facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 505 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 452 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 335 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 399 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 347 Son Yorum: Gamze

Ticaret Hukuku Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Ticaret Hukuku Şnal 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulan, esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan, ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile sınırlı olan tüzel kişiliğe sahip bir ticaret ortaklığıdır. 

Okey Limited şirketin kuruluşunda şu aşamalar yer alır: Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi, kurucular beyanının hazırlanması, değerleme raporunun hazırlanması, esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, tescil ve ilan Limited şirketin kanunen zorunlu organları genel kurul ve müdürlerdir. 

Okey Genel kurul tüm ortakların katıldığı bir karar organı, müdürler ise yönetim ve temsil organıdır. 

Okey Ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçları; genel kurul toplantılarına katılma, şirket yönetim ve temsiline katılma hakkı, bilgi ve inceleme hakkı, oy hakkı, özel denetim isteme hakkı, şirketten çıkma hakkı, haklı sebeplerle şirketin feshini isteme hakkı, rekabet yasağı, bağlılık yükümlülüğüdür. Parasal nitelikteki hak ve borçlar ise kâr payı hakkı, yeni paylarda ön alım hakkı, tasfiye payı hakkı, sermaye koyma borcu, ek edim yükümlülüğü, yan edim yükümlülüğüdür Limited şirkette pay ortaklardan birisine veya üçüncü bir kişiye devredilebilir. 

Okey Şirket sözleşmesiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınabileceği gibi, bu hakkın kullanılması belirli şartlara da bağlanabilir. 

Okey Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir.Ortakların hakları katılma hakları, koruyucu haklar ve mal varlığı haklarından oluşmaktadır. 

Okey Katılma hakları; genel kurul toplantılarına katılma hakkı ve oy hakkı, koruyucu haklar; bilgi alma hakkı, denetleme hakkı, dava açma hakkı, mal varlığı hakları; gelir gider farkı üzerindeki haklar, tasfiye artığı üzerindeki hak, kooperatif ortağının mirasçısının ortağın yaptığı ödemelerin iadesini talep hakkıdır.

Okey TTK’da öngörülen sona erme sebepleri şunlardır: Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi, genel kurul kararı, şirketin iflası, kanunda öngörülen diğer sona erme hâlleri, haklı sebeplerin varlığında bir ortağın mahkemeden şirketin feshini istemesi Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. 

Okey Kooperatiflerin kuruluşunda üç aşama vardır: Ana sözleşmenin hazırlanması, ilgili bakanlıktan izin alınması, tescil ve ilan. 

Okey Kooperatiflerde üç zorunlu organ vardır: Genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler. Kooperatifler KoopK m.81’de sayılan sebeplerle sona ererler.
Ara
Cevapla
#2
Okey Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan tanıma göre “kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez”. 

Okey Buna göre kıymetli evrak, devredilebilir nitelikte bir hak içeren, bu hakkın senetsiz olarak kullanılmasının ve devrinin mümkün olmadığı senetlerdir. 

Okey Kıymetli evrakın temel unsurları ise senet, hak ve hak ile senet birlikteliğidir Kıymetli evrakın temel özelliklerinin başında devredilebilir olması gelir. 

Okey Bundan başka kıymetli evrak kural olarak temel ilişkiden mücerret (soyut), kanun ve ilgili mevzuatta sayılanlardan ibaret (sınırlı sayıda) ve özellikli şekil şartlarına tabidir

Okey Kıymetli evrak; 
• İçerdiği hakkın türü, 
• Bu hakkın senetten önce mevcut olup olmadığı,
• Senedin devir şekli,
• Sebebe bağlılık 
bakımından gruplandırılabilir. 

Okey Buna göre kıymetli evrak; 
• İçerdiği hakkın türü bakımından, alacak senedi, pay senedi, katılma senedi veya emtia
senedi,
• Devir şekli bakımından, nama yazılı senetler, emre yazılı senetler ve hamiline yazılı senetler,
• Sebebe bağlılık bakımından, sebebe bağlı senetler ve sebepten bağımsız senetler, 
• Hakkın ortaya çıkışı bakımından ise kurucu senetler ve açıklayıcı senetler şeklinde gruplara ayrılmaktadır

Okey Kıymetli evraka benzer bazı senet türleri bulunmaktadır. Kıymetli evrak ile bu senetlerin hukuki nitelikleri farklıdır. Bunların başında adi senetler gelir. 

Okey Adi senet, bir hakkın varlığını ispat amacıyla kullanılır. Ancak kıymetli evrakın teme özelliği olan hak ile senet kaynaşması ve hakkın senetsiz olarak kullanılamaması özelliği adi senetlerde bulunmamaktadır. 

Okey Bundan başka ibraz ve teşhis senetleri de bazı yönleri bakımından kıymetli evraka benzer olsa da kıymetli evrak değildir Defiler, kıymetli evrak hukukunun temel konularından biridir. 

Okey Defi, bir talep karşısında kalan borçlunun, bir sebebe dayanarak bunu yerine getirmekten kaçınmasıdır. Kıymetli evrakta defiler farklı gruplar altında ele alınabilir. 

Okey Defileri hükümsüzlük defileri, senet metninden anlaşılan defiler ve kişisel defiler olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. 

Okey Hükümsüzlük defilerinde borçlu senedin bir sebebe bağlı olarak kendisi açısından hüküm ifade etmediğini, senette yer alan talebin kendisinden talep edilemeyeceğini ileri sürmektedir. 

Okey Kıymetli evrakta özellikli şekil şartları bulunması gerektiğinden bunların mevcut olmaması veya senedin incelenmesi ile anlaşılabilecek defiler bir diğer defi grubunu oluşturmaktadır. 

Okey Son defi grubu ise kişisel defilerdir. Bunda borçlu, alacaklı (hamil = senedi borçluya ibraz ederek borcu ödemesini talep eden kimse) ile arasındaki doğrudan ilişkilerden kaynaklanan sebepleri ileri sürerek borcu yerine getirmekten kaçınmaktadır. 

Okey Kıymetli evrakta hak ile senedin kader birliği söz konusu olduğundan, senedin kaybolması, çalınması, yanması vb. hâllerde hakkın nasıl kullanılacağı belirlenmelidir. Bu gibi hâllerde, senedin aksine hak kaybolmamakta ve kullanılmaz hâle gelmemektedir. 

Okey Söz konusu hâllerde borçlunun, gerçek hak sahibinden başka birisine ödeme yapmaktan yasaklanması önemlidir. İptal ancak bir mahkeme kararı ile olur. İptal ile birlikte hak ile senet birlikteliği sona ermiş olur. 

Okey İptal üzerine yeni bir senet düzenlenebileceği gibi hakkın senetsiz olarak kullanılması da mümkün olur.
Ara
Cevapla
#3
Okey Kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çekten oluşur. Poliçe ve çek de muhatap, düzenleyen ve lehtarın bulunduğu üç taraşı bir hukuki ilişki varken bonoda sadece iki taraf (düzenleyen ve lehtar) vardır. 

Okey Kambiyo senetleri bir para alacağını temsil ederler, kanunen emre yazılı senetlerdir, ibraz senetleridir, tedavül senetleridir, para yerine geçen senetlerdir. 

Okey Kambiyo senetlerinde müteselsil sorumluluk, soyutluk, imzaların bağımsızlığı, özel şekil şartlarına tabi olma, özel takip usulü uygulanma ve sınırlı sayı ilkesi olmak üzere altı ilke geçerlidir Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu’nda farklı hükümlere tabi tutulmakla birlikte ehliyet, temsil, aval ve ciro gibi konularda müşterek hükümler öngörülmüştür. 

Okey Kambiyo senedini düzenleyecek kişinin fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Bir kambiyo senedinin temsilci aracılığıyla düzenlenmesi ve imzalanması mümkündür. 

Okey Aval, kambiyo senedi nedeniyle sorumluluk taşıyan kişiler lehine verilen bir tür kefalet olup hamilin haklarını elde etmesi bakımından ek bir teminat sağlar. Kambiyo senetleri, kanunen emre yazılı senet sayıldıklarından genellikle ciro yoluyla devredilirler. 

Okey Poliçe, bir kişinin (keşideci/düzenleyen) karşı tarafa (lehtara) olan borcunun üçüncü bir kişi (muhatap) tarafından ödenmesini sağlamak amacıyla düzenlediği havale niteliği taşıyan bir kambiyo senedidir. 

Okey Poliçede altı adet zorunlu unsur vardır: Poliçe kelimesi, kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesine ilişkin havale, muhatabın adı ve soyadı, lehtarın adı ve soyadı, düzenlenme tarihi ve düzenleyenin imzası. Düzenlenme yeri ile ödeme yeri ise kanunda alternatifi öngörüldüğünden yedekli unsur olarak anılırlar. 

Okey Poliçe ve bonoya vade yazılması zorunlu değildir; vade taşımayan poliçe görüldüğünde ödenir. Vade dört ayrı şekilde gösterilebilir: Belirli bir günde, düzenlenme tarihinden belirli bir süre sonra, görüldüğünde ve görüldükten belirli bir süre sonra. 

Okey Muhatabın borçtan sorumlu olabilmesi için poliçenin muhatap tarafından imzalanarak kabul edilmesi gerekir. 

Okey Bonoyu düzenleyen kişi, senedi verdiği kişiye (lehtar) vade günü bonoda yazılı tutarı ödeme vaadinde bulunur. Bonoda beş adet zorunlu unsur vardır: Bono veya emre yazılı senet kelimesi, kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi, lehtarın adı ve soyadı, düzenlenme tarihi ve düzenleyenin imzası. 

Okey Poliçe ve bonodan sorumlu olan başvuru borçlularını takip edebilmek için süresi içinde protesto yaptırmak gerekir. Kural olarak protesto vadeyi izleyen iki iş günü içinde ödeme yerindeki bir noterde düzenlenmelidir.

Okey Poliçe ve bononun zaman aşımı süreleri aynıdır. Buna göre asıl borçluya karşı üç yıl, asıl borçlu dışındaki başvuru borçlularına bir yıl, cirantaların birbirlerine karşı başvuru hakları ise altı ay geçmekle zaman aşımına uğrar.
Ara
Cevapla
#4
Okey Çek, bir kambiyo senedi olarak banka hesabındaki paradan bir borcun ödenmesi amacıyla düzenlenir. Nama, emre veya hamiline yazılı olması mümkündür. 

Okey Çekte beş zorunlu unsur vardır: Çek kelimesi, kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesine ilişkin havale, muhatabın ticaret unvanı, düzenlenme tarihi ve düzenleyenin imzası. 

Okey Düzenlenme yeri ile ödeme yeri ise yedekli unsur olarak anılırlar. Çekin ödenebilmesi için belirli bir zaman diliminde hâmil tarafından muhatap bankaya ibrazı gerekir. 

Okey Kural olarak, çek ödeme yerinde, yani hesabın bulunduğu banka şubesinde ibraz edilir. Çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenir. Ancak düzenlenme tarihinden önceki bir tarihte bankaya ibraz edilen bir çekten dolayı, hesapta para yoksa takip yapılamaz. 

Okey Çekte ibraz süreleri üçe ayrılır. Buna göre düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı yer ise on gün, farklı yer ise bir ay, farklı kıta ise üç ay içinde çek bankaya ibraz edilmek zorundadır. 

Okey Muhatap banka, keşideci tarafından düzenlenmiş bir çeke bağlı olarak, onun (çek üzerinde yazılı) talimatı doğrultusunda hesabındaki paradan ödemede bulunur. Keşidecinin çeki imzalamak suretiyle muhataba vermiş olduğu ödeme yetkisini tek taraşı bir irade beyanıyla geri almasına “çekten cayma” adı verilir. 

Okey Keşideci, cayma hakkını kullanırken herhangi bir sebep açıklamak zorunda değildir. Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. 

Okey Çekin karşılıksız çıkması durumunda, hesap sahibinin bazı idari yaptırımlarla karşılaşması mümkündür. Buna göre, çek hamilinin şikâyeti üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından karşılıksız çek sahibine çek keşide yasağı getirilir. 

Okey Karşılıksız çek durumunda bankanın yasal garanti tutarını ödeme yükümlülüğü de ortaya çıkar. Bu tutar çek başına 1.000 TL ile sınırlıdır. 

Okey Çekte zaman aşımı süreleri yeni kanunla değişitirilmiştir. Buna göre, düzenleyen ve diğer başvuru borçlularına karşı başvuru hakları ise ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. 

Okey Emtia senetleri, konişmento, makbuz senedi ve varant’tan oluşur. Buna göre, belirli bir yere gemiyle gönderilmek üzere teslim edilen ticari mallar için konişmento düzenlenir. 

Okey Makbuz senedi ve varant ise umumi mağaza adı verilen antrepo işletmecileri tarafından çıkarılırlar. Makbuz senedi mülkiyet hakkını, varant ise rehin hakkını temsil eder.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
ticaret final hukuku ders notları


Hızlı Menü: