facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,003 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 670 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 636 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 712 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 508 Son Yorum: Gamze

Medeni Hukuk 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Medeni Hukuk 2 Vize Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal anlamda eşya değildir? 
A) Arazi 
B) Otomobil 
C) Kişinin organları 
D) Kıymetli evrak 
E) Hayvan 

Aşağıdakilerden hangisinde bir verme edimi söz konusudur? 
A) Satılan halıyı teslim etme 
B) Konferans verme 
C) Vekil sıfatıyla davayı takip etme 
D) Sipariş verilen gelinliği dikme 
E) Bir köprü projesi çizme 

Taşınırlar üzerinde de kurulabilen irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Üst hakkı 
B) Kaynak hakkı 
C) Oturma hakkı 
D) İntifa hakkı 
E) Rehin hakkı 

Borç ilişkisinden doğan hak ve borçların yalnız taraflar arasında ileri sürülebilmesi ve ihlâl edilebilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
A) Dürüstlük ilkesi 
B) Mutlaklık ilkesi 
C) Sözleşmeye bağlılık ilkesi 
D) Tasarruf ilkesi 
E) Nisbilik ilkesi 

İyiniyetli zilyedin iade yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Eşyayı elinden çıkartmışsa ikame değeri vermelidir. 
B) Kendisinden kullanma tazminatı istenemez. 
C) Kendisinden zararların tazmini istenemez. 
D) Denkleştirme isteyebilir. 
E) Zorunlu ve yararlı masrafların ödenmesini isteyebilir. 

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin içerdiği yan haklar arasında bulunmaktadır? 
A) Alacak hakları 
B) Kefalet 
C) Yenilik doğuran haklar 
D) Cezai şart 
E) Rehin 

Borç ödenmediğinde borçlunun mallarının mülkiyetinin alacaklıya geçmemesi; alacaklının, borcu karşılamaya yeterli malların haczedilip cebri satış sonucunda elde edilenden tatmin edilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
A) Belli miktarla sınırlı sorumluluk 
B) Konu itibariyle sınırlı sorumluluk 
C) Şahıs ile sorumluluk 
D) Değer itibariyle sorumluluk ilkesi 
E) Kişisel sorumluluk ilkesi 

Aşağıdakilerden hangisi ayni hakların niteliklerinden biri değildir? 
A) Herkese karşı ileri sürülebilme 
B) Kişisel hak olma 
C) Malvarlıksal hak olma 
D) Tekelci hak olma 
E) Doğrudan egemenlik yetkisi verme 

Her iki tarafın da anlaşarak irade ve açıklamaları arasında bilinçli olarak yarattıkları uygunsuzluk hali aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yanılma (Hata) 
B) Muvazaa (Danışıklık) 
C) Latife beyanı 
D) Zihni Kayıt 
E) Aşırı yararlanma (Gabin)
Ara
Cevapla
#2
Yasal önalım hakkının niteliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Ayni hak 
B) Kişisel hak 
C) Yenilik doğuran hak 
D) Mutlak hak 
E) Kişiye sıkı sıkıya bağlı hak 

Aşağıdakilerden hangisi ortakları arasında elbirliği mülkiyetinin söz konusu olduğu ortaklık türlerinden biridir? 
A) Komandit ortaklık 
B) Kolektif ortaklık 
C) Limited ortaklık 
D) Adi ortaklık 
E) Anonim ortalık 

Bir hukuksal işlemin şekle aykırı yapılmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eksiklik 
B) Kesin hükümsüzlük (Butlan) 
C) Kısmi hükümsüzlük 
D) İptal edilebilirlik 
E) Feshedilebilirlik 

Ayni hakların yalnız yasayla düzenlenmiş sayıda ve yasada öngörülen içerikte olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
A) Sebebe bağlılık ilkesi 
B) Kamu güveninin korunması ilkesi 
C) Mutlaklık ilkesi 
D) Belirlilik ilkesi 
E) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi 

Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkının özelliklerinden değildir? 
A) Bir yararlanma hakkıdır. 
B) Malvarlıksal bir haktır. 
C) Kişisel haklardandır. 
D) Borç ilişkisinden doğan birincil haktır. 
E) Mutlak haklardandır. 

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal anlamda eşya kavramının öğelerinden biri değildir? 
A) Bir yerden başka yere taşınabilme 
B) Alışverişe elverişli olma 
C) Kişi dışı olma 
D) Maddi varlığı bulunma 
E) Üzerinde egemenlik kurulabilme 

Aşağıdakilerden hangisi tip serbestisinin sınırlarından biri değildir? 
A) Emredici hukuk kurallarına aykırılık 
B) Kamu düzenine aykırılık 
C) Kişilik haklarına aykırılık 
D) Ahlaka aykırılık 
E) Örf-adete aykırılık 

Önsözleşmenin şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Kural olarak, kurulması hedeflenen sözleşmenin şekline tabidir. 
B) Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir. 
C) Yazılı şekle tabidir. 
D) Resmi şekle tabidir. 
E) Nitelikli yazılı şekle tabidir. 

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetinin aslen kazanılmasına yol açan sebeplerden biri değildir? 
A) İşgal 
B) Karışma 
C) Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı 
D) Mahkeme kararı 
E) Olağan kazandırıcı zamanaşımı 

Haksız fiillerde istisnai haller dışında kusuru ispat yükü kime aittir? 
A) Zarar verene 
B) Hakime 
C) Zarar görene 
D) Tanıklara 
E) Üçüncü kişiye 

Aşağıdakilerden hangisi paylı mülkiyet konusu eşyayı ilgilendiren önemli yönetim işlerinden biri değildir? 
A) Kira sözleşmesinin akdi 
B) İşletme usulünün değiştirilmesi 
C) Tarım türünün değiştirilmesi 
D) Tarımsal işler 
E) Kira sözleşmesinin feshi 
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi karma irtifaklardan biri değildir? 
A) Oturma hakkı 
B) Üst hakkı 
C) Geçit hakkı 
D) Mecra hakkı 
E) Kaynak hakkı

Hukuki işlemin konusunun kişilik haklarına aykırı olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yokluk 
B) İptal edilebilirlik 
C) Kesin hükümsüzlük 
D) Eksiklik 
E) Kısmi hükümsüzlük 

Aşağıdakilerden hangisi hukuki anlamda eşyanın özelliklerinden biri değildir? 
A) Belirli olma 
B) Sayılabilir olma 
C) Kişi dışı olma 
D) Maddi varlığı olma 
E) Devredilebilme 

Taşınır davası iyi niyetli zilyetlere karşı aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde açılabilir? 
A) 1 yıl 
B) 2 yıl 
C) 5 yıl 
D) 10 yıl 
E) 20 yıl 

Aşağıdaki sınırlı ayni haklardan hangisi sahibine hak konusu şey üzerinde tasarruf etme yetkisi sağlar? 
A) Rehin hakkı 
B) Geçit hakkı 
C) Oturma hakkı 
D) Üst hakkı 
E) İntifa hakkı 

Hukuksal işlemde mutlak muvazaa bulunmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yokluk 
B) Kesin hükümsüzlük 
C) Kısmi hükümsüzlük 
D) Eksiklik 
E) İptal edilebilirlik 

Aşağıdakilerden hangisi saikte yanılmaya dayanılarak sözleşmenin iptal edilebilmesinin koşullarından biri değildir? 
A) Sözleşmeyi yapmaya yönelten temel etken niteliğindeki bir konuda yanılma söz konusu olmalıdır. 
B) Yanılma, yanılgıya düşen açısından sözleşmenin olmazsa olmaz koşulu olmalıdır. 
C) Alışveriş yaşamına egemen olan doğruluk ve dürüstlük kurallarına göre yanılgıya düşülen husus, esaslı yanılma sayılmalıdır. 
D) Yanılma konusu saikin, sözleşmenin yapılmasında temel etken olduğu sözleşmenin karşı tarafınca da bilinmelidir. 
E) Yanılan, sözleşmenin karşı tarafınca esaslı bir konuda yanıltılmış olmalıdır. 

Birden çok kişinin aralarında bir bağlantı olmadan zarara sebep olduğu ve her birinin fiilinin zararı doğurmaya elverişli bulunduğu hallerde aşağıdaki illiyet bağlarından hangisi söz konusudur? 
A) Önüne geçilen illiyet 
B) Seçimlik illiyet 
C) Uygun illiyet 
D) Ortak illiyet 
E) Yarışan illiyet 

Aşağıdakilerden hangisi sözlü şekilde de yapılabilen hukuksal işlemlerden biridir? 
A) Bağışlama taahhüdü 
B) Taşınmaz satışı 
C) Kefalet 
D) Vasiyetname 
E) Taksitle satış 
Ara
Cevapla
#4
Malvarlığının konu edilebildiği ayni hak türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Oturma hakkı 
B) Üst hakkı 
C) Kaynak hakkı 
D) İntifa hakkı 
E) Geçit hakkı 

Ayni hakkı diğer malvarlıksal mutlak haklardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aracısız hâkimiyet sağlama 
B) Herkese karşı ileri sürülebilme 
C) Başkalarına devredilebilir olma 
D) Eşyayı konu alma 
E) Doğrudan hâkimiyet sağlama 

Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir? 
A) Kullanım ödüncü 
B) Alt Kira 
C) Taşınmaz satımı 
D) Bağışlama 
E) Eser 

Aşağıdakilerden hangisi geciktirici nitelikteki def'ilerden biridir? 
A) Zamanaşımı def'i 
B) Ayıp def'i 
C) Takas def'i 
D) Karşı def'i 
E) Peşin dava def'i 

Aşağıdakilerden hangisi sebepten bağımsız (soyut) hukuksal işlemlerden biridir? 
A) Taşınmaz kirası 
B) Kefalet 
C) Taşınır mülkiyetinin devri 
D) Bağışlama 
E) İbra 

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğüne getirilen yasal sınırlardan biri değildir? 
A) Sözleşmenin konusunun imkânsız olması 
B) Sözleşmenin tarafları arasında muvazaa bulunması 
C) Sözleşmenin konusunda hata edilmiş olması 
D) Sözleşmenin konusunun ahlaka aykırı olması 
E) Sözleşmenin konusunun kişilik haklarına aykırı bulunması 

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğüne getirilen iradi sınırlamalardan biri değildir? 
A) Alım hakkı 
B) Önalım hakkı 
C) Ön sözleşme 
D) Hapis hakkı 
E) Geri alım hakkı 

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin türlerinden biridir? 
A) Varant 
B) İrat senedi 
C) Makbuz senedi 
D) Konişmento 
E) Alacak senedi 

Aşağıdakilerden hangisi paylaşmaya engel hallerden biridir? 
A) Paydaşlardan birinin ölmesi 
B) Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmesi 
C) Paydaşlar arasında ergin olmayan küçüğün bulunması 
D) Malın eşit şekilde bölünmeye elverişsiz olması 
E) Paylı malın konusunu taşınmazların oluşturması 

Aşağıdakilerden hangisi arasında asıl eşya-eklenti ilişkisi yoktur? 
A) Dolap ile anahtarı 
B) At ile eyeri 
C) Araba ile tekerlekleri 
D) Pencere ile panjuru 
E) Gözlük ile kabı 

Aşağıdakilerden hangisi mutlak biçimde kişiye bağlı olarak kurulması gereken sınırlı ayni haklardan biridir? 
A) İntifa hakkı 
B) Üst hakkı 
C) Taşınmaz yükü 
D) Hapis hakkı 
E) Kaynak hakkı 
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi yasal rehin türlerinden biridir? 
A) Hapis hakkı 
B) İrat senedi 
C) Teslim şartlı rehin 
D) Ticari işletme rehni 
E) Hayvan rehni 

Aşağıdakilerden hangisi bütünleyici parça değildir? 
A) Yelkenli bir geminin yelkeni 
B) Atın eyeri 
C) Evin duvarları 
D) Arabanın direksiyonu 
E) Gözlüğün camı 

Aşağıdakilerden hangisi tasarruf yetkisini kısıtlayıcı şerhlerden biri değildir? 
A) Geçici tescilin şerhi 
B) Aile konutu şerhi 
C) İflas kararının şerhi 
D) Art mirasçı atanması şerhi 
E) Aile yurdu kurulmasına ilişkin kararın şerhi 

Paylı mülkiyette olağanüstü işlerin görülmesi bakımından aranan çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Oybirliği 
B) Oyçokluğu 
C) Pay ve paydaş çoğunluğu 
D) Üçte iki çoğunluk 
E) Beşte dört çoğunluk 

Adına yolsuz sicil kaydı bulunan kişinin taşınmazın mülkiyetini zamanaşımı yoluyla kazanabilmesi için geçmesi gereken asgari süre kaç yıldır? 
A) 5 
B) 10 
C) 20 
D) 30 
E) 50 

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli yazılı şekle tabi olan sözleşmelerden biridir? 
A) Kullanma ödüncü 
B) Bağışlama taahhüdü 
C) Taşınmaz satış vaadi 
D) Adi kira 
E) Kefalet 

İki fabrikadan nehre bırakılan zehirli kimyasallardan her birinin nehirdeki balıkları öldürmeye elverişli olması halinde söz konusu fiil ve zarar arasında aşağıdaki illiyet bağlarından hangisinden söz edilir? 
A) Seçimlik illiyet 
B) Yarışan illiyet 
C) Uygun illiyet 
D) Önüne geçilen illiyet 
E) Ortak illiyet 

Geçerlilik şekline uymayan bir işlemin, mevcut şekliyle benzeri amaçlı diğer bir işlemin tüm geçerlilik öğelerini taşıması ve taraflarca kabul edilebilir olması durumunda o haliyle geçerli sayılmasına ne ad verilir? 
A) Düzeltme (tadil) 
B) Yenileme 
C) Güncelleme 
D) Örnekseme (kıyas) 
E) Çevirme (tahvil) 

Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden biridir? 
A) Taşınmaz satımı 
B) Taşınır kirası 
C) Tek satıcılık 
D) Tüketim ödüncü 
E) Hizmet 

Aşağıdakilerden hangisinde sözleşme yapma zorunluluğu, yasadan kaynaklanır? 
A) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hak 
B) Ön sözleşmeden doğan hak 
C) Paylı mülkiyette paydaşlardan birine tanınan geri alım hakkı 
D) Taşınmazını devreden kişiye tanınan gerialım hakkı 
E) Paylı mülkiyette önalım hakkı
Ara
Cevapla
#6
Bir taşınmaz üzerindeki birden çok rehin arasındaki sıranın belirlenmesinde esas alınan kıstas aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kronojik sistem 
B) Serbesti sistemi 
C) Müstakil dereceler sistemi 
D) Sabit dereceler sistemi 
E) Paylı sistem 

Aşağıdakilerden hangisi nisbilik ilkesinin istisnasını oluşturur? 
A) Eksik borçlar 
B) Nafaka borçları 
C) Eşyaya bağlı borçlar 
D) Zamanaşımına uğramış borçlar 
E) Şarta bağlı borçlar 

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin içerdiği yan haklardan biridir? 
A) Alacak hakkı 
B) İntifa hakkı 
C) Rehin hakkı 
D) Yönetim hakkı 
E) Aydınlatma hakkı 

Aşağıdakilerden hangisi kişisel güvencelerden biri değildir? 
A) Kefalet 
B) Garanti 
C) Sigorta 
D) İpotek 
E) Birlikte borç yüklenme 

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin kaynaklarından biri değildir? 
A) Haksız fiil 
B) Sebepsiz zenginleşme 
C) Yargı kararları 
D) Vekâletsiz iş görme 
E) Sözleşme 

Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan irade açıklamalarından zaman itibariyle önce yapılana ne ad verilir? 
A) Kabul 
B) Edim 
C) Beyan 
D) İrade 
E) Öneri 

Yolsuz tescilin düzeltilmesi davasının tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Herhangi bir süreye tabi değildir. 
B) 1 yıl 
C) 2 yıl 
D) 5 yıl 
E) 20 yıl 

Aşağıdakilerden hangisi şeklen taşınır eşya sayılan varlık veya değerlerden biri değildir? 
A) Doğal güçler 
B) Elektrik enerjisi 
C) Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler 
D) Alacak hakları 
E) Kıymetli evrak 

Ayni hak sahibinin eşya üzerinde tek başına ve aracısız hâkimiyeti ayni haklara egemen olan ilkelerden hangisinin sonucudur? 
A) Belirlilik 
B) Açıklık 
C) Tipe bağlılık 
D) Mutlaklık 
E) Sebebe bağlılık 

Aşağıdakilerden hangisinde ayni hakkı karakterize eden özellikler bir arada sayılmıştır? 
A) Tekelci-nisbi hak 
B) Mutlak-malvarlıksal hak 
C) Mutlak-nisbi hak 
D) Nisbi-malvarlıksal hak 
E) Mutlak-kişisel hak 
Ara
Cevapla
#7
Ahmet tamircideki bisikletini 250 liraya Mehmet’e satmış, Mehmet’in bisikleti tamirci Tahsin’den teslim alabileceğini söylemiştir. Bisikleti Tahsin’den teslim alan Mehmet, bisikletin zilyetliğini nasıl kazanmıştır? 
4. Zilyetliği kazanan Mehmet’in zilyetlik sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Fer’i zilyet, haklı zilyet, malik sıfatıyla zilyet 
b. Malik sıfatıyla zilyet, haklı zilyet, tek başına zilyet 
c. Asli zilyet, birlikte zilyet, haksız zilyet 
d. Malik sıfatıyla zilyet, fer’i zilyet, haklı zilyet 
e. Tek başına zilyet, başka sıfatla zilyet, haklı zilyet 
 
Pelin, rehin olarak elinde bulundurduğu bilgisayarı satın alınca bilgisayarın zilyetliğini ne şekilde kazanmış olur? 
a. Kısa elden teslimle 
b. Hükmen teslimle 
c. Zilyetliğin havalesiyle 
d. Teslimle 
e. Araçların teslimiyle 

Taşınmaz eşyada belirliliği sağlamanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Şerh 
b. Kadastro 
c. Beyan 
d. Tescil 
e. Zilyetlik 

Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin geri verilmesi davasının koşullarından biri değildir? 
a. Dava taşınırları konu alır. 
b. Fiili durumun korunmasını amaçlar. 
c. Dava gasp edene ve cüzi haleflere karşı açılabilir. 
d. Davalının kusurlu olması şart değildir. 
e. Dava ancak kanunda belirtilen hak düşümü süreleri içerisinde açılabilir.
 
Zilyetliğin kuvvet kullanılarak korunmasına ilişin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Zilyetliğin bu yolla korunması taşınır ve taşınmazlar için söz konusu olur. 
b. Kuvvet kullanma yoluna ancak zilyetliğe yönelik gasp ve saldırı varsa başvurulur. 
c. Kullanılan kuvvet saldırı ile orantılı olmalıdır. 
d. Kuvvet kullanma yetkisi yalnızca eşyanın zilyedine tanınmıştır. 
e. Kuvvet kullanma imkânından saldırı tamamlandıktan sonra yararlanılır. 

Ayni hakların tapuya kaydedilmesine ne ad verilir? 
a. Tescil 
b. Kayıt 
c. Beyan 
d. Şerh 
e. Bildirim 

Aşağıdakilerden hangisi ayni haklara hâkim olan ilkelerden biri değildir? 
a. Belirlilik 
b. Sınırlı sayı ve tipe bağlılık 
c. Sebebe bağlılık 
d. Kamuya açıklık 
e. Eşitlik 

Bileşik eşyayı oluşturan bileşenlere ne ad verilir? 
a. Bütünleyici parça 
b. Eklenti 
c. Teferruat 
d. Asıl eşya 
e. Buluntu 

Ahmet tamircideki bisikletini 250 liraya Mehmet’e satmış, Mehmet’in bisikleti tamirci Tahsin’den teslim alabileceğini söylemiştir. Bisikleti Tahsin’den teslim alan Mehmet, bisikletin zilyetliğini nasıl kazanmıştır? 
a. Hükmen teslimle 
b. Kısa elden teslimle 
c. Temsilci aracılığıyla 
d. Zilyetliğin havalesiyle 
e. Teslimle 
 
Geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan tescile ne ad verilir? 
a. Haksız tescil 
b. Yolsuz tescil 
c. Geçersiz tescil 
d. Kurucu tescil 
e. Açıklayıcı tescil
Ara
Cevapla
#8
Üst hakkının bağımsız ve sürekli bir hak niteliği kazanıp tapuda ayrı sayfaya kaydedilebilmesi için en az kaç yıllığına kurulmuş olması gereklidir? 
a. 10 yıl 
b. 20 yıl 
c. 30 yıl 
d. 50 yıl 
e. 100 yıl 

Aşağıdakilerden hangisi irat senedi ile teminat altına alınabilecek şeylerden biridir? 
a. Motorlu taşıt araçları 
b. Gemiler 
c. Yabancı para borçları 
d. Kıymetli evrak 
e. Tarımsal taşınmazlar 

Aşağıdakilerden hangisinde taşınır rehni türleri bir arada sayılmıştır? 
I. Hapis hakkı 
II. İpotek 
III. İpotekli Borç Senedi 
IV. İrat Senedi 
a. Yalnız I 
b. Yalnız II 
c. I ve II 
d. II ve III 
e. I ve IV 

Aşağıdakilerden hangisi alacak ve haklar üzerinde de kurulabilen sınırlı ayni haklardandır? 
a. Taşınmaz yükü 
b. İpotek 
c. İntifa hakkı 
d. Oturma hakkı 
e. Üst hakkı 

Paylı mülkiyetin devamı anlaşması en çok kaç yıllığına yapılabilir? 
a. 5 yıl 
b. 10 yıl 
c. 15 yıl 
d. 20 yıl 
e. 30 yıl 

Aşağıdakilerden hangisi eşyaya bağlı olarak kurulabilen irtifaklardan biri değildir? 
a. Oturma hakkı 
b. Üst hakkı 
c. Kaynak hakkı 
d. Geçit irtifakı 
e. Diğer irtifaklar 

İçeriğinde kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tümünü toplayan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Mülkiyet hakkı 
b. İntifa hakkı 
c. Oturma hakkı 
d. İrtifak hakkı 
e. Üst hakkı 

Aşağıdakilerden hangisi yasa gereği bütünleyici parça sayılan şeylerden biri değildir? 
a. Doğal ürünler 
b. Ağaçlar 
c. Yapılar 
d. Hukuksal ürünler 
e. Kaynaklar 

Aşağıdakilerden hangisi taşınır mülkiyetinin aslen kazanılması yollarından biri değildir? 
a. Sahiplenme 
b. İşleme 
c. Karışma 
d. İşgal 
e. Birleşme 

Kazandırıcı zamanaşımı yoluyla bir taşınırın mülkiyetinin kazanılabilmesi için geçmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisidir? 
a. 1 yıl 
b. 5 yıl 
c. 10 yıl 
d. 20 yıl 
e. 30 yıl
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize medeni 2 hukuk


Hızlı Menü: