facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 589 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 582 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 421 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 483 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 431 Son Yorum: Gamze

Özel Vergi Hukuku 2 Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Özel Vergi Hukuku 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Veraset ve intikal vergisinin genel özelliklerini açıklamak
Okey Veraset ve intikal vergisi veraset vergisi ve intikal vergisi olmak üzere iki vergiden oluşan ve servet transferi üzerinden alınan bir vergidir. Veraset vergisi, ölen bir kişiden başkalarına miras veya vasiyet yoluyla meydana gelen intikalleri vergilendirir. 

Okey İntikal vergisi ise hayatta olan kişiler arasında bağış yoluyla veya diğer şekillerde meydana gelen intikalleri vergilendirir. Bu verginin mükellefi kendisine veraset yoluyla veya diğer şekillerde mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Okey VİV veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir kişiden diğer bir kişiye intikal eden mallar üzerinden alınır.   VİV’ de vergiyi doğuran olay veraset yoluyla ivazsız mal intikali ile veraset dışı (sağlar arası) diğer ivazsız mal intikalidir.  

Okey Kendilerine mal intikal eden mükelleflerin, intikal eden malların değerini bir değerleme ölçüsü ile hesaplayarak bu hesaplamaya göre belirledikleri matrahı beyan etmeleri gerekmektedir. 

Okey Bu beyan üzerine ilk tarhiyat yapılır. Ancak vergi dairesi ikinci bir değerleme yaparak ikinci tarhiyat yapabilir.   

Okey VİV artan oranlı bir tarifeye göre hesaplanır. Bu tarife veraset yoluyla intikalleri daha düşük oranda, diğer intikalleri daha yüksek oranda vergilendirmektedir.

Veraset ve intikal vergisine ilişkin muafiyet ve istisnalar ile vergi güvenlik önlemlerini açıklamak
Okey Tapu memurları, vergi dairesi tarafından verilmiş ilişik kesme belgesi (borcu yoktur belgesi) olmadan gayrimenkullerin devir ve ferağ işlemi yapamazlar. Aksi hâlde VİV’ in ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. 

Okey Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve kuruluşlar, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine (mükelleflere), bu verginin konusuna giren herhangi bir işlem dolayısıyla para ve senet verebilmek için, öncelikle verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir belge isterler. 

Okey Bu belgeyi ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde yüzde beş, ivazsız intikallerde yüzde on beş oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, kalan tutarı verebilirler. 

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin genel özellikleri açıklamak
Okey MTV’ nin konusuna giren araçlar MTV Kanunu’ na ekli tarifelerde yer alan ve Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan; otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı, motosiklet, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs vb. motorlu kara taşıtlarıdır. 

Okey Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler de MTV’ nin konusuna girer. 

Okey Deniz taşıtları harca tabi olduğu için bu verginin konusuna girmez. Bu araçların MTV’ si, motor silindir hacmi, yaş, azami toplam ağırlık, azami kalkış ağırlığı, koltuk sayısı gibi kriterlerin uygulanması ile belirlenmektedir. 

Okey MTV’ nin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava araçları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir. 

Okey Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava araçları siciline kayıt ve tescili ile başlar. 

Okey Mükellefiyet, takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda; kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından takvim yılının son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise son altı aylık dönemin başından itibaren başlar.  

Okey Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise mükellefiyet o yılın son altı aylık dönemin başından itibaren başlayacaktır. 

Okey Kayıt ve tescil takvim yılının son altı ayında yapılmış ise mükellefiyet takip eden takvim yılı başından itibaren başlayacaktır. 

Okey Bu taşıtların kayıtlarının silinmesi hâlinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer. 

Okey MTV her yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır. Bu şekilde otomatik olarak tahakkuk ettirilen vergi, aynı gün tebliğ edilmiş sayılır. 

Okey Tahakkuk eden bu vergi her yılın 131 Ocak tarihlerinde birinci taksit, 131 Temmuz tarihlerinde ikinci taksit olarak ödenir.
Ara
Cevapla
#2
Damga vergisini tanımlamak; Bu verginin diğer mali yükümlülüklerden farklarını saptamak 
Okey Damga vergisi, bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da elektronik belgeler üzerinden alınan bir mali yükümlülük olarak tanımlanabilir. 

Okey Damga vergisi cebri ve karşılıklılık esasına dayanan bir kamu geliridir. Damga vergisi, bir hukuki işlemin kâğıda dökülmesi suretiyle kazandığı ispat ayrıcalığı karşılığında alındığı için Türk Vergi Sistemi içinde vergi adı altında düzenlenmiş olmasına rağmen aslında resim niteliğinde bir mali yükümlülüktür. 

Damga vergisinin bir mali yükümlülük olarak niteliklerini listelemek
Okey Damga vergisi vergi sistemi içinde harcamalardan alınan vergiler kapsamında bir hukuki muamele vergisidir. 

Okey Dolaylı (vasıtalı), objektif (gayrişahsi) ve genel nitelikte bir vergi olup merkezî yönetim tarafından tahsil edilir. 

Damga vergisinin çeşitli unsurlarını ve bu vergiye dair vergilendirilme biçimlerini listelemek
Okey Damga vergisinin konusunu Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tabloda 4 grup altında sayılmış bulunan, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan doküman anlamında kâğıtlar ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler oluşturur.  

Okey Damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay verginin konusunu oluşturan bir kâğıdın düzenlenmiş olmasıdır. Bu suret ile kâğıtlar ilgili olduğu hukuki işlemlere dair bir hususu ispat ve belli etme ve bu husus açısından hüküm ifade etme niteliğini kazanır. 

Okey Damga vergisinin yükümlüsü vergiye tabi kâğıtları imza edenlerdir. Bunlar kâğıdın ilgili olduğu hukuki işlemin tekemmülü için imzası gereken kişi veya kişilerdir. 

Okey Yasada bazı kişi ve kuruluşlar damga vergisine dair çeşitli ödevleri yerine getirmek zorunda bırakılarak vergi sorumlusu yapılmıştır.   Damga vergisinde değer esaslı (ad valorem) ve miktar esaslı (spesifik) matrah türleri bir arada uygulanır. 

Okey Maktu vergiye tabi kâğıtlar açısından miktar esaslı (spesifik) matrah söz konusu iken, nispi vergiye tabi kâğıtlar açısından ise değer esaslı (ad valorem) matrahtan söz edilir. 

Okey Damga vergisi kapsamındaki kâğıtlar açısından nispi ve maktu vergileme olmak üzere iki temel vergilendirilme biçimi söz konusudur. 

Okey Damga vergisine tabi kâğıtlar matrah türü ve belli bir parayı içerip içermeme ölçütleri uyarınca maktu veya nispi biçimde vergiye tabi tutulurlar. 

Okey Damga vergisinde oran unsuru ancak değer esaslı matraha dayalı nispi vergilemede söz konusu olur. Yasaya ekli (1) sayılı tabloda belli kâğıt türleri için binde 1,65 ile binde 8,25 arasında değişen bindelik damga vergisi oranları öngörülmüştür. 

Okey Gerek Damga Vergisi Kanunu gerekse de özel kanun hükümlerinde vergi muafiyeti ya da istisnası biçiminde çeşitli vergi kolaylıkları getirilmiştir. 

Damga vergisinde vergilendirme açısından özellik taşıyan çeşitli durumları listeleyip açıklamak 
Okey Damga vergisi uygulaması açısından damga vergisine tabi kâğıtların niteliklerinin tayin edilmesi, vergiye tabi kâğıt nüshalarının birden fazla olması, kâğıtta birden fazla akit ve işlem bulunması, kâğıda konulan imzanın birden fazla olması ve vergiye tabi kâğıtlarda belli para gösterilmesi zorunluluğu ile kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmiş olması durumları özellik arz eder. 

Damga vergisinin çeşitli ödeme biçimlerini listeleyip açıklamak
Okey Damga vergisi günümüzde makbuz karşılığında ödeme, basılı damga konulması suretiyle ödeme ve istihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme şeklinde üç temel ödeme biçiminden biri kullanılarak ödenir
Ara
Cevapla
#3
Harçlarla ilgili genel bilgileri açıklamak
Okey Harçlar, Harçlar Kanunu’ na bağlı ekli tablolarda gösterilen iş, işlem ve belgelerden alınmaktadır. Yargı işlemlerinde vergi yargısı harçları, yargı harçlarından ayrı düzenlenmiştir. 

Okey Yargı harçları, Harçlar Kanunu’ ndaki ve (1) Sayılı Tarifede yer alırken vergi yargısı harçları Kanun’ a ekli (3) Sayılı Tarifede yer almaktadır.  Noter harçları, Harçlar Kanunu’ na bağlı (2) Sayılı Tarifede belirtilmiştir. 

Okey Anonim, eshamlı komandit ve limitet şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’ i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dâhil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler noter harcından istisna edilmiştir. 

Okey Tapu harçları, Harçlar Kanunu’ na bağlı (4) Sayılı Tarifede belirtilmiştir. Rehin ile sınırlandırılmış bir taşınmazın bağışlanmasında bağışlama yapıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı taşınmazın kayıtlı değerinden indirilir. 

Okey “Kayıtlı değer” veya “emlak vergisi değeri” deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’ nun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. 

Okey Harcın eksik alınmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanacak olmakla birlikte vergi ziyaı cezası %25 olarak uygulanacaktır. 

Okey Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden bu Kanuna bağlı (5) Sayılı Tarifede yazılı olanları, konsolosluk harçlarına tabidir. 

Okey Konsoloslar tarafından Noterlik Kanunu uyarınca yapılacak noter işlemlerinde (2) Sayılı Tarifede yazılı nispetler uygulanır. 

Okey Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) Sayılı Tarifede yazılı olanlar harca tabidir. Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam harç alınır.  

Okey Gemi ve liman işlemlerinden, bu Kanuna bağlı (7) Sayılı Tarifede yazılı olanları, gemi ve liman harçlarına tabidir. İnşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de gemi sicil işlemleri gibi harca tabidir. 

Okey 10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.  İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) Sayılı Tarifede yazılı olanları harca tabidir. 

Okey Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. 

Okey Trafik işlemlerinden bu Kanuna bağlı (9) Sayılı Tarifede yazılı olanları, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden trafik harçlarına tabidir.

Okey Sürücü belgesi, sürücü belgesi vizesi, Karayolları Trafik Kanunu gereğince verilecek izin ve işletme belgeleri, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgeleri, kara yolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesi trafik harçlarının konusunu teşkil etmektedir. 

Harçlarda dikkat edilecek önemli konuları açıklamak
Okey Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe takip eden işlemler kural olarak yapılmaz. Harç ödemesi gereken taraf, işleme devamı engellemek bakımından harcı ödemez ise diğer taraf bu harçları ödeyerek işleme devam edilmesini sağlayabilir. 

Okey Yargı harçlarından muafiyet gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.  Mükellefiyet, muafiyet ve istisnalar konusunda Harçlar Kanunu genel kanun niteliğindedir. 

Okey Mahiyetleri icabı işin sonunda alınması lazım gelen harçlar için özel ödeme zamanı tespit edilmemiş işse harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 

Okey Harçlardan mükellefinin yanında, gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

Okey Her yıla ilişkin harç miktarı için o yıl için geçerli olan ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’ de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakmak gerekmektedir. 

Okey Harçlar Kanunu, istisna ve muafiyete ilişkin özel düzenlemeler yer vermekle birlikte, bu konudaki özel kanunlardaki düzenlemeleri saklı tutmuştur. Bu çerçevede, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

Okey Aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz. Ancak gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar.
Ara
Cevapla
#4
Belediye gelirlerini ifade etmek
Okey Belediye gelirleri, kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler ile diğer gelirlerden oluşur.

Belediye vergi, harç ve katılım paylarını anlatmak
Okey Belediyenin kamu hizmetleri karşılığı olmak üzere vergi, harç ve harcamalara katılım payları en önemli gelir kaynakları arasındadır. 

Okey Emlak vergisinden kaynaklanan bina ve arazi vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu’ ndan kaynaklanan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi , Yangın Sigortası Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, yerel uygulanan vergiler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Okey Belediyeler ayrıca, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı, İş yeri Açma İzni Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, Sağlık Belgesi Harcı da toplamaktadır. 

Okey Belediyeler veya belediyelere bağlı müesseseler, yolların inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulması, kanalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması için yaptığı harcamalar üzerinden yararlanan gayrimenkul sahiplerinden harcamalara katılım payı da almaktadır.  

Okey Bina Vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan binalardan Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre alınan vergidir.  

Okey Arazi Vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalardan Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine alınan vergidir. 

Okey İlan ve Reklam Vergisi, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamdan alınan vergidir.   

Okey Eğlence vergisi, yerli ve yabancı film gösterimlerine, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunlarına, spor müsabakalarına, at yarışlarına ve konserlere, sirklere, lunaparklara, çalgılı bahçelere ve benzeri yerlere biletli girişlerden, müşterek bahis oyunlarından ve biletle girilmeyen eğlence mekânı işletmelerinden alınan vergidir.  

Okey Haberleşme Vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerinden alınan vergidir.  

Okey Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve hava gazı tüketiminden alınan vergidir. 

 Yangın Sigortası Vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primlerden alınan vergidir.  

Okey Çevre Temizlik Vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınan vergidir.  

Okey Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışabilmeleri için işyerlerine verilen ruhsat için harçtır.  

Okey Kaynak Suları Harcı, özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularına özel işaret konulmasından alınan harçtır.  

Okey Tellallık Harcı, hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi (yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse) veya tellalı bulundurulan sair yerlerde her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışından alınan harçtır.  

Okey Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı, kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesinden alınan harçtır.  

Okey Bina İnşaat Harcı, her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatı için alınan harçtır.  

Okey Kayıt ve Suret Harcı, her türlü kayıt suretlerinden, gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretlerinden alınan harçtır. 

Okey Parselasyon Harcı, ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri için alınan harçtır. 

Okey İfraz ve Tevhit Harcı, verilecek ifraz ve tevhit kararları için alınan harçtır.  Plan ve Proje Tasdik Harcı, proje tasdik işlemleri için alınan harçtır.  

Okey Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi , toprak hafriyatı için alınan harçtır.  Yapı Kullanma İzni Harcı, yapı kullanma izni verilmesi için alınan harçtır.  

Okey İş yeri Açma İzni Harcı, bir iş yerinin açılması için alınan harçtır.  Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili alınan harçtır.  

Okey Sağlık Belgesi Harcı, yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek belgeler içim alınan harçtır. 

Okey Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, yolların inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulması, kanalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması haracamaları için Yol, Kanalisasyon ve Su Harcamalarına Katılım Payı alınmaktadır
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final hukuku ders vergi notları özel 2


Hızlı Menü: