facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 886 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 806 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 558 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 481 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

Medeni Hukuk 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Medeni Hukuk 2 Final Yaprak Testleri

İçeriğinde kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tümünü toplayan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mülkiyet hakkı 
B) İntifa hakkı 
C) Oturma hakkı 
D) İrtifak hakkı 
E) Üst hakkı 

Aşağıdakilerden hangisi asıl borca bağlı olarak sona eren fer'i haklardan biri değildir? 
A) Faiz 
B) Ceza koşulu 
C) Kefalet 
D) Rehin 
E) Yenilik doğuran haklar 

Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden değildir? 
A) Vekâlet sözleşmesi 
B) Yayım sözleşmesi 
C) Vedia sözleşmesi 
D) Komisyon sözleşmesi 
E) Hizmet sözleşmesi 

İyi bir bilgisayar satın almak isteyen ancak bilgisayarlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan Ayşe, Ali'den kendisi için bir bilgisayar almasını istemiştir. Ali, kendi adına ancak Ayşe hesabına bir bilgisayar satın almıştır. Taraflar arasında ne tür bir temsil söz konusudur? 
A) Yasal temsil 
B) Dolaylı temsil 
C) Vasıtalı temsil 
D) Yetkisiz Temsil 
E) Doğrudan doğruya temsil 

Eser sözleşmesinde hasarın, iş sahibine geçtiği an aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İşe başlandığı an 
B) İşin tamamlandığı an 
C) Sözleşmenin sona erdiği an 
D) Sözleşme konusunun teslim edildiği an 
E) Sözleşmenin kurulduğu an 

Aşağıdakilerden hangisi vekâletin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir? 
A) İstifa 
B) Taraflardan birinin ölümü 
C) Taraflardan birinin fiil ehliyetini yitirmesi 
D) Sözleşmenin amacına ulaşması 
E) Azil 

Aşağıdakilerden hangisi bileşik eşyadır? 
A) At 
B) Araba 
C) Bardak 
D) Taş 
E) Dolap anahtarı 

Sözleşme gereği ifa edilmiş olan şey, sözleşme irade sakatlığı yüzünden iptal yoluyla geçersiz kılınınca geri verilmemiştir. Alınan şeyin geri verilmemiş olması, aşağıdaki kavramlardan hangisini akla getirir? 
A) Aşırı yararlanma 
B) Hırsızlık 
C) Haksız fiil 
D) Sebepsiz zenginleşme 
E) Vekâletsiz iş görme 

Hizmet sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İş görme borcu doğuran sözleşmelerdendir. 
B) Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler grubunda yer alır. 
C) Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir. 
D) Ücret, sözleşmenin zorunlu unsurlarından biridir. 
E) Süre, sözleşmenin zorunlu unsurlarından biridir. 

Aşağıdakilerden hangisine kefalet sözleşmesinde yer verilmemiş olması kefalet sözleşmesini geçersiz kılmaz? 
A) Kefaletin miktarı 
B) Borçlu 
C) Alacaklı 
D) Kefaletin sebebi (illeti) 
E) Asıl borç 
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi adi taşınır kiralarındaki fesih bildirim süresidir? 
A) 6 gün 
B) 10 gün 
C) 3 ay 
D) 6 ay 
E) 3 gün 

Eşya üzerinde mülkiyetten başka bir ayni ya da kişisel hakka dayanan zilyetliğe ne ad verilir? 
A) Asli zilyetlik 
B) Fer'i zilyetlik 
C) Elbirliğiyle zilyetlik 
D) Paylı zilyetlik 
E) Haksız zilyetlik 

Aşağıdakilerden hangisi eksik borç niteliği taşımaz? 
A) Hukuksal işlemden doğan borçlar 
B) Evlenme tellallığından doğan ücret borcu 
C) Kumar ve bahisten doğan borçlar 
D) Konkordatodan elde edilemeyen alacaklar 
E) Hukuka aykırı amaçla verilenlerin iadesi borcu 

Tapusuz taşınmazların satım sözleşmesine konu edilmesi halinde bu sözleşmenin tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tapu memuru önünde resmi şekle tabidir. 
B) Adi yazılı şekle tabidir. 
C) Şekil serbestisi geçerlidir. 
D) Nitelikli yazılı şekle tabidir. 
E) Noter önünde düzenleme şekline tabidir. 

Tarafların, satılanın, aralarından birine ya da üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe veya tespit edilen bir mala uygun olarak teslimi üzerine anlaştıkları satış türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Beğenme koşuluyla satış 
B) Ön ödemeli 
C) Taksitle satış 
D) Şarta bağlı satış 
E) Örnek üzerine satış 

Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinde vekilin borçlarından biri değildir? 
A) İşi şahsen ifa etme 
B) Müvekkilin talimatlarına uyma 
C) Hesap verme 
D) İş gerekli araç ve malzemeleri müvekkilden talep etme 
E) Sadakat ve özen borcu 

Aşağıdakilerden hangisi senede bağlı borçlarda ifanın ispatı için borçlu tarafından yapılması gereken davranışlardan biri değildir? 
A) Senedin borçluya geri verilmesinin istenmesi 
B) Senedin devredilmesi 
C) Senedin iptal edildiğini ve borcun sona ermiş olduğunu gösteren resmen düzenlenmiş ve usulünce onaylanmış bir belge verilmesinin istenmesi 
D) Senedin yok edilmesi 
E) Dönemlik edimlerin ifasında yapılan kısmi ödeme için makbuz alınmasının istenmesi 

Aşağıdakilerden hangisi bozucu yenilik doğuran haklardan biri değildir? 
A) Önalım 
B) İptal 
C) Dönme 
D) Fesih 
E) Takas 

Aşağıdakilerden hangisi irtifak hakları arasında yer almaz? 
A) İntifa hakkı 
B) Oturma hakkı 
C) İpotek hakkı 
D) Kaynak hakkı 
E) Üst hakkı 

Aşağıdakilerden hangisi özel temsil yetkisi gerektirmeyen hukuksal işlemlerdendir? 
A) Taşınırları kiraya vermek 
B) Dava açmak 
C) Kambiyo taahhüdünde bulunmak 
D) Taşınmazları devretmek 
E) Bağışlamada bulunmak 
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi asıl borca bağımlı (fer'i) bir borç yaratır? 
A) Garanti sözleşmesi 
B) Ölünceye kadar bakım sözleşmesi 
C) Ömür boyu gelir sözleşmesi 
D) Kullanım ödüncü sözleşmesi 
E) Kefalet sözleşmesi 

Bağışlama sözleşmesinde tarafların ehliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Her ikisi de tam fiil ehliyetine sahip olmalı 
B) Her ikisi de tüzel kişi olmalı 
C) Bağışlayan 15 yaşını doldurmuş olmalı - bağışlanan ayırt etme gücüne sahip olmalı 
D) Bağışlayan tam ehliyetli olmalı - bağışlanan ayırt etme gücüne sahip olmalı 
E) Bağışlayan 21 yaşını doldurmuş olmalı - bağışlanan 15 yaşını doldurmuş olmalı 

İlk edim yükümlülükleri ifa edilmediğinde alacaklının, borçludan bunun yerine isteyebileceği edim yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Asli edim yükümlülüğü 
B) Karakteristik edim yükümlülüğü 
C) Yan yüküm 
D) Tali edim yükümlülüğü 
E) Davranış yükümlülüğü 

Aşağıdakilerden hangisinde taşınırlar üzerinde de kurulabilen sınırlı ayni haklar bir arada sayılmıştır? 
A) İntifa hakkı-rehin hakkı 
B) Rehin hakkı-üst hakkı 
C) İntifa hakkı-üst hakkı 
D) Rehin hakkı-kaynak hakkı 
E) İntifa hakkı-oturma hakkı 

Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir? 
A) Zorunluluk hali 
B) Üçüncü kişinin ağır kusuru 
C) Haklı savunma 
D) Kendi hakkını korumak için kuvvet kullanma 
E) Zarar görenin rızası 

Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden biri değildir? 
A) Tek satıcılık sözleşmesi 
B) Sulh sözleşmesi 
C) İstisna sözleşmesi 
D) Hakem sözleşmesi 
E) Pansiyon sözleşmesi 

Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün koşullarından biri değildir? 
A) Borcun sürekli nitelikte bir borç olması 
B) Borcun muaccel olması 
C) İfanın mümkün olması 
D) İfa için ihtarda bulunulmuş olması 
E) Alacaklının temerrüde düşmemiş olması 

Aşağıdakilerden hangisi özen esasına dayanan kusursuz sorumluluk hallerinden biridir? 
A) Ayırt etme gücünden tamamen yoksun olanların sorumluluğu 
B) Motorlu araç işletenin sorumluluğu 
C) Çevreyi kirletenin sorumluluğu 
D) Yapı malikinin sorumluluğu 
E) İhmali davranışı ile başkasına zarar verenin sorumluluğu 

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren sebeplerden biridir? 
A) İbra sözleşmesi 
B) İkale sözleşmesi 
C) Yenileme anlaşması 
D) Kusursuz ifa imkansızlığı 
E) Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi  
Ara
Cevapla
#4
Taşınmaz satışında yapının ayıplı olması halinde ayıptan dolayı ileri sürülebilecek hakların tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1 yıl 
B) 2 yıl 
C) 5 yıl 
D) 10 yıl 
E) 30 yıl 

Aşağıdaki kullandırma borcu doğuran sözleşmelerin hangisinde ödünç konusu şeyin mülkiyeti ödünç alana geçer? 
A) Konut kirası sözleşmesi 
B) Adi kira sözleşmesi 
C) Kullanma ödüncü sözleşmesi 
D) Hasılat kirası sözleşmesi 
E) Tüketim ödüncü sözleşmesi 

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde uyarlama talebinde bulunulmasına bağlanan hukuksal sonuçlardan biridir? 
A) Sözleşmenin iptali 
B) Sözleşmeden dönme 
C) Sözleşmeden cayma 
D) Sözleşmenin hükümsüzlüğü 
E) Sözleşmenin imkânsız sayılması 

Aşağıdakilerden hangisi konut ve çatılı iş yeri kirası sözleşmelerinin ihtarsız ve süresiz sona ermesine yol açan sebeplerden biridir? 
A) Kiracının ölümü 
B) Kiracının kasti davranışlarla kiralanana ağır zarar vermiş olması 
C) Kiracının iflası 
D) Kira sözleşmesi devam ederken kiralananın mülkiyetinin 3.kişiye devri 
E) Kiracının yazılı tahliye taahhüdü vermiş olması 

Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir? 
A) Kefalet sözleşmesi 
B) Bağışlama sözleşmesi 
C) Tüketim ödüncü sözleşmesi 
D) Kullanma ödüncü sözleşmesi 
E) Vekâlet sözleşmesi 

Aşağıdakilerden hangisi özel temsil yetkisine ihtiyaç duyulan hallerden biri değildir? 
A) İflasın ertelenmesi 
B) Kambiyo taahhüdünde bulunma 
C) Hâkimin reddi 
D) Taşınmazı kiraya verme 
E) Dava açma 

Aynı borç için birden fazla kişinin kefil olduğu kefalet sözleşmesi türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Müteselsil kefalet 
B) Ortak kefalet 
C) Kefile kefalet 
D) Rücua kefalet 
E) Birlikte kefalet 

A, B’nin düzenlediği bir müzayededen iki adet  orijinal  tablo  satın  almıştır.  B tabloların  sergide  çok  ilgi  çektiği  bu nedenle  tabloların  tesliminin  beş  gün sonra  gerçekleştirilmesini  istemiş, A’da B’nin bu isteğini kabul etmiştir. 
A, tabloların zilyetliğini aşağıdaki yollardan hangisi ile kazanmıştır? 
A) Zilyetliğin havalesi 
B) Kısa elden teslim 
C) Hükmen teslim 
D) Araçların teslimi 
E) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 

A, B’nin düzenlediği bir müzayededen iki adet  orijinal  tablo  satın  almıştır.  B tabloların  sergide  çok  ilgi  çektiği  bu nedenle  tabloların  tesliminin  beş  gün sonra  gerçekleştirilmesini  istemiş, A’da B’nin bu isteğini kabul etmiştir. 
A'nın zilyetlik sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Malik sıfatıyla, feri zilyet 
B) Doğrudan, asli zilyet 
C) Malik sıfatıyla, dolaylı zilyet 
D) Malik sıfatıyla, doğrudan zilyet 
E) Feri, dolaylı zilyet 

Aşağıdakilerden hangisi rehin hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir? 
A) Nisbilik 
B) Açıklık 
C) Belirlilik 
D) Bağımlılık 
E) Teminat 

Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkını karakterize eden özelliklerden biri değildir? 
A) Mutlak haklardandır. 
B) Malvarlığı hakkıdır. 
C) Yararlanma hakkıdır. 
D) Nisbi haklardandır. 
E) Kişisel haklardandır. 
Ara
Cevapla
#5
Burak kendisine ait buzdolabını 300 TL'ye ev sahibi Emin'e satmış; taraflar dönem sonu sınavları bitip Burak evini boşaltana kadar Burak'ın buzdolabını kullanması konusunda anlaşmışlardır. 
Emin'in zilyetlik sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Başka sıfatla zilyetlik-doğrudan zilyetlik-tek başına zilyetlik 
B) Malik sıfatıyla zilyetlik-birlikte zilyetlik-dolaylı zilyetlik 
C) Malik sıfatıyla zilyetlik-dolaylı zilyetlik-tek başına zilyetlik 
D) Malik sıfatıyla zilyetlik-feri zilyetlik-tek başına zilyetlik 
E) Fer'i zilyetlik-dolaylı zilyetlik-birlikte zilyetlik 

Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanılabilmesi için kişinin taşınmaza malik sıfatıyla zilyet olarak geçirmesi gereken asgari süre kaç yıldır? 
A) 5 
B) 10 
C) 20 
D) 30 
E) 100 

Bir taşınır üzerinde birden çok rehin arasındaki sıranın belirlenmesinde esas alınan kriter aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Rehnin tutarı 
B) Rehin derecesinin kurulduğu tarih 
C) Rehnedilen borcun doğduğu tarih 
D) Rehnedilen borcun bölündüğü tarih 
E) Rehnin kuruluş tarihi 

Aşağıdakilerden hangisi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir? 
A) Kullanma ödüncü 
B) Bağışlama 
C) İstisna 
D) Kefalet 
E) Ücretsiz vekâlet 

Bağışlamayı geri alma açıklamasının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılır. 
B) Tarafların anlaşmasıyla üçüncü kişilere devredilebilir. 
C) Mirasçılara intikal etmez. 
D) Kişiye sıkı surette bağlıdır. 
E) Hüküm doğurması sözleşmenin karşı tarafına varmasına bağlıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi belirli vadeli ticari satımlarda borçlunun temerrüdü halinde geçerli olduğu kabul edilen kanuni karinelerden biridir? 
A) Belirli vade kesin vade sayılır. 
B) Alacaklının ifadan vazgeçip menfi zararını tazminini istediği kabul edilir. 
C) Alacaklının temerrüt faizi istediği kabul edilir. 
D) Belirli vade geciktirici koşul kabul edilir. 
E) Alacaklının munzam zararını tazminini istediği kabul edilir. 

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde sözleşme konusu şeyin ayıplı olması halinde iş sahibine tanınan imkânlardan biri değildir? 
A) Sözleşmeden dönme 
B) Sözleşmenin uyarlanmasını isteme 
C) Onarım isteme 
D) Tazminat talep etme 
E) Ücretin indirilmesini isteme 

Beş yıldan fazla sürmüş bir hizmet sözleşmesi işçi için, fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşmasından itibaren kaç hafta sonra sona erer? 
A) 6 
B) 4 
C) 3 
D) 2 
E) 1 

Kira sözleşmesinin hukuki niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Kullandırma borcu doğuran sözleşmelerdendir. 
B) Yazılı geçerlilik şekline tabidir. 
C) Kiralayan bakımından dönemli edimli bir sözleşmedir. 
D) Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. 
E) Kiracı bakımından sürekli edimli bir sözleşmedir. 

Aşağıdakilerden hangisi vekilin icabı derhal reddetmemesi nedeniyle vekâlet sözleşmesinin kurulmuş sayılacağı hallerden biridir? 
A) Özel vekâleti gerektiren bir işin söz konusu olması 
B) Vekilin mesleği gereği bu işleri görmesi 
C) Vekil ile müvekkil arasında önceden hizmet ilişkisi bulunması 
D) Vekâlet konusu işin taşınmazları ilgilendirmesi 
E) Vekâlet konusu işin bedelinin 2500 TL'den fazla olması 

Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin içeriğinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir? 
A) Kefalet sözleşmesinin yapıldığı yer 
B) Asıl borç 
C) Borçlu 
D) Kefaletin sebebi (illeti) 
E) Kefalet tarihi 

Vekâletsiz iş görme hükümlerinin uygulanabilmesi için vekâletsiz iş görenin fiil ehliyeti bakımından asgari hangi koşulu taşıyor olması gerekir? 
A) Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmamak 
B) Ayırt etme gücüne sahip ve 15 yaşını doldurmuş olmak 
C) Ayırt etme gücüne sahip olmak 
D) Tam fiil ehliyetine sahip olmak 
E) Kısıtlı olmamak ve 18 yaşını doldurmuş olmak
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi borç ve borç ilişkisi arasındaki farklardan biri değildir? 
A) Doğum anı 
B) Devredilebilme 
C) Sona erme 
D) Taraflar 
E) Kapsam 

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal sorumluluğun işlevlerinden biridir? 
A) Toplumsal düzeni sağlayıcı işlev 
B) Çatışmaları giderici işlev 
C) Özgürlükleri sınırlayıcı işlev 
D) Tazmin edici işlev 
E) Düzenleyici işlev 

Yanılma nedeniyle sözleşmeyi iptal eden tarafın gidermekle yükümlü olduğu zarar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Devreden zarar 
B) Kişisel zarar 
C) Manevi zarar 
D) Dolaylı zarar 
E) Olumsuz (menfi) zarar 

Ayırt etme gücünden yoksun bir kimsenin haksız fiil neticesinde vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulmasının hukuksal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kusur esası 
B) Özen esası 
C) Tehlike esası 
D) Güven esası 
E) Hakkaniyet esası 

Haksız fiilden doğan rücu alacağının tabi olduğu kısa zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 5 yıl 
B) 2 yıl 
C) 1 yıl 
D) 6 ay 
E) 1 ay    

A ile B, A'ya ait 10 ton buğdayın satışı konusunda anlaşmışlardır. Buğdayı teslim borcunun yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Borcun ifa zamanındaki borçlunun yerleşim yeri 
B) Borcun doğumu zamanındaki alacaklının yerleşim yeri 
C) Borcun konusunun bulunduğu yer 
D) Borcun doğumu zamanındaki borçlunun yerleşim yeri 
E) Borcun ifa zamanındaki alacaklının yerleşim yeri 

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerden biridir? 
A) Kira 
B) Eser 
C) Vekâlet 
D) Garanti 
E) Trampa 

Burak kendisine ait buzdolabını 300 TL'ye ev sahibi Emin'e satmış; taraflar dönem sonu sınavları bitip Burak evini boşaltana kadar Burak'ın buzdolabını kullanması konusunda anlaşmışlardır. 
Emin'in buzdolabının zilyetliğini kazanma yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kısa elden teslim 
B) Teslim 
C) Zilyetliğin havalesi 
D) Hükmen teslim 
E) Zilyetlik anlaşması 
Ara
Cevapla
#7
Sebepsiz zenginleşmeden doğan iade taleplerinin tabi olduğu kısa zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. 2 ay 
b. 6 ay 
c. 1 yıl 
d. 2 yıl 
e. 5 yıl 
 
Borçlunun yapmama borcunu rızasıyla yerine getirmemesi halinde, alacaklı borçludan neyi talep edebilecektir? 
a. Aynen ifayı 
b. Uğradığı zararın tazminini 
c. Sözleşmeden dönmeyi 
d. Sözleşmenin feshini 
e. Sözleşmenin iptalini 

Aşağıdakilerden hangisi götürülecek borçlardan biridir? 
a. Para borcu 
b. Cins borcu 
c. Parça borcu 
d. Sınırlı cins borcu 
e. Yapmama borcu 

Borcun borçlu tarafının yerine üçüncü bir kişinin geçmesine ne ad verilir? 
a. Borcun devri 
b. Borcun nakli 
c. Alacağın devri 
d. Sözleşmenin üstlenilmesi 
e. Sözleşmenin devri 

Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir? 
a. İptal 
b. İfa 
c. İbra 
d. Yenileme 
e. Takas 

Adam çalıştıranın çalıştırdığı adamın işlediği haksız fiillerden dolayı sorumluluğu hukuken nasıl nitelendirilir? 
a. Tehlike sorumluluğu 
b. Kusur sorumluluğu 
c. Hakkaniyet sorumluluğu 
d. Özen sorumluluğu 
e. Denetim sorumluluğu 

Haksız fiil sonucunda zarara uğrayanın zararının giderilmesi amacıyla açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Tazminat davası 
b. Haksız el atmanın önlenmesi davası 
c. İade davası 
d. İstihkak davası 
e. Tespit davası 

Aşağıdakilerden hangisi kişiye ilişkin zararın kapsamının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerden biri değildir? 
a. Kusurun ağırlığı 
b. Zarar görenin zarara rızası 
c. Zarar görenin birlikte kusuru 
d. Uzak illiyet 
e. Zarar verenin yaşı 

Aşağıdakilerden hangisi zenginleşmenin haksız sayılmadığı hallerden biridir? 
a. Haklı bir sebebin bulunmaması 
b. Haklı sebebin geçersizliği 
c. Borcun zamanaşımına uğramış olması 
d. Haklı sebebin sona ermesi 
e. Haklı sebebin gerçekleşmemiş olması 

Davanın yetkili bir mahkemede açılmaması nedeniyle reddedildiği ve bu arada alacağın zamanaşımına uğradığı durumlarda alacaklıya tanınan ek süre aşağıdakilerden hangisidir?  
a. 10 gün 
b. 15 gün 
c. 30 gün 
d. 60 gün 
e. 90 gün
Ara
Cevapla
#8
Satış sözleşmesinde tam zapt haline bağlanan hukuk sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  
a.  Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi 
b.  Sözleşmeden dönme  
c.  Sözleşmenin iptali 
d.  Sözleşme konusunun aynen iadesi 
e.  Sözleşme konusunun yenisi ile değiştirilmesi 

Bağışlayanın ölümünün bağışlama sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?  
a.  Bağışlama sözleşmesi kendiliğinden sona erer. 
b.  Bağışlayanın mirasçıları bağışlamadan dönebilir. 
c.  Bağışlama sözleşmesini etkilemez. 
d.  Bağışlama geri alınabilir. 
e.  Bağışlama sözleşmesi bir yıl süre ile askıda kalır. 

Ticari olmayan satış sözleşmelerinde satıcının temerrüdü halinde alıcının mehlin sonunda suskun kalması halinde karine olarak hangi seçimlik hakkını tercih ettiği kabul edilir?  
a.  Aynen ifa ve gecikme tazminatı 
b.  Sözleşmeden dönüp menfi zararının tazmini 
c.  İfadan vazgeçip müspet zararının tazmini 
d.  Aynen ifa ve munzam zararın tazmini 
e.  Sözleşmeden dönüp müspet zararının tazmini 

Bağışlama sözleşmesinin kurulmasını izleyen bir yıl içerisinde bağışlayanın kısıtlanmış olmasının bağışlama sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?  
a.  Bağışlama kendiliğinden geçersiz sayılır. 
b.  Bağışlayan bağışlamadan dönebilir. 
c.  Yargıç bağışlamanın iptaline karar verebilir. 
d.  Bağışlayan istihkak davası açarak bağışlanan şeyin iadesini isteyebilir. 
e.  Bağışlanan bağışlamadan dönebilir. 

Yüklemeli bağışlamada, bağışlananın yüklemeyi yerine getirmekten kaçınması halinde, bağışlayana tanınan hak aşağıdakilerden hangisidir? 
a.  Bağışlamayı iptal etme 
b.  Bağışlamayı feshetme  
c.  Bağışlamayı geri alma  
d.  Bağışlananı temerrüde düşürme 
e.  Bağışlanandan tazminat isteme

Aşağıdakilerden hangisi işgörme borcu doğuran sözleşmelerden biri değildir?  
a.  Vekâlet 
b.  Komisyonculuk 
c.  Hizmet 
d.  Pazarlamacılık 
e.  Ardiye 

Aşağıdakilerden hangisi aynî teminat sözleşmelerinden biridir? 
a.  Garanti  
b.  Rehin 
c.  Ceza Koşulu 
d.  Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt 
e.  Kefalet 

Aşağıdakilerden hangisi kendisine özgü sözleşmelerden biri değildir?  
a.  Tek satıcılık 
b.  Sulh 
c.  Satış için bırakma 
d.  Franchising 
e.  Simsarlık 

Taşınır satışında hasarın alıcıya geçiş ânı aşağıdakilerden hangisidir?  
a.  Sözleşmenin kurulduğu an 
b.  Sözleşmenin sona erdiği an 
c.  Zilyetliğin devredildiği an 
d.  Alıcının zilyetliğinin sona erdiği an 
e.  Satım konusunun tescil edildiği an  

Adi satışta, ayıptan sorumluluktan doğan hakların tâbi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
a.  1 yıl  
b.  2 yıl  
c.  5 yıl  
d.  10 yıl  
e.  20 yıl 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final medeni 2 hukuk


Hızlı Menü: