facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
 Halkla İlişkiler ve İletişim Soru Cevap Metallicali 4 474 Son Yorum: Metallicali
not  Hukukun Temel Kavramları 1 Soru Cevap Metallicali 7 666 Son Yorum: Metallicali
not  Adalet Meslek Etiği Soru Cevap Metallicali 5 464 Son Yorum: Metallicali

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Soru Cevap

#1
Hot 
AÖF Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ders Notları, Soru ve Cevapları ile Ünite Özetleri ARY101U

Okey Çeşitli  sorunlarla karşılaşmış olan insanlar, bu sorunların çözümleri için hangi  bilgi edinme kaynakları kullanmışlardır?

Okey Herhangi bir düşünce, durum ve olay ile onun ortaya çıkan sonuçları üzerine derinlemesine düşünmeye ne denir?

Okey Bir konuda deneyim ve uzmanlığa sahip kişi, istatistik veri tabanı ya da ansiklopedi vb. şeylere ne denir?

Okey Doğru ya da yanlış tez ya da yargı olarak tanımlanan önermelerden yola çıkar ve genel bir önermeden özel bir önermeye ve bu iki önerme arasındaki ilişkiye bakarak akıl yürütme, düşünme sürecine ne denir?

Okey Araştırmaya gerek duymadan, doğruluğu denemesiz ve tartışmasız kabul edilen ve değişmez sayılan düşüncelere ne denir?

Okey Gözlemler sonucunda verileri toplayıp, bunları akıl yürütme süzgecinden geçirerek genellemelere ulaşma sürecine ne denir?

Okey Tümevarıma dayalı akıl yürütme sürecinde gözlem için tüm örneklere ulaşamama sorunu nedir?

Okey Tümdengelime dayalı akıl yürütme ve tümevarıma dayalı akıl yürütme süreçlerinin birlikte kullanıldığı bir bilgi edinme yolu hangisidir?

Okey Önce, karşılaşılan bir sorunun çözümü için daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak denence (hipotez) önerilen, daha sonra oluşturulan bu denenceyle ilgili yeni gözlemler ve veriler toplanarak, o denencenin doğrulanıp doğrulanmadığı kontrol edilen yönteme ne denir?

Okey Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir? 

Okey Bilim nedir?

Okey Bilimin özellikleri nelerdir?

Okey Bilim, var olan araştırma sürecini ve sonucunu önemli ölçüde etkileyeceği düşünülen, araştırıcının test etmeden doğru olarak kabul ettiği, denenmeyen yargılardan yola çıkan yöntemine ne denir?

Okey Bilimin temel sayıltıları nelerdir?

Okey Araştırmacıyla ilgili sayıtlılar nelerdir?

Okey Bilimin temel amacı, olayları ve olguları açıklamak için birbiriyle ilişkili bilgilerin bütünleştirildiği sistematik bilgiler bütünü olan ..... geliştirmektir?

Okey Kuramların temel işlevleri nelerdir?

Okey Kuramların yukarıdaki işlevleri gerçekleştirebilmek için hangi özelliklere sahip olmaları gerekir?

Okey Bilim, kuramların oluşturulma sürecinde hangi amaçları gerçekleştirir?

Okey Olguları saptama, sınıflama ve dile getirme işlemlerini kapsayan şey nedir?

Okey Var olan bilgilere dayalı olarak incelenen konuyla ilgili gelecekte neler olabileceği hakkında tahminde bulunmaya ne denir?

Okey Nedeni bilinen bir olayın denetiminin yapılabilmesine ne denir?

Okey Bir olgunun oluş nedenini belirleme sürecine ne denir?

Okey Bilimsel araştırma sürecinde yapılan işin diğer insanlarla ilgili olması ve toplumu etkilemesi sebebiyle bilim adamlarının yapması gerekenler nelerdir?

Okey Bilimsel tutum özellikleri nelerdir?

Okey Bilim insanları bilgi ve bilimin doğası hakkında hangi felsefi anlayışlara sahiptirler?

Okey Bilimsel dürüstlüğün sağlanabilmesi için bağlı olunması gereken temel sorumluluklar nelerdir?

Okey Bizim dışımızda, bizden bağımsız olarak var olan gerçekliği nesnel bir şekilde ölçerek ortaya çıkarmak, böylece doğanın temel yasalarına ulaşmak olan anlayış hangisidir?

Okey Nesnellik, ölçülebilirlik, yordanabilirlik, kontrol, örüntü, yasa oluşturma ve davranışın kurallarını belirleme gibi ilkeleri gerçekleştirmeyi hedefleyen nedir?

Okey Pozitivist bilim anlayışının dayandığı temel sayıltılar nelerdir?

Okey Pozitivist yaklaşım hangi bilgiyi reddetmektedir?

Okey Dayanaklı kuram araştırmaları kuram araştırma .......... ortaya çıkar?

Okey Karma araştırma yaklaşımları kullanmanın temel nedenidir?

Okey Hem nicel hem nitel araştırmalarda kullanılabilen tarama hangisidir?

Okey Gerçek deneysel modeller ile yarı deneysel modeller arasındaki fark nedir?

Okey Nitel paradigma ........ .......... katılımıyla oluşur?
Ara
Cevapla
#2
Okey Farklı durumlarda ortaya çıkan ve genellenebilir insan davranışlarının oluşturduğu bir toplumsal gerçeklikten ve bu gerçeklikle ilgili değişkenlerin birbirlerinden ayrı incelenebileceğini kabul eden bilim anlayışı hangisidir?

Okey Mekanik ve materyalist bilim anlayışı yaşamın kendisini dışlamaktadır görüşünde olan düşünür kimdir?

Okey Şair William Blake'nin görüşüne karşı ve bu anlayışın bireyin insani özelliklerini dışlayarak bireyselden uzak genellenebilir insan davranışlarıyla uğraşması olduğunu savunan düşünür kimdir?

Okey ........... bilim anlayışına göre bir önermenin doğruluğu, o önermenin ilişkin olduğu ve öngördüğü duyumları çıkarıp çıkarmadığına bağlıdır?

Okey Pozitivist bilim anlayışına; bir kuramın doğruluk ölçüsü sadece görgül/empirik verilerle doğrulanabilirliği değil aynı zamanda yanlışlanabilirliğidir diyerek karşı çıkan düşünür kimdir?

Okey Bilimin diğer bilgi türleriyle karşılaştırıldığında ayrıcalıklı bir konumu hak etmediğini savunan düşünür kimdir?

Okey Bilimin ve bilim insanlarının yaptığı etkinliklerin toplumsal sonuçları üzerinde durduğunu. Bilimsel bilgi insanlar için faydalı sonuçlar üretebileceği gibi silahlanma örneğinde olduğu gibi onların zararına da bilgiler üretebileceğini ve özgür bir toplumda bir bilginin bilimsel olması için insanların mutlak itaatine gerek olmadığını söyleyen düşünür kimdir?

Okey Pozitivist bilim anlayışının eleştirilerine yanıt olarak ortaya çıkan bilim anlayışına ne denir?

Okey Pozitivist bilim anlayışına karşı yapılan eleştiriler nelerdir?

Okey Sistem, Doğrusallık, Hata, Zaman eleştirilerinin tanımları nelerdir?
Ara
Cevapla
#3
Okey Pozitivist bilim anlayışına karşı yapılan eleştiriler ile 20. Yüzyılın başlarında meydana gelen bazı gelişmeler nelerdir?

Okey Hangi kuram zaman ve uzay bakan kişiye göre değiştiğini göstermiştir?

Okey İnsanların doğayı algılama ve anlama biçimini değiştirmiş ve belirsizlik, dualite, olasılık ve gözlemci gözlenen bütünlüğü gibi ilkeler geliştiren görüş hangisidir?

Okey Doğayı ve toplumu anlamak için yeni bakış açıları getiren, bunlardan biri fraktal geometri denilen doğayı doğal olmayan geometrik şekiller yerine, doğanın kendi doğasına uygun girintili, çıkıntılı olarak incelemeyi ve açıklamayı temel alan bir geometri disiplini olarak ifade eden düşünce hangisidir?

Okey Kelebek etkisi olarak adlandırılan küçük nedenlerin büyük sonuçlara yol açabileceği görüşü hangi düşünce sisteminde yer alır?

Okey Pozitivizm ötesi bilim anlayışında gerçeklik ............ olarak oluşturulur?

Okey Amacı siyasal, özgürlükçü bir toplumda birey ve grupların özgürleştirilmesi olan, eleştirel bilim anlayışı hangi düşünüre aittir?

Okey Anlamaktan ziyade değiştirmeyi amaçlayan, özellikle eşitliği sağlayarak, güçsüzleri özgürleştirmek ve demokratik bir toplumda bireyleri özgürleştirmeyi sağlamak olan düşünce hangisidir?

Okey Gücün meşruiyeti ve eşitlik, baskı, söz hakkı, ideoloji, güç, katılım, temsil, dahil edilme ve ilgiler gibi kavramlar hangi kuramlar için önemlidir?

Okey Eleştirel kuram anlayışı; Pozitivist bilim anlayışı ile Pozitivizm ötesi bilim anlayışını neden eleştirir?

Okey Habermas ideoloji eleştirisinin kaç aşamada yapılabileceğini önermektedir? 

Okey Hangi eleştirinin hem kuramsal, hem yansıtıcı hem de uygulama boyutları vardır?

Okey Bilim insanları bir sorunun çözümü için araştırma yaparken bilimsel yöntem kullanırlar ve bunu hangi temel aşamada gerçekleştirirler?

Okey İlk adım araştıracak bir sorun bulma ve onu tanımlayarak sınırlandırma olan aşama hangisidir?

Okey Araştırılan sorunla ilgili daha önce ve şu anda var olan bilgilerin bulunması, okunup, eleştirel olarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci hangisidir?

Okey Araştırmada temel alınan ana soru ve buna bağlı olarak ayrıntılı belirlenen araştırma soruları ya da denenceler açık bir şekilde ifade edilmesi olan araştırma yöntemi hangisidir?

Okey Temel alınacak sorun ve amaçlar belirlendikten sonra bunlarla tutarlı yöntemlerin belirlendiği, ana araştırma yöntemi belirlendikten sonra da soruna en uygun araştırma modelinin seçildiği bilimsel yöntem hangisidir?

Okey Araştırma amacına göre uygun bir veri kaynağının belirlenmesinin gerektiği. Daha sonra uygun veri toplama araçlarıyla (anket, gözlem, belge tarama gibi) verilerin toplandığı bilimsel yöntem hangisidir?

Okey Elde edilen verilerin uygun yöntemlerle analiz edilmesi ve ulaşılan bulguların yorumlanması gereken bilimsel yöntem hangisidir?

Okey Bir araştırma sorununa elde edilen bulgular doğrultusunda verilen yanıt, o araştırmanın sonucu olup, sonrasında ise bu sonuçların olası doğurguları yani önerilerin belirtilmesine fayda sağlandığı bilimsel yöntem hangisidir?
Ara
Cevapla
#4
Okey Tümevarıma dayalı akıl yürütme ile bilimsel yöntem arasındaki en önemli fark nedir?

Okey Tümdengelimsel akıl yürütme sürecinin üç temel basamağı nelerdi?

Okey Bir sorun hakkında toplanan ve henüz çözümlenmemiş bilgi topluluğuna ne denir?

Okey Bilimsel yöntemle oluşturulmuş sistematik bilgiler bütününe ne denir?

Okey Gerçeği arama ya da bir sorunun çözümü için bilimsel yöntemi kullanma sürecine ne deni?

Okey "Bilim bir üründür ancak ona ulaşmak için izlenen yol bilimsel yöntemdir. Bununla birlikte bilimle uğraşan bilim insanlarının hepsinin aynı görüşte olmadığı da açıktır" diyen düşünür kimdir?

Okey Bir bilim çevresine belirli bir süre egemen olan model ya da düşünsel çerçeveye ne denir?

Okey Başka bir değişkene bağlı olan, o değişkende meydana gelen değişikliklere göre değişmeler gösteren değişkene ne denir?

Okey Kuram nedir?

Okey Kuramlar, amaçlarını tam olarak yerine getirebilmeleri için gerekli özellikler nelerdi?

Okey Pozitivizm (olguculuk) anlayışını ilk olarak ortaya atan kişi sosyolog kimdir?

Okey Pozitivizm (olguculuk) bilimine katkısı olan ünlüler kimler?

Okey Pozitivist bilim anlayışına önemli karşı çıkışlar yapan düşünürler kimlerdir?

Okey Post pozitivist bilim anlayışının ayırt edici özelliklerini sıralayan düşünürler kimlerdir?

Okey Gerçek aklın doğa ve topluma yansıması hangi bilim anlayışını yansıtmaktadır?

Okey Gerçek doğa ve toplumun akla yansıması hangi bilim anlayışını yansıtmaktadır?

Okey Gerçek doğa ve toplumdaki sorunların sorgulanarak değişimini sağlaması hangi bilim anlayışını yansıtmaktadır?
 
Okey Bilimsel yöntemin bir sorunun çözümünde kullanılmasına ne denir?

Okey Herhangi bir bilim dalında oluşmuş bilgi birikiminin bütününe ne denir?

Okey Bilim insanları bilgi ve bilimin doğası hakkında hangi felsefi anlayışlara sahiptirler?

Okey Bir insanın hasta olduğunda doktora gitmesi, sorun çözme yolu olarak hangi bilgi kaynağını kullandığını gösterir?

Okey Bilim nedir?

Okey Bilimsel verilerin yer ve zamana göre değişmeyen ilişkileri içermesi bilimin hangi niteliğini yansıtmaktadır?

Okey Öğretmenlerin derslerinde bilgisayar kullanıp kul-lanmama nedenlerinin araştırılması bilimin hangi amacıyla ilgilidir?

Okey İyi bir kuramın özellikleri nelerdir?

Okey "Gerçeklik maddededir" hangi bilim anlayışını yansıtmaktadır?

Okey "Gerçeklik algıdadır" hangi bilim anlayışını yansıtmaktadır?

Okey "Gerçeklik sorgulamadadır" hangi bilim anlayışını yansıtmaktadır?
Ara
Cevapla
#5
Okey Türk Dil Kurumu sözlüğünde “teoremler (kanıtlanabilen bilimsel önermeler) ve kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele, güçlük” neyin tanımıdır?

Okey Öğrencilerin araştırma konusunu seçme ve seçilen konuyu bir sorun durumuna dönüştürerek tanımlama sürecinde alınacak en önemli kararlar nelerdir?

Okey Araştırma sorununu seçerken dikkat edilmesi gereken ölçütler nelerdir?

Okey Araştırma sorununun kendisi ve içeriği ile ilgili ölçütler olan; çözülebilirlik, önemlilik, yenilik ve etik kurallara uygunluk gibi 4 ana başlıkta toplanan ölçüt hangisidir?

Okey Araştırmacının özel durumu ile ilgili ölçütler olan ve araştırmacının yeterliği, araştırma yöntem ve tekniklerinde yeterlik, veri toplama izni, zaman ve olanaklar ve araştırmacının ilgisi olmak üzere beş ana başlıkta toplanan ölçüt hangisidir?

Okey ........... sorunu olası çözüm ya da çözümleri olan bir güçlük durumudur?

Okey Sorun durumu nedir?

Okey Karasar, araştıma sorununun tanımlanmasında nasıl bir yaklaşım önermektedir?

Okey Hangi aşamada sınırlandırılan bölüm ya da konu, ayrıntılı biçimde
açıklanır?

Okey Hangi aşamada sorun alanı bir bütün olarak ele alınır ve birbiriyle ilişkili parçalara ayrılarak dilimler halinde tanımlanır?

Okey Hangi aşamada bütün içinden incelenecek olan bölüm alınarak ayrıntılı bir biçimde tanıtılır?

Okey Bir durumu ilişki bağlantıları içinde anlamaya çalıştığı için bir olayı etkileyen değişkenleri kendisi ortaya çıkaran, araştırmalarda değişkenler ile denencelerle (hipotezlerle) yola çıkılamayan ve kişilerin kanıları, deneyimleri, algıları ve duyguları gibi öznel (nesnel olmayan) verilerle çalışan araştırma türü hangisidir?

Okey Tümevarımcı bir yöntemle bir konu hakkında derinlemesine araştırmalar yapmak, sayılardan çok anlam ve içerikle ilgilenmek ve kuram üretmek amacıyla yapılan araştırmalar hangi başlıkta sınıflandırılır?

Okey Belirli sınırlar arasında farklı ya da herhangi bir değer alabilen değişkenler hangilerdiri?

 Okey Karasar'a göre aldıkları değerlere kaç tür değişken vardır?

Okey Belirli sınırlar içinde ve tam sayılarla ifade edilen değişkenler hangileridir?

Okey Kontrol şekillerine göre değişkenler kaça ayrılır?

Okey Birden çok bağımsız değişkenin kullanıldığı ve araştırmacının tüm değişkenleri manipüle edebildiği araştırmalara genellikle ........ ....... çalışmaları denir?

Okey Bağımsız değişkenlerden en az biri araştırmacı tarafından manipüle edilemiyorsa o tür araştırmalara da ........ ......... çalışmaları denilir?

Okey Araştırmacının, sonuçlarını değiştirmek istediği, araştırma sonunda açıklamak istediği durum, kısacası araştırmanın sonucu olan değişken hangisidir?

Okey Bağımsız değişken örneğinde olduğu gibi, araştırma sonucuna yani bağımlı değişkene dolaylı bir biçimde etkisi olan değişken türü hangisidir?

Okey Bağımlı değişkenin üzerinde etkileri olan ve araştırmacı tarafından bağımlı değişken üzerindeki etkileri doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen değişken türü hangisidir?

Okey Araştırmanın sonucuna yani bağımlı değişkene önceden tahmin edilemeyen bir biçimde etkisi olan değişken türü hangisidir?

Okey Aralarındaki ilişki araştırılan iki tür değişkeni (bağımlı ve bağımsız) etkileyebilen ve bunlar arasındaki ilişkiyi görmemizi engelleyebilen bir değişken türü hangisidir?

Okey ........ denence olarak da tanımlanmakla birlikte, denenceler, denenen yargılar olarak ifade edilir?

Okey Denence ya da hipotezler en az kaç değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılır?

Okey Araştırma düşüncesinden araştırma sürecine geçişte büyük kolaylıklar sağlayan nedir?

Okey Gelen olarak araştırmalarda hangi hipotezler kullanılır?

Okey H1 olarak ifade edilen ve “araştırmadaki değişkenler arasında ilişki vardır” önermesine dayanan hipotez hangisidir?

Okey H0 olarak ifade edilen ve “araştırmadaki değişkenler arasında fark yoktur” önermesine dayanan hipotez hangisidir?

Okey İyi bir hipotez nasıl olmalıdır?

Okey Herhangi bir bilim dalında yazılmış yapıtların tümüne ne denir?

Okey Araştırmada sorun durumunu ....... bir açıklamayla ifade etmek oldukça önemlidir?

Okey Alanyazında yer alan bilimsel kaynaklar kaç düzeyde sınıflandırılır?

Okey Araştırmacı, alanyazın taraması sürecini bilimsel bir biçime sokmak için belli bir mantık sıralaması biçiminde hazırlanmış yolu hangisidir?

Okey Konu hakkında genel fikir verir ve ayrıntılı kaynaklara yönlendiren kaynak türü hangisidir?

Okey Özgün araştırmaların özetlerini ve sonuçlarını veren kaynaklar nelerdir?

Okey Özgün araştırma makaleleri, raporları ve benzeri çalışmalar hangi kaynaklardır?

Okey Birinci derece kaynaklara ulaşmanın en kolay yolu nedir?

Okey Nicel ve nitel araştırma modellerinin bir araştırmada birbirini güçlendirecek biçimde kullanılmasına ne ad verilir?
Ara
Cevapla
#6
Okey Kanıtlanabilen bilimsel önermelere ne denir?

Okey Niçin? Nasıl? Ne şekilde? sorularına yanıt arayan araştırma türü hangisidir?

Okey Ne kadar? Ne miktarda? Hangi sıklıkta? Ne kadar yaygın? gibi sorulara yanıt arar ve sonuçları sayılarla ifade eden araştırma türü hangisidir?

Okey Araştırmanın, bağımlı değişkeninin neyidir?

Okey Araştırmanın, bağımsız değişkenin ya da değişkenlerin araştırmanın neyidir?

Okey Doğruluğu sınanan bir yargıya ne denir?

Okey Eşitliğin ya da farksızlığın ifadesi olan hipotez hangisidir?

Okey H0 istatiksel hipoteze göre "Altın fiyatları ile döviz fiyatları arasında bir ilişki yoktur" ifadesi şekil olarak nasıl yazılır?

Okey H1 araştırmasal hipoteze göre "Döviz fiyatları arttıkça altın fiyatları da artar" ifadesi şekil olarak nasıl yazılır?

Okey Bireylerin tutumlarını sayısal olarak ölçmek üzere geliştirilmiş araca ne denir?

Okey Elektronik olarak internette ya da bilgisayardaki bir veri tabanında arama yapmak isteyen insanların arama motorlarının kutucuklarına yazdıkları sözcüklere ne denir?

Okey Sorun durumunu oluşturabilmeniz için yaşamsal bir önem taşıyan alanyazın taramasında bulduğunuz çalışmalar nasıl özetlenir?

Okey Sorun durumunun giriş bölümü nedir?

Okey Sorunu sınırlandırma aşamasıda denilen gelişme bölümü nedir?

Okey Sorun durumunun sonuç bölümü nedir?

Okey Sorun seçmede kullanılan ölçüt nedir?

Okey Sorun bölümünün bütünleştirme aşaması bir makale ile karşılaştırılırsa hangi şeyle aaynı anlamdadır?

Okey Ağırlık değişkenler arasında hangi kategoriye girer?

Okey Araştırmanın sonucuna önceden tahmin edilemeyen şekilde etkisi olan değişken türü hangisidir?

Okey Araştırmanın sonucu olarak açıklanan değişken hangisidir?

Okey Araştırmanın sonucunu etkilemesi beklenen hangi değişkendir?

Okey “Petrol fiyatlarındaki artışın ev kiraları üzerindeki etkisi nedir?” ifadesindeki bağımsız değişken nedir?

Okey Hipotezin eş anlamlısı nedir?

Okey Hipotez türleri nelerdir?

Okey Yapılan bir araştırmanın raporu o çalışma hakkında ne tür bir kaynaktır?

Okey Araştırmalarda aldıkları değerler bakımından kaç tür değişken vardır?

Okey İyi bir denencenin(hipotez) özellikleri nelerdir?
Ara
Cevapla
#7
Okey Bir konuyla ilgili daha önceden üretilmiş olan bilgileri amaçlı biçimde incelemek ve değerlendirmeye ne denir?

Okey Kapsamlı çalışmaların parçası olan alanyazın taramalarının yaygın olarak kar?ılaşılan örnekler nelerdir?

Okey Bağımsız bir çalışma olarak hazırlanan alanyazın taramasının sıkça görülen örnekleri nelerdir?

Okey Alanyazın taramasına dayalı bir yazı ile araştırma makalesi arasında ne fark nedir?

Okey Başarılı alanyazın taramasının karakteristlik özellikleri nelerdir?

Okey Başarısız alanyazın taramasının karakteristlik özellikleri nelerdir?

Okey Alanyazında yer alan kaynaklar sadece yazılımıdır?

Okey Alanyazın taramasında hangi sorulara yanıt bulunmuş olur?

Okey Alanyazı taramasının araştırmaya olan katkıları nelerdir?

Okey Alanyazın taramasında incelenen araştırmaların yöntemini dikkate almadan değerlendirme yapmak ....... olabilir?

Okey Alanyazında test edecek kadar olgunlaşmış görüşler varsa bunları ......... şeklinde yazıp sınamak daha uygun olabilir?

Okey Başka araştırmaların sonuçlarını ........... ........... ............. bir araştırmacı alanyazındaki bulgularla kendi çalışmasının bulgularını kar?ılaştırmada güçlük yaşar?

Okey Alanyazın taraması yapacak olan bir araştırmacının öncelikle yapması gerekenler nelerdir?
Kendisi için sistematik bir okuma programı hazırlaması ve buna bağlı kalarak çalışmasında büyük yarar vardır. Bunu yaparken başta alandaki bilimsel dergiler, kitaplar ve konferans bildirileri olmak üzere ulaşılabilen kaynaklar okunur ve gerekli notlar alınır

Okey Alanyazın tarama sürecinin aşamaları nelerdir?

Okey Alanyazın taramasından istenen sonuçları alabilmek için konunun .........., ........... ve .......... iyi yapılmalıdır?

Okey Araştırmacılar bir kaynağı .............. ...... ..........  o kaynaktan alıntı yapmamalıdır?

Okey Kaynakçada neler yer almalıdır?

Okey Toplu veri kaynakları nelerdir?

Okey Veri tabanları kendi içinde kaça ayrılır?

Okey Özler ne demekş

Okey Araştırmacılar yararlanacakları bir çalışmanın ........ ile yetinmeyip o kaynağın ..... dikkatle incelemelidirler?

Okey Referans kaynaklar genellikle ............. bilgileri kapsar?

Okey Referans kaynakların çoğu betimleyici bir özellik taşıdığı için .......... kaynaktır; bu nedenle edinilen bilgiler dikkatli kullanılmalıdır?

Okey Kendi bulgularını rapor eden mesela bir doktora tezi ya da dergi makalesi bizzat yazarının yaptığı ve o tezde ya da makalede sunduğu araştırma bulgularından söz ediyorsa bunlar nasıl kaynaklardır?

Okey Başka kaynakların bulgularını rapor eden kısacası aracılık eden kaynaklara ne denir?

Okey Alanyazında gereksinim duyulandan az kaynak olduğunda araştırmacılar ne yapmalıdır?

Okey Araştırılacak konu hakkında çok sayıda kaynak bulunabiliyorsa ya da incelemek ve yararlanmak amacıyla oluşturduğumuz liste uzunsa bunlar nasıl bir alanyazdıdır?

Okey Alanyazın ........ ise güncel ve doğrudan kaynaklara ağırlık verilmelidir?

Okey Araştırılan konu hakkında daha önce yayınlanmış ve bizim yararlanabileceğimiz kaynakların sayısı çok az ise bu tür alanyazılara ne denir?

Okey Alanyazın sığ ise ........ kaynaklara yönelmek yerinde olabilir?

Okey Alanyazı tarama teknikleri nelerdir?

Okey ............ ................ taramasında konuyla ilgili olan kaynaklar okunur, uygun
yerlerinden notlar alınır ve ulaşılan sonuçlar belli bir mantık örüntüsü içinde sunulur?

Okey Geleneksel taramanın sonuçları çoğunlukla ........... ve .............dir?

Okey Deneysel ve yarı deneysel araştırmaları incelerken kullanılan alanyazı tarama tekniği nedir?

Okey Hangi teknik uygulandığında aynı alanda yapılan araştırmalar üç kümede toplanır ve bağımsız değişken sonucu olumlu yönde etkiliyorsa (+), olumsuz yönde etkiliyorsa (-), an-lamlı bir fark yaratmıyorsa (0) işareti kullanılır?

Okey Hangi tarama tekniği sonucunda ulaşılan değer istatistiksel bir değerdir ve etki büyüklüğü (effect size) olarak adlandırılır?

Okey Meta analizin bir uzantısı olarak görülebilen arama tekniği hangisidir?

Okey Alanyazın taraması çok ....... ya da çok ...... olmamalıdır?

Okey Alanyazın tarama ölçütleri nelerdir?

Okey Alanyazın taraması özetleme değil .............. niteliği taşımalıdır?

Okey Bir konuda eleştirel olabilmek için öncelikle olması gerekenler nelerdir?

Okey Araştırmacılar, amaçlarına uygun ........... ............. ............ okumadan alanyazın taraması raporunu yazmaktan kaçınmalıdırlar?

Okey Alanyazın taramalarında yaygın kullanılan sistematik yaklaşımlar nelerdir?

Alanyazın taramalarında kullanılan hangi sistematik yaklaşımda ya kaynakların yayınlandığı yıllara göre bir anlatım sırası izlenir ya da eğilimlere göre bir anlatım yeğlenir?

Okey Alanyazın taramalarında kullanılan hangi sistematik yaklaşımda zaman akışı yerine belirli konulara ya da başlıklara göre bir sıra izlenir?

Okey Alanyazın taramalarında kullanılan hangi sistematik yaklaşımda ise odaklama noktası zaman ya da konu değil araştırmacının kullandığı yöntemdir?

Okey Alanyazın taraması belirli bir konu hakkında yapıldığı için ilgili kaynaklardan yararlanır, ilgisiz kaynakları dışarıda bıraktığı , ilgili bulunan kaynaklardan elde edilen bilgiler de kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturduğu alanyazın sistemtematik yaklaşımı nedir?

Okey Alanyazın taramasına ilişkin bölümü yazarken bütünlüğü sağlamak neler yapmalıdır?

Okey Alanyazın taramasını yaptıktan sonra elde edilen bilgileri ya da ulaşılan sonuçları yazıya dökerken nasıl yazılmalıdır?

Okey Alanyazı tarama raporu yazılırken; konu ya da sorunun ortaya konulduğu, taramanın yapısı, boyutları hakkında bilgi, konunun doğası, neleri kapsayıp neleri kapsamadığı ile alanyazındaki kaynakları seçme ölçütlerininde bu bölümde belirtildiği kısım olup, alanyazın taramasının bir yol haritası niteliğinde olan bölüm hangisidir?

Okey Alanyazı tarama raporu yazılırken çoğunlukla alanyazın taramasının içeriğini oluşturan önemli başlıkların nasıl düzenlendiğini ve aralarında ne tür ilişkiler bulunduğunu gösteren kısım neresidir?

Okey Hangi bölümde konunun/sorunun tarihsel gelişimi, anadamar ve alternatif kuramlar ya da bakış açıları, konuya olası yaklaşımlar, kullanılan tanımlar, yapılmış çalışmalar, yeni keşifler, temel nitelikli sorular ve yöntemsel boyutlara yer verilir?

Okey Hangi bölümde nicel/nitel yaklaşımlar, ulaşılan sonuçlar, araştırma amaçları, tarihsel sıralama gibi ortak paydalardan hareketle, araştırma çalışmaları ve alanyazındaki öteki tür çalışmaları (incelemeler, kuramsal makaleler, örnek olaylar vb.) gruplamalara dikkat edilmelidir?

Okey Hangi bölümde bireysel çalışmaları ve makaleleri özetlemelere dikkat edilmelidir?

Okey Alanyazı raporunun hangi kısmında alanyazın taramasının ulaştığı önemli bilgiler belirgin hale getirilir?

Okey Alanyazının uzlaştığı/uzlaşmadığı noktalar, genel sonuçlar, dayanaklı çıkarımlar ve araştırmanın nerede konumlandığı ve şu andaki noktadan nereye gitmek gerektiği hangi kısımda belirtilir?

Okey Araştırılan belirgin konu ile bu konunun içinde yer aldığı çalışma alanının bütünü arasında ilişkiler kurulmasına dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Okey Alanyazın taramasına ilişkin raporu yazarken kullanılması gereken dil ve özellikleri nelerdir?

Okey Alanyazın kavramının en uygun tanımı nedir?

Okey Alanyazın taramasının amaçları nelerdir?

Okey Güvenilirliği en yüksek kaynak örneği?

Okey İncelenen konunun kuramsal boyutları, benzer araştırmalarda kullanılan yöntemler, araştırmaların ulaştığı ortak sonuçlar, konu üzerinde yürütülen akademik tartışmaları içeren nedir?
Ara
Cevapla
#8
Okey Olay ve olgulara kapsamlı bir bakış açısı sağlayan düşünsel çerçeveye ne denir?

Okey Belli bir gerçekliği temsil eden yapılara ne denir?

Okey İçinde yaşadığımız evrende ........ modeller kadar .......... modellerimiz de vardır?

Okey İşlevsel uygulamalar için kullanıcı ile ürün arasındaki etkileşimi yapılandıran somutlaştırılmış bir durum, etkinlik ya da sürece ne denir?

Okey Bilimsel çalışmalarda desenler ........ dayanır, modeller de .............. kaynaklanır?

Okey Günlük yaşamda özellikle ......... ve ......... alanlarında desenler sıkça kullanılmaktadır?

Okey Yaygın tanıma göre bilimin tanımı nedir?

Okey Yukarıdaki tanıma göre bilimin hangi yönü ön plana çıkmaktadır?

Okey Bilimin ........ olması bilgiye somut kanıtlarla ulaşıldığını ifade etmektedir?

Okey Bilimin nesnel olması ........... uzak olduğunu ifade etmektedir?

Okey Bilimsel sistematiklik bilginin ........ ....... göre elde edilmesi, düzenlenmesi ve birikimli olarak geliştirilmesiyle ilişkilidir?

Okey Toplumun gelişim dönemleri ile bilimin gelişim dönemlerinin paralel ilerlediğini öne sürmül olan kimdir?

Okey Bilimsel gelişime evrimci bir bakış açıyla bakmakta olup, bilim tarihini de söz konusu ilerleme mantığıyla değerlendiren kimdir?

Okey Pozitivizm kavramıyla bilimsel bilginin ancak görgül yolla elde edilebileceğini savunan kimdir?

Okey Üç hal yasası olarak bilinen sınfılandırma kime aittir ve nelerdir?

Okey Agusto Comte'nin, üç hal yasası olarak adlandırdığı sınıflama nasıldır?

Okey Hangi çağda insanlar tanrıların yerine daha soyut güçleri koyarak doğa ötesi açıklamalarla sorunların nedenlerini betimlemeye çalışmıştır?

Okey Hangi çağda ise olgucu ve görgül açıklamalar tanrısal ya da metafiziksel açıklamaların yerini almıştır?

Okey Pozitivizmin doğrulanabilirlik ilkesine karşı yanlışlanabilirlik ilkesini ortayan kimdir?

Okey Karl Popper'e göre bilimsel ilerleme nedir?

Okey Bilimsel ilerlemenin yanlışlama yoluyla gerçekleşebileceğini ileri süren kimdir?

Okey Paradigma değişimi kavramını ortaya atan, pozitivist görüşü benimsemekle birlikte, Comte’un bilimsel bilginin doğru-sal ve birikimli bir ilerleme gösterdiği anlayışına karşı olan kimdir?

Okey Thomas Kuhn paradigma değişimi sürecinde bilimsel ilerlemeyi hangi dönemlere ayırmıştır?

Okey Hangi dönem başlangıç noktası olup düzenlilikten yoksun fikirler, kuramlar, tartışmalar ve açıklamaları kapsamaktadır?

Okey Hangi bilim dönemi önceki bilimsel araştırmalar sonucu varılan uzlaşı dönemidir?

Okey Popper’a göre gerçek bilimsel ilerleme nasıl sağlanır?

Ara
Cevapla


[-]
Tags
soru yöntemleri cevap araştırma sosyal bilimlerde


Hızlı Menü: