facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,031 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 698 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 669 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 733 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 524 Son Yorum: Gamze

Sosyal Politika I Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Sosyal Politika I  1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK201U - 

1. ÜNİTE
1. Tarihsel akış içerisinde aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın konu bakımından kapsamı dışındadır?
A) Çalışan verimliliğinin artırılması 
B) İş hukuku mevzuatının oluşturulması 
C) Örgütlenme özgürlüğünün elde edilmesi 
D) Ücretin korunması  
E) Çalışma hayatı risklerine karşı sosyal güvenliğin oluşturulması 
 
2. Transfer ödemelerinin ve sosyal harcamaların artış göstermesi ve artan gayri safi yurt içi hâsılanın toplum kesimleri içerisindeki bölüşümü hangi bilim dalının konusudur?
A) Ekonomi Politikası 
B) Uluslararası İktisat 
C) Sosyal Politika 
D) Sosyoloji 
E) Sosyal Hizmet 

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın ilişkili olduğu bilim dallarından biri değildir?
A) Ekonomi  
B) Hukuk  
C) Sosyoloji  
D) İstatistik  
E) Endüstri ilişkileri  

4. Ekonomi politikalarını sosyal politikalarla birlikte düşünen, sosyal refahın artırılması ve toplumlaşmasını sağlama çabasında olan, sosyal adaletin sağlanması için piyasalara aktif ve kapsamlı bir müdahale öngören devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk devleti 
B) Sosyal devlet 
C) Liberal devlet 
D) Aktif müdahale devleti 
E) Modern devlet

5. Geniş anlamda sosyal politikaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kapsamı sosyal sorunların kapsamı ile paralellik gösterir
B) Ekonomi politikalarına sosyal boyut kazandırma amacı taşır
C) Ekonominin işleyişindeki aksaklıkları düzeltici politikaların oluşturulmasını sağlar
D) Sosyal dengeyi arzulayan hümaniter bir bilim dalıdır
E) İşçi ve işveren sendikaları arasındaki ilişkiyi konu edinir

6. Toplumsal sınıflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmiş olduğu, sosyal gerilimlerin önlendiği ve toplumsal birlikteliğin oluşturulduğu toplum yapısına ne ad verilir?
A) Sosyal huzur 
B) Sosyal barış 
C) Sosyal adalet 
D) Sosyal refah 
E) Sosyal devlet 

7. Toplumdaki bireylerin sosyal haklara erişimindeki eşitliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal huzur 
B) Sosyal barış 
C) Sosyal adalet 
D) Sosyal refah 
E) Sosyal devlet 

8. Gayri safi yurt içi hâsılanın artırılması hangi bilim dalının konusudur?
A) Sosyal Politika 
B) Kamu Maliyesi  
C) Ekonomi  
D) Hukuk  
E) Endüstri İlişkileri 
  
9. Merkezinde üretim sonucu ortaya çıkan kârın bölüşümü ve çalışma koşullarının yer aldığı, toplu pazarlıklara dayalı, emek ile sermaye arasındaki kurumsallaşmış ilişkiler olarak tanımlanan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Politika 
B) İktisat 
C) İktisat Politikası 
D) Hukuk 
E) Endüstri İlişkileri 
 
10. Toplumun bir bütün olarak sahip olduğu sosyal imkânlar ve ekonomik anlamdaki zenginliklerin tümüne ne ad verilir?
A) Sosyal refah 
B) Sosyal huzur 
C) Sosyal devlet 
D) Sosyal barış 
E) Sosyal adalet 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi liberal düşüncenin kapitalist düşünce yapısına dönüşümü sonrasında ortaya çıkan sosyal bir değişimdir?
A) Çalışma koşullarının iyileşmeye başlaması 
B) Ücretin işçi ve işveren arasında tartışma konusu olmaya başlaması 
C) İşverenler arasında örgütlenmenin başlaması 
D) Devlet, işçi ve işveren müzakerelerinin başlaması 
E) İşçi ve işverenlerin ortak platformlarda anlaşmaya başlaması 

2. Emek sahiplerinin elde ettiği ücret gelirinin temel ihtiyaçlar düzeyini karşılamakta yeterli olmadığı en düşük ücret düzeyine ne ad verilir? 
A) Asgari ücret   B) Geçimlik ücret  C) Net ücret    D) Sefalet ücreti  E) Liberal ücret  

3. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin başlangıcında üretime yön veren teknolojik gelişmelerden biri değildir?
A) Paratonerin bulunması 
B) Karbonik asidin bulunması 
C) Otomatik mekik makinesinin üretime uyarlanması 
D) Su gücü ile işleyen makinelerin üretime sokulması 
E) Bilgisayarlı üretimin başlaması 

4. Fernand Pellotier'in temsilcisi olduğu düşünce hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sendikalizm 
B) Anarşizm 
C) Dayanışmacılık 
D) Liberalizm 
E) Müdahalecilik 

5. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'ne altyapı hazırlayan gelişmelerden biri değildir?
A) Haçlı Seferleri  
B) Coğrafi keşifler   
C) Deniz ticaret yollarının keşfedilmesi  
D) Rönesans  
E) Roma İmparatorluğunun kuruluşu  

6. Aşağıdakilerden hangisi, kadın ve çocuk işgücünün geçmiş dönemlere kıyasla Sanayi Devriminde daha yaygın ve yoğun biçimde kullanılmasının temel nedeni olarak sıralanamaz?
A) İşgücü talebinin büyük oranda artması ve ücretlerin yükselmesi  
B) Üretimin Sanayi Devrimi sürecinde basitleşmesi  
C) Bedensel güç ve üstünlük gereksiniminin ortadan kalkması  
D) Kadın ve çocuk işgücünün düşük ücretlerle çalışmaya talip olması 
E) Kadın ve çocuk işgücünün daha kolay yönetilebilir olması  

7. Aynı meslek ve sanat dalında faaliyet gösterenlerin üretim birlikleri şeklinde oluşturdukları yapılara ne ad verilir?
A) Korporasyon   B) Sendika  C) Lonca     D) Kooperatif  E) Sandık  

8. Aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkârların örgütlendiği ortaçağ üretim ve işgücü yapısının temelini oluşturan meslek organizasyonlarına ne ad verilir?
A) Lonca     B) Ticaret odası  C) Manifaktür     D) Fütüvvet  E) Teavün Sandığı 

9. Liberalizmin ekonomik ve sosyal etkilerine karşı bir fikir olarak ortaya çıkan düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neo-liberalizm  B) Müdahalecilik   C) Sosyalizm    D) Sosyal Hristiyanlık E) Anarşizm

10. Feodal ilişkiler sistemine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Toprak sahipleri ve toprak işçileri ekonomik iktidarı paylaşmaktadır
B) Mülkiyet ve egemenlik biraradadır
C) Siyasal iktidar ile ekonomik iktidar aynı kişide birleşmiştir
D) Siyasal iktidar toprak sahipleri arasında bölünmüştür
E) Siyasal iktidarsızlıklar yaşanmaktadır
Ara
Cevapla
#3
4. ÜNİTE
1. Ülkemizde çocukların, kadınların, özürlülerin, yaşlıların, şehit yakınları ve gazilerin her türlü ayırımcılık, mağduriyet ve mahrumiyetten korunması hangi bakanlığımızın doğrudan çalışma konusudur? 
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  
B) Sağlık Bakanlığı  
C) Başbakanlık  
D) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  
E) Sosyal Yardım ve Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı  

2. Aşağıdakilerden hangisi kamu müdahalesinin ortaya çıkışını ve gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Bölgesel gelişmişlik farklılıkları  
B) Devlet anlayışındaki değişim    
C) Sendikaların güç ve etkinliğini arttırması  
D) Korunmaya muhtaç kesimlerin büyümesi   
E) Siyasi partiler arasındaki rekabet  

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu tarafından izlenebilecek sosyal politikalardan biri değildir?
A) Büyüme ve kalkınma politikaları 
B) Gelir ve refah politikaları 
C) Çevrecilik politikaları 
D) Vergi adaletini sağlamaya yönelik politikalar 
E) Çalışma barışını sağlamaya yönelik politikalar 

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu müdahalesindeki değişimi açıklayan korunmaya muhtaç kesimlerin büyümesine ilişkin nedenlerden biri değildir?
A) Eğitim hakkından herkesin eşit şekilde yararlanamaması 
B) Sefaletin yaygınlaşması 
C) Kadın işgücü istismarının artması 
D) Toplam nüfus içinde özürlülerin sayısal olarak artması 
E) Ayrımcılığa uğrayan nüfusun artması 

5. Devletin ekonomik ve sosyal sorunlar ile mücadelesindeki en önemli aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu ekonomik girişimciliği 
B) Yasal düzenlemeler  
C) Kurumsal düzenlemeler  
D) Sosyal planlama 
E) Sendikalar 

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu müdahalesinin gelişiminde etkili olan unsurlardan biri değildir?
A) Korunmaya muhtaç kesimlerin azalması 
B) Dünya anlayışındaki değişim 
C) Siyasi partiler arasındaki rekabet  
D) Kamu sektörünün büyümesi 
E) Katılımcılık anlayışının genişlemesi 

7. Devlet gücü ile ekonomik ve/veya sosyal bir gelişmenin ortaya çıkardığı problemlerin giderilmesine ne ad verilir?
A) Sosyal planlama  
B) Kamu müdahalesi  
C) İktisadi planlama  
D) Kalkınma planlaması  
E) Milli mücadele  

8. Türkiye'de sosyal sorunlara karşı geliştirilen kamu müdahalesi aracı olarak yasal düzenlemeler kaynağını nereden almaktadır? 
A) Uluslararası sözleşmelerden 
B) Anayasa'dan 
C) İdare hukukundan 
D) Kamu içtihatlarından 
E) Danıştay kararlarından 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal politika kurkumu olarak kabul edilen kurumlardan biri değildir?
A) Sağlık Bakanlığı 
B) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
D) Sosyal Güvenlik Kurumu 
E) Türkiye İş Kurumu

10. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ve sosyal gelişmenin ilk dönemlerinde ülkelerin gelişmeyi ülkenin her köşesine eşit olarak dağıtamamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Yatırımın getirisinin düşük oluşu 
B) Sermaye birikimi yetersizliği 
C) Tasarrufların düşük oluşu 
D) Hammadde ve pazara uzaklık 
E) Ulaşım imkanlarının sınırlı oluşu
Ara
Cevapla


[-]
Tags
politika testleri yaprak vize i sosyal


Hızlı Menü: