facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,010 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 678 Son Yorum: Derya
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Vize Yaprak Testleri Gamze 9 622 Son Yorum: Gamze

Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri

Anonim şirketlerde pay bedellerinin ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Nakit sermayenin %25’i tescilden önce peşin ödenmelidir
b. Nakit sermayenin %75’i tescilden sonra 24 ay içinde ödenebilir
c. Nakit sermaye bankaya şirket adına açılan hesaba yatırılmalıdır
d. Ayni sermaye tescilden itibaren 2 yıl içinde şirkete ödenebilir
e. Ayni sermayeye bilirkişi tarafından değer biçilmelidir

Anonim şirketlerde ayni sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ayni sermaye nakden değerlendirilebilir olmalıdır
b. Ayni sermaye devrolunabilmelidir
c. Fikri mülkiyet hakları ayni sermayedir
d. Sanal ortamlar ayni sermaye olarak konulamaz
e. Malvarlığı unsurları ayni sermaye olabilir

Anonim şirketlerde aşağıdakilerden hangisi kurucular beyanının amaçlarından birisi değildir?
a. Kamuyu aydınlatmak
b. Sermayenin korunmasını sağlamak
c. Kuruluştaki yolsuzlukları önlemek
d. Kuruluşun denetlenmesini kolaylaştırmak
e. Şirketin tasfiyesinde şeffaflık sağlamak

Anonim şirketlerin kuruluşunda fesih davası açma yetkisi kime tanınmamıştır?
a. Yönetim kurulu
b. Denetçiler
c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
d. İlgili alacaklılar
e. Pay sahipleri

Anonim şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Anonim şirket, ülkemizde limitet şirketlerden sonra en çok tercih edilen şirket türüdür.
b. Anonim şirketlere ilişkin bazı hükümler, limitet şirket ve kooperatişere de uygulanmaktadır.
c. Anonim şirketlerin kurumsal yapısı, ortaklarının değişmesine rağmen şirketin bundan etkilenmeden devam etmesine imkân verir.
d. Anonim şirketler atıl durumdaki küçük tasarruşarı bir araya getirerek büyük sermayeler oluştururlar.
e. Anonim şirketin borçlarından dolayı ortaklar ikinci derecede sermaye payları kadar sorumludurlar.

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sakıncaları arasında sayılabilir?
a. Atıl durumdaki küçük tasarrufları bir araya getirerek büyük sermayeler oluşturması
b. Çoğunluk ilkesine göre yönetiliyor olması
c. Azlık pay sahiplerine bir takım haklar verilmiş olması
d. Anonim şirketin oluşturduğu büyük sermayenin, tekelleşmeye ve piyasada rekabetin sınırlanmasına neden olabilmesi
e. Ülkemizde limitet şirketlerden sonra en çok tercih edilen şirket türü olması

Anonim şirketler ne zaman “halka açık anonim şirket” haline gelirler?
a. Anonim şirket anasözleşmesine halka açık olduğunun yazılmasıyla
b. Anonim şirket genel kurulunun bu konuda karar almasıyla 
c. Ortak sayısının 250’yi aşması halinde veya hisse senetlerini halka arz etmeleri durumunda
d. Anonim şirketin hisse senetlerinin borsada satılmaya başlamasıyla
e. Ortak sayısının 50’yi aşması halinde

Anonim şirketlerde “ön anonim şirket” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Esas sözleşmenin hazırlanmasından sicil gazetesiyle ilan arasında ön şirket vardır
b. Ön anonim şirket ticaret siciline tescil ile oluşur 
c. Esas sözleşmenin imzalanması ile şirketin ticaret siciline tescili arasında ön şirket söz konusu olur
d. Ön şirket noter onayı öncesindeki aşamadır
e. Pay bedellerinin ödenmesiyle ön şirket oluşur

Anonim şirketin ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Unvan “şirketin konusu” ve “anonim şirket” ibaresinden oluşur
b. Unvanda geçen Anonim şirket ibaresi AŞ şeklinde kısaltılabilir
c. Unvanda gerçek kişi adı ve soyadı yazılamaz
d. Şubeler merkezin unvanına “Şube” kelimesini ekleyerek kullanırlar
e. Milli, Cumhuriyet gibi kelimelerin unvana eklenebilmesi için Bakanlar Kurulu izni gereklidir

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için öngörülen sermaye artırımı yöntemlerinden birisi değildir?
a. Sermaye taahhüdü yoluyla artırım
b. İç kaynaklardan sermaye artırımı 
c. Dış kaynaklardan sermaye artırımı
d. Şarta bağlı sermaye artırımı
e. Ayni sermaye artırımı
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin görevinin sona ermesi ile ilgili olarak yanlıştır?
a. Şirket haklı nedenlerin olması halinde mahkemeye başvurarak denetçinin değiştirilmesini isteyebilir
b. Denetçi kendine karşı görevden alınma davası açılmışsa denetim sözleşmesini feshedebilir
c. Denetçi haklı nedenin olması halinde denetim sözleşmesini feshedebilir
d. Anonim şirket genel kurulu denetçinin görevine son veremez 
e. Denetçi her zaman görevinden istifa edebilir

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıran hallerden biri değildir?
a. Denetçinin denetlenecek şirkette pay sahibi olması 
b. Denetçinin denetlenecek şirkette yönetici olması
c. Denetçinin denetlenecek şirketin çalışanı olması
d. Denetçinin denetlenecek şirketin vergi danışmanı olması
e. Denetçinin denetlenecek ticari işletmenin sahibi olması 

Aşağıdakilerden hangisi genel kurula ilişkin olarak yanlıştır?
a. Genel kurul bir iç organdır
b. Genel kurul zorunlu bir organdır
c. Genel kurulun Kanun tarafından belirlenmiş devredilemez yetkileri bulunmaktadır
d. Esas sözleşme ile genel kurula şirket yönetimine ilişkin yetki tanınabilir
e. Genel kurul pay sahiplerinin haklarını kullandıkları bir kuruldur

Aşağıdakilerden hangisinin genel kurula katılma yetkisi yoktur?
a. Pay sahibi
b. İntifa hakkı sahibi
c. Tahvil sahibi
d. Yönetim kurulu üyesi
e. Murahhas üye

Genel kurul yeter sayılarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Genel toplantı yeter sayısı sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahipleridir
b. Toplantı nisabının belirlenmesinde pay sahipleri ile birlikte toplantıya katılma yetkisi olan denetçi gibi kişiler de dikkate alınır
c. Genel toplantı yeter sayısının toplantı süresince korunması gerekir
d. Genel toplantı yeter sayısı esas sözleşme ile artırılabilir
e. Birinci toplantı da gerekli nisaba ulaşılamaz ise ikinci toplantıda nisap aranmaz

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu tarafından pay sahiplerine önerilen genel kurul temsilcisidir?
a. Kurumsal temsilci
b. Bağımsız temsilci
c. Organ temsilcisi
d. Tevdi eden temsilcisi
e. Ticari temsilci

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yönetim kurulu üyesi olması için gerekli niteliklerden biridir?
a. Tam ehliyet
b. Pay sahipliği
c. Gerçek kişilik
d. Sigorta 
e. Türk vatandaşlığı

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında yer almaz?
a. Şirketin üst düzeyde yönetimi
b. Şirkette çalışacak elemanların seçimi
c. Müdürlerin seçimi
d. İç yönergenin hazırlanması
e. Pay defterinin tutulması

Yönetim kurulu üyelerinin kurul toplantılarına katılmanın karşılığı olarak verilen bedel aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ücret
b. İkramiye
c. Huzur hakkı
d. Kazanç payı
e. Prim

Aşağıdakilerden hangisi denetimle ilgili olarak yanlıştır?
a. Bağımsız denetçilerin denetimini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yapar
b. Hangi şirketlerin bağımsız denetim kapsamına gireceğini belirleme yetkisi Bakanlar kuruluna aittir 
c. Denetçilerin denetiminden geçmemiş finansal tablolar düzenlenmemiş hükmündedir
d. Özel denetçi belirli olayların açıklığa kavuşturulması amacıyla atanır
e. Ticaret şirketlerinin tümü bağımsız denetime tabidir
Ara
Cevapla
#3
I. Çıplak pay 
II. Tahviller 
III.Kaydi paylar 
IV.İlmühaberler. 
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri senede bağlanmamış haldeki değerlerdir? 
a. I, II 
b. I, II, III 
c. I, III 
d. II, III 
e. I, III, IV

I. Zilyetliğin devri 
II. Ciro ve zilyetliğin devri 
III.Alacağın temliki ve zilyetliğin devri 
Hangisi ya da hangileri hamiline yazılı pay senetlerinin devri için kullanılabilecek devir şekillerindendir? 
a. I 
b. II 
c. I, III 
d. II, III 
e. I, II, III

Anonim şirket pay sahibinin mali haklarından hangisi üzerinde intifa hakkı tanınamaz? 
a. Kar payı 
b. İtfa bedeli 
c. Tasfiye payı 
d. Rüçhan hakkı 
e. Hazırlık dönemi faizi

I. Fiili teslim 
II. Hükmen teslim 
III. Kısa elden teslim 
IV. Zilyetliğin havalesi 
Hamiline yazılı senetlerin devri işleminde yapılacak zilyetliğin geçirilmesi işlemi zilyetliğin devri yollarından hangisi ya da hangileri ile yapılabilir? 
a. I 
b. I, II 
c. II, III 
d. I, III, VI 
e. I, II, III, IV

Nama yazılı pay senetlerine ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a. Belirli bir kişinin adına yazılı olan senetlerdir. 
b. Emre yazılı kıymetli evrak niteliğine sahip senetlerdir. 
c. Hamiline yazılı senetlerin aksine senet üzerine konulacak bağlam kaydı ile devirleri sınırlandırılabilir. 
d. Sadece alacağın temliki hükümlerine göre devredilebilirler. 
e. Halka açık olmayan anonim şirketlerde talep edilmediği sürece bastırılma zorunluluğu yoktur.

Kaydi anonim şirket paylarına ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
a. Senet unsuru olmadığı için bu tür paylar kıymetli evrak niteliği taşımaz. 
b. Kaydi paylar ile anonim şirket pay senetlerinin sahiplerine tanıdıkları haklar aynıdır. 
c. Kaydi paylar sadece nama yazılı olabilir. 
d. Kaydi paylara ilişkin hukuki işlemler şirket pay defterine kaydedilmediği sürece hüküm ifade etmez. 
e. Maddi varlığa sahip olmadıklarından dolayı diğer senetler gibi taşınır eşya niteliğine de sahip değildirler.

İlmühaberlere ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
a. İlmühaberlere kıyasen nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. 
b. Pay sahibi talep ederse şirket tarafından ilmühaber bastırılması zorunludur. 
c. Pay senetlerinin aksine ilmühaberlerin devrine esas sözleşme ile sınırlama getirilemez. 
d. İlmühaberler nitelikleri gereği intifa hakkına konusu olamazlar. 
e. Hamiline, emre ve nama yazılı olmak üzere üç çeşit ilmühaber bastırılabilir.

Anonim şirkette pay kavramına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Anonim şirket genel kurulunda, her bir şirket ortağı şirketteki payı oranına bakılmaksızın bir oy hakkına sahiptir. 
b. Anonim şirket ortağı, oy hakkı haricindeki diğer ortaklık haklarından payı nispetinde yararlanır. 
c. Bir payın itibari değeri en az bir kuruş veya katları olabilir. 
d. Gerekli görüldüğü taktirde payların itibari değerleri yönetim kurulu tarafından arttırılabilir. 
e. Anonim şirket payının itibari değerinin, her zaman payın gerçek değerini yansıtması gerekir.

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Ticaret Kanununda sayılan anonim şirket pay sahibine ait mali haklar arasında yer almaz? 
a. Kar payı hakkı 
b. Tesislerden yararlanma hakkı 
c. Tasfiye payı hakkı 
d. Hazırlık dönemi faizi hakkı 
e. Rüçhan hakkı

I. İştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklardan yoksun bırakma. 
II. Söz konusu payı satıp yerine başkasını alma. 
III.Sahibi olduğu pay senetlerini iptal etme. 
Hangisi ya da hangileri anonim şirketin sermaye getirme borcunda temerrüde düşmüş bulunan pay sahibine karşı uygulayabileceği yaptırımlardandır? 
a. I, II, III 
b. I, II 
c. I, III 
d. III 
e. I
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi rüçhan hakkının özellikleri arasında yer almaz?
a. Müktesep hak niteliğindedir.
b. Yalnızca pay sahiplerine tanınmıştır.
c. Yalnızca şirkete karşı ileri sürülebilir.
d. Devredilebilir.
e. Kullanılması hak düşürücü süreye bağlanmıştır.

Aşağıdakiler hangisi cezai sorumluluk kapsamında hapis cezası ile cezalandırılacak fiillerden birisi değildir?
a. Ayni sermayeye değer biçilmesinde yolsuzluk.
b. İzinsiz olarak halktan para toplamak.
c. Tamamıyla taahhüt olunmamış sermayeyi taahhüt edilmiş gibi göstermek.
d. Sermayenin artırılması veya azaltılmasıyla ilgili belgeleri sahte olarak düzenlemek.
e. Defterlerin işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verecek şekilde tutulmaması.

Şarta bağlı sermaye artırımı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Genel kurul, sermayeyi artırma yetkisini yönetim kuruluna devretmektedir.
b. Sermayenin artması, alım veya değiştirme hakkının kullanılması şartına bağlanmıştır.
c. Şirketin ihtiyaç duyduğu anda ve o oranda pay çıkarma olanağı vardır.
d. Çıkarılan payların bedellerinin tamamının ödenmesi şarttır.
e. Şartlı artırılabilecek miktar, mevcut esas sermayenin yarısını aşamaz.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi esas sermayenin azaltılması niteliğinde değildir?
a. Payların birleştirilmesi
b. Payların itfası
c. Esas sermayenin itfası
d. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi
e. Payların itibari değerinin azaltılması 

Daha uzun bir zaman aşımı süresine tabi bulunmadığı takdirde, sorumlu olanlara karşı açılacak tazminat davası, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren hangi sürede zaman aşımına uğrar?
a. 1 yıl 
b. 2 yıl 
c. 3 yıl
d. 4 yıl
e. 5 yıl

Aşağıdaki esas sözleşme değişikliklerinden hangisinde genel kurulun karar alabilmesi için pay sahiplerinin en az yüzde yetmiş beşinin olumlu oyu gerekir?
a. Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin
b. Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük konulmasına ilişkin 
c. İmtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin
d. Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin 
e. Şirketin ticaret unvanının değiştirilmesine ilişkin

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, aşağıdaki işlemlerin hangisinin gerçekleştirilmesi için yapılacak esas sözleşme değişikliğinde basit nisap aranmaz?
a. Sermayenin artırılması 
b. Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi
c. İşletme konusunun değiştirilmesi
d. Birleşmeye 
e. Bölünmeye 

Yönetim Kurulu, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu, genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren en geç ne zamana kadar toplantıya çağırmak zorundadır?
a. 10 gün 
b. 15 gün
c. 20 gün
d. 1 ay
e. 3 ay

Aşağıdakilerden hangisi sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımına gidilebilmesinin ön şartlarından birisidir?
a. Ortakların ayni sermaye taahhüdünde bulunmayacak olması. 
b. Bilançoda mevzuatın sermayeye eklenmesine izin verdiği fonların bulunmaması.
c. Sermaye artırımına gidilebilmesi için haklı bir sebebin bulunması.
d. Esas sermaye artırımının esas sözleşmede öngörülmüş olması.
e. Ortakların sermaye artırımına katılmayı kabul etmiş olması.

Esas sermaye sisteminde sermaye artırımı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a. Esas sermaye artırımının esas sözleşmede öngörülmüş olması gerekir. 
b. Esas sermaye artırımı zorunludur.
c. Sermaye artırımına gidilebilmesi için haklı bir sebebin bulunması gerekir.
d. Ortaklar sermaye artırımına katılmak zorundadır.
e. Sermayenin artırılabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilmesi zorunludur.
Ara
Cevapla
#5
Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla üç yıldan daha uzun bir süre ile seçilebilir. 
B) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapacak şekilde seçilebilir. 
C) Genel kurul yönetim kurulu üyelerini bir yıl görev yapacak şekilde seçebilir. 
D) Yönetim kurulu üyelerinin üç yıldan daha az süre ile görev yapacağı esas sözleşme ile öngörülebilir. 
E) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolmuş olsa bile genel kurulu toplantıya çağırabilir. 

Pay sahipleri ve yöneticilerin anonim şirkete karşı olan yükümlülükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Sır saklama yükümlülüğü sadece şirket sırlarına ulaşma ihtimali olan yöneticiler açısından geçerlidir. 
B) Pay sahiplerine sermaye getirme borcu dışında mali yükümlülük getirilemez. 
C) Sadakat yükümlülüğü halleri Türk Ticaret Kanununda sayılanlar ile sınırlıdır. 
D) Pay sahipleri ve yöneticilere getirilecek ek yükümlülükler ancak esas sözleşmede öngörülmek şartıyla mümkündür. 
E) Şirket ortağının aynı türden ve benzer amacı olan başka bir şirkete ortak olması sadakat yükümüne aykırıdır. 

Hamiline yazılı pay senedi üzerinde rehin hakkı kurulmak istendiğinde, zilyetliğin devri aşamasında, aşağıdaki zilyetliğin devri yollarından hangisi kullanılamaz? 
A) Kısa elden teslim 
B) Zilyetliğin havalesi 
C) Fiili teslim 
D) Hükmen teslim 
E) Temsilciye teslim 

Kar payı hakkı üzerinde yapılabilecek hukuki işlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Pay üzerinde intifa hakkı mevcut ise kar payı hakkı da intifa hakkı sahibine aittir. 
B) Payın rehni halinde vadesi gelmiş olan kar payı hakları da rehnin kapsamına dahildir. 
C) Vadesi gelmemiş kar payı hakkı, payın rehni kapsamına dahil değildir. 
D) Kar payı hakkı, ilgili olduğu paydan bağımsız olarak devredilemez. 
E) Kar payı üzerine bağımsız olarak haciz işlemi uygulanamaz. 

Anonim ve limited şirketlerde pay sahibinin sermaye getirme borcu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Anonim şirkette taahhüt edilen sermaye peşin olarak ödenmek zorundadır. 
B) Limited şirkete taahhüt edilen sermayenin %25 i peşin olarak ödenmek zorundadır. 
C) Anonim şirket başlangıç sermayesi en az 100.000 Türk Lirası olabilir. 
D) Limited şirket başlangıç sermayesi en az 20.000 Türk Lirasıdır. 
E) Her iki şirket türünde de sermaye, itibari değeri eşit paylara bölünmüştür. 

Çok ortaklı bir anonim şirketin tek ortaklı hale gelmesinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bu durum anonim şirketin fesih nedenidir. 
B) Bu durum anonim şirketin infisah nedenidir. 
C) Geriye kalan tek ortağın adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığının ticaret siciline tescili gerekir. 
D) Şirket tasfiye olunmalıdır. 
E) Şirkete yeni ortak alınması için süre verilmelidir. 

Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Yönetim kurulu üyeleri bilgi alma ve inceleme haklarını ancak mahkeme aracılığıyla kullanabilirler. 
B) Yönetim kurulu üyeleri genel kurul aracılığıyla bilgi alabilir. 
C) Şirket yönetimi ile görevli kişiler yönetim kurulu üyelerine bilgi vermekle yükümlüdür. 
D) Yönetim kurulu üyeleri sadece yönetim kurulu toplantısı esnasında bilgi alabilir. 
E) Yönetim kurulu üyesi ön koşul olmaksızın her zaman serbestçe bilgi alabilir. 

Anonim şirketin temsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Anonim şirketin temsilinde kural olarak çift imza geçerlidir. 
B) Esas sözleşme ile yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisi sınırlandırılabilir. 
C) Esas sözleşmeye şirketin tek imza ile temsil edilebileceğine yönelik hüküm konulabilir. 
D) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür hukuki işlemi, şirket adına yapabilir. 
E) Anonim şirketi yönetim kurulu temsil eder. 

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında yer almaz? 
A) Muhasebe, finans denetimi ve finansal planlama için gerekli düzenin kurulması 
B) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimi 
C) Şirket muhasebesinin tutulması 
D) Müdürlerle aynı işleve sahip kimselerin seçimi 
E) İmza yetkisine sahip kimselerin atanması 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Yönetim kurulu üyeleri sahip oldukları yetkiyi başkalarına devretmiş olsalar bile sorumlulukları devam eder. 
B) Sorumluluk kapsamına yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, yöneticiler ve tasfiye memurları da girer. 
C) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu kusur sorumluluğudur. 
D) Yönetim kurulu üyelerin sorumluluğu; şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşıdır. 
E) Sorumluluğun kaynağı yönetim kurulu üyelerinin kanundan ve/veya esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmeleridir. 
Ara
Cevapla
#6
Anonim şirkette pay sahipliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Anonim şirket ortağı olabilmek için mutlaka pay sahibi olmak gerekir. 
B) Her ortak bir paya sahiptir ancak bu payların itibari değerleri birbirinden farklı olabilir. 
C) Bir paya birden çok kimsenin sahip olması imkânı kanunda tanınmamıştır. 
D) Pay sahipleri paydan kaynaklanan yetkilerini temsilcileri vasıtasıyla kullanamazlar. 
E) Anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi mümkün değildir. 

Aşağıdaki esas sözleşme değişikliklerinden hangisinde genel kurulun karar alabilmesi için pay sahiplerinin oybirliği gerekir? 
A) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği 
B) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 
C) İmtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 
D) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 
E) Şirketin ticaret unvanının değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği 

Şarta bağlı sermaye artırımında sermayenin artmasını sağlayan işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Genel kurul kararının ticaret siciline tescil edilmesi 
B) Genel kurulun sermaye artırımına karar vermesi 
C) Yönetim kurulunun üçüncü kişilere alım veya değiştirme haklarını tanıması 
D) Esas sözleşmenin fiili duruma uyarlanarak ticaret siciline tescil edilmesi 
E) Alım veya değiştirme haklarının kullanılması 

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun karar alabilmesi için hangi çoğunlukla toplanması gerekir? 
A) Kayıtlı sermayenin yüzde altmışı 
B) Bütün pay sahiplerinin yüzde altmışı 
C) Esas sermayenin yüzde altmışı 
D) İmtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışı 
E) İmtiyazlı pay sahiplerinin yüzde altmışı 

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, sermayenin artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde uygulanacak genel kurul toplantı nisabı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) İlk toplantıda şirket sermayesinin en az üçte biri, ikinci toplantıda nisap aranmaz 
B) İlk toplantıda şirket sermayesinin en az dörtte biri, ikinci toplantıda nisap aranmaz 
C) İlk toplantıda şirket sermayesinin en az yarısı, ikinci toplantıda üçte biri 
D) Hem ilk hem de ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az yarısı 
E) Hem ilk hem de ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte biri 

Mevcut esas sermayenin tamamının ödenmiş olması koşulu aşağıda sayılan sermaye artırım türlerinden hangisinde uygulanmaz? 
A) Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 
B) Şarta bağlı sermaye artırımı 
C) Kayıtlı sermayenin artırılması 
D) Efektif sermaye artırımı 
E) İç kaynaklardan sermaye artırımı 

Halka açık anonim şirketler aşağıdakilerden hangisinin denetimine tabidir? 
A) Hazine Müsteşarlığı 
B) Bankalar Birliği 
C) Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 
D) Sermaye Piyasası Kurulu 
E) Türmob 

Anonim şirketlerin amacı ve konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Anonim şirketler ekonomik amaç için kurulur. 
B) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü konuda faaliyet gösterebilir. 
C) Anonim şirketler ortaklarına ekonomik yarar sağlamayı ve mesleki dayanışmayı amaçlar. 
D) Anonim şirketin konusu ticaret unvanında yer almalıdır. 
E) Anonim şirket esas sözleşmesinde işletme konusu esaslı noktaları ile gösterilmelidir. 

Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim şirketlerin sahip olmaları zorunlu olan asgari sermaye miktarına ne ad verilir? 
A) Tavan sermaye 
B) Kayıtlı sermaye 
C) Şartlı sermaye 
D) Esas sermaye 
E) Başlangıç sermayesi 

Anonim şirketlerde bir ortağın sermaye borcunu ödememesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Şirketin iflası halinde iflas idaresi sermaye borcunun ödenmesini isteyebilir. 
B) Şirketin tasfiyesi aşamasında tasfiye memurları sermaye borcunun ödenmesini isteyebilir. 
C) Yönetim kurulu sermaye borcunun ödenmesini isteyebilir. 
D) Sermaye borcunu ödemeyen ortaktan tazminat talep edilebilir. 
E) Şirketin tasfiyesi aşamasında şirket alacaklıları da sermaye borcunun ödenmesini isteyebilir. 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerinden biri değildir? 
A) Esas sözleşmenin değiştirilmesi 
B) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi 
C) Denetçinin seçimi ile görevden alınması 
D) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı 
E) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları 

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde pay sahibinin idari haklarından biridir? 
A) Rüçhan hakkı 
B) Oy hakkı 
C) Hazırlık dönemi faizi hakkı 
D) Bedelsiz payları edinme hakkı 
E) Tasfiye payı hakkı 

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özelliklerinden biri değildir? 
A) Ortaklık veya alacaklılık sağlaması 
B) Yatırım aracı olarak kullanılması 
C) Misli nitelikle olması 
D) Dönemsel gelir getirmesi 
E) İbarelerinin farklı olması 

Anonim şirketlerde pay sahipleri tarafından yeni bir bedel ödemeksizin veya pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmaksızın elde ettikleri paylara ne ad verilir? 
A) Kaydi paylar 
B) Gratis paylar 
C) İlmühaberler 
D) Rüçhanlı paylar 
E) Çıplak paylar 

Anonim şirketlerde kar payı hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. 
B) Faaliyet dönemi sonu beklenmeden, ileride dönem sonu karından mahsup edilmek üzere faaliyet dönemi içerisinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir. 
C) Kar payı hakkı rehin hakkının kapsamındadır. 
D) Anonim şirketlerde pay sahiplerine kar dağıtılabilmesi için yönetim kurulunun kar dağıtımı kararını almış olması yeterlidir. 
E) Anonim şirket payına ilişkin kar payı hakkını temsil etmek üzere çıkarılan senetlere kupon ismi verilmektedir. 

Anonim şirketlerde pay kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Payın itibari değeri en az bir kuruş ve katları olabilir. 
B) Pay sayısı ile itibari değerin çarpımı sonucu ortaya çıkan miktar, anonim şirketin esas sermayesini oluşturur. 
C) Payın itibari değeri ile gerçek değerinin eşit olması zorunludur. 
D) Sermayenin eşit miktarlara bölünmüş her bir parçasına pay ismi verilir. 
E) Pay sayısı anonim şirketin kuruluş aşamasında esas sözleşme ile belirlenir.  

Anonim şirketlerde esas sözleşme değişikliği süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Esas sözleşmeyi değiştirme yetkisi yalnızca genel kurula aittir. 
B) Faaliyet alanları belirlenip ilan edilen anonim şirketler esas sözleşme değişikliklerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almalıdır. 
C) Genel kurul ya usulüne uygun olarak toplantıya çağrılarak ya da çağrısız olarak toplanabilir. 
D) Esas sözleşmede yapılması istenen değişikliklere ilişkin taslak metin denetçiler tarafından hazırlanır. 
E) Esas sözleşme değişikliğinin niteliği dikkate alınarak genel kurulda farklı toplantı ve karar nisapları aranır. 

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin görüşünü açıklama şekillerinden biri değildir? 
A) Olumlu görüş yazısı 
B) Sınırlı olumlu görüş yazısı 
C) Olumsuz görüş yazısı 
D) Görüş yazısı vermekten kaçınma 
E) Sınırlı olumsuz görüş yazısı 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden her birinin şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamaması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girememesine ne ad verilir? 
A) Müzakerelere katılma yasağı 
B) Şirkete borçlanma yasağı 
C) Şirketle işlem yapmama yasağı 
D) Yönetim yasağı 
E) Rekabet yasağı  

Anonim şirketlerde aşağıdaki yönetim kurulu kararlarından hangisi batıl değildir? 
A) Eşit işlem ilkesine aykırı olan kararlar 
B) Şirketin borca batıklık durumunun mahkemeye bildirilmesi kararı 
C) Anonim şirketin temel yapısına uymayan kararlar 
D) Pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden kararlar 
E) Sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kamu tüzel kişileri yönetim kurulu üyesi olamazlar. 
B) Yönetim kurulu üyelerinin tam ehliyetli olmaları şarttır. 
C) Özel hukuk tüzel kişileri de yönetim kurulu üyesi olabilir. 
D) Azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. 
E) Sermaye Piyasası Kanununa tabi anonim şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için farklı nitelikler aranabilir. 
Ara
Cevapla
#8
Anonim şirketlerde esas sermayenin azaltılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Şirket esas sermayenin azaltılması yoluyla asgari sermaye miktarının altına inebilir. 
B) Şirket bazı pay sahiplerinin şirketten ayrılmasını sağlamak amacıyla sermayesini azaltabilir. 
C) Şirket elinden çıkaramadığı kendi paylarını ortadan kaldırmak için sermayesini azaltabilir. 
D) Sermayenin faaliyet dönemi sonucunda oluşan bilanço zararının kapatılması amacıyla azaltılması halinde açıklayıcı azaltmadan söz edilir. 
E) Sermayenin azaltılmasında kullanılabilecek yöntemlerden biri payların itibari değerinin düşürülmesidir.
 
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde esas sermayenin artırılmasının sebeplerinden biri değildir? 
A) Pay sahiplerine karın dağıtılması 
B) Ortaklığın itibarını yükseltme 
C) Çalışanların şirkete ortak olarak katılımlarının sağlanması 
D) Şirketin sağlam bir mali yapıya dönüşmesi 
E) Zararla kaybedilen sermayenin tamamlanması 

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin kanunda düzenlenmiş genel sona erme sebeplerinden biri değildir? 
A) Şirketin iflasına karar verilmesi 
B) İşletme konusunun gerçekleşmesi 
C) Esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi 
D) Genel kurulun toplanamaması 
E) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi 

Anonim şirketlerin tasfiye işlemlerini yürüten tasfiye memurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Tasfiye memurları gerçek veya tüzel kişi olabilir. 
B) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hallerde tasfiye memuru mahkemece atanır. 
C) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır. 
D) Ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır. 
E) Tasfiye memurları sadece pay sahipleri arasından seçilebilir  

Anonim şirketin kuruluşunda şirkete ayın sermaye getirilmesi, kurucular ve yönetim kurulu üyelerine bazı yararlar sağlanması halinde ne tür kuruluş söz konusu olmaktadır? 
A) Halka açık kuruluş 
B) Nakdi kuruluş 
C) Nitelikli kuruluş 
D) Tedrici kuruluş 
E) İmtiyazlı kuruluş 

Halka açık anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hisse senetleri borsada işlem görmekte olan halka açık anonim şirketler için borsa mevzuatı da geçerlidir. 
B) Kâr payı dağıtmakla yükümlüdürler. 
C) Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri uygulanacaktır. 
D) Halka açık anonim şirketler, öncelikle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, boşluk bulunması durumunda ise Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. 
E) Esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla kâr payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun hisse senedi çıkarabilirler. 

Anonim şirketin tanımı ve unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Anonim şirketin ticaret unvanı kullanması zorunludur. 
B) Anonim şirketin sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür. 
C) Anonim şirket en az iki kişiyle kurulabilen bir şirkettir. 
D) Anonim şirket borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumludur. 
E) Pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıyla ve şirkete karşı sorumludur. 

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin yararlarından biri değildir? 
A) Ortakların şirkete katılım payı olarak getirdikleri sermayenin, basiretsiz yöneticiler tarafından kötü idare edilebilmesi 
B) Atıl durumdaki küçük tasarrufların bir araya getirilerek büyük sermayeler oluşturulması 
C) Şirket ortaklarının sorumluluğun sınırlı olması 
D) Şirkette pay devrinin kolay olması 
E) Borsada işlem gören anonim şirket hisselerinin alım satımından ve kar dağıtımından kazanç sağlanabilmesi 

Anonim şirketin sermayesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Genel kurul kararıyla sermayenin artırılması ve azaltılması mümkündür. 
B) Şirketin kuruluşunda sermayenin tamamının taahhüt edilmiş olması zorunludur. 
C) Her payın itibari değeri en az on kuruştur. 
D) Şirketin kuruluşunda nakdi sermayenin en az yüzde yirmibeşinin ödenmiş olması zorunludur. 
E) Anonim şirketlerde esas sermaye tutarı en az elli bin Türk Lirası olmalıdır. 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
ticaret testleri yaprak vize hukuku 2


Hızlı Menü: