facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,003 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 670 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 636 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 712 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 508 Son Yorum: Gamze

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersi  1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları  -ARY101U-

1. ÜNİTE
1. Bilimsel yöntem ile sorun çözme sürecinde sorun tanımlandıktan ve gerekli sınırlamalar yapıldıktan sonra hangi aşamaya geçilir?
A) Denencelerin ifade edilmesi  
B) Verilerin analizi 
C) Verilerin derlenmesi 
D) Sonuçların elde edilmesi 
E) Raporun yazılması 

2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir kuramın özellikleri arasında yer almaz?
A) Var olan bilgi birikimiyle tutarlı olma 
B) Toplumsal değerlere aykırı olmama 
C) Gözlenen olguları açıklayabilme gücüne sahip olma 
D) Yeni sorunlar doğurma 
E) Doğruluğu sınanabilir olma 

3. Gerçeklik maddededir  
    Gerçeklik algıdadır  
    Gerçeklik sorgulamadadır  
Yukarıdaki ifadeler sırasıyla hangi bilim anlayışlarını temsil etmektedir?
A) Eleştirel kuram-pozitivizm-pozitivizm ötesi 
B) Pozitivizm ötesi-pozitivizm-eleştirel kuram 
C) Pozitivizm-pozitivizm ötesi-eleştirel kuram 
D) Pozitivizm-eleştirel kuram-pozitivizm ötesi 
E) Pozitivizm-pozitivizm ötesi-pozitivizm ötesi 

4. Aşağıda bilimsel araştırma sürecinin temel aşamaları karışık olarak verilmiştir.  
Seçenekler arasından doğru sıralamaya uygun olanı işaretleyiniz?  
I.     Araştırma amacının belirlenmesi,  
II.    Alanyazın taraması,  
III.   Sorunun belirlenmesi,  
IV    Verilerin toplanması,  
V.    Araştırmanın desenlenmesi,  
VI.   Verilerin analizi ve yorumlanması,  
VII.  Sonuç ve doğurguların belirtilmesi  
A) III-II-I-V-IV-VI-VII 
B) I-III-II-IV-V-VI-VII 
C) II-I-III-IV-V-VI-VII 
D) I-II-III-IV-V-VI-VII 
E) III-I-II-V-IV-VI-VII 

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel işlevleri arasında sayılamaz?
A) Betimleme       B) İzleme       C) Açıklama       D) Yordama       E) Denetimleme 

6. Aşağıdakilerden hangisi en güvenilir ve olgulara dayalı sorun çözme yoludur?
A) Geleneklere uyma 
B) Kişisel deneyimleri kullanma 
C) Sezgilere güvenme 
D) Bilimsel yöntemi uygulama 
E) Başkalarına sorma 

7. Aşağıdakilerden hangisi bilimi niteleyen özelliklerden biri değildir?
A) Olgusallık    B) Nesnellik   C) Evrensellik    D) Esneklik E) Birikimlilik 

8. Aşağıdakilerden hangisi postmodern bilim anlayışına uygun bir açıklamadır?
A) Gerçeğin sayısallaştırılabilir bir miktarı vardır 
B) Olaylar ve durumlar genellenebilir 
C) Gerçeklik basittir ve kolayca araştırılabilir 
D) Araştırılan durumları bir katılımcı gözüyle incelemek gerekir 
E) Gerçeklik araştırmacıdan bağımsızdır 

9. Aşağıdakilerden hangisi olayları doğaüstü güçlere bağlı olarak açıklamaktadır?
A) Metafizik düşünce 
B) Tümevarım mantığı 
C) Materyalist felsefe 
D) Tümdengelim mantığı 
E) Deneysel araştırma 

10. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel tutumlar arasında yer almaz?
A) Bilimde kuşkuya yer yoktur 
B) Bilim insanları değerlerle uğraşmaz 
C) Bilim insanı bilimsel bulguları bütünleştirip onlardan anlam çıkarmayla uğraşır 
D) Bilim insanları nesnel olmalıdır 
E) Bilim insanları meraklı olmalıdır
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Araştırmalarda aldıkları değerler bakımından kaç tür değişken vardır?
A) 1  
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

2. Aşağıdakilerden hangisi sorun seçmede kullanılan ölçütlerden biridir?
A) Kolaylık 
B) Sadelik 
C) Çözümlenebilirlik 
D) Açıklık 
E) Değişkenlik 

3. Sorun bölümünün bütünleştirme aşaması bir makale ile karşılaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamdadır?
A) Giriş 
B) Gelişme 
C) Sonuç 
D) Sınırlandırma 
E) Tanımlama 

4. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir? 
A) Cinsiyet      B) Ağırlık    C) Eğitim durumu    D) Milliyet     E) Göz rengi 

5. Araştırmanın sonucuna önceden tahmin edilemeyen şekilde etkisi olan değişken türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süreksiz    B) Bağımlı    C) Konu dışı    D) Sürekli  E) Bağımsız 

6. Araştırmanın sonucu olarak açıklanan değişken hangisidir?
A) Kontrol değişkeni 
B) Bağımsız değişken 
C) Moderatör değişken 
D) Konu dışı değişken 
E) Bağımlı değişken

7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir denencenin özelliği değildir?
A) Test edilebilir olma 
B) Değişkenler arasında ilişki belirtme 
C) Bağlı olduğu kuramı yansıtma 
D) Konuya odaklı olma 
E) Soru şeklinde yazılma 

8. Araştırmanın sonunda değişmesi ya da etkilenmesi beklenen değişken hangisidir?
A) Bağımsız değişken 
B) Kontrol değişkeni 
C) Bağımlı değişken 
D) Konu dışı değişken 
E) Moderatör değişken 

9. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorunu seçerken dikkate alınan genel ölçütlerden biri değildir?
A) Çözülebilirlik 
B) Önemlilik 
C) Kolaylık 
D) Yenilik 
E) Etik kurallara uygunluk 

10. Hipotez kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denence 
B) Sayıltı 
C) Önem 
D) Bulgu 
E) Varsayım
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. Etki büyüklüğü hangi alanyazın tarama tekniğinin sonucudur?
A) Geleneksel tarama 
B) Oy sayma 
C) Meta analiz 
D) Yüzeysel tarama 
E) Kapsamlı tarama 

2. Alanyazın kavramının en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuyla ilgili ulaşılabilen kaynaklar 
B) Araştırmacının saptayabildiği kaynaklar 
C) Konuyla ilgili olarak üretilmiş tüm kaynaklar 
D) Araştırmacının yararlandığı kaynaklar 
E) Konu hakkındaki tüm yazılı kaynaklar 

3. Aşağıdakilerden hangisi alanyazın taramasının amaçlarından değildir?
A) Kuramsal çerçeve oluşturmak 
B) Sorular ve denenceler geliştirmek 
C) Yeni yaklaşımlar bulmak 
D) Zor çalışmalardan kaçınmak 
E) Alandaki boşlukları belirlemek 

4. Aşağıdakilerden hangisi tez yaparken alanyazına ulaşmak için taranmaz?
A) Veri tabanları 
B) Akademik incelemeler 
C) Özler ve dizinler 
D) Referans kaynaklar 
E) Öğrenci ödevleri 

5. Aşağıdakilerden hangisi alanyazın kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?
A) Bir konu hakkında yazılmış kitap ve makaleler 
B) Alan uzmanlarının incelenen konu hakkındaki görüşleri 
C) Belirli bir konuyu işleyen edebiyat yapıtları 
D) İncelenen konu hakkında daha önce yapılmış araştırmalar 
E) Belirli bir konu hakkında üretilmiş tüm kaynaklar 

6. Alanyazın taraması aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) İncelenen konunun kuramsal boyutları 
B) Araştırmacıların özgeçmiş bilgileri 
C) Benzer araştırmalarda kullanılan yöntemler 
D) Araştırmaların ulaştığı ortak sonuçlar 
E) Konu üzerinde yürütülen akademik tartışmalar 

7. Derin alanyazın durumunda aşağıdakilerden hangisi önerilir?
A) Anahtar kavramları genişletmek 
B) Dolaylı kaynakları kullanmak 
C) Başka alanlarda yapılmış çalışmalardan yararlanmak 
D) Eski kaynaklara yer vermek 
E) Güncel kaynaklara ağırlık vermek 

8. Alanyazın taraması nedir?
A) Benzer araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarını betimlemektir 
B) Evreni oluşturan bireylerin konu hakkındaki görüşlerini öğrenmektir 
C) Alandaki kuramların ne söylediğini gözden geçirmektir 
D) Araştırılan konu hakkındaki kaynakları sistemli biçimde incelemek ve değerlendirmektir 
E) Aynı alandaki benzer araştırmaları tarih sırasına göre özetlemektir 

9. Aşağıdakilerden hangisi alanyazın tarama tekniklerinden biri değildir?
A) Geleneksel tarama    B) Oy sayma   C) Meta analiz      D) En iyi kanıt    E) Kapsamlı irdeleme 

10. Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynaklar anlamına gelmektedir?
A) Birincil kaynaklar 
B) Yardımcı kaynaklar 
C) Dolaylı kaynaklar 
D) Özgün kaynaklar 
E) Doğrudan kaynaklar
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Belirli bir gerçekliğin paylaşılan kuram ve yaklaşımlarla anlaşılmasını kolaylaştıran kuramsal ya da düşünsel çerçeve aşağıdakilerden hangisidir?
A) Desen 
B) Model 
C) Pozitivizm 
D) Paradigma 
E) Kuram 

2. Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, kökenleri, doğruluğu, sınırları ve kapsamıyla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenomenoloji 
B) Antoloji 
C) Metodoloji 
D) Ontoloji 
E) Epistemoloji 

3. Kuhn tarafından tanımlanan paradigma değişimi sürecinde aşağıdaki dönemlerden hangisinden söz edilmez?
A) Bilim öncesi 
B) Normal bilim 
C) Bilimsel yanılgı 
D) Bunalım-devrim 
E) Yeni normal bilim 
 

4. Pozitivist yaklaşım aşağıdakilerden hangisini reddetmektedir?
A) Deneysel bilgi 
B) Nesnel bilgi 
C) Sayısal bilgi 
D) Öznel bilgi 
E) Ölçülebilir bilgi 

5. Bilimin yanılabileceğini, mutlak bir doğru ya da yanlış olmadığını belirterek bilimin değişmeyen tek yöntemi olamayacağını savunan bilim adamı kimdir?
A) Imre Lakatos 
B) Karl Popper 
C) Thomas Kuhn 
D) Paul Feyerabend 
E) Max Horkheimer 

6. Dayanaklı kuram araştırmaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Dayandığı kuram gizlidir 
B) Belirli bir kurama dayalı olarak yapılır 
C) Kuram araştırma sonucunda ortaya çıkar 
D) Bazı kuramsal önermelerin doğruluğu sınanır 
E) Bir kuramın zayıf yönleri güçlendirilir 

7. Aşağıdakilerden hangisi karma araştırma yaklaşımları kullanmanın temel nedenidir?
A) Yansızlık 
B) Çoğulculuk 
C) Öznellik 
D) Yorumlamacılık 
E) Olguculuk 

8. Aşağıdaki modellerden hangisi hem nicel hem nitel araştırmalarda kullanılabilmektedir?
A) Örnekolay tarama 
B) Deneme 
C) İlişkisel tarama 
D) Kültür çözümlemesi 
E) Dayanaklı kuram 

9. Gerçek deneysel modeller ile yarı deneysel modeller arasındaki fark nedir?
A) Araştırma için örneklem seçilip seçilmemesi 
B) Deneysel koşulların sağlanıp sağlanamaması 
C) Ölçümlerde güvenirlik ve geçerliğin olup olmaması 
D) Deneklerin gruplara yansız atanıp atanmaması 
E) Veri toplama araçlarının çeşitlenip çeşitlenmemesi 

10. Nitel paradigma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gerçek bireyin katılımıyla oluşur 
B) Veriler görgül yolla toplanır 
C) Gerçek tek ve kesindir 
D) Raporlamada yansız bir dil kullanılır 
E) Belirlenen yönteme bağlı kalınır 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize yöntemleri araştırma sosyal bilimlerde


Hızlı Menü: