facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersi  5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu Sınavı) Yaprak Testleri ve Cevapları  -ARY101U-

5.ÜNİTE
1. Örneklemdeki birey ya da öğelerden derlenen veriler kullanılarak hesaplanan değerlere ne ad verilir?
A) Parametre 
B) Veri 
C) İstatistik 
D) Tamsayım 
E) Örneklem 

2. Evren kavramının en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hakkında araştırma yapılan bireylerden oluşan en geniş grup 
B) Araştırmacının kolayca ulaşabildiği bireylerin tümü 
C) Kendilerinden veri toplanan bireyler 
D) Araştırmacının belli ölçütlere göre seçtiği bireyleri içeren grup 
E) Araştırmaya katılmaya rıza gösteren bireylerin oluşturduğu bütün 

3. Örneklem alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir?
A) Örneklemin büyük olması 
B) Araştırmacının tanıdığı bireylerden oluşması 
C) Yansız seçilmesi 
D) Evreni temsil yeterliğine sahip olması 
E) Kolayca ulaşılabilmesi 

4. Uygun örneklem büyüklüğü" ne anlama gelir?
A) Ulaşılabilen örneklem büyüklüğü 
B) İdeal örneklem büyüklüğü 
C) Benzer araştırmalardaki ortalama örneklem büyüklüğü 
D) Gerekli en küçük örneklem büyüklüğü 
E) Verileri analiz edilen örneklem büyüklüğü 

5. Aşağıdakilerden hangisi örneklem konusunda yapılan hatalardan biri değildir?
A) Evreni incelemeden örneklem alınması 
B) Katılımı artırmak için özendiriciler sunulması 
C) Kayıp denekler hakkında bilgi verilmemesi 
D) Kolayca ulaşılabilen bir örneklem ile çalışılması 
E) Gereğinden büyük bir örneklem alınması 

6. Hangi örnekleme tekniğinde yeni bireylere ulaştıkça örneklem büyür?
A) Gelişigüzel örnekleme 
B) Kota örnekleme 
C) Kartopu örnekleme 
D) Kolaylı örnekleme 
E) Gönüllü örnekleme 

7. Aşağıdakilerden hangisi örneklem büyüklüğünü etkilemez?
A) Araştırmacının sahip olduğu olanaklar 
B) Kullanılan örnekleme yöntemi 
C) Evrenin özellikleri 
D) Örnekleme hatasına gösterilen tolerans 
E) Konuyla ilgili alanyazının genişliği 

8. Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı bir örnekleme tekniği değildir?
A) Yansız 
B) Sistematik 
C) Kümesel 
D) Tabakalı 
E) Amaçlı 

9. Tabakalı örneklem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Evrendeki tabakalar ya da katmanlar önemliyse kullanılır 
B) Tabakaların birbiriyle çaprazlaması yapılır 
C) Evren büyüklüğü örneklem büyüklüğünün iki katı olmalıdır 
D) Çok sayıda tabaka varsa uygulaması zordur 
E) Her tabakanın evren içindeki oranı örneklemde de aynı olmalıdır 

10. Evrendeki bireylerin tümünden veri toplanmasına ne denir?
A) Parametre 
B) Tamsayım 
C) İstatistik 
D) Normal sayım 
E) Gösterge 
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1. Aşağıdaki belge türlerinden hangisi kamusal bir belgedir?
A) Bloglar 
B) Günlükler 
C) Mektuplar 
D) Çevrimiçi yorumlar 
E) E-postalar 

2. Likert tipi ölçeklerde en yaygın kullanılan derecelendirme sayısı kaçtır?
A) 3  
B) 4  
C) 5  
D) 6  
E) 7  

3. Aşağıdakilerden hangisi birey hakkında olgusal bir veridir?
A) Başarı testindeki performans  
B) Anketteki siyasal değerlendirme  
C) Gözlemlenen olaya ilişkin yorum  
D) Ölçekte işaretlenen tercih  
E) Görüşmede dile getirilen duygu  

4. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir özelliği başka özelliklerle karıştırmadan ölçmeyi ifade eder?
A) Yapı geçerliği  
B) Görünüş geçerliği  
C) Kapsam geçerliği  
D) İçerik geçerliği  
E) Kestirim geçerliği  


5. Aşağıdakilerden hangisi veri kavramını tanımlamaktadır?
A) Araştırmanın ulaştığı sonuç  
B) İşlenmemiş bilgi  
C) Araştırmanın doğurguları  
D) İstatistik işlemlerin çıktısı  
E) Araştırma sonucunda ulaşılan yargı  

6. Aşağıdakilerden hangisi bir test türü değildir?  
A) Yetenek testleri  
B) Kişilik testleri  
C) İlgi testleri  
D) Durum testleri  
E) Başarı testleri  

7. Aşağıdakilerden hangisi bir görüşme türüdür?
A) Doğal görüşme  
B) Planlı görüşme  
C) Yapılandırılmış görüşme  
D) Kayıtsız görüşme  
E) Nesnel görüşme  

8. Aşağıdakilerden hangisi anketin bir özelliği değildir?
A) Kişisel bildirime dayanır  
B) Sorular seçenekli olabilir  
C) Çok güvenilir değildir  
D) Açık uçlu sorular kullanılabilir  
E) Yanıtlar nesnel durumu yansıtır  

9. Araştırmacının, incelediği topluluğun etkin bir üyesi olarak gözlem yapmasına ne denir?
A) Gizli gözlem  
B) Tam gözlem  
C) Doğrudan gözlem  
D)  Katılımcı gözlem  
E) İdeal gözlem  

10. Likert tipi ölçekler için önerilen güvenirlik türü hangisidir?
A) Kuder-Richardson güvenirliği  
B) Test-yeniden test güvenirliği  
C)  Cronbach Alfa güvenirliği  
D) Puanlayıcı/gözlemci güvenirliği  
E) Paralel formlar güvenirliği  
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1. Zeka düzeyi değişkeninin ölçümünde kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşit aralıklı 
B) Sınıflayıcı 
C) Sıralayıcı 
D) Oranlı 
E) Sıralayıcı ve oranlı 

2. Kabul edilen anlamlılık düzeyini ya da hata payını gösteren sembol hangisidir? 
A) N  
B) µ  
C) r  
D) α  
E) F  

3. Mutlak sıfır noktasının bulunduğu ölçek türü hangisidir? 
A) Sınıflama  
B) Aralık  
C) Oran  
D) Sıralama  
E) Dereceleme  

4. Verilerin istatistiksel tekniklerle çözümlenmesi sonucunda elde edilen çıktılara ne denir?
A) Veri  
B) Bulgu  
C) Sonuç  
D) Yargı  
E) Doğurgu  

5. Parametrik testler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Evrene genellenebilir sonuçlar sağlar  
B) En az aralık düzeyinde ölçüm yapılmalıdır  
C) Hiçbir önkoşul gerektirmez  
D) Veriler normal dağılım göstermelidir  
E) Grup varyanslarının benzer olması gerekir

6. Aşağıdakilerden hangisi standart bir puan türüdür?  
A) z puanı  
B) F puanı  
C) r puanı  
D) X puanı  
E) p puanı  

7. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini gösteren istatistik işlem hangisidir?
A) İzleme testi  
B) Korelasyon  
C) Frekans  
D) Standart sapma  
E) Hipotez testi  

8. Aşağıdakilerden hangisi nitel veri çözümlemesinde kullanılan bir istatistik programıdır?
A) SPSS  
B) Minitab  
C) SAS  
D) MATLAB  
E) NVivo  

9. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel tekniklerin doğru sınıflamasıdır? 
A) Kontrollü-kontrolsüz  
B) Nicel-nitel  
C) Geçmişe dönük-geleceğe dönük  
D) Betimsel-yordamsal  
E) Sürekli-süreksiz  

10. Aşağıdakilerden hangisi bir değişkenlik ölçüsü değildir?
A) Genişlik  
B) Standart sapma  
C) Varyans  
D) Tepedeğer  
E) Çeyrek sapma  
Ara
Cevapla
#4
8.ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi kendinden aşırmanın bir türüdür?
A) Bilimsel korsanlık  
B) Dilimleme  
C) Tam aşırma  
D) Ödünç alma  
E) Bilimsel yanıltma  
 
2. Ortak yazarlı çalışmalarda yazar sırası neye göre belirlenir?
A) Akademik unvan  
B) Önceki yayınların sayısı  
C) Katkı düzeyi  
D) İsimlerin uzunluğu  
E) Mesleki kıdem  

3. Araştırma etiği hangi bilim dalı içinde incelenmektedir?
A) Bilim tarihi  
B) Araştırma istatistiği  
C) Bilim politikası  
D) Ölçme ve değerlendirme  
E) Bilim felsefesi  

4. Aşağıdakilerden hangisi Helsinki Bildirgesi'nde benimsenen etik ilkelerden biri değildir?
A) Araştırma projelerini bağımsız uzmanların gözden geçirmesi  
B) Araştırma sürecinde danışman gözetiminin olması  
C) Doğru sonuçlara ulaşma yollarının güvence altına alınması  
D) Deneklerin rıza formunu imzalamadan araştırmaya katılabilmesi  
E) Katılımcılar için uygun olan deneysel işlemlerin belirlenmesi  

5. Aşağıdakilerden hangisi Nürnberg Kodu olarak bilinen etik kurallara aykırıdır?  
A) Araştırmaya katılan deneklerin gönüllü olması  
B) Bilim için gerektiğinde acı veren deneylerin yapılabilmesi  
C) Araştırmanın toplum yararına olması  
D) Katılımcılar için güvenli ve uygun bir çevre sağlanması  
E) Araştırmanın mantıklı kuramlara dayanması  
 
6. Aşağıdakilerden hangisi mali desteğin kaynağıyla ilgili uyulması gereken bir etik kuraldır?
A) Mali desteğin kaynağını açıklamak yazara kalmıştır  
B) Bir araştırmada mali desteğin kaynağı birden çok ise hiçbiri belirtilmemelidir  
C) Mali destek sağlayan kurum yurtdışından ise belirtmeye gerek yoktur  
D) Araştırmada mali desteğin kaynağı hiçbir koşul altında açıklanmamalıdır  
E) Mali desteğin kaynağı mutlaka olarak açıklanmalıdır  
 
7. Araştırmacının bilimsel çalışmanın ilke ve kurallarına uymamasına ne denir?
A) Kasıtlı sahtekârlık  
B) Etik çarpıtma  
C) Bilimsel ihmal  
D) Özensiz alıntı  
E) Bilimsel saptırma  
 
8. Belmont Raporu'ndaki etik ilkeler özellikle hangi alan için belirlenmiştir?
A) Tıp  
B) Sosyoloji  
C) Eğitim  
D) Psikoloji  
E) Fizik  

9. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel saptırmanın bir türüdür?
A) Disiplinsiz çalışma  
B) Uydurma  
C) Yetersiz analiz  
D) Çoğaltma  
E) Yanlış yorumlama  

10. Araştırmaların değerlendirilmesinde yazarın ve hakemin birbirini bilmemesine ne denir?
A) Çifte köreltme  
B) Yansızlık  
C) Habersiz değerlendirme  
D) Dürüstlük  
E) Akademik körleşme  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final yöntemleri araştırma sosyal bilimlerde


Hızlı Menü: