facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 201 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 107 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 118 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 115 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 137 Son Yorum: Gamze

Medeni Hukuk 2 Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni Medeni Hukuk 2 Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Eşya hukuku, eşyalar dünyasında kişilerin ilişkilerinin bir kesitini düzenleyen kurallar bütünüdür. Eşya Hukukunun temel kavramları, eşya ve kişilerin bu eşya üzerindeki mutlak haklarını ifade eden ayni haklardır. 

Okey Hukuki anlamda eşya, üzerinde egemenlik kurulabilir, tedavüle (alışverişe) elverişli, kişisel olmayan, sınırları belirli maddî (cismanî) bir varlığı olan nesnelere denilmektedir. 

Okey Bu bakımdan günlük dilde kullanılan eşya sözcüğü ile hukuki anlamda eşya sözcüğünün kapsamı birbirinden farklıdır.  

Okey Aynî hak bir eşya üzerinde kurulan, sahibine o eşya üzerinde doğrudan egemenlik ve üçüncü kişilere (herkese) karşı ileri sürme yetkileri veren ve hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içerisinde kullanılabilen tekelci, mutlak ve malvarlıksal bir haktır. 

Okey Ayni hak, sahibine bir takım yetkiler sağlar ve yükümlülükler yükler. Ayni hak sahibine kullanma, yararlanma, tasarruf etme ve koruma yetkisi sağlar. Katlanma, kaçınma, verme, yapma borcu yükler. Ayni hakları  şekillendiren bir takım ilkeler vardır. 

Okey Bunlar: mutlaklık, sınırlı sayı ve tipe bağlılık, açıklık, kamu güveninin korunması, belirlilik, aynî hakların hak düşümü süresine ve hak kaybettirici zamanaşımına bağlı olmaması ilkesidir. Zilyetlik, sözlük anlamı ile bir  şeyi elinde bulundurmak, tutmak demektir. 

Okey Hukuksal anlamda zilyetlik ise, öğretide benimsenen  şu tanımla bir parça olsun anlaşılır kılınabilir: “Bir taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde fiilî egemenliği elde etme ve elden kaçırmama yönündeki iradeye dayanarak sürdürülen kişi ile eşya arasındaki ilişkidir.” Zilyetliğin iki öğesi vardır. Bunlar: Fiilî egemenlik (corpus) ve zilyetlik iradesidir. 

Okey Zilyetlik çeşitli kıstaslar dikkate alınarak türlere ayrılır. Zilyetlik aslen ve devren kazanma yoluyla kazanılabilir. 

Okey Zilyetlik konusunun ya da konusu üzerindeki fiili egemenliği kullanma olanağının sürekli olarak ortadan kalkması, zilyetliğin kaybı sonucunu doğurur. Zilyet, temelde bir hak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın zilyetlik denilen fiili durumu koruma imkânına sahiptir. 

Okey Zilyet, kuvvet kullanarak veya dava açmak suretiyle zilyetliği koruyabilir. Taşınmazlar üzerindeki zilyetlik idari yoldan da korunabilir.  

Okey Taşınmazların fiziksel (jeolojik) ve hukuksal durumlarını göstermek amacıyla Devlet tarafından ve onun sorumluluğu altında tutulan kütük, defter ve belge gibi öğelerden oluşan tümlüğe tapu sicili denir. Devlet eliyle tutulan tapu sicili ana ve yardımcı siciller olmak üzere iki çeşit öğeden oluşur. 

Okey Tapu sicili sistemimiz bir takım ilkelerle  şekillendirilmiştir. Bunlar: Aynî kayıt ilkesi, tescil ilkesi, tescilin sebebe bağlılığı ilkesi, açıklık ilkesi, kamu güveninin korunması ilkesi, tescil tarihi itibariyle öncelik ilkesi, devletin sorumluluğu ilkesidir. 

Okey Tapu siciline farklı amaçlara hizmet eden birbirinden farklı kayıtlar yapılır. Bunlar: Kayıt, tescil, şerh, beyan adını alır.
Ara
Cevapla
#2
Okey Mülkiyet hakkı sahibine en geniş yetkiler veren ayni haktır. Malik mülkiyet hakkına konu eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptir. 

Okey Ayni haklar mülkiyet hakkından ibaret değildir. Aynî haklar içerdiği yetkilere, konusuna, hak sahibinin sayısı veya belirleniş tarzına göre sınıflandırılabilmektedir. 

Okey Bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkı eşyanın özünü, onun bütünleyici parça ve eklentilerini de kapsar. Aynî hakkın kazanılması hak konusu eşyanın taşınmaz veya taşınır olmasına göre farklı şekilde hüküm altına alınmıştır. 

Okey Taşınmazların mülkiyeti kural olarak tescille kazanılır. Tescille taşınmaz mülkiyetinin kazanılabilmesi için geçerli bir kazanma sebebi ve tescil talebine ihtiyaç vardır. Kanunda istisnaen taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanılması yolları da düzenlenmiştir. 

Okey Taşınır mülkiyetinin geçerli bir şeklide kazanılması zilyediliğin devri ile olur. Ancak zilyedliğin devrinin geçerli bir kazanma sebebine dayanması ve tarafların iradelerinin zilyedliğin devri konusunda uyuşmuş olması gerekir. 

Okey Sınırlı aynî haklar, tam aynî hak olarak mülkiyet hakkının içerdiği bu doğrudan egemenlik yetkilerinden bir ikisinin özgülenmesiyle kurularak (tesisen) oluşturulan aynî haklardır. 

Okey Sınırlı aynî haklar, sahibine kazandırdığı yetkilere göre irtifak hakkı, taşınmaz yükü ve rehin olmak üzere üçe ayrılmaktadır. İrtifak hakları, hak sahibine tanınan yetkinin türüne göre olumlu irtifak olumsuz irtifak şeklinde; hak sahibinin belirleniş tarzına göre ise eşyaya bağlı ve kişiye bağlı irtifaklar şeklinde gruplandırılır. 

Okey İrtifak hakkının oturma hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, geçit hakkı, mecra hakkı gibi özel düzenlemelere de konu edilmiş türleri bulunmaktadır.

Okey Rehin hakkı, hakkın konusunun taşınır veya taşınmaz olması bakımından taşınır rehni ve taşınmaz rehni olmak üzere ikiye ayrılır. Taşınmaz ve taşınırlar üzerinde farklı rehin türlerinden söz etmek mümkündür
Ara
Cevapla
#3
Okey Günlük yaşam ilişkilerinden kişiler arasında borç ilişkisi kuranlar borçlar hukukunun konusunu oluşturur. 

Okey Kişiler arasındaki borç ilişkisinin kaynağını sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görme oluşturur. 

Okey Borçlar hukuku, özel hukukun temel alanı olan medenî hukukun malvarlığı ile ilgili olan dallarından biridir. 

Okey Borçlar Kanunu her ne kadar Medeni Kanundan ayrı bir kitapta düzenlemiş olsa da Medeni Kanunun tamamlayıcısı ve bir parçasıdır. Borçlar hukukunun yazılı ve yazılı olmayan çeşitli kaynakları vardır. 

Okey Yazılı kaynakları Anayasa, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler (KHK), tüzükler ve yönetmelikler, yazılı olmayan kaynaklar ise, örf ve âdet hukuku kuralları ile bilimsel görüşler ve yargı kararlarıdır. 

Okey Borçlar hukukuna egemen olan ilkeleri dört başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar: İrade özerkliği, nisbîlik, sorumluluğun kusur ilkesine dayanması, borçlunun yerleşim yerinde ifa ilkesidir. 

Okey İrade özerkliği ilkesi, kişinin başka kişilerin etkisi olmaksızın bağımsız olarak kararlar alabilmesi ve dilediği borç ilişkisini kurabilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Okey İrade özerkliği ilkesi borçlar hukuku alanında sözleşme özgürlüğü ilkesinin ve haksız fiillerden sorumluluğun temel dayanağını oluşturmaktadır. Nisbilik ilkesi, borç ilişkisinin sadece tarafları arasında bağlılık yaratacağını ifade eder. 

Okey Borçlar hukuku alanında nisbilik ilkesi kural olmakla birlikte, üçüncü kişiye etkili sözleşme ve eşyaya bağlı borçlar söz konusu ilkenin istisnalarını oluşturmaktadır. Sorumluluğun kusura dayanması ilkesi gereğince bir kişi, başkasının uğradığı zarardan ancak kusuru varsa sorumlu tutulabilir. 

Okey Sözleşme dışı sorumluluk alanında kusur ilkesi genel prensibi oluşturmakla birlikte kusursuz sorumluluk halleri söz konusu ilkenin istisnalarını oluşturmaktadır. 

Okey Borçlunun yerleşim yerinde ifa ilkesi borcun, doğduğu sırada borçlunun yerleşim yerinde ifa edilmesini konu alır. Söz konusu ilkenin de para borçları ve parça borçları bakımından istisnaları mevcuttur. 

Okey Borç, bir kimsenin (borçlunun) diğerine (alacaklıya) karşı yerine getirmeyi yüklendiği belirli biçimde bir davranışa denir. 

Okey Borç ilişkisi ise, iki taraf arasında kurulan ve taraflardan birine (borçluya) belirli bir biçimde davranışta bulunma (verme, yapma veya yapmama) borcunu yüklerken diğerine (alacaklıya) ise bu borcun yerine getirilmesini isteme (talep) hakkı veren bir bağdır. 

Okey Borç ve borç ilişkisi kavramları, doğum, kapsam, devredilme ve sona erme bakımından birbirinden ayrılır. 

Okey Borç ilişkisinin alacaklı, borçlu ve edim olmak üzere üç öğesi vardır. Edim borcun konusuna denir. Edim çeşitli açılardan gruplandırılabilir.

Okey Konusu bakımından yapma, verme ve yapmama ile olumlu ve olumsuz edimden, süre bakımından ise ani, sürekli ve dönemli edimden söz edilir. Borç ilişkisinden taraflar lehine birçok hak ve borç doğar. Borç ilişkisinden doğan asıl hak alacak hakkıdır. 

Okey Alacak hakkı dışında bir borç ilişkisi feri ve tali hakları da içerir. Borç ilişkisinden doğan yükümlülükler edim yükümleri ve davranış yükümleri şeklinde ikiye ayrılır. 

Okey Borçlu yüklendiği borcu rızası ile yerine getirmezse bu davranışından ötürü sorumlu tutulur. Sorumluluk bakımından borçlar hukuku alanında malvarlığı ile sınırsız sorumluluk ilkesi kuraldır.

Okey Ancak söz konusu ilkenin de istisnaları mevcuttur. Bu durumda da yine malvarlığı ile sorumluluk esas olmakla birlikte ancak sorumluluk konu ve miktar bakımından sınırlandırılmaktadır. Hukuksal işlem, belirli bir hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamasıdır. 

Okey Hukuksal işlemin kurucu öğeleri irade açıklaması ve hukuksal sonuçtur. Ancak bir hukuki işlemin varlığı başlı başına hukuksal sonucun doğmasına yeterli değildir. 

Okey Hukuksal işlemin kendisinden beklenen hukuksal sonucu doğurabilmesi geçerlilik öğelerinin bulunmasına bağlıdır. 

Okey Kimi işlemlerde kurucu ve geçerlilik öğeleri dışında ek öğeler yer alabilir. Bunlara tamamlayıcı ya da etkinlik öğeleri adı verilir.

Okey Kurulmuş ve geçerli olan bir hukuksal işlemin hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için bulunmamaları gereken öğelere etkinlik öğeleri denir. 

Okey Hukuksal işlemi meydana getiren öğelerdeki eksiklik, söz konusu eksikliğin türüne örneğin hukuksal işlemin hiç kurulmamış (yok) sayılması, kesin hükümsüzlükle malul olması veya hukuksal işlemin iptal sebebi bulunan tarafça iptal edilebilmesine yol açar. 

Okey Hukuksal işlemleri çeşitli kriterlerden hareketle farklı şekillerde gruplandırmak mümkündür.

Okey Sözleşme (akit) karşılıklı iki tarafı oluşturan kişi ya da kişilerin belirli bir hukuksal sonuca ulaşmak üzere birbirine uyan irade açıklamalarıyla oluşturdukları hukuksal işleme denir. Hukuksal işlemler gibi sözleşmeleri de farklı kriterlerden hareketle ayrıma tabi tutmak mümkündür. 

Okey Sözleşmenin kurucu öğeleri, iki tarafın irade açıklamasının varlığı, irade açıklamalarının karşılıklı olması ve irade açıklamalarının birbiriyle uyuşmasıdır. 

Okey Sözleşmenin kurulmasına yol açan iade beyanlarından zaman itibariyle önce yapılanına icap (öneri) denir. Önerenin yapmış olduğu öneriye kabulcünün verdiği olumlu cevaba kabul denir. 

Okey Sözleşme ancak, öneri ve kabul beyanı birbirine uygun olduğu zaman kurulmuş sayılır. Tarafların beyanları arasındaki uygunluk sözleşmenin objektif ve sübjektif yönden esaslı noktalarını içermelidir. 

Okey Taraf iradelerinin uyuşup uyuşmadığını belirleyebilmek, tarafların iradelerinin yorumunu gerektirir. Tarafların iradelerinin yorumlanması konusunda bizim hukukumuzda güven kuramından yararlanılır.
Ara
Cevapla
#4
Okey Borçlar hukuku bakımından sözleşmeler alanında irade özerliğinin görünüm şekillerinden birini oluşturan sözleşme özgürlüğü ilkesi geçerlidir.

Okey Sözleşme özgürlüğü ilkesi sayesinde taraflar, diledikleri içerikte sözleşmeyi, diledikleri kişi ile diledikleri şekilde, diledikleri tip ve içerikte kurabilecekleri gibi, yaptıkları bu sözleşmeyi sonradan değiştirip ortadan kaldırabilirler.

Okey Sözleşme özgürlüğü ilkesi taraflara çok yönlü bir serbesti tanımakla birlikte, bu serbesti kanuni sınırlar içerisinde geçerlidir.

Okey Sözleşmelerin kurulmasına yönelik irade çeşitli şekillerde dışa açıklanabilir. Bu bakımdan sözlü yazılı, resmi şekilden söz edilebilir.

Okey Sözleşmelerin şekli bakımından genel kural sözleşme serbestliğidir. Bununla birlikte geçerliliği kanun tarafından belirli bir şekle tabi tutulmuş sözleşmeler olabileceği gibi taraflar da aralarındaki sözleşmenin belirli bir şekilde yapılmasını kararlaştırabilirler.

Okey Gerek kanun tarafından gerek iradi olarak geçerliliği belirli bir şekle tabi tutulan sözleşmeler bu şekle uyulmadan yapılırsa kesin hükümsüz olur.

Okey Sözleşmede yer verilen kayıt ya da koşulların ne anlama geldiğinin belirlenmesine sözleşmenin yorumu denilmektedir. Sözleşmenin yorumunda tarafların gerçek ve ortak amaçları esas alınır.

Okey Sözleşmenin yorumlanması sözleşmenin tamamlanmasından farklıdır. Sözleşme boşluklarının bulunduğu durumlarda sözleşmenin tamamlanması yoluna gidilir.

Okey Sözleşme boşlukları tamamlayıcı yasa kurallarına başvurularak doldurulmaktadır. Sözleşmelerin istenilen hukuki sonucu doğurması için irade ile açıklaması arasında uygunsuzluk olmamalıdır.

Okey İrade ile açıklaması arasındaki uyumsuzluk, latife beyanı, zihin kayıt ve muvazaa hallerinde olduğu gibi taraflardan bir veya her ikisi tarafından bilerek ve isteyerek yaratılmış olabileceği gibi, yanılma, aldatma, korkutma olarak adlandırılan irade bozukluğu hallerinde olduğu gibi bilmeden ve istemeden de yaratılmış olabilir.

Okey Latife beyanı ve zihni kayıt kural olarak hiçbir hukuki sonuç doğurmazken, muvazaalı işlem kesin hükümsüzdür.

Okey İrade bozukluğu hallerinde ise iradesi sakatlanan taraf kanunda belirtilen hak düşürücü süre içerisinde sözleşmeyi iptal edebilir.  

Okey Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin kurulması sırasında bir tarafın darda kalmasından, düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanarak edimler arasında yaratılan açık oransızlık hali gabin (aşırı yararlanma) olarak adlandırılır.

Okey Aşırı yararlanma halinde de irade bozukluğu hallerinde olduğu gabine uğrayan taraf Borçlar Kanununda belirtilen hak düşürücü süre içerisinde sözleşmeyi iptal edebilir veya aşırı oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

Okey Bir hukuksal işlemin bir kişinin adına ve/veya hesabına hareket eden diğer bir kişi tarafından yapılmasına temsil denir.

Okey Temsil yetkisinin kaynağı bakımından yasal temsil, iradi temsil ayrımından söz edilebilir. Bir başka açıdan doğrudan temsil dolaylı temsil ayrımı yapmak da mümkündür.

Okey Temsilci işlemi temsil olunan ad ve hesabına yapıyorsa, bu hukuki işlemin sonuçları doğrudan temsil olunanı bağlar. Bu durumda doğrudan temsilden söz edilir. Temsilci hukuki işlemi kendi adına ve temsil olunan hesabına yapıyorsa dolaylı temsilden söz edilir.

Okey Dolaylı temsilde hukuksal işlemden doğan hak ve borçlar, önce temsilcinin hukuk alanında doğar, sonra temsil olunana geçer. Temsil konusunda yapılan başka bir ayrımda yetkili temsil yetkisiz temsil ayırımıdır.

Okey Yetkili temsil, bir temsil olunan tarafından temsil yetkisi ile donatılarak üçüncü kişilerle işlem yapılması halinde ortaya çıkmaktadır.

Okey Yetkisiz temsil, hiç ya da yeterli temsil yetkisi bulunmaksızın üçüncü kişi ile işlem yapılması halinde söz konusu olur.

Okey Yetkili temsilcinin yapmış olduğu işlemler temsil olunanı bağlar. Temsil olunan yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu hukuki işlemlerle kural olarak bağlı değildir. Ancak temsil olunan sonradan an yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu işleme onay verirse işlemle başlangıçtan itibaren bağlı olur.

Okey Haksız fiil, bir kişinin hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla diğer bir kişinin zarara uğramasına yol açmasıdır. Bunun sonucu olarak zarar verenin zararı tazminle yükümlü tutulmasına ise, hukukî sorumluluk denilmektedir.

Okey Kavramın tanımında beş öğe yer almaktadır: Davranış, hukuka aykırılık, zarar, davranışla zarar arasında nedensellik bağı ve kusur.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize medeni ders notları 2 hukuk


Hızlı Menü: