facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 429 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 321 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 294 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 287 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 236 Son Yorum: Gamze

Sosyal Politika Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Sosyal Politika Yaprak Testleri 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Deneme Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK101U-

1. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi bir uygulamanın sosyal politika uygulaması olarak değerlendirilmesi için gerekli özelliklerden biri değildir?
A) Sürekli olması 
B) Düzenli olması 
C) Bir defalık olmaması 
D) Objektif kriterlere dayanması 
E) Ekonomik değer taşıması 

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın finansman kaynaklarından birisi olarak değerlendirilemez?
A) Özel sigortaların fonları 
B) Özel amaçlı vergiler 
C) Şans oyunlarından elde edilen gelirler 
D) Yerel yönetimlerin bütçeleri 
E) Devlet bütçesi 

3. Sosyal politikayı diğer sosyal bilim dallarından ayıran en önemli özellik hangisidir?
A) İnsanı temel alması 
B) Kullandığı yöntem ve teknikler 
C) Sosyal refahı hedef alması 
D) Ekonomik temelli yaklaşımı olması 
E) Kamusal niteliği 

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın önemini ifade etmemektedir?
A) Sosyal politikalara konu olan kesimlerin sayısal çokluğu 
B) Sosyal politikanın gelişmişlik düzeyi ile sosyal devlet ilkesi arasındaki yakın ilişki 
C) Sosyal politikanın kamusal niteliği 
D) Sosyal politikalara konu olan kesimlerin niteliği 
E) Sosyal politikaların gelişmişlik düzeyinin insani gelişmişlik düzeyini yansıtması 

5. Aşağıdakilerden kesimlerden hangisi Sosyal Politika Bilim dalının doğrudan kapsamı içinde yer almaz?
A) Yaşlılar 
B) Çocuklar 
C) Büyük toprak sahibi çiftçiler  
D) İşçiler 
E) Eski hükümlüler 

6. Sosyal Politika bilim dalının niteliklerini eksiksiz olarak yansıtabilecek ve her dönemde geçerli olabilecek bir tanımını yapmak hangi nedenle güçtür?
A) Sosyal Politika bilim dalının tanımını oluşturan kavramlar ve bu kavramlara yüklenilen anlamların tarihsel süreçte sürekli ve köklü bir biçimde değişmesi 
B) Farklı disiplinlerin kendilerine özgü bakış açılarıyla farklı tanımlar yapmaları 
C) Her ülkenin sosyal ve ekonomik yapısının birbirinden farklı olması 
D) Sosyal Politika bilim dalında çalışan akademisyenlerin birbirlerinden yeterince haberdar olmaması 
E) Sosyal Politika bilim dalının kapsamına giren kesimlerin farklı ihtiyaçlarının bulunması ve bu durumun farklı tanımları zorunlu kılması 

7. Sosyal nitelikli politikalar tarihsel süreçte ilk olarak hangi kesimleri kapsamına almıştır?
A) İşçi statüsünde tüm çalışanlar 
B) Tüm bağımlı statüler altında çalışanlar 
C) Yaşlılar 
D) Çocuklar 
E) Dokuma ve maden kesiminde çalışan kadın ve çocuk işçiler 

8. Aşağıdakilerden hangisi, “özel olarak bakım ve gözetim gereksinimi duyan bir kesim” olarak nitelenerek sosyal politikaların çerçevesi içinde yer alır?
A) İşçiler 
B) Yaşlılar 
C) Ticari sermayesi sınırlı esnaflar 
D) Topraksız köylüler 
E) Donanım ve pazar bulma sorunu olan sanatkârlar 

9. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikaların kişi bakımından doğrudan kapsamı içerisinde yer almaz?
A) Ekonomik yönden güçsüz kesimler 
B) Bağımlı çalışanlar 
C) Özürlüler 
D) Şirket Sahipleri 
E) İşçi 

10. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda sosyal politika kavramının bir unsuru değildir?
A) Kapitalist ekonomik sistemi temel alması 
B) Emek ve sermaye arasındaki mücadeleyi konu edinmesi 
C) Emek ve sermaye arasındaki mücadeleyi sadece ekonomik anlamda konu edinmesi 
D) Toplumun tüm kesimlerini kapsaması 
E) Temel amacı mevcut ekonomik sistemin korunması olması 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Burjuvazi ekonomik gücünü siyasal güce dönüştürme yollarını ararken hangi prensipten yararlanmıştır?
A) Doğal haklar 
B) Mutlak haklar 
C) Nispi haklar 
D) Çekirdek Haklar 
E) Temel haklar 

2. Sosyal liberal düşünce ilk kez hangi ülkede popüler hale gelmiştir?
A) Türkiye 
B) İngiltere 
C) ABD 
D) Fransa 
E) İspanya 

3. Türk sendikacılık tarihinin ilk örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tophane İşçileri Cemiyeti 
B) Telgraf İşçileri Cemiyeti 
C) Osmanlı Terakki Cemiyeti 
D) İttihadi Osmanlı Cemiyeti 
E) Ameleperver cemiyeti 

4. Kişinin sahip olduğu servetini belirli bir amaca yönelik olarak kendi mülkiyetinden çıkararak toplumsal mülkiyete aktarmasına ve orada tutmasına ne ad verilir?
A) Vakıf 
B) Hayır 
C) Lonca 
D) Dayanışma 
E) Ahi 

5. Sanayi Devriminin hangi yüzyılda başladığı kabul edilir?
A) 15. Yüzyıl 
B) 16. Yüzyıl 
C) 17. Yüzyıl 
D) 18. Yüzyıl 
E) 19. Yüzyıl 

6. Sanayi Devriminde fabrikalaşma ilk olarak hangi sektörde başlamıştır?
A) Maden 
B) Haberleşme 
C) Tarım 
D) Boya 
E) Dokuma 

7. İşçiler açısından “birleşme hakkı” ilk olarak hangi ülkede yasal olarak tanınmıştır?
A) Osmanlı İmparatorluğu 
B) İsviçre 
C) Belçika 
D) İngiltere 
E) Danimarka 

8. Kamu müdahalesinin ilk uygulamasını içeren İngiltere'deki sosyal politika düzenlemesi aşağıdaki alanlardan hangisinde gerçekleşmiştir?
A) Kadınların çalışma koşulları 
B) Madenlerde çalışma koşulları 
C) Ara dinlenmelerinin düzenlenmesi 
D) Çocukların çalışma süreleri 
E) İşçi sağlığı ve iş güvenliği 

9. Aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlendiği orta çağ meslek organizasyonlarına ne ad verilir?
A) Lonca 
B) Esnaf Odası 
C) Manifaktür 
D) Esnaf Organizasyonu 
E) Teavün Sandığı 

10. Sosyal sigorta uygulamaları ilk olarak hangi ülkede görülmüştür? 
A) Danimarka 
B) Fransa 
C) İsviçre 
D) Almanya 
E) Hollanda 
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikalarının temel özelliklerinden biri değildir? 
A) İşsizliği azaltmak yerine bireysel ve toplumsal zararlarını önlemeye çalışması 
B) Öncelikli olarak hedef gruplara yönelmesi 
C) Daha çok gelişmiş ülkelerde uygulanması 
D) İşsizlik sigortasının pasif istihdam politikalarından biri olması 
E) İşsizlikle mücadelede acil yardım işlevi görmesi 

2. Aşağıdakilerden hangisi devletin ücretlere ilişkin koruyucu düzenlemelerinden biridir?
A) Asgari ücret 
B) Zaman esasına dayalı ücret sistemi 
C) Miktar esasına dayalı ücret sistemi 
D) Ücret haddi 
E) Verimlilik esasına dayalı ücret sistemi 

3. Ücretin ülkedeki fiyatların düzeyi dikkate alınarak hesaplanan satın alma gücü, aşağıdaki ücret türlerinden hangisini ifade etmektedir?
A) Reel Ücret   
B) Ayni ücret   
C) Asgari ücret   
D) Brüt ücret   
E) Efektif ücret 

4. Aşağıdakilerden hangisi, emeğin belirli bir zaman veya üretim birimi başına elde ettiği para miktarını ifade eder?
A) Ayni ücret   
B) Brüt ücret   
C) Kollektif ücret 
D) Efektif ücret  
E) Kök ücret 

5. Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikaları kapsamında yer almaz?
A) İşsizlik Sigortası 
B) İşsizlik Yardımı 
C) Kıdem Tazminatı 
D) Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları 
E) İhbar Tazminatı 

6. Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikaları kapsamında yer almaz?
A) İşsizlik yardımı 
B) Mesleki Eğitim Programları 
C) Girişimciliğin Desteklenmesine Yönelik Programlar 
D) Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları 
E) Doğrudan Kamu İstihdamı  

7. Analık ne tür bir risk olarak kabul edilir?  
A) Mesleki    B) Sosyo-ekonomik   C) Fizyolojik    D) Sosyo-fizyolojik     E) Hayati 

8. Sanayi Devrimi sonrasında, devletin çalışma hayatına müdahalesinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamamıştır?
A) 18. ve 19. Yüzyıl liberalizminin katı anlayışı 
B) Uzun çalışma süreleri ve sefalet ücreti nedeniyle 
kadın ve çocukların fabrika yaşamına girmesi 
C) Çalışma koşullarının kötüleşmesi 
D) Sovyetler Birliğinin dağılması 
E) 1929 Ekonomik Bunalımı 

9. Aşağıdakilerden hangisi, emek piyasalarındaki işleyiş bozukluklarını iyileştirmeye, mesleki becerileri geliştirmeye ve emek piyasalarının etkinliğini artırmaya yönelik politikalar olarak tanımlanır?
A) Pasif istihdam politikaları 
B) Aktif istihdam politikaları 
C) Stratejik istihdam politikaları 
D) Yapısal istihdam politikaları 
E) Geçici istihdam politikaları

10. Cari ücret düzeyi ve mevcut çalışma koşullarında çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu istihdam düzeyine ne ad verilir?
A) İstihdam 
B) Görülebilir tam istihdam 
C) Görülemeyen tam istihdam 
D) Aşırı istihdam 
E) Tam istihdam
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak için sosyal politika kapsamında izlenmesi gereken politikalardan biri değildir?
A) Vergi sisteminde dolaysız vergilerin payının azaltılması 
B) Eşit işe eşit ücret politikası 
C) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması 
D) Sosyal transferlerin artırılması 
E) Servet üzerinden alınan vergilerin artırılması 

2. Dünya genelinde satın alma gücü paritesine göre günde 1.25 $'ın altında gelir elde edenlerin toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
B) Latin Amerika ve Karayipler 
C) Doğu Asya ve Pasifik 
D) Alt-Sahra Afrika 
E) Güney Asya 

3. Aşağıdakilerden hangisi yoksullukla mücadelede sosyal politika kapsamında yer alan politikalardan biri değildir?
A) Enflasyonla mücadele politikaları 
B) Sosyal yardım politikaları 
C) Konut politikaları 
D) Asgari ücret politikaları 
E) Engellilerin, çocukların ve yaşlıların korunmasına yönelik politikalar 

4. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Riskin Azaltılması Projesi'nin bileşenleri arasında yer alan Şartlı Nakit Transferinin hedeflerinden biri değildir?
A) Yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula kaydettiremeyen ailelerin ekonomik yönden desteklenmesi 
B) Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin gıda ve giyecek gibi ayni yardımlarla desteklenmesi 
C) Yoksulluk nedeniyle çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götüremeyen ailelerin ekonomik yönden desteklenmesi 
D) Yoksulluk nedeniyle düzenli sağlık kontrolü yaptıramayan anne adaylarının ekonomik yönden desteklenmesi 
E) Türkiye'de düzenli bir nakit sosyal yardım sisteminin yerleştirilmesi

5. Aşağıdaki gelir dağılımı türlerinden hangisi, milli gelirin kişiler, aileler yada nüfus grupları arasındaki dağılımını gösterir? 
A) Birincil gelir dağılımı 
B) İkincil gelir dağılımı 
C) Kişisel gelir dağılımı 
D) Fonksiyonel gelir dağılımı 
E) Sektörel gelir dağılımı 

6. Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusu arasında kalan alanın daralması nasıl yorumlanabilir? 
A) Kişisel gelir dağılımında eşitsizliğin azaldığı şeklinde 
B) Sektörel gelir dağılımında eşitsizliğin azaldığı şeklinde 
C) Gelir dağılımının adil bir hale geldiği şeklinde 
D) Çok Boyutlu Yoksulluğun arttığı şeklinde 
E) İnsani Yoksulluğun arttığı şeklinde 

7. Devletin belirli bir dönem içerisinde serbest piyasada oluşan gelire çeşitli yollarla müdahale etmesi sonucu oluşan gelir dağılımını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonksiyonel gelir dağılımı 
B) Birincil gelir dağılımı 
C) Sektörel gelir dağılımı 
D) Kişisel gelir dağılımı 
E) İkincil gelir dağılımı 

8. Alınması gereken günlük kalori miktarı ya da yapılan tüketim harcamaları gibi belirli bir standardın ya da standartlar setinin aşağısında kalma durumu olarak tanımlanan yoksulluk kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Göreli yoksulluk  B) Objektif yoksulluk  C) Gelir yoksulluğu  D) İnsani yoksulluk  E) Sübjektif yoksulluk 

9. İnsani Gelişme Raporları kim tarafından hazırlanmaktadır?   
A) Uluslararası Çalışma Örgütü 
B) ABD 
C) Japonya 
D) Almanya 
E) Birleşmiş Milletler 

10. Dünya genelinde satın alma gücü paritesine göre günde 1.25 $'ın altında gelir elde edenlerin toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke grubu aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Orta Doğu 
B) Alt-Sahra Afrika 
C) Latin Amerika 
D) Güney Doğu Asya 
E) Kuzey Afrika 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
politika testleri yaprak vize sosyal


Hızlı Menü: