facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 477 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 340 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 265 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 259 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 243 Son Yorum: Gamze

Özel Vergi Hukuku 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Özel Vergi Hukuku 2 Final Yaprak Testleri

Aşağıdaki intikallerden hangisi VİV’ den istisna değildir?
a. Murise ait aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar
b. Her türlü sadakalar
c. Düğün hediyesi olarak verilen ev
d. Plaka sınırlaması uygulanan illerde plaka satışından ticari plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar
e. Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar

30 Haziran 2012 tarihinde sıfır kilometre bir otomobili adına tescil ettiren bir kişinin mükellefiyeti hangi tarihte başlamış kabul edilir?
a. 1 Haziran 2012
b. 1 Ocak 2012
c. 1 Temmuz 2012
d. 1 Ocak 2013
e. 1 Mart 2012

Otobüslerin MTV’ si belirlenirken kullanılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aracın yaşı ve ağırlığı
b. Azami yüklü ağırlığı
c. Motor hacmi ve aracın yaşı
d. Tekerlek sayısı 
e. Koltuk sayısı

MTV’ nın ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ocak ayında tek seferde
b. Ocak, Temmuz, Aralık Aylarında üç taksitte
c. Temmuz ayında tek seferde
d. Mart ve Haziran aylarında iki taksitte
e. Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte

MTV (I) sayılı tabloda yer alan araçların tabi oldukları dilim yerine bir alt dilimden vergilendirilmelerine olanak sağlayan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aracın kasko değeri
b. Aracın fatura değeri
c Aracın sigorta değeri
d. Araç sahibinin yaşı
e. Aracın yaşı

Aşağıdaki araçlardan hangisinin MTV’ si Gelir ve Kurumlar vergisi matrahından indirilemez?
a. Hava taksi hizmeti veren bir limited şirketin işletmeye kayıtlı helikopterinin MTV’si
b. Araç kiralama işi yapan bir anonim şirketin kiraya verdiği otomobillerin MTV’si 
c. Mobilya üretimi yapan bir anonim şirket adına kayıtlı bulunan uçağın MTV’si 
d. Kamyonla nakliye işi yapan mükellefe ait kamyonun MTV’si
e. Arazi araçlarıyla turistik gezi yaparak geçimini sağlayan bir işletmeye ait arazi taşıtlarının MTV’si

Veraset ve intikal vergisinde “Gaibin Zuhuru” kavramı kimler bakımından sonuç doğurur?
a. Sadece gaip mirasçı
b. Sadece gaip muris
c. Sadece vergi idaresi
d. Gaip mirasçı ve gaip muris
e. Sadece nüfus idaresi

Aşağıdakilerden hangisi mirasçılar tarafından VİV matrahından indirilebilecek giderlerden biri değildir?
a. Miras bırakanın belgeye bağlı borçları
b. Ölüm anı itibariyle henüz tahakkuk etmemiş vergi ve sigorta borçları
c. Mirasçıların şahsi borçları
d. İktisap edilen gayrimenkullerin vergi borçları
e. Miras bırakanın cenaze masrafları

Evlatlıktan, evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller dışında, bir kişiye; ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız mal intikali halinde VİV oranının uygulama şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İvazsız intikallerde uygulanacak vergi oranları aynen uygulanır.
b. Veraset yoluyla intikallerde uygulanacak vergi oranları %50 indirimli uygulanır.
c. İvazsız intikallerde uygulanacak vergi oranları %50 indirimli uygulanır.
d. İvazsız intikallerde uygulanacak vergi oranları aynen uygulanır.
e. İvazsız intikallerde uygulanacak vergi oranları bir kat artırılarak uygulanır.

Ölüm Türkiye’ de meydana gelmiş, ancak mükellefler yabancı bir ülkede ise, VİV beyannamesi ne kadar sürede verilmek zorundadır?
a. Ölüm tarihini takip eden bir ay içinde
b. Ölüm tarihini takip eden üç ay içinde
c. Ölüm tarihini takip eden dört ay içinde
d. Ölüm tarihini takip eden altı ay içinde
e. Ölüm tarihini takip eden dokuz ay içinde 
Ara
Cevapla
#2
Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tablo uyarınca günümüzde uygulanan en yüksek oran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Binde 1,65
b. Binde 4,95
c. Binde 6,6
d. Binde 8,25
e. Yüzde 8,25

Damga vergisi uygulamasında her biri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş kâğıtlardan her birine ne ad verilir?
a. Lot
b. Bası
c. Kupon
d. Suret
e. Nüsha

“Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da belgeler üzerinden alınan bir vergidir.” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
a. Gelir Vergisi
b. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
c. Damga Vergisi
d. Yargı Harçları
e. Noter Harçları

Damga vergisi hangisinin karşılığında alınır?
a. Hukuki işlemin kâğıda dökülmesi suretiyle yaratılan katma değer
b. Hukuki işlemin kâğıda dökülmesi suretiyle kazandığı ispat ayrıcalığı
c. Hukuki işlem vasıtasıyla elde edilen gelir
d. Hukuki işlem neticesinde yapılan harcama
e. Hukuki işlem sayesinde iktisap edilen servet

I. Damga vergisi cebri kamu gelirlerinden vergiler grubuna dâhil sayılır.
II. Damga vergisi harcamalardan alınan vergilerdendir.
III. Damga vergisi dolaysız bir vergidir.
IV. Damga vergisi objektif (gayri şahsi) nitelikte bir vergidir.
Damga vergisinin nitelikleri ile ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
a. I, II, IV
b. I, III, V
c. I, II, III
d. II, IV, VI
e. III ve VI

Damga vergisinin nitelikler ile ilgili dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Dolaysız (vasıtasız) bir vergidir.
b. Özel nitelikte bir muamele vergisidir.
c. Bir iktisadi muamele vergisidir.
d. Objektif (gayrişahsi) nitelikte bir vergidir.
e. İradi kamu gelirlerindendir.

Damga vergisinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Her türlü iktisadi muamele
b. Basılı her tür matbua
c. Her türlü kâğıt ve selüloz ürünü
d. Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan ve yasaya ekli (1) sayılı tabloda belirtilmiş kâğıtlar ya da elektronik belgeler
e. Her türlü damgacılık, kaşecilik ve reklam ile tanıtım faaliyeti

Aşağıdaki durumlardan hangisinde damga vergisi borcu doğmaz?
a. Vergiye tabi bir kâğıdın Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre Kampüsü’ nde düzenlenmesi
b. Vergiye tabi bir kâğıdın Habur Sınır Kapısı’nda düzenlenmesi
c. Vergiye tabi bir kâğıdın Aktütün Sınır Karakolu’nda düzenlenmesi
d. Vergiye tabi bir kâğıdın İsveç Krallığı’nın Ankara’daki başkonsolosluğunda düzenlenmesi
e. Vergiye tabi bir kâğıdın Türkiye Cumhuriyeti’nin İsveç’in Oslo kentindeki başkonsolosluğunda düzenlenmesi

Damga vergisinin yükümlüsü kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kağıt ve selüloz mamullerini imal edenler
b. Matbuat dağıtıcıları
c. Matbaa ve yayınevlerindeki redaktörler
d. Vergiye tabi kâğıtları tasdik edenler
e. Vergiye tabi kâğıdı imza edenler

Damga vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar ve nispette damga vergisine tabi olur.
b. Suretler maktu esasta damga vergisine tabi tutulur.
c. Her bir kopyası ayrı ayrı imzalanmış kâğıtlar nüsha sayılır.
d. Aslı gibidir kaşesi basılarak onaylanmış kâğıt fotokopileri nüsha sayılır.
e. Araya karbon konularak bir defada imza edilerek düzenlenmiş kâğıt kopyaları nüsha sayılır.
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi tapu ve kadastro harçlarının konusuna girmez? 
a. Satış vaadi sözleşmesinin tanzimi 
b. Kayıt harici kalmış olan taşınmazların tescil işlemi 
c. İpotek tesisi
d. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı taşınmazların ortaklar adına tescili işlemi 
e. Muvazaa gerekçesi ile mevcut tescillerin hükmen düzeltilmesi işlemi 

Aşağıdakilerden hangisi ikamet tezkeresi harçsız olarak verilecek yabancı kişilerden biri değildir?
a. Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler 
b. Münhasıran basın ve yayın kuruluşları için muhabirlik yapanlar
c. Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular
d. Uzun dönem ikamet izni bulunanlar 
e. İnsan ticareti ile iştigal edenler 

Aşağıdaki gemilerden hangisi gemi ve liman harçlarından muaftır?
a. 10 rüsum toniltoya kadar olan gemiler
b. Özel amaçla kullanılan gemiler
c. Ticaret gemileri
d. Türk sularında yolcu taşıyan gemiler
e. Münhasıran turizm faaliyetine tahsis edilmiş gemiler

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarından yıllık olarak alınacağı belli edilen harçlar aksine hüküm yoksa ne zaman tahakkuk eder ve ödenir? 
a. Ocak ayının sonunda tahakkuk eder ve 15 gün içinde ödenir.
b. Mart ayının sonunda tahakkuk eder ve Haziran ayı sonuna kadar ödenir.
c. Alındığı tarihe takip eden yılda tekabül eden günde tahakkuk eder ve 1 ay içinde ödenir.
d. Ocak ayının başında tahakkuk eder ve Ocak ayı içerisinde ödenir.
e. Aralık ayının sonunda tahakkuk eder ve 30 gün içinde ödenir.

Taşınmazın tahliyesi davalarında karar ve ilam harcı hangi değer üzerinden alınır?
a. Taşınmazın vergi değeri
b. Taşınmazın aylık kira bedeli
c. Taşınmazın yıllık kira bedeli
d. Taşınmazın iktisap bedeli
e. Taşınmazın emsal değeri

Celse harcının mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başvuru harcını ödeyen taraf
b. Duruşmalara katılan taraflar
c. Davanın tarafları eşit olarak
d. Duruşmanın ertelenmesine sebep olan kişi
e. Duruşmaya gelmeyen taraf

Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde gerçekleşirse karar ve ilam harcının ne kadarı alınır?
a. Tamamı
b. Yarısı
c. Üçte biri
d. Dörtte biri
e. Harç alınmaz

Aşağıdakilerden hangisi yargı harçlarından muaf değildir?
a. Diyanet İşleri Başkanlığı 
b. Belediyeler
c. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
d. BasınYayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
e. Türkiye İstatistik Kurumu

Noterde kiralamanın devir ve feshinde harç hangi bedel üzerinden alınır?
a. Sözleşmede geri kalan süreye isabet eden kira bedeli
b. Aylık kira bedeli
c. Yıllık kira bedeli
d. Sözleşmenin geçerli olduğu süreye isabet eden kira bedeli
e. Kira sözleşmesine konu olan şeyin değeri

Harçlar Kanunu’nda aksine hüküm bulunmadıkça, harca konu işlemin yapılması durumunda yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca konu olan işlem yapılmaz.
b. Harca konu olan işlem tamamlanır, harcın ödenmesi için 15 gün süre verilir.
c. Harca konu olan işlem tamamlanır, harcın tahsili için vergi dairesine müzekkere yazılır.
d. Harca konu olan işlemin tamamlanması için harcın yarısının ödenmesi gerekir.
e. Harca konu olan işlem re’ sen (kendiliğinden) yapılır
Ara
Cevapla
#4
Bilet kullanılarak girilen aşağıdakilerden hangisi Eğlence Vergisinin konusuna girmez?
a. Spor Toto
b. Spor müsabakası
c. Ortaoyunu
d. Opera
e. Yerli film gösterimi

Konutlarda Çevre Temizlik Vergisi’nin tahsil şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Makbuz karşılığı peşin
b. Elektrik faturası ile
c. Su faturası ile
d. Emlak vergisi taksit sürelerinde
e. Ocak ayında

Aşağıdakilerden hangisi belediye harçlarından biri değildir?
a. Tellallık harcı
b. Kaynak suları harcı
c. Kayıt ve suret harcı
d. Sağlık belgesi harcı
e. Yurtdışı çıkış harcı

Bina inşaat harcı hesabında kullanılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
a. İnşaatın kat sayısı
b. İnşaatta çalışacak işçi sayısı
c. İnşaatta kullanılacak malzemelerin değeri
d. İnşaat sahasının yüzölçümü
e. İnşaat yapılacak arsanın vergi değeri

Belediye tarafından yapılan hangi harcama için katılım payı alınmaz?
a. Park yapılması
b. Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım hâline getirilmesi veya asfalt yapılması
c. Mevcut kanalizasyon tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi
d. Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması
e. Birden fazla yola cephesi bulunan binanın asıl cephe dışındaki yol için yapılan harcama

Büyükşehir belediyesince tahsil olunacak Eğlence Vergisinin yüzde kaçı büyükşehir belediyesine kalmaktadır?
a. 50
b. 40
c. 30
d. 20
e. 10

Emlak vergilerine ilişkin vergi değeri kaç yılda bir yeniden takdir edilir?
a. Her yıl
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan mesken haricindeki binlarda bina verigisi oranı binde kaçtır? 
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 6

Aşağıdakilerden hangisi kiraya verildiğinde arazi vergisi alınır?
a. İl özel idarelerine ait arazi 
b. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’ na ait arazi 
c. Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi
d. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ na ait arazi 
e. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait arazi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ ne göre, nüfusu 100.000 ve yukarı olan belediyelerin yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir?
a. I.
b. II.
c. III.
d. IV.
e . V.
Ara
Cevapla
#5
Sermaye mallarının amortismanının matrahtan düşülmesine izin verilen katma değer vergisi hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tüketim Tipi KDV 
B) Gayri Safi Hasıla Tipi KDV 
C) Ücret Tipi KDV 
D) Karma Tip 
E) Gelir Tipi KDV 

Taşınmazın üzerinde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan sahip olmak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir? 
A) Çıplak mülkiyet 
B) Müşterek mülkiyet 
C) İştirak halinde mülkiyet 
D) Sınırlı aynî hak 
E) İpotek 

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinden istisna değildir? 
A) Mal ve hizmet ihracatı 
B) Petrol arama faaliyetleri 
C) Transit taşımacılık 
D) Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyeti 
E) Diplomatik faaliyetler

Benzin veya motorinin aşağıdakilerden hangisine teslimi özel tüketim vergisinden istisna edilmemiştir? 
A) Akaryakıt bayiine 
B) Yabancı havayolu şirketine 
C) Uluslararası sularda taşımacılık yapan Türk gemisine 
D) Milli Savunma Bakanlığı’na 
E) Yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyona 

Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin özelliklerinden değildir? 
A) Bir kamu geliri olması 
B) Karşılıklılık esasına dayanması 
C) Hukuki cebir altında toplanması 
D) Karşılıksız bir kamu geliri olması 
E) Somut bir hizmet biçiminde bir karşılığının bulunmaması 

Ölen kişinin terekesi mirasçılara geçmeden ve terekenin bütünlüğü bozulmadan alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tereke vergisi 
B) Miras payı vergisi 
C) Servet transferi vergisi 
D) İntikal vergisi 
E) Gelir vergisi 

Emlak vergisinin gelirleri ve yönetimi hangi yıldan itibaren belediyelere bırakılmıştır? 
A) 1949 
B) 1970 
C) 1986 
D) 1980 
E) 1991
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin matrahına dahil değildir? 
A) Kur farkları 
B) Ambalaj giderleri 
C) İskontolar 
D) Sigorta giderleri, 
E) Komisyonlar 

“Sahip olan kişinin (en çok) hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkına ne ad verilir? 
A) İntifa 
B) Sükna 
C) Gayrimenkul mükellefiyeti 
D) Rehin 
E) İpotek 

Şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler hangi vergiye tabidir? 
A) Şans Oyunları Vergisi 
B) Gelir Vergisi 
C) Veraset ve İntikal Vergisi 
D) Özel İşlem Vergisi 
E) Damga vergisi 

Elektrik ve Havagazı Vergisi’nin sorumlusu, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Elektrik veya havagazını tüketenler 
B) Elektrik veya havagazını üretenler 
C) Elektrik veya havagazını üreten ve tüketenler 
D) Elektrik veya havagazını üreten, tüketen ve dağıtanlar 
E) Elektrik veya havagazını dağıtanlar 

Haberleşme vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Haberleşme faaliyetinde bulunan gerçek kişilerdir. 
B) Haberleşme faaliyetinde bulunan tüzel kişilerdir. 
C) Haberleşme faaliyetinde bulunan kamu tüzel kişileridir. 
D) Telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir. 
E) Telefon, teleks, faksimili ve data hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Tellâllık harcında; gerçek veya tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç tahsilâtı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Harç, üç kat fazlasıyla tahsil olunur. 
B) Harç, bir kat fazlasıyla tahsil olunur. 
C) Harç, yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur. 
D) Harç, yüzde 25 fazlasıyla tahsil olunur. 
E) Harç, yüzde 10 fazlasıyla tahsil olunur. 

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan malları ivazsız olarak iktisap ettiği halde veraset ve intikal vergisinin mükellefi olmaz? 
A) Reşit olmayan küçük 
B) Reşit olan ancak yabancı uyruklu bir gerçek kişi 
C) Evlatlıklar 
D) Kamu yararına çalışan dernek 
E) Ölen kişinin sağ ana ve babası

Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin tanımını verir? 
A) Bireyler ve topluluklarından yararlandıkları bazı kamu hizmetleri karşılığında alınan bir mali yükümlülüktür. 
B) Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da elektronik belgeler üzerinden alınan bir mali yükümlülüktür. 
C) Sunulan bazı kamu hizmetleri neticesinde değer artışına uğrayan gayrimenkul sahiplerinden bu değer artışı nedeniyle alınan bir mali yükümlülüktür. 
D) Üretimi veya dağıtımı devlet tekelinde bulunan talep esnekliği olmayan veya çok az olan bazı mallar karşılığında alınan bedeldir. 
E) Belli kaynaklardan toplanarak belli amaçlara özgülenmek üzere belli hesaplarda tutulan paralardır. 

Şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler Harçlar Kanunu’nda yer alan harçlardan istisna edilmiştir. İşlemleri istisna kapsamına giren şirketler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? 
A) Kollektif şirketler, adi şirketler 
B) Komandit şirketler, kollektif şirketler 
C) Anonim şirketler, kollektif şirketler 
D) Limited şirketler, adi şirketler 
E) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler 
 
Doğal afet sebebiyle evi yıkılan bir kimsenin yeni yapacağı ev için emlak vergisinden on yıl süreyle geçici muafiyetten yararlanabilmesi için afete maruz kaldığına dair belgeyi düzenleme yetkisi hangi kuruma aittir? 
A) İçişleri Bakanlığı 
B) Mahallin en büyük mülki amiri 
C) İlgili belediye 
D) Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
E) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Katma değer vergisi hangi tarihte Avrupa Birliğinin resmi vergisi olarak kabul edilmiştir? 
A) 1954 
B) 1957 
C) 1961 
D) 1968 
E) 1985 

Aşağıdaki işlemlerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi değildir? 
A) Havale yapmak 
B) Mevduat kabul etmek 
C) Çek sorgulamak 
D) Teminat mektubu vermek 
E) Kredi vermek 

Hangisi damga vergisine tabi ticari ve mütedavil senetlerden biri değildir? 
A) Emtia Senedi 
B) Kefalet Senedi 
C) Makbuz Senedi 
D) Taşıma Senedi 
E) İpotekli Borç Senedi 
Ara
Cevapla
#7
Evine yangın sigortası yaptırmak amacıyla 300 Türk Lirası prim ödeyen bir kimse için, sigorta şirketlerinin hesaplaması gereken yangın sigortası vergisi tutarı kaç Türk Lirasıdır? 
A) 60 
B) 45 
C) 30 
D) 15 
E) 10

Yasada özel bir ödeme şekli öngörülmemiş olması durumunda, damga vergisinin ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Basılı damga konulması suretiyle ödeme 
B) İstihkaktan kesinti yoluyla ödeme 
C) Pul yapıştırmak suretiyle ödeme 
D) Çizgili çekle ödeme 
E) Makbuz karşılığında ödeme 

İlan ve reklam vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İlan ve reklamı kendi adına yapan ya da yaptıranlar 
B) İlam ve reklam yapmaya aracılık eden kişiler 
C) Belediyeler 
D) Reklam şirketleri 
E) Radyo ve televizyon işletmeleri 

Aşağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi olacak kâğıtlarda olması gereken özelliklerden biri değildir? 
A) Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki kâğıtlardan olmak 
B) Yazılıp imzalanmak suretiyle düzenlenmek 
C) Herhangi bir hususu ispat ve belli etmeye yaramak 
D) Gerektiğinde ibraz edilebilecek nitelikte olmak 
E) Birden fazla nüsha olarak düzenlenmek 

Sermaye mallarının matrahtan indirilmesine imkân tanıyan katma değer vergisi türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gelir Tipi KDV 
B) Gayri Safi Hasıla Tipi KDV 
C) Tüketim Tipi KDV 
D) Ücret Tipi KDV 
E) Karma Tip 

Motorlu taşıtlar vergisinde vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vergiye tabi motorlu taşıtın satış bedelinin ödenmesidir. 
B) Vergiye tabi motorlu taşıtın trafiğe çıkmasıdır. 
C) Vergiye tabi motorlu taşıtın resmi kayıt ve tescilinin yapılmasıdır. 
D) Vergiye tabi motorlu taşıtın satışı ile ilgili noterde satış sözleşmesinin yapılmasıdır. 
E) Vergiye tabi motorlu taşıtın satışı için kişiler arsında sözleşme yapılmasıdır. 

Bir hukuki işlem dolayısıyla birden fazla kâğıt düzenleniyorsa, aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? 
A) Yalnızca ilk kâğıttan damga vergisi alınır. 
B) İlk kâğıttan tam diğerlerinden yarı damga vergisi alınır. 
C) Toplam damga verginin yarısı alınır. 
D) Damga vergisi imza sayısı esas alınarak belirlenir. 
E) Kâğıtların her biri ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulur. 

Biletle girilen yerlerdeki eğlence vergisinin ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Verginin mükellefi tarafından vergi dairesine verilen beyanname ile ödenir. 
B) Makbuz karşılığında ödenir. 
C) Vergi sorumlusu tarafından beyan edilerek ödenir. 
D) Belediye tarafından özel damga konulmak suretiyle ödenir. 
E) Sinema işletmecisi tarafından beyan edilerek ödenir
Ara
Cevapla
#8
Belediyelerce alınan tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının ödeme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Belediyelerce damga basılmak suretiyle alınır. 
B) İşletme sahibince beyanname üzerinde tarh edilerek alınır. 
C) Yılın sonunda çalışılan süreye göre beyan üzerine alınır. 
D) Makbuz karşılığında peşin olarak alınır. 
E) İşletmelere pul yapıştırılmak suretiyle tahsil edilir. 

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisinde uygulanan vergi güvenlik önlemlerinden biri değildir? 
A) Trafik sicil memurlarının sorumluluğu 
B) Taşıtı satın alanların motorlu taşıtın önceki vergilerinden sorumluluğu 
C) Mükelleflerin değişiklikleri bildirme sorumluluğu 
D) Motorlu taşıtlar vergisinin gider kaydedilememesi 
E) Ulaştırma bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurlarının sorumluluğu 

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan bir arsanın emlak vergisi oranı yüzde kaçtır? 
A) 10 
B) 6 
C) 5 
D) 4 
E) 3

Gayrimenkulün tahliye edilmesi davalarında alınacak harcın matrahını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Gayrimenkulün bir yıllık kira bedeli 
B) Gayrimenkulün altı aylık kira bedeli 
C) Gayrimenkulün emlak vergisine esas vergi değeri 
D) Gayrimenkulün bir aylık kira bedeli 
E) Gayrimenkulün emsal kira bedeli 

Damga vergisine tabi işleme taraf olanlardan birinin damga vergisinden muaf olması durumunda, verginin ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Muaf olmayan taraf verginin yarısını öder. 
B) Muaf olmayan taraf verginin dörtte birini öder. 
C) Muaf olmayan taraf verginin dörtte üçünü öder. 
D) Muaf olmayan taraf verginin beşte ikisini öder. 
E) Muaf olmayan taraf verginin tamamını öder. 

Katma değer vergisinde uygulanan en düşük ve en yüksek oran yüzde kaçtır? 
A) 1 ve 18 
B) 1 ve 8 
C) 3 ve 30 
D) 5 ve 18 
E) 8 ve 15 

Tahkim yolu ile çözümlenmesi zorunlu olan davalardan hakem kararlarının mahiyetine göre alınan harç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Celse harcı 
B) İcra tahsil harcı 
C) Karar ve ilam harcı 
D) Peşin harç 
E) İcraya başvuru harcı 

Damga vergisine ilişkin üst sınırın her yıl artırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
A) Enflasyon oranı 
B) Tüketici fiyat endeksi 
C) Toptan eşya fiyat endeksi 
D) Yeniden değerleme oranı 
E) Piyasa faiz oranı 

Tapu ve kadastro harçları tahakkuk tarihinden itibaren hangi süre içinde ödenmelidir? 
A) 1 yıl 
B) 6 ay 
C) 3 ay 
D) 2 ay 
E) 1 ay 

Motorlu taşıtlar vergisinin tahakkuk ettiği kabul edilen zaman aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Her yıl Ocak ve Temmuz ayı sonuna kadar 
B) Her yıl Şubat ayı başında 
C) Her yıl Aralık ayı sonunda 
D) Her yılın Ocak ayı başında 
E) Har yıl Haziran ayı sonunda 

Bir kimsenin eşinin mirasına, eşinin anne ve babası ile birlikte mirasçı olması durumunda veraset ve intikal vergisine tabi olacak miras payı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mirasın üçte biri 
B) Mirasın yarısı 
C) Mirasın dörtte biri 
D) Mirasın tamamı 
E) Mirasın beşte biri 

Özel iletişim vergisinde uygulanan en yüksek oran yüzde kaçtır? 
A) 20 
B) 25 
C) 30 
D) 35 
E) 40 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final hukuku vergi özel 2


Hızlı Menü: