facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,031 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 698 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 669 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 733 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 524 Son Yorum: Gamze

Özel Vergi Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Özel Vergi Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin Türkiye’de uygulanma nedenlerinden biri değildir? 
a. Avrupa Birliğine uyum sağlamak
b. Yatırımları teşvik etmek
c. İthalatı teşvik etmek
d. Gelir vergisinin bütünlüğünü sağlamak
e. Vergi kaçakçılığını azaltmak

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmez?
a. Şans ve talih oyunları
b. Yarış ve yarışmalar 
c. Radyo ve televizyon hizmetleri
d. Arizi ticari faaliyetler
e. Müzayede mahallerinde yapılan satışlar

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin kanuni mükelleflerinden biri değildir?
a. Mal ve hizmet ithal edenler
b. Taşımacılık yapanlar
c. Gösteri tertipleyenler
d. İlan ve reklam işi yapanlar
e. Nihai tüketiciler

Belgesiz mal bulundurulması hâlinde, belgenin ibrazı için öngörülen süre kaç gündür?
a. 30
b. 20
c. 10
d. 7
e. 3

Aşağıdakilerden hangisi teslim sayılmaz? 
a. Vergiye tabi malların işletmeden çekilmesi 
b. Vergiye tabi malların çalışanlara verilmesi 
c. Vergiye tabi malların vergiye tabi olmayan malların üretiminde kullanılması 
d. Vergiye tabi malların ödünç olarak verilmesi
e. Vergiye tabi malların zilyetliğinin devri

Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı teslim hükmündedir?
a. Zincirleme akitler
b. Trampa
c. Su, elektrik, gaz dağıtımı
d. Boru hattı ile petrol dağıtımı
e. Kısım kısım teslimler

Türkiye’ de katma değer vergisi ne zaman yürürlüğe girmiştir? 
a. 1950
b. 1955
c. 1968
d. 1985
e. 2002

Türkiye’ de katma değer vergisinin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kalkmayan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi
b. İşletme Vergisi
c. Spor Toto Vergisi
d. PTT Hizmetleri Vergisi
e. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Türkiye’ de uygulanan katma değer vergisi türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Tüketim Tipi
b. Gelir Tipi
c. Gayrisafi Hasıla Tipi
d. Safi Hasıla Tipi
e. Karma Tip

KDV oranın %10 olduğunu kabul edersek, değirmenciden 200 liraya aldığı unu ekmek yapıp 400 liraya satan fırıncının ödeyeceği katma değer vergisi kaç liradır? 
a. 10T
b. 20T
c. 30T
d. 60T
e. 50T
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin matrahına dahil değildir? 
a. Satıcı tarafından yapılan yükleme ve boşaltma giderleri 
b. Ambalaj, komisyon, sigorta ve benzeri gider karşılıkları 
c. Vade farkı, kur farkı, fiyat farkı gibi çetişli gelirler 
d. Servis ve benzeri adlarla sağlanan menfaatler 
e. Ticari teamüllere uygun iskontolar

Katma Değer Vergisi Kanunu’ na göre, temel gıda maddeleri için öngörülen oran aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1
b. 8
c. 10
d. 18
e. 6

Aşağıdaki katma değer vergilerinden hangisi indirilebilir? 
a. Vergiye tabi olmayan malların katma değer vergisi 
b. Kiralama şirketlerine ait binek otomobillerin katma değer vergisi
c. Zayi olan malların katma değer vergisi
d. Gelir vergisininden indirimi kabul edilmeyen giderlerin katma değer vergisi
e. Vergiden kısmen istisna edilmiş malların katma değer vergisi

Katma değer vergisinde temel vergilendirme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gerçek usul
b. Götürü usul
c. Basit usul 
d. Telafi edici usul
e. Takdir usulü

Aşağıdakilerden hangisinde katma değer vergisinin beyan ve ödeme süreleri doğru olarak verilmiştir?
a. Takip eden ayın 25 ve 30’uncu günleri
b. Takip eden ayın 20 ve 25’inci günleri
c. Takip eden ayın 24 ve 26’ıncı günleri
d. Takip eden ayın 15 ve 20’inci günleri
e. Takip eden ayın 29 ve 30’uncu günleri

Beyannamenin posta ile gönderilmesi hâlinde katma değer vergisinin tarh edileceği zaman aşağıdakilerden hangisidir? 
a. 3 gün
b. 7 gün
c. 10 gün
d. 15 gün
e. 1 ay

İhraç kaydıyla teslimlerde, malın ne kadar süre içerisinde yurt dışına çıkartılması gereklidir? 
a. 10 gün 
b. 1 Ay 
c. 3 Ay
d. 6 Ay
e. 1 Yıl

Katma değer vergisi oranı %8 ve katma değer vergisi dahil 10 lira olan bir sinema biletinin matrahı kaç liradır?
a. 9,26
b. 9
c. 8,5 
d. 8 
e. 9,5

İthal edilen malın gümrük vergisine tabi olmaması hâlinde matrah aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti
b. Sigorta ve navlun dahil CIF değeri
c. Sigorta ve navlun hariç FOB değeri
d. Gümrükçe re’sen taktir edilen değer
e. Gümrük vergisi hariç değer

Aşağıdakilerden hangisinde özel matrah tespiti söz konusu değildir?
a. Spor toto ve piyango oyunları
b. Müşterek bahis ve talih oyunları
c. Konserler ve sportif faaliyetler
d. Serbest meslek faaliyetleri
e. Altından mamul ziynet eşya teslimleri
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin kanuni mükellefi değildir?
a. Petrol rafinerisi
b. Motorlu araç ticareti yapan
c. Buzdolabı imalatı yapan şirket
d. Perakende madeni yağ satışı yapan şirket
e. Doğalgaz ithalatı yapan şirket

Şans oyunları vergisinin konusunu giren işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Şans oyunlarından ikramiye kazanmak
b. Şans oyunları tertip etmek
c. Şans oyunlarına dair ilan yapmak
d. Şans oyunlarından kazanılan eşyayı satıp paraya çevirmek
e. Lunaparklarda şans oyunları oynamak

Şans oyunları vergisinin gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasında gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasında gider olarak indirilemez.
b. Sadece kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak değerlendirilebilir.
c. Gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasında gider olarak indirilebilir.
d. Sadece Gelir vergisi uygulamasında gider olarak değerlendirilebilir.
e. Gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasında bu verginin yarısı gider olarak indirilebilir.

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin yaptığı işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir?
a. Sigorta şirketleri
b. Ticari bankalar
c. Kan bankaları
d. Bankerler
e. Yukarıdakilerin hepsi

Banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergilendirme dönemi nasıl belirlenmiştir?
a. Takvim yılının her üç ayıdır.
b. Bir takvim yılıdır.
c. Takvim yılının her altı ayıdır.
d. İki yılda birdir.
e. Takvim yılının her bir ayıdır.

Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin konulması gerekçesinde sayılan özelliklerinden biri değildir?
a. Tek safhada uygulanması
b. Hâsılatının yüksek olması
c. Şeffaf bir yapıya sahip olması
d. Bazı özel hizmetleri de vergilendirmesi
e. Verginin uygulanmasının basit olması

Aşağıdaki motorlu araçlardan hangisi kayıt ve tescile tabi olduğu hâlde özel tüketim vergisine tabi değildir?
a. Otomobil
b. Yarış arabası
c. Traktör
d. Arazi taşıtı
e. Otobüs

Otomobillerin malul ve engelliler adına kayıt ve tescilinde uygulanan özel tüketim vergisi istisnası bu araçların kaç yılda bir ilk iktisabında geçerlidir?
a.  Her yıl
b. İki yılda bir
c. Dört yılda bir
d. Beş yılda bir
e. On yılda bir

Aşağıdaki içereceklerden hangisi özel tüketim vergisine tabidir?
a. Kolalı gazozlar
b. Meyve suları
c. Ayran
d. Maden suları
e. Ambalajlı satılan kaynak suları

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b. Özel tüketim vergisi
c. Özel iletişim vergisi
d. Eğitime katkı payı
e. Telsiz kullanma harcı
Ara
Cevapla
#4
Konut olarak kullanılan bina ve apartman dairelerine tanınan geçici muafiyetin süresi kaç yıldır?
a. 1
b. 3
c. 5
d. 7
e. 10

İşyerlerinde bina vergisinin oranı, ilke olarak, binde kaçtır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Bir araziye elbirliğiyle mülkiyet halinde malik olanlar arazi vergisinden ne şekilde sorumludurlar?
a. Hisseleri oranında
b. Her biri verginin tamamından müteselsilen
c. Eşit miktarlarda
d. Eşit oranlarda
e. Yarı yarıya

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi ne zamana kadar emlak vergisinden muaftır? 
a. 10 yıl
b. 20 yıl
c. 30 yıl
d. Süresiz
e. Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar

Aşağıdaki mükelleflerden hangisi belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve işyeri olarak kullandıkları arazi ve arsa için emlak vergisi ödemek zorunda değildir?
a. Birinci sınıf tüccarlar
b. İkinci sınıf tüccarlar
c. Basit usule tabi olanlar
d. Anonim şirketler
e. Limitet şirketler

Büyük şehir belediyesi sınırları içinde bulunan konutlar için uygulanan emlak vergisi oranı binde kaçtır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 6

I. Bina vergisi
II. Arazi vergisi
III. Veraset ve intikal vergisi
IV. Yazlık vergisi
Emlak Vergisi Kanunu yukarıdaki vergilerden hangilerini kapsamına almaktadır?
a. Yalnızca I
b. I ve II
c. I ve IV
d. I, II ve III
e. I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi Emlak Vergisi Kanununa göre, “bina” terimi kapsamına girmez?
a. Gecekondular
b. Kerpiç evler
c. Prefabrik evler
d. Çadırlar
e. Fabrika binaları

Kanunla kurulmuş üniversitelere ait binaların emlak vergisi karşısındaki durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Binalar için öngörülmüş genel oranın yarısı uygulanır.
b. Herhangi bir ayrıcalık öngörülmemiştir.
c. Vergiden muaftırlar.
d. Vergiye tabidir, ancak tahsil kolaylıkları getirilmiştir.
e. Kiraya verilmemek koşuluyla vergiden muaftırlar.

Konut olarak kullanılan binaların vergi değerinin ne kadarı vergiden muaftır?
a. 1/2’ si
b. 1/3’ ü
c. 1/4’ ü
d. 1/5’ i
e. 1/6’ sı
Ara
Cevapla
#5
Katma değer vergisi ilk kez hangi ülkede resmen uygulanmaya başlanmıştır? 
A) Japonya 
B) Amerika Birleşik Devletleri 
C) Fransa 
D) İspanya  
E) Türkiye 

Aşağıdakilerden hangisinde katma değer vergisi istisnasından yararlanabilmek için karşılıklı olma şartı aranmıştır? 
A) Uluslararası roaming hizmetleri 
B) Teşvik belgeli yatırımlar 
C) Kıymetli maden aramaları 
D) Kültür amaçlı faaliyetler 
E) Askeri amaçlı faaliyetler 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı tabloda sayılan vergiye tabi petrol ürünlerinden “solvent” maddesini “boya” imalatında kullanmak isteyen ve solvent üzerindeki özel tüketim vergisinin tecilini talep eden bir mükellef, bu üretimi ne kadar sürede yapmak zorundadır? 
A) Bir ay 
B) Üç ay 
C) Beş ay 
D) On iki ay 
E) İki yıl

Aşağıdaki katma değer vergisi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Katma değer vergisinde ihracat tamamen vergiye tabidir. 
B) Katma değer vergisi katma değer üzerinden alınan bir vergidir. 
C) Katma değer vergisi dikey bütünleşmeyi önler. 
D) Katma değer vergisinde vergi indirimi yöntemi uygulanmaktadır. 
E) Katma değer vergisinin tüketim tipi yatırımı teşvik etmektedir. 

İthalatta katma değer vergisi hesaplanırken aşağıdaki vergilerden hangisi ile ilişki kurulmuştur? 
A) Gümrük vergisi 
B) Özel tüketim vergisi 
C) İthalat fonu 
D) İthalat resmi 
E) İhracat vergisi 

Özel tüketim vergisi Türkiye’de hangi yıl uygulanmaya başlanmıştır? 
A) 1950 
B) 1960 
C) 1980 
D) 2002 
E) 2010 


Katma değer vergisi aşağıdaki ülkelerin hangisinde şu an için uygulanmamaktadır? 
A) Japonya 
B) Almanya 
C) Amerika Birleşik Devletleri 
D) İngiltere 
E) Türkiye 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre zorunlu mallar için öngörülen oran yüzde kaçtır? 
A) 1 
B) 6 
C) 8 
D) 10 
E) 18 

Bedelin bulunmadığı, bilinmediği, paradan başka şeylerin olduğu hallerde katma değer vergisine aşağıdakilerden hangisi esas alınır? 
A) Götürü bedel 
B) Emsal bedel 
C) Tarife bedeli 
D) Maliyet bedeli 
E) Takdiri bedel
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdaki mallardan hangisi özel tüketim vergisine tabi değildir? 
A) Televizyon 
B) Benzin 
C) Av tüfeği 
D) Bisiklet 
E) Otomobil 

Kaloriferin veya klimanın, bina vergisinin matrahının hesabında bina yüzölçümü ve bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli cetveline göre hesaplanacak rakama ilave etkisi (%) oranı nedir? 
A) 4 
B) 6 
C) 8 
D) 10 
E) 12 

Bina vergisinin matrahının hesaplanmasında aşınma payına esas alınan ölçü nedir? 
A) Binanın yüzölçümü 
B) Binanın maliyet bedeli 
C) Binanın mukayyet değeri 
D) Binanın yaşı 
E) İnşaat süresi 

Türkiye’de katma değer vergisi hangi tarihten beridir uygulanmaktadır? 
A) 1950 
B) 1968 
C) 1985 
D) 1999 
E) 2002 

Belediye sınırları içinde ya da dışında bulunan parsellenmemiş arazilerin hangilerinin emlak vergisi açısından arsa sayılacağına karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) İçişleri Bakanlığı 
B) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
C) İlgili belediye 
D) İl özel idaresi 
E) Bakanlar Kurulu 

Katma değer vergisi ne tür bir vergidir? 
A) Spesifik 
B) Advalorem 
C) Götürü 
D) Ayni 
E) Subjektif 

Bina vergisinde hesaplanan vergi değerinin her yıl arttırılmasında esas alınan ölçü nedir? 
A) Döviz kurları 
B) Maliyet bedeli 
C) Tasarruf değeri 
D) İtibari değer 
E) Yeniden değerleme oranı 

Şans oyunları vergisinin ilk hali aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mali denge vergisi 
B) Özel işlem vergisi 
C) İntikal vergisi 
D) İşletme vergisi 
E) Eğitime katkı payı 

Bina vergisinin matrah hesaplamasında esas alınan ölçü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Rayiç değer 
B) Emsal bedel 
C) İtibari değer 
D) Mukayyet değer 
E) Vergi değeri 

Aşağıdaki hizmetlerden hangisi özel iletişim vergisinin konusuna girmez? 
A) Mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil hizmetleri 
B) Posta hizmetleri 
C) Radyo ve televizyon yayınlarının kablo ortamında iletilmesi hizmetleri 
D) Kablolu internet servis sağlayıcılığı hizmetleri 
E) Elektronik haberleşme hizmetleri 

Avrupa Birliğinde uygulanan katma değer vergisi türü hangisidir?  
A) Gelir Tipi 
B) Tüketim Tipi 
C) Gayrisafi Hasıla Tipi 
D) Safi Hasıla Tipi 
E) Ücret Tipi 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de katma değer vergisine geçilmesinin nedenlerinden biri değildir? 
A) Sanayi üzerindeki vergi yükünü düşürmek 
B) Dış ticaret açığını azaltmak 
C) Vergi kaçakçılığını azaltmak 
D) İhracatı teşvik etmek 
E) Avrupa Birliği ile uyum sağlamak 

Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiyle, Maliye Bakanlığı’nca mükellef gibi sorumlu tutulan hizmetlerden biri değildir? 
A) Temizlik hizmetleri 
B) Danışmanlık ve denetim hizmetleri 
C) Her türlü yemek servisi hizmetleri 
D) Belgesiz iş alım hizmetleri 
E) Özel güvenlik hizmetleri 

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi matrahına dâhil değildir? 
A) Taşıma giderleri 
B) Ambalaj giderleri 
C) İskontolar 
D) Vade farkı 
E) Fon karşılığı 

İthalde alınan katma değer vergisi aşağıdakilerden hangisi tarafından tarh edilir? 
A) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
B) İthalatçının kayıtlı olduğu vergi dairesi 
C) Gümrük idaresi 
D) Gümrük kapısının bulunduğu yerdeki vergi dairesi 
E) Gelir İdaresi Başkanlığı 

Zorunlu gıda maddeler için uygulanan katma değer vergisi oranı yüzde kaçtır? 
A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 8 
E) 10

Mal alışları sırasında 20.000 Türk Lirası KDV ödeyen, mal satışları sırasında 50.000 Türk Lirası KDV tahsil eden ve önceki dönemden 15.000 Türk Lirası devreden KDV’si olan bir mükellefin, ödemesi gereken KDV tutarı kaç Türk Lirasıdır? 
A) 15.000 
B) 20.000 
C) 30.000 
D) 35.000 
E) 40.000 

Deprem nedeniyle yıkılan binaların yerine yenileri yapıldığı takdirde söz konusu binaların yararlanabileceği geçici muafiyet süresi kaç yıldır? 
A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 30
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisindeki özel matrah şekillerinden biri değildir? 
A) Spor totoya katılma bedeli 
B) At yarışlarına katılma bedeli 
C) Profesyonel futbol maçı bilet bedeli 
D) Gümrük depolarında yapılan satışlardaki kesin satış bedeli 
E) Şirkete ait gayrimenkulün kiralanma bedeli 

Şans oyunları vergisinde kullanılan yüzde oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) 1, 8, 18 
B) 3, 7,15 
C) 10, 15, 20 
D) 5, 7, 10 
E) 10, 20, 30 

Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin sahip olduğu özelliklerden biridir? 
A) Verginin kapsamına çok sayıda mal girmesi 
B) Daha az vergi yükü yaratması 
C) Çok safhada uygulanabilir olması 
D) Adaletli vergileme sağlaması 
E) Mali politika aracı olarak kullanılamaması 

Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinde I sayılı listede yer alan petrol ürünleri için vergiyi doğuran olayı gösterir? 
A) İthalatçıları tarafından ithal edilmeleri 
B) Rafineriler tarafından yurt dışından ithalatı 
C) İmalatçıları tarafından yurt dışından ithalatı 
D) Akaryakıt istasyonlarında tüketiciye satışı 
E) İthalatçıları tarafından yurt içinde teslim edilmeleri 

Mart 2014 ayına ilişkin özel iletişim vergisinin beyan edilmesi gereken en son tarih aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 15 Nisan 2014 
B) 20 Nisan 2014 
C) 23 Nisan 2014 
D) 24 Nisan 2014 
E) 30 Nisan 2014 

Gümrük vergisi, tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde ödenmesi gerekir? 
A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 30 
E) 45

Aşağıdakilerden hangisi bir binanın vergi değeri hesaplanırken vergi değerini etkileyen unsurlardan biri değildir? 
A) Kalorifer 
B) Arsa değeri 
C) Aşınma payı 
D) İnşaat türü 
E) Oda sayısı 

Aşağıdakilerden hangisi emlak vergisinin temel özellikleri arasında yer almaz? 
A) Kapsam bakımından özel bir servet vergisidir. 
B) Sübjektif ve genel nitelikte bir vergidir. 
C) Servet üzerinden alınan vergilerdendir. 
D) Mükellef sayısı çok olan bir vergidir. 
E) Yalnızca arsa, arazi ve binaları konusu içerine alır. 

Vergi değeri 200.000 Türk Lirası olan bir konutun, emlak vergisinden istisna olan miktarı kaç Türk Lirasıdır? 
A) 50.000 
B) 40.000 
C) 30.000 
D) 20.000 
E) 10.000 

Aşağıdakilerden hangisi emlak vergisinde vergi değerini değiştiren nedenlerden biri değildir? 
A) Binaya kalorifer eklenmesi 
B) Binanın yanması 
C) Binanın balkonunun kapatılması 
D) Arazinin ağaçlandırılması 
E) Binanın mükellefinin değişmesi 

Elektrik tüketiminden alınan katma değer vergisinde, vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Faturaların tüketiciye tebliğ edilmesi 
B) Tüketici tarafından faturaların ödenmesi 
C) Elektrik tüketim aboneliğinin yaptırılması 
D) Tüketim bedellerinin tahakkuk ettirilmesi 
E) Tüketim bedellerinin tahakkukunu izleyen onuncu gün 

Katma değer vergisinde konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Satış faturasının düzenlenmesi 
B) Malın alıcıya teslim edilmesi 
C) Malın aracıya gelmesi 
D) Malın bedelinin ödenmesi 
E) Malın aracıya geldiği tarihi izleyen onuncu gün 

Türkiye’de uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi (KDV)  tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gelir tipi KDV 
B) Hasılat ipi KDV 
C) Gayri safi hasılat tipi KDV 
D) Sermaye tipi KDV 
E) Tüketim tipi KDV 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize hukuku vergi özel 2


Hızlı Menü: