facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 476 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 340 Son Yorum: Derya
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 259 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 243 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Final Yaprak Testleri Gamze 9 223 Son Yorum: Gamze

Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçlarından biri değildir?
a. Şirketten çıkma hakkı
b. Bilgi alma hakkı
c. Oy hakkı
d. Şirketin feshini isteme hakkı
e. Tasfiye payı hakkı

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların parasal nitelikteki hak ve borçlarından biri değildir?
a. Rüçhan hakkı
b. Rekabet yasağı
c. Kâr payı hakkı
d. Sermaye koyma borcu
e. Ek ödeme yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketi sona erdiren sebeplerden biri değildir?
a. Müdürlerin kararı
b. Genel kurul kararı
c. Şirketin iflası
d. Sözleşmede öngörülen sona erme sebepleri
e. Ortağın mahkemeden şirketin feshini istemesi

Bir kooperatifin kurulabilmesi için en az kaç kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir?
a. 2
b. 5
c. 7
d. 9
e. 11

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde ortak sıfatını sona erdiren sebeplerden biri değildir? 
a. Payın devri
b. Ölüm
c. Görev ve hizmetin bitmesi
d. Ortaklıktan çıkarılma
e. Ortağın iflası

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde ortakların hak ve yükümlülüklerinden biri değildir? 
a. Genel kurula katılma hakkı
b. Dava açma hakkı
c. Bilgi alma hakkı
d. Rüçhan hakkı 
e. Ek ödeme yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin unsurlarından biri değildir?
a. Ortakların sadece gerçek kişilerden oluşması
b. Her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulması
c. Esas sermayenin belirli olması
d. Ortakların sorumluluğunun sınırlı olması
e. Tüzel kişiliğe sahip olması

Limited şirketin kuruluşunda aşağıdaki aşamalardan hangisi yoktur?
a. Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi
b. Kurucular beyanının hazırlanması
c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
d. Pay bedellerinin ödenmesi
e. Tescil ve ilan

Aşağıdakilerden hangisinde limited şirketin kanunen zorunlu organları doğru olarak verilmiştir?
a. Yönetim kurulu/denetçiler
b. Genel kurul/müdürler
c. Genel kurul/denetçiler
d. Müdürler/denetçiler
e. Genel kurul/yönetim kurulu

Aşağıdakilerden hangisi müdürlerin yetki ve yükümlülüklerinden biri değildir?
a. Yönetim yetkisi
b. Temsil yetkisi
c. Özen yükümlülüğü
d. Ticari mümessil atama yükümlülüğü
e. Eşit işlem yapma yükümlülüğü
Ara
Cevapla
#2
Emre yazılı senetlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Emre yazılı senetler ciro ve senedin teslimi yoluyla devredilebilir.
b. Kanunen emre yazılı senetler “emrine” veya “emrühavelesine” şeklinde bir kayıt içermeseler bile ciro yoluyla devredilebilirler.
c. Kanunen emre yazılı senetlerin üzerlerine emre yazılı olmadıkları veya nama yazılı oldukları açıkça yazılmak suretiyle nama yazılı senetler haline getirilmeleri mümkündür.
d. Emre yazılı senetlerde lehdarın adının veya ticaret unvanının belirtilmesine gerek yoktur.
e. Emre yazılı bir senedi tam ciro ile devralan bir kişi tam ciro ile devredebileceği gibi beyaz ciro ile de devredebilir.

Nama yazılı senet tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Belli bir kişinin adına düzenlenmiş olma şartını içerir
b. “Emrine” kaydını içermeme şartını içerir
c. Kanunen emre yazılı senetlerden sayılmama şartını içerir
d. Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir
e. Senedin ciro yoluyla devredilmesi şartını içerir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Nama yazılı kıymetli evrakın devri için yazılı bir devir beyanı ile zilyetliğin devri gerekmektedir. 
b. Emre yazılı kıymetli evrak, ciro ve zilyetliğin devri ile el değiştirebilir.
c. Hamile yazılı kıymetli evrak, zilyetliğin devri yoluyla devredilir. 
d. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve zilyetliğin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.
e. Hamile yazılı kıymetli evrak, ciro ve zilyetliğin devri yoluyla devredilemez.

Kıymetli evrakta defilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Temsil yetkisine sahip olmayan herhangi bir şirket çalışanının imzaladığı senede ilişkin olarak bu sebeple ileri sürülen defi bir hükümsüzlük defidir.
b. Senetteki vade tarihinin henüz gelmediğine ilişkin olarak ileri sürülen defi bir senet metninden anlaşılan defidir.
c. Senedin senette alacaklı olarak gösterilen kişiye borçlu tarafından kredi sağlamak için verilmiş olduğuna ilişkin defi bir senet metninde anlaşılan defidir.
d. Ciro zincirinin kopuk olduğuna ilişkin defi bir defi senet metninden anlaşılan defidir.
e. Alacaklının temel ilişkide edimini gereği gibi yerine getirmediğine ilişkin defi bir kişisel defidir.

Kıymetli evrakın iptali ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Kıymetli evrakın kaybolması, çalınması vb. hallerde başvurulan bir yöntemdir
b. İptal kararı ile birlikte kıymetli evrakta hak ve senet kaynaşması ortadan kalkar
c. İptal bir mahkeme kararı ile olur
d. Mahkemece verilecek ödemeden men kararı iptal sürecinde önemlidir.
e. İlan üzerine senet bulunursa mahkemece alınarak hamile verilir

Aşağıdakilerden hangisi bir kıymetli evrakın işlevlerinden biri değildir? 
a. Ödeme yapma
b. Bir meblağı ödemeyi taahhüt etme
c. Bir meblağın ödenmesini üçüncü kişiye havale etme
d. Pay sahipliği haklarını temsil etme
e. Protesto çekme

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraka ilişkin hükümlerin yer alması bakımından önemli kanunlardan biri değildir?
a. Türk Ticaret Kanunu
b. Türk Borçlar Kanunu
c. Çek Kanunu
d. Medeni Kanun
e. Sermaye Piyasası Kanunu

Kıymetli evrakın özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Soyutluk özelliği vardır
b. Tipiklik özelliği vardır
c. Devir yeteneğine sahiptir
d. Sadece kanun ile düzenlenmiştir
e. Özellikli şekil şartlarına tabidir

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir?
a. Kıymetli evrak senettir
b. Kıymetli evrakta özel hukuka ilişkin bir hak bulunur.
c. Kıymetli evrakta bulunan hak devredilebilir bir hak olmalıdır.
d. Kıymetli evrakta yer alan hak senetten ayrı devredilemez.
e. Kıymetli evrak yer alan hak senet olmadan da talep edilebilir.

Anonim şirketlerde pay sahibi olması gerekmeyen kimselere verilen ve bu kimselerin şirket kârından yararlanmaları veya yeni pay almaları amacıyla çıkarılan kıymetli evrak hangisidir?
a. Pay senedi
b. İlmühaber
c. İntifa senedi
d. Makbuz senedi
e. Tahvil
Ara
Cevapla
#3
Rehin cirosunun yapılamayacağı kambiyo senedi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bono
b. Çek
c. Poliçe
d. Nama yazılı poliçe
e. Emre yazılı bono

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi niteliği taşımaz?
a. Emre yazılı bono
b. Nama yazılı bono
c. Nama yazılı poliçe
d. Emre yazılı çek
e. Nama yazılı hisse senedi

Ciroda senedin devredildiği kişinin gösterilmediği hallerde, hangi tür ciro söz konusu olur?
a. Beyaz ciro
b. Tam ciro
c. Tahsil cirosu
d. Rehin cirosu
e. Hamiline ciro

Kabul edilmeyen bir poliçenin asıl borçlusu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhatap
b. Düzenleyen
c. Lehtar
d. Ciranta
e. Aval veren

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinde geçerli olan ilkelerden biri değildir?
a. Sınırlı sayı ilkesi
b. İmzaların bağımsızlığı ilkesi
c. Müteselsil sorumluluk ilkesi
d. Muacceliyet ilkesi
e. Özel takip usulü uygulanması ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi bir ciro türü veya şekli değildir?
a. Tam ciro
b. Açık ciro
c. Tahsil cirosu
d. Beyaz ciro
e. Teminat cirosu

Bonoda düzenleyenin sorumluluğu hangi süre sonunda zamanaşımına uğrar?
a. 3 ay
b. 6 ay
c. 1 yıl
d. 2 yıl
e. 3 yıl

Aşağıdaki kişilerden hangisi bono ilişkisinde yer almaz?
a. Muhatap
b. Düzenleyen
c. Hamil
d. Lehtar
e. Ciranta

Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması zorunlu unsurlardan biri değildir?
a. Lehtarın imzası
b. Muhatabın adı ve soyadı
c. Düzenleyenin imzası
d. Düzenlenme tarihi
e. Lehtarın adı ve soyadı

Vadesinde ibraz edilmesine rağmen ödenmeyen bir poliçede bu durumun tespiti amacıyla yaptırılması gereken işleme ne ad verilir?
a. İhtar
b. İhbar
c. Protesto
d. Retret
e. Suret
Ara
Cevapla
#4
Çek hesabında para bulunmaması durumunda muhatap bankanın ödemesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?
a. 300 TL
b. 500 TL
c. 655 TL
d. 1000 TL
e. 1.500 TL

Karşılıksız çekten dolayı hesap sahibine idari yaptırım uygulanması için şikayette bulunma hakkı kime aittir?
a. Düzenleyen
b. Muhatap banka
c. Hamil
d. Ciranta
e. Merkez Bankası

Makbuz senedinde hangi hak temsil edilir?
a. Mülkiyet hakkı
b. Alacak hakkı
c. Rehin hakkı
d. İntifa hakkı
e. Ortaklık hakkı

Deniz yoluyla taşınmak üzere gemiye yüklemesi yapılan ticari mallar için düzenlenen taşıma senedi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Poliçe
b. Bono
c. Konişmento
d. Makbuz senedi
e. Varant

Varant kimin tarafından düzenlenir?
a. Taşıyıcı
b. Kaptan
c. Muhatap
d. Umumi mağaza
e. Banka

Eskişehir’de düzenlenen bir çek Konya’da ödenecekse, ibraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 10 gün
b. 1 ay
c. 3 ay
d. 6 ay
e. 1 yıl

Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından biri değildir?
a. Düzenleyenin imzası
b. Lehtarın adı ve soyadı
c. Muhatap bankanın ticaret unvanı 
d. Çek tutarı
e. Düzenlenme tarihi

Aşağıdaki senetlerden hangisi açısından rehin cirosu yasağı vardır?
a. Poliçe
b. Bono
c. Çek
d. Konişmento
e. Makbuz senedi

Çekte düzenlenme yerinin yazılmaması hâlinde aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?
a. Çek geçersizdir.
b. eşidecinin adı soyadı yanındaki yerde düzenlenmiş sayılır.
c. Lehtarın adı soyadı yanındaki yerde düzenlenmiş sayılır.
d. Muhatabın adı soyadı yanındaki yerde düzenlenmiş sayılır.
e. İbraz işleminin yapıldığı yerde düzenlenmiş sayılır.

Çekte zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1 ay
b. 3 ay
c. 6 ay
d. 1 yıl
e. 3 yıl
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın tasnifinde esas alınan bir kriter değildir? 
A) Kıymetli evrakın bedeli 
B) Kıymetli evrakın içerdiği hakkın ortaya çıkma zamanı 
C) Kıymetli evrakın içerdiği hak 
D) Kıymetli evrakın devir şekli 
E) Kıymetli evrakın sebebe bağlı olup olmadığı 

Emre yazılı kıymetli evrakta defiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Senedin zaman aşımına uğradığına ilişkin defi mutlak defidir. 
B) Keşidecinin imzasının sahte oluşuna ilişkin defi ciranta tarafından hamile karşı ileri sürülebilir. 
C) Keşideci ehliyetsiz olduğuna ilişkin defiyi her hamile karşı ileri sürebilir. 
D) Keşidecinin cirantaya karşı sahip olduğu takas defi kural olarak hamile karşı ileri sürülemez. 
E) Ciro zincirinin kopuk olduğuna ilişkin defi herkese karşı ileri sürülebilir. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi protesto süresinin geçmesinden sonra yapılan ciroya bağlanan hukuki sonuçlardandır? 
A) Senedin devri amacıyla yapılan izleyen ciroların tamamı alacağın temliki hükmündedir. 
B) Ciro teminat işlevini kaybeder, ancak sonraki devirlerdeki cirantalar bakımından ödeme yükümlülüğü doğar. 
C) Devredene karşı ileri sürülebilecek kişisel def'iler senedi devralana karşı kullanılamaz. 
D) Ciro teminat işlevini kaybetmez. 
E) Senedin devri amacıyla yapılan izleyen ciroların tamamı alacağın temliki hükmünde değildir. 

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinde geçerli olan ilkelerden biri değildir? 
A) Müteselsil Sorumluluk İlkesi 
B) İmzaların Bağımsızlığı İlkesi 
C) Özel Şekil Şartlarına Tabi Olması 
D) Somutluk İlkesi 
E) Özel Takip Usulü Uygulanması 

Bir kişinin (keşideci/düzenleyen) karşı tarafa (lehtar) olan borcunun üçüncü bir kişi (muhatap) tarafından ödenmesini sağlamak amacıyla düzenlediği havale niteliği taşıyan kambiyo senedine ne ad verilir? 
A) Çek 
B) Poliçe 
C) Bono 
D) Hazine Bonosu 
E) Konişmento 

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinde yetkisiz temsilcinin senetten dolayı bizzat sorumlu tutulabilmesi için aranan şartlardan biri değildir? 
A) Temsilci sıfatıyla imzayı atanın mümeyyiz olması 
B) Kambiyo senedini başkası adına imzalamış olması 
C) Kanun veya sözleşmeden doğan bir temsil yetkisinin bulunmaması veya yetkinin sınırlarının aşılması 
D) Adına senet düzenlenen kişinin bu işleme daha sonradan onay vermiş olması 
E) Alacaklının iyi niyetli olması (yetkisiz temsil durumunu bilmeyerek senedi almış olması) 

Limited şirkette genel kurul toplantıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Genel kurul toplantı gününden en az beş gün önce toplantıya çağrılır. 
B) Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki tür genel kurul toplantısı vardır. 
C) Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. 
D) Azlığı oluşturan ortaklar da genel kurulu toplantıya çağırabilir. 
E) Her ortak kendisini ortak olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir. 

Limited şirkette şirket sözleşmesinin tescili için ticaret siciline verilecek başvuru dilekçesinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz? 
A) Ortakların adları, soyadları veya unvanları 
B) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı 
C) Müdürlerin adları, soyadları veya unvanları 
D) Denetçilerin adları, soyadları veya unvanları 
E) Şirketin ne suretle temsil edileceği 

Limited şirkette sermaye ve paylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Sermayenin tamamının taahhüt edilmesi gerekmektedir. 
B) Limited şirketin sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır. 
C) Limited şirkete nakdi sermaye getirilebildiği gibi ayni sermaye de getirilebilir. 
D) Limited şirket kıymetli evrak niteliğine sahip pay senetleri çıkarılabilir. 
E) Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde bağlayıcı olan kayıtlardan biri değildir? 
A) Yan edim yükümlülüklerinin kapsamı 
B) Esas sermaye paylarının sayısı 
C) Rekabet yasağına ilişkin hükümler 
D) Ortaklara önalım, geri alım ve alım hakları tanınması 
E) Ek ödeme yükümlülüklerinin kapsamı 

Bir umumi mağazaya tevdi edilen mallar üzerinde tesis edilen mülkiyet hakkına devir yeteneği kazandırmak amacıyla düzenlenen senet hangisidir? 
A) Varant 
B) Taşıma senedi 
C) Poliçe 
D) Emanet senedi 
E) Makbuz senedi 

Aşağıdakilerden hangisi bir alacak senedi değildir? 
A) Bono 
B) Çek 
C) Hisse senedi 
D) Tahvil 
E) Poliçe 
Ara
Cevapla
#6
Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve rehin gibi bir aynî hakkı temsil eden kıymetli evraka ne ad verilir? 
A) Bono 
B) Çek 
C) Emtia senetleri 
D) Poliçe 
E) Hazine Bonosu 

Aşağıdakilerden hangisi çek hâmili hesabın bulunduğu şubeye çeki ibraz ettiğinde, ödeme yapılmasını engelleyen hususlardan biri değildir? 
A) Hesapta karşılık olmaması 
B) Ödeme yasağı konulması 
C) İbraz süresinin geçmemiş olması 
D) Ciro zincirinin kopuk olması nedeniyle ibraz edenin tahsil yetkisinin bulunmaması 
E) Keşidecinin çekten caymış olması 

Aşağıdakilerden hangisi 5941 sayılı Çek Kanunu ile çekin hamiline yazılı şekilde düzenlenmesiyle ilgili getirilen kurallardan biri değildir? 
A) Hamiline düzenlenecek çeklerin bankalarca ayrıca ve açıkça ayırt edilebilecek şekilde bastırılması 
B) Çek yapraklarının üzerinde "emrine" ibaresinin matbu olarak yer alması 
C) Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılması 
D) Hamiline düzenlenecek çeklerde, banka tarafından bastırılan hamiline çek defteri yapraklarının kullanılmasının gerekmesi 
E) Çek yapraklarının üzerinde "hamiline" ibaresinin matbu olarak yer alması 

Aşağıdakilerden hangisi çekte kanunla öngörülmüş olan ibraz süresinin geçirilmesinin hukuki sonuçlardan biri değildir? 
A) Keşidecinin cayma hakkının doğması 
B) Muhatap bankanın ödeme zorunluluğunun ortadan kalkması 
C) Karşılıksız çek hükümlerinin uygulanamaması 
D) Cironun alacağın temlikine dönüşmesi 
E) Başvuru hakkının kaybedilmesi

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın kuruluş aşamalarında yer almaz? 
A) Noter onayı 
B) Pay bedellerinin ödenmesi 
C) Kurucular beyanı 
D) Esas sözleşmenin hazırlanması 
E) Denetçi seçimi 

Denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır? 
A) Sermaye Piyasası Kurulu 
B) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
D) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) E) Bakanlar Kurulu 

Tasfiye payı hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Tasfiye payı hakkı, şirket sona ermediği sürece hacze ve rehne konu olamaz. 
B) Anonim şirket sona erse de tasfiye payı hakkı ancak pay ile birlikte devredilebilir. 
C) Pay sahibi, şirketten çıkmak istediği zaman tasfiye payı hakkını isteyebilir. 
D) Tasfiye payı hakkı üzerinde intifa hakkı kurulması imkanı yoktur. 
E) Kural olarak her pay sahibi eşit oranda tasfiye payı hakkına sahiptir. 

Rüçhan hakkının sınırlandırabilmesi veya kaldırabilmesi için genel kurulun hangi çoğunlukla karar alması gerekir? 
A) Esas sermayenin en az yüzde yetmiş beşinin olumlu oyu 
B) Genel kurulda mevcut olan oyların çoğunluğu 
C) İmtiyazlı payları temsil eden paysahiplerinin en az yüzde altmışının olumlu oyu 
D) Kayıtlı sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu 
E) Esas sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu 
Ara
Cevapla
#7
Kıymetli evrakın temel ilişkideki aksaklık ve sakatlıklardan etkilenmeksizin el değiştirmesini sağlayan temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tipiklik 
B) Devredilebilirlik 
C) Soyutluk (mücerretlik) D) Özellikli şekil şartları 
E) Türk Ticaret Kanunuyla düzenlenmesi 

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın türüne göre sınıflandırılması içinde yer almaz? 
A) Üretim senetleri 
B) Alacak senetleri 
C) Pay senetleri 
D) Emtia senetleri 
E) Katılma senetleri 

Kambiyo senedi nedeniyle sorumluluk taşıyan kişiler lehine verilen bir tür kefalete ne ad verilir? 
A) Ciro 
B) Ciranta 
C) Aval 
D) Temlik 
E) Keşide 

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden biri değildir? 
A) Teşhis senetleri olmaları 
B) Bir para alacağını temsil etmeleri 
C) Kanunen emre yazılı senetler olmaları 
D) Tedavül senetleri olmaları 
E) Para yerine geçen senetler olmaları 

İlk ciroyu aşağıdakilerden hangisi yapar? 
A) Muhatap 
B) Keşideci 
C) Hamil 
D) Avalist 
E) Lehtar 

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinde geçerli olan ilkelerden biridir? 
A) Özel şekil şartlarına tabi olması ilkesi 
B) Adi sorumluluk ilkesi 
C) İmzaların bağımlılığı ilkesi 
D) Somutluk ilkesi 
E) Sınırsız sayı ilkesi 

Limited şirketlerde kanun veya sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı genel kurul kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisi iptal davası açabilir? 
A) Yönetim kurulu 
B) Tasfiye memurları 
C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
D) Müdürler 
E) Tahvil sahipleri 

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlere sermaye olarak getirilebilir? 
A) Kişisel emek 
B) Arsa 
C) Ticari itibar 
D) Hizmet edimleri 
E) Vadesi gelmemiş alacaklar 

Limited şirketlerde müdürler kurulu toplantıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Birden fazla müdür varsa bunlardan biri, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. 
B) Oylamada eşitlik halinde karar alınamaz. 
C) Müdürler kurulu çoğunlukla karar alır. 
D) Tek müdürün bulunması halinde bu kişi tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya yetkilidir. 
E) Müdürler kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabilir. 

Kıymetli evrakın unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Senet kıymetli evrakın içerdiği hakkın ifade aracıdır. 
B) Kıymetli evrakın içerdiği hakkın devredilebilir olması gerekir. 
C) Kıymetli evrakın içerdiği hak, bir alacağa, pay sahipliğine veya ayni hakka ilişkin olabilir. 
D) Senet tek başına kıymetli evrak niteliği kazanabilir. 
E) Hakkın kullanılabilmesi için kural olarak senedin ibraz edilmesi gerekir. 

Nama yazılı kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Her türlü kıymetli evrakın nama yazılı olarak düzenlenmesi mümkündür. 
B) Bazı sermaye piyasası araçlarının nama yazılı olarak çıkarılması yasaklanmıştır. 
C) Senette senedi düzenleyenin adının yer alması, tek başına o senedin nama yazılı olduğu anlamına gelmez. 
D) Nama yazılı kıymetli evrak alacağın devri hükümlerine tabi bir devir beyanı ve senedin teslim edilmesi yoluyla devredilir. 
E) Nama yazılı senet üzerinde, senedin ciro yoluyla devredilebileceği anlamına gelen emre veya emrine kaydının yer alması gerekir. 
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından biridir? 
A) Lehtar kaydı 
B) Düzenlenme tarihi 
C) Hamiline kaydı 
D) Vade 
E) Kabul 

Çekin ibrazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Çekin hesabın bulunduğu şube yerine muhatap bankanın başka bir şubesine ibrazı mümkündür. 
B) İbraz işlemi başka bir banka aracılığıyla yapılamaz. 
C) Çekin takas odasına ibrazı da ödeme için ibraz yerine geçer. 
D) Çekin takas odasına ibrazı ile muhatap bankanın bir şubesine ibrazı arasında kural olarak herhangi bir fark bulunmaz. 
E) Hesapta yeterli karşılık bulunmasına rağmen haklı bir neden olmaksızın ödeme yapmayan banka, çek hamiline her geçen gün için binde üç oranında gecikme cezası öder. 

Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Poliçede olduğu gibi çekte de üç taraf bulunur. 
B) Çekte kabul yasağı mevcuttur. 
C) Çekte muhatap sadece bir banka olabilir. 
D) Muhatap bankanın çeki kabul etmek suretiyle asıl borçlu durumuna gelmesi mümkündür. 
E) Çek nama, emre veya hamile yazılı düzenlenebilmektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi çeke konulduğunda geçersiz olan kayıtlardan biri değildir? 
A) Gününde muteberdir kaydı 
B) Vade kaydı 
C) Lehtar kaydı 
D) Kabul kaydı 
E) Faiz kaydı 

Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kayıtlı sermaye sisteminde belirli alt ve üst limitler arasında yönetim kurulu kararı ile sermaye artımı yapılabilmekte, esas sözleşmenin değiştirilmesine gerek duyulmamaktadır. 
B) Kayıtlı sermaye sisteminde imtiyazlı ve itibari değer üzerinde pay çıkarma yetkisi de yönetim kuruluna tanınabilmektedir. 
C) Kayıtlı sermaye sistemine geçebilmek için bu konuda esas sözleşmede hüküm bulunması gerekir. 
D) Kapalı tip anonim şirketler Bakanlıktan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabileceklerdir. 
E) Kapalı tip anonim şirketler, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmişlerse başlangıç sermayelerinin en az iki yüz bin Türk lirası olması gerekir.
 
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebeplerden biri değildir? 
A) Üyenin iflası 
B) Üyenin ehliyetinin kısıtlanması 
C) İstifa 
D) Azil 
E) Üyenin pay sahipliği sıfatının sona ermesi 

Anonim şirket payına ilişkin kar payı hakkını temsil etmek üzere çıkarılan senetlere ne ad verilmektedir? 
A) Temettü 
B) Varant 
C) Kupon 
D) İlmühaber 
E) Tahvil 

Anonim şirketlerde esas sözleşme değişikliklerinde aşağıdaki genel kurul kararlarından hangisi sermayenin tümünü oluşturan pay sahiplerinin oy birliğiyle alınmalıdır? 
A) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi 
B) İmtiyazlı pay oluşturulması 
C) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınması 
D) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması 
E) Sermayenin artırılması 

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde ortakların koruyucu haklarından biridir? 
A) Dava açma hakkı 
B) Oy hakkı 
C) Genel kurul toplantılarına katılma hakkı 
D) Tasfiye artığı üzerindeki hak 
E) Gelir gider farkı üzerindeki haklar 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
ticaret testleri yaprak final hukuku 2


Hızlı Menü: