facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 883 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 806 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 558 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 480 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

Sosyal Politika 1 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Sosyal Politika I  5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu) Yaprak Testleri ve Cevapları - ÇEK201U-

5.ÜNİTE
1. Uluslararası sendikal organizasyonlar anlamında ilk somut adım hangi tarihte atılmıştır?
A) 1864 
B) 1872 
C) 1881 
D) 1894 
E) 1899 

2. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Konferansının görevlerinden biri değildir? 
A) Çalışma yaşamıyla ilgili güncel sorunların tartışılması 
B) Komisyon üyelerini atamak 
C) Uluslararası çalışma standartlarının tespit edilmesi 
D) ILO bütçesinin kabul edilmesi 
E) Faaliyet programlarının belirlenmesi 

3. Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu kaç üyeden oluşur?
A) 14 
B) 28 
C) 36 
D) 44 
E) 56 

4. Birleşmiş Milletler'in ilk uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dünya Sağlık Örgütü   
B) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü   
C) Uluslararası Çalışma Örgütü  
D) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Örgütü 
E) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü  

5. Uluslararası çalışma normlarının oluşturulmasına yönelik ilk bireysel girişimleri kim yapmıştır?
A) Daniel Le Grand  
B) Adam Smith  
C) John M. Keynes 
D) Karl Marks  
E) Robert Owen  

6. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün en üst karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Disiplin Kurulu 
B) Denetleme Kurulu 
C) Uluslararası Çalışma Konferansı 
D) Uluslararası Çalışma Bürosu 
E) Yönetim Kurulu 

7. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin uluslararası rekabet düzeyini etkileyen unsurlardan biri değildir?
A) Sivil toplum kuruluşlarının gücü 
B) Nüfus farklılıkları 
C) Teknolojik gelişmişlik düzeyleri 
D) Benimsenen refah politikaları 
E) Hukuki düzenlemelerin katılığı 

8. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün daimi sekretaryası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası Çalışma Konferansı 
B) Yönetim Kurulu 
C) Denetleme Kurulu 
D) Çalışma Bürosu 
E) Disiplin Kurulu 

9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politika araçlarındaki gelişimin ve değişimin nedenlerinden biri değildir?
A) Yoksullukla mücadele 
B) Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması 
C) Temiz içme suyu kaynaklarına ulaşılması 
D) Çalışanlara temel haklarının verilmesi 
E) Ulaşım imkanlarının genişletilmesi 

10. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün en üst karar organıdır? 
A) Yönetim Kurulu   
B) Uluslararası Çalışma Konferansı 
C) Uluslararası Çalışma Bürosu 
D) Adalet Divanı  
E) Uzmanlar Komitesi  
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı politikasının araçlarından biri değildir?
A) Ücret politikaları 
B) Fiyat politikası 
C) Yönetim politikası 
D) Maliye politikası 
E) Eğitim politikası 

2. Türkiye'de ilk mikrokredi uygulaması hangi tarihte başlamıştır?
A) 2000    B) 2001  C) 2002    D) 2003   E) 2004 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede gelir dağılımını etkileyen ekonomik ve sosyal faktörlerden biri değildir?
A) Bireysel gelişmişlik farklılıkları 
B) Piyasa yapısı 
C) Teknolojik gelişme düzeyi 
D) Üretim faktörlerinin niteliği 
E) Servet dağılımı 

4. Milli gelirin onu üreten üretim faktörleri arasındaki dağılımına ne ad verilir?
A) Fonksiyonel gelir dağılımı 
B) Sektörel gelir dağılımı 
C) Kişisel gelir dağılımı 
D) Bölgesel gelir dağılımı 
E) Birincil gelir dağılımı 

5. Üretim sürecine katılan üretim faktörleri tarafından yaratılan gelirin serbest piyasa ekonomisine hiçbir müdahile olmaksızın dağılımına ne ad verilir?
A) Fonksiyonel gelir dağılımı 
B) Fonksiyonel gelir dağılımı 
C) Sektörel gelir dağılımı 
D) İkincil gelir dağılımı 
E) Birincil gelir dağılımı 

6. Alınması gereken günlük kalori miktarı ya da yapılan tüketim harcamaları gibi tespit edilebilir ve doğruluğu kanıtlanabilir bir standardın ya da standartlar setinin aşağısında kalma durumuna ne ad verilir?
A) Objektif yoksulluk  B) Sübjektif yoksulluk   C) Gelir yoksulluğu  D) İnsani yoksulluk   E) Göreli yoksulluk 

7. Kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ya da asgari bir yaşam standardında yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel gereksinimlerini karşılayacak gelire sahip olmaları durumuna ne ad verilir?
A) Objektif yoksulluk 
B) Gelir yoksulluğu 
C) İnsani yoksulluk 
D) Sübjektif yoksulluk 
E) Göreli yoksulluk 

8. Aşağıdakilerden hangisi insani yoksulluk endeksinde dikkate alınan kriterlerden biri değildir?
A) Siyasi yönetim biçimi 
B) Yaşam süresinin kısalığı 
C) Temel eğitim hizmetlerine erişim 
D) Özel kaynaklara erişim 
E) Kamusal kaynaklara erişim 

9. Aşağıdakilerden hangisi yoksullukla mücadelede sosyal politika kapsamında yer alan politikalardan biri değildir?
A) Sosyal güvenlik politikaları        
B) Konut politikaları 
C) Ekonomik gelişme politikaları 
D) Asgari ücret politikaları 
E) Çocukların ve yaşlıların korunmasına yönelik politikalar   

10. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluklar ilgili temel kavramlardan biri değildir?
A) Mutlak yoksulluk 
B) Objektif yoksulluk 
C) İnsani yoksulluk 
D) İdari yoksulluk 
E) Göreli yoksulluk
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi, istihdam edilen bireylerin arzu etmedikleri halde normal çalışma sürelerinin altında çalışması durumu olarak tanımlanır? 
A) Görülemeyen Eksik İstihdam   
B) Görülebilen Eksik İstihdam 
C) Kısmi İstihdam 
D) Kayıtdışı İstihdam 
E) Esnek İstihdam  

2. Görülemeyen eksik istihdam ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çalışma sürelerinde kısıtlama yoktur
B) Çalışma karşılığında elde edilen gelir düşüktür
C) Çalışılan işin niteliği bireyin niteliklerini kullanmasına imkan vermez
D) Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak görülür
E) Talep yetersizliği ve sermaye donanımı yetersizliğinden doğar

3. Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikalarının işgücü piyasasında yarattığı olumlu etkilerden biri değildir?
A) Bireylerin daha çabuk iş bulmasını sağlar
B) Programlara katılan bireylerin daha etkin iş aramalarını sağlar
C) Bireylerin ücret düzeyinin yüksek olduğu sektörlere hareketliliğinin artmasını sağlar
D) Bireylerin iş arama süresinin uzamasını sağlar
E) İşverenlerin işgücü piyasasına yeni giren geçlere yönelik ayrımcı tavırlarını engeller 

4. Aşağıdakilerden hangisi kamunun eşleştirme Ve danışmanlık hizmetleri kapsamında sağlanan hizmetlerden biri değildir?
A) Dezavantajlı kesimlerin sosyal açıdan dışlanmalarının önlenmesi 
B) İşsizlerin bölgesel olarak pazarlanılabilir niteliklerinin belirlenmesi 
C) İşsizlerin mesleki eğitim programlarına ve iş arama seminerlerine yönlendirilmesi 
D) Açık işlerle iş arayanların eşleştirilmesi 
E) İşsizlerin iş bulabilmesi için yeniden eğitime gerek olup olmadığına karar verilmesi 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirlerinden biri değildir?
A) İşsizliği azaltacak sermaye yatırımlarının artırılması 
B) Yeterli istihdam imkanlarının yaratılması 
C) İş arayanlar ile işgücü arayanların buluşturulması 
D) Çalışma hayatında belirli bir gelir güvencesinin sağlanması 
E) Ücretlilere örgütlenme hakkının kazandırılması 

6. İşsizliğin bireysel etkileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşsizlik bireyin topluma olan bağlılığının artmasına neden olur
B) İşsizlik bireyin ve ailesinin yaşam standardının düşmesine neden olur
C) İşsizlik entelektüel yeteneklerin yitirilmesine neden olur
D) İşsizlik bireyin kendini işe yaramaz hissetmesine neden olur
E) İşsizlik bireyin toplumsal itibarının zedelenmesine neden olur

7. İşsizliğin ekonomik etkileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşsizlik ekonomik etkinliğin bir göstergesidir
B) İşsizliğin artması tasarruf eğiliminin azalmasına neden olur
C) İşsizlik gelir dağılımı eşitsizliğini ve yoksulluğu artırır
D) İşsizliğin yükseldiği dönemde transfer harcamaları yükselir
E) İşsizlik bağımlılık oranından bağımsızdır

8. Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikalarından biri değildir?
A) İşsizlik sigortası 
B) Danışmanlık hizmeti 
C) İşsizlik yardımı 
D) Çalışma paylaşımı 
E) İş kaybı tazminatı 

9.İşsizliğin toplumsal etkileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşsizlik topluma olan aidiyet duygusunu azaltır
B) İşsizlik sosyal, ahlaki ve ailevi pek çok değerin kaybolmasına yol açar
C) İşsizlik sosyal dışlanmaya neden olur
D) İşsizlik toplumsal çözülmeleri artırır
E) İşsizlik sosyal gerginlikleri artırır
 
10. İş yaratma ve mesleki eğitim alanında uygulanan politikalar ilk kez hangi ülkede aktif istihdam politikası olarak isimlendirilmiştir?
A) İtalya  
B) Almanya  
C) İsveç  
D) İngiltere  
E) ABD 
Ara
Cevapla
#4
8. ÜNİTE

1. Ücret haddinden ayrı olarak aşağıdakilerden hangisi ücret gelirini artıran ücret unsurlarından biri değildir? 
A) Fazla çalışma ücreti 
B) İkramiye  
C) Prim  
D) Sosyal yardımlar  
E) Sosyal hizmetler 

2. Esas ücret, temel ücret ya da kök ücret olarak da bilinen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ücret haddi    B) Ücret düzeyi  C) Ayni ücret     D) Reel ücret  E) Asgari ücret  

3. Aşağıdakilerden hangisi ücretin çalışanlar açısından önemli olmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Ücretin ekonomik güvence ve temel gelir kaynağı olması  
B) Ücretin refah düzeyinin belirleyicisi olması 
C) Ücretin sosyal yaşamdaki statünün belirleyicisi olması 
D) Ücretin fırsat eşitliğini sağlama aracı olması 
E) Ücretin motivasyon aracı olması 

4. Çalışan ücretlerinin standart para yerine, mal veya para yerine geçen kâğıt kuponlar şeklinde ödendiği sisteme ne ad verilir?
A) Ayni ücret sistemi   B) Trampa sistemi  C) Kupon sistemi   D) Truck sistemi   E) Geçersiz para sistemi 

5. Aşağıdakilerden hangisi, ücretin geçerli para cinsinden tutarını ifade eder? 
A) Ayni ücret 
B) Brüt ücret 
C) Nominal ücret 
D) Kollektif ücret 
E) Efektif ücret  

6. Aşağıdakilerden hangisi ücret gelirinin korunmasını öngören sosyal politika düzenlemelerinden biri değildir?  
A) Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi 
B) Ücret eklentilerinin ve kesintilerinin belirlenmesi 
C) Ücret gelirinin fiyat yükselişine karşı korunması 
D) Ücretin en alt düzeyinin belirlenmesi 
E) Ücretin ödeme biçimi, yeri, dönemi ve 
belgelenmesi bakımından korunması 

7. Aşağıdakilerden hangisi devletin çalışma yaşamına müdahalesini zorunlu kılan nedenlerden biri değildir?
A) İhracata dayalı üretimin artması 
B) Çalışma sürelerinin artması 
C) Ücretlerin düşürülmesi 
D) Çalışma saatlerinin uzaması 
E) Sağlıksız çalışma alanlarının uzaması 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir işin düzgün iş olarak nitelendirilebilmesi için sahip olması gerekli koşullardan biri değildir?
A) İşçi sağlığı ve güvenliği koşullarına uygunluk 
B) Sosyal güvenlik imkanlarına sahiplik 
C) Sendika aracılığı ile temsil edilebilirlik 
D) Çalışma koşullarında değişkenlik 
E) Ücret ile yapılan iş arasında denklik  

9. Emek piyasasında arz ve talep tarafından belirlenen ve fiyat hareketlerinden arındırılmamış ücret oranına ne ad verilir?
A) Nominal ücret   B) Reel ücret  C) Kollektif ücret   D) Efektif ücret  E) Net ücret  

10. Aşağıdakilerden hangisi, en eski ve en çok kullanılan ücretlendirme yöntemidir? 
A) Zaman esasına dayalı ücret sistemi  
B) Parça başı ücret sistemi   
C) Akord ücret sistemi  
D) Götürü ücret sistemi  
E) Net ücret sistemi  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
politika testleri yaprak final 1 sosyal


Hızlı Menü: