mahsuben yapılan ödemeler dikkate alınmaksızın ortaklara eşit olarak dağıtılmalıdır. 
E) Genel kurul tarafından kâr dağıtım miktarı saptanmalıdır. 

Anonim ortaklıklarda kuruluş işlemlerindeki eksiklik ve aykırılıkların yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Türk Ticaret Kanununa göre, ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından sonra fesih davası açılabilir. 
B) Türk Ticaret Kanunu kuruluşta ve sermaye artırımında önemli sebeplerin varlığında, kuruluş eksikliklerinden dolayı tescil ve ilandan itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde, belirli şartlarla, ortaklığın feshi davası açılabilmesine olanak tanınmıştır. 
C) Kuruluş sırasında kanun hükümlerine aykırılık suretiyle alacaklıların, paysahiplerinin ve kamunun menfaatlerinin önemli şekilde tehlikeye düşmesi durumunda, paysahipleri, alacaklılar ve Bakanlık, anonim ortaklığın tescil ve ilanından itibaren üç ay içinde ortaklığın feshi için dava açabileceklerdir. 
D) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre içerisinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur. 
E) Türk Ticaret Kanununa göre, ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından sonra, yokluk ya da butlan ileri sürülebilir. 

Ortaklık kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine öneriyorsa bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bağımsız temsilci 
B) Bireysel temsilci 
C) Organın temsilcisi 
D) Adi temsilci 
E) Tevdi eden temsilci 

Nama yazılı pay senetlerinin devri için yapılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Temlik / Teslim 
B) Ciro / Teslim 
C) Ciro veya temlik / Zilyetliğin geçirilmesi / Pay defterine kayıt 
D) Temlik / Teslim / Ticaret siciline tescil 
E) Temlik / Ticaret siciline tescil / İlan
Ara
Cevapla
#8
Anonim ortaklıkta senetsiz payların devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Payın devir şekli, senet çıkarılmış olup olmamasına göre farklı hükümlere ve sonuçlara bağlıdır. 
B) Bedelleri ödenmiş payın devri, alacağın temliki hükümlerine tabidir. 
C) Kaydi sistemde, merkezi kayıt kuruluşuna başvurulmalıdır ve devralan malik olarak kaydettirilmelidir. 
D) Bedeli hiç ödenmemiş payın devri alacağın temliki ve borcun nakli hükümleri uygulanır. 
E) Tarafların yazılı devir sözleşmesi yapmaları gerekmez. 

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda sermaye borcuna aykırılığın yaptırımlarından biri değildir? 
A) Oy hakkından yoksunluk 
B) Temerrüt faizi 
C) Iskat 
D) Sözleşme cezası 
E) Tazminat 

Kıymetli evrakta ortaya çıkan yer darlığını çözmek için kıymetli evraka eklenen düz kağıda ne ad verilir? 
A) Ciro 
B) Temlikname 
C) Sözleşme 
D) Alonj 
E) Protesto 

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakta bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin mutlak defilerden biri değildir? 
A) Senet verilmesine dair ayni sözleşmede hile, bulunması 
B) Temsil yetkisinin mevcut olmaması 
C) İmza sahteliği 
D) İmzanın, fiziki baskı ve doğrudan cebirle attırılmış olması 
E) Senet metninde tahrifat yapılması 

Aşağıdakilerden hangisi sebebe bağlı kıymetli evrak içinde yer almaz? 
A) Taşıma senedi 
B) Makbuz senedi 
C) Varant 
D) Konişmento 
E) Kambiyo senedi 

Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne ne ad verilir? 
A) Know-how 
B) Good will 
C) Endüstriyel tasarım 
D) Ticari iş 
E) Adi iş 

Ticaret sicili hangi bakanlığın denetim ve gözetimindedir? 
A) Maliye Bakanlığı 
B) Ekonomi Bakanlığı 
C) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
D) Adalet Bakanlığı 
E) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Esnaf (E) ve tacir (T) arasında akdedilen cari hesap sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Cari hesap sözleşmesi yalnızca (E) açısından ticari niteliktedir. 
B) Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava ticari dava sayılamaz. 
C) Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava iş mahkemesinde görülür. 
D) Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir. 
E) Esnaf (E) cari hesap sözleşmesi akdetme yetkisine sahip değildir. 

Kollektif ortaklık sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren şirketin tüzel kişilik kazanmasına kadar geçecek olan süre içerisinde, kurucular arasındaki ilişkiye aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? 
A) Adi komandit ortaklık 
B) Adi ortaklık 
C) Limited ortaklık 
D) Kooperatif ortaklığı 
E) Donatma iştiraki 

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanununda öngörülen ve kurul olarak kullanılan yetki ve görevlerinden biri değildir? 
A) Ortaklığı yönetmek ve temsil etmek 
B) Ortaklığın denetimi ve üst düzeyde yönetimi için gerekli düzenin kurulması 
C) Ortaklık malvarlığının borca batık hale düşmesi durumunda mahkemeye bildirim ve birtakım önlemler alınması 
D) Yönetim kurulunun toplantıya çağrılması için başkandan talepte bulunma 
E) Şirket defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporlarının ve kurumsal yönetim açıklamalarının hazırlanması 

Anonim ortaklığın önemi, yarar ve sakıncaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Tek başlarına işe yaramayan ve atıl durumda bulunan küçük tasarrufların bir araya gelmesini sağlayarak, büyük sermayeler oluşturur. 
B) En yaygın ortaklık tipidir. 
C) Çok sayıda kişinin bir araya gelmesine ve dolayısıyla çok büyük sermayelerin toplanmasına elverişlidir. 
D) Özel mülkiyetin halka yayılmasına katkıda bulunur. 
E) Menkul kıymet borsaları gelişmiş ve kurumsallaşmış ülkelerde, şirkete girmek ve çıkmak oldukça kolaydır. 

Kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Anasözleşmede gösterilen alt ve üst limitler arasında, yönetim kurulu kararı ile ve anasözleşme değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye artırımına izin veren bir sistemdir. 
B) Kuruluş sırasında şirketin anasözleşmesinde gösterilerek ticaret siciline tescil edilen ve daha sonra değiştirilebilmesi (artırılması veya azaltılması), anasözleşme değişikliği gerektiren bir tek rakamdır. 
C) Kayıtlı sermaye sisteminde alt limit, başlangıç sermayesidir. 
D) Kayıtlı sermaye sisteminde üst limit, kayıtlı sermaye ve bu ikisi arasında, fiilen ulaşılan, yani karşılığında pay oluşturulmuş olan rakamdır. 
E) Bu sistemi benimseyen anonim şirketlerde, sermaye artırımı için anasözleşme değişikliği usulüne uymak gerekmez. 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
ticaret testleri yaprak final hukuku


Hızlı Menü: