facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Soru Cevap

#1
not 
AÖF Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Final (Dönem Sonu) Ders Notları, Soru ve Cevapları ile Ünite Özetleri ARY101U

Okey ......... (population), benzer özellikleri taşıyan bireylerin ya da öğelerin oluşturduğu bir bütündür?

Okey Evrenin büyüklüğüne ilişkin sayısal değer “...” ile ifade edilir?

Okey Evrenin tümünden veri toplamayı sağlayan ....... yoluyla evreni oluşturan her öğeden tek tek ve eksiksiz veri toplanarak evrenin parametreleri belirlenir?

Okey ..........., evrenin özelliklerine ilişkin sayısallaştırılmış değerlerdir?

Okey Evren sınıflandırmaları nelerdir?

Okey “Genel evren” ya da “kuramsal evren” olarak adlandırılan evren sınıflandırmasına ne denir?

Okey Genel evrene benzemekle birlikte, çoğu zaman araştırma sonuçlarının kuramsal olarak genellenebileceği evreni ifade eden terim nedir?

Okey “Hedef evren” ve “erişilebilir evren” olarak da adlandırılan evren sınıflandırılması hangisidir?

Okey .......... (sample), evren içinden belirli ölçütlere göre seçilen ve evreni temsil etme yeterliğine sahip olduğu varsayılan alt gruptur?

Okey Örneklemin büyüklüğü “....” ile simgelenmektedir?

Okey Örneklemin ortalama, standart sapma vb. sayısal değerlerinin belirlenmesine ise ........... denilmektedir?

Okey Araştırmalarda evrenin tümü üzerinde çalışma olanağı yoksa ya da zorsa hangi yöntem uygun bir yaklaşımdır?
Ara
Cevapla
#2
Okey Denence (.........) doğru olup olmadığı araştırmada test edilecek ifadelerdir?

Okey Bilim insanlarının etik sorumlulukları nelerdir?

Okey İstatistiksel hipotez bir anlamda neyin ifadesidir?

Okey Sorun bölümünün sınırlandırma aşaması ........ ile aynı anlamdadır?

Okey Ders kitabı kaçıncı derece kaynaktır?

Okey Alanyazın taramasında yapılması zorunlu unsurlar nelerdir?

Okey Nicel ve nitel yöntemlerin bir araştırmada birbirini tamamlayacak ve güçlendirecek biçimde kullanılmasına ne ad verilir?

Okey Gerçeğin var olduğu haliyle betimlenmeye çalışıldığı araştırma modeli hangisidir?

Okey Örnekleme işleminde örneklem büyüklüğünden çok ....... önemlidir?

Okey Evrende bulunan tüm bireylerin örnekleme girme şansının eşit olduğu örnekleme yöntemi hangisidir?

Okey Bir fakültede öğretim üyesi olan bir araştırmacı kendi dersindeki öğrencilere anket uygulayarak veri topladığında bu nasıl bir örneklemedir?

Okey Görüşme sürecinin son aşaması nedir?

Okey İki ya da daha çok puanlayıcının, farklı bireylere, durumlara ya da nesnelere ilişkin yaptıkları puanlamalar arasındaki tutarlık derecesi hangisidir?

Okey Görüşme sürecinde görüşmecinin yaptığı hatalı bir duruma örnek?

Okey 66 kişilik bir öğrenci grubuna Nisan ve Mayıs aylarında motivasyon ile ilgili bir test verilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan t-testinin serbestlik derecesi kaçtır?

Okey "Ne kadar sigara içersen o kadar erken yaşta yaşamını yitirebilirsin" hangi tür korelasyona örnektir?

Okey Bir araştırmanın saydamlığını, güvenirliğini, geçerliğini ve değerini olumsuz etkileyen hatalı, disiplinsiz, kasıtlı ya da özensiz tüm girişimler” hangi kavramı tanımlamaktadır?

Okey Hakemli yayın organlarında izlenen “çifte köreltme” politikası ne anlama gelir?

Okey Nürnberg Kodu olarak bilinen kurallar nelerdir?
Ara
Cevapla
#3
Okey Bilim insanlarının etik sorumlulukları nelerdir?

Okey Pozitivist anlayışta ........ çaplı, pozitivizm ötesi anlayışta ise ....... çaplı araştırmalar yapılır?

Okey Pozitivist anlayışta .......... ......... gidilir?

Okey Pozitivizm ötesi anlayışta ........... ......... ön plandadır?

Okey Pozitivist anlayış ........., pozitivizm öteanlayış ise ......dir.

Okey Pozitivist anlayışta ......... ve ..........., pozitivizm ötesi anlayışta ise ......... ön plandadır?

Okey Özgün video ve filmler hangi düzeyde bir kaynak olarak değerlendirilir?

Okey “İnternetin öğrencilerin ders başarısına etkileri” konulu bir araştırmanın bağımsız değişkeni nedir?

Okey Alanyazın taraması sırasında oluşturulan kavramsal çerçevenin parçaları nelerdir?

Okey Belirli bir konuda yapılmış çalışmaları gözden geçiren bir ders ödevi hangi tür alanyazın taramasının örneklerinden biridir?

Okey Nitel araştırma modelleri nelerdir?

Okey Araştırma modellerinde, en dar olan kavramdan en kapsamlı olan kavrama doğru olan sıralama nasıldır?

Okey Hakkında araştırma yapılan tüm birey ya da ögelerden oluşan en geniş gruba ne denir?

Okey Örneklemde aranan en önemli özellik nedir?

Okey Olasılıklı örnekleme teknikleri nelerdir?

Okey İşlenmemiş bilgi hangi kavramın tanımıdır?

Okey Test türleri nelerdir?

Okey Standart puan türü nedir?

Okey İstatistiksel tekniklerin doğru sınıflaması nasıldır?

Okey Mutlak sıfır noktasının bulunduğu ölçek hangisidir?

Okey Araştırma etiği daha çok hangi bilim dalı içinde incelenir?

Okey -Katılımcıların araştırmaya gönüllü olarak katılması
-Araştırmanın toplum yararına olması
-Katılımcılar için uygun çevre ve koruma sağlanması
-Bilim için gerektiğinde acı veren deneylerin yapılabilmesi, hangi etik kurallar içerisinde yer alır?
Ara
Cevapla


[-]
Tags
soru yöntemleri cevap araştırma sosyal bilimlerde


Hızlı Menü: