facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 588 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 578 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 421 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 483 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 429 Son Yorum: Gamze

Medeni Hukuk 2 Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Medeni Hukuk 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Türk Borçlar Kanunu ile haksız fiillerden sorumluluk alanında iki temel ilke esas alınır. Bunlar bir önceki 818 sayılı Borçlar Kanun’unda da düzenlenmiş olan kusur ilkesi ile ilk kez 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile genel bir sorumluluk ilkesi olarak düzenlenen tehlike ilkesidir.

Okey Bu genel sorumluluk ilkelerinin dışında kusura dayanmayan sorumluluk olguları da kişilerin sebep oldukları haksız fillerden sorumlu tutulmasına yol açmaktadır.

Okey Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kusura dayanmayan sorumluluk esaslarını, özen sorumlulukları ve hakkaniyet sorumluluğu sorumluluğu şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.

Okey Haksız fillerden sorumluluğun anlamı kişinin haksız fiil nedeniyle vermiş olduğu zararı tazmin etmesidir.

Okey Haksız fiil nedeniyle zarar gören maddi bir zarara uğramış olabileceği gibi manevi bir zarara da uğramış olabilir. Bu nedenle hâkim haksız fiil sonucunda maddi tazminat yanında manevi tazminat ödenmesine de hükmedebilir.

Okey Haksız fiilden dolayı zarar görene karşı birden çok kişinin sorumlu tutulması mümkündür. Bu durumda müteselsil sorumluluktan söz edilir.

Okey Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız fiilden doğan tazminat alacağı ve rücu alacağı zararın ve zarar verenin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl, haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde zamanaşımına uğrar.

Okey Haklı bir sebep olmaksızın bir kimsenin malvarlığının diğer bir kimsenin malvarlığı aleyhine artması halinde sebepsiz zenginleşmeden söz edilir. Sebepsiz zenginleşmenin dört unsuru vardır.

Okey Zenginleşme, yoksullaşma, zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması, zenginleşme ve yoksullaşma arasında illiyet bağının bulunması. Bu şartlar gerçekleşince sebepsiz zenginleşen, zenginleşme konusu şeyi iade etme borcu altına girer.

Okey Sebepsiz zenginleşenin iade borcu ile zenginleşme konusu şeye ilişkin yapmış olduğu masraflara ilişkin talebinin kapsamı onun iyi niyetli veya kötü niyetli olmasına göre değişir.

Okey Sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler Türk Borçlar Kanunu’na göre 2 ve 10 yıllık zamanaşımına tâbidir.

Okey Borçlu tarafından, edim fiilinin veya edim sonucunun veyahut da her ikisinin birden gerçekleştirilmesi suretiyle borcun sona erdirilmesine ifa denir. Ancak doğru ifa borcu sona erdirir.

Okey Doğru ifa, doğru edimi (doğru konuda), yerinde (doğru yerde), zamanında (doğru zamanda) ve alacaklıya (doğru kişiye), ifa ederek borcu kapatma, sona erdirmedir.

Okey Borcun ifa edilememesi deyimi birbirinden farklı halleri kapsar. Bu durumlardan bir kısmı, borçluya yüklenemeyen sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Okey Bunlar; Alacaklının temerrüdü ile alacaklının belirsizliği halleridir. Borcun, borçluya yüklenebilen sebeplerle ifa edilememesi halinde borca aykırılıktan söz edilir.

Okey Borca aykırılık halinde, alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkinin devamı asıldır. Borca aykırılığın ilk ve genel sonucu, aynen ifadır.

Okey Buna, varsa alacaklının zararının tazmini istemini eklemelidir. Bunun dışında her borca aykırılık haline ilişkin olarak Borçlar Kanunu’nun genel ve özel hükümler kısmında ayrıca çözümler öngörülmüştür.

Okey Borç ilişkisinde birtakım özel durumlarla karşılaşılabileceği gibi bir takım özel kayıtlara da yer verilebilir.

Okey Genel olarak alacak ve borç ilişkisinde alacaklı ve borçlu tarafta bir kişinin olabileceği düşünülürse de alacaklı ya da borçlu tarafın birden fazla kişiden oluştuğu durumlarda da karşılaşılabilir.

Okey Bu durumda birlikte alacaklılık ya da borçluluktan söz edilmektedir. Bölünemez borç, müteselsil borç ve alacaklılık halleri bu durumu örneklemektedir.

Okey Sözleşme kurulurken tarafların bağlanma niyetini göstermek için bağlanma parası (pey akçesi), sözleşmeden serbestçe cayabilme yetkisini göstermek için cayma parası (cayma akçesi, zamanı rücu, pişmanlık akçesi) verilmesi kararlaştırılabileceği gibi, borçlunun, alacaklıya karşı, borcunu hiç veya gereğince yerine getirmediği takdirde edimi ifa etmeyi önceden yüklendiği ceza koşuluna da yer verilebilir.

Okey Borç ilişkisi alacaklı ve borçlu arasında sonuç doğurmakla birlikte, Borçlar Kanunumuzda bir borç ilişkisinden doğan münferit bir alacak hakkının sonradan üçüncü bir kişiye devredilmesine (alacağın devri) ne ve borcun borçlu tarafının yerine üçüncü bir kişinin geçmesine (borcun üstlenilmesi) ne de imkan tanınmıştır.

Okey Yeni Türk Borçlar Kanunu ile eklenen diğer bir borç üstlenme yolu olarak borca katılma da vardır. Burada borca katılan, yanında yer aldığı borçluyla müteselsil borçlu haline gelmektedir (TBK 201).

Okey Ayrıca yine yeni TBK 202 vd.nda borcun üstlenilmesiyle yakınlığı bulunduğu için düzenlenen (1) Bir malvarlığının veya bir işletmenin devralınması (2) İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi ve (3) TBK’na yeni giren sözleşmeye katılma gibi hallerde de, borçlularla alacaklı arasında müteselsil borçluluk doğmaktadır.

Okey Son olarak “borç ilişkisinin, özellikle sözleşmenin devri” de konuya yakınlığı nedeniyle TBK’nda düzenlenen diğer bir kurumdur.

Okey Borcun sona ermesi deyimi, esas olarak dar anlamda borcun sona ermesini ifade eder. Ancak borcun sona ermesi denilince kimi durumlarda hem borç ilişkisinin ortadan kalkması, hem de borç ilişkisinden doğan münferit borçların sona ermesi anlaşılır.

Okey Sona erdirme (ikale) sözleşmesi, dönme, fesih gibi borç ilişkilerini sona erdirme olanaklarından; ifa, ibra, yenileme, takas, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, kusursuz ifa imkânsızlığı gibi borcu sona erdiren sebeplerden söz edilebilir.

Okey Zamanaşımı da borcu sona erdirmemekle birlikte, ileri sürüldüğünde borcun talep ve dava edilebilirliğini sürekli olarak engellediğinden borcu sona erdiren sebepler arasında sayılır.
Ara
Cevapla
#2
Okey Borçlar Hukukunun özel hükümleri kişiler arasındaki özel borç ilişkilerinin düzenlendiği kısımdır. Bu ilişkilerin hemen çoğu sözleşmedir. 

Okey Fakat, anılan yasaların bu kısımlarında, sözleşme olmamakla birlikte havale, vekâletsiz işgörme gibi konular da düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Okey Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşmeler, amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılır. 

Okey Bunlar: Devir amacı güden sözleşmeler, kullandırma amacı güden sözleşmeler, iş görme amacı güden sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, güvence borcu doğuran sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı (rizikolu) sözleşmeler ve ortaklık sözleşmelerdir. 

Okey Borçlar hukukuna özgü tip özgürlüğü sayesinde taraflar Borçlar Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşmeler dışında diledikleri tip ve içerikte sözleşmeler yapabilirler. Hukuksal dayanağını tip özgürlüğünde bulan bu sözleşmelere adsız sözleşmeler denir. 

Okey Adsız sözleşmeler kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler, karma ve bileşik sözleşmeler olmak üzere üç gruba ayrılır. 

Okey Satış sözleşmesi, satıcının satılan şeyin zilyetliğini ve mülkiyetini –ya da bir hakkı tam– devretmeyi borçlanması karşılığında alıcının bir miktar para (bedel) ödemeyi borçlandığı bir sözleşmedir. 

Okey Satış sözleşmesinin objektif esaslı öğeleri satılan, bedel (semen) ve taraflar arasında satılan ile bedelin değişimi hususunda anlaşmadır. 

Okey Satış sözleşmesinin farklı türleri mevcuttur. Bunlar, Taşınır satımı, taşınmaz satımı, örnek üzerine satış (numune üzerine satış), beğenme koşuluyla satış (tecrübe ve muayene şartıyla satış), mülkiyeti saklı tutma koşuluyla satış, kısmî ödemeli satışlar, artırma yoluyla satıştır. 

Okey İfa engelleri ve bunlara bağlanan sonuçlar satım sözleşmesine ilişkin hükümlerle, sözleşmenin niteliğine uygun olarak düzenlemiştir. 

Okey Örneğin, Borçlar Kanunu’nun genel hükümler kısmında düzenlenmiş olan kusursuz ifa imkansızlığı, satım sözleşmesinde hasar adı altında ayrıca düzenlemiş, ticari satımlarda satıcının temerrüdüne de borçlunun temerrüdünden farklı sonuçlar bağlanmıştır.  

Okey Tam iki tarafa borç yükleyen satım sözleşmesinde, tarafların hakları ve borçları karşılıklıdır. Satım sözleşmesinde satıcının asli borcu satılanın mülkiyetini devir borcudur. 

Okey Bunun yanı sıra satıcının, satılanı muhafaza, teslim ve taşıma masraflarını ödeme, ayıba karşı güvence, zapta karşı güvence gibi yan borçları da vardır. Satım sözleşmesinde alıcının asli borcu satım dedelini ödeme ve satılanı teslim almadır. 

Okey Bunun yanı sıra alıcının faiz ödeme, mesafe satışlarında satılanı muhafaza ve bozulacak malı sat(tır)ma, satıcının teslimden önce satılan için yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları, tesellüm ve senet yapma masraflarını ödeme, satılanın ifa yerinden başka yere taşınma masraflarını ödeme, satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma, satılanın ambalajını geri verme ve ifaya hazırlık hareketlerine katılma gibi yan yükümleri de vardır. 

Okey Mal değişimi (trampa) sözleşmesi, bir malın başka bir mal ile değişimini (mübadelesini) konu alır (TBK 282284). Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. 

Okey Türk Borçlar Kanunu ile mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmeler grubunda yer alan mal değişimi sözleşmesine niteliğine uygun düştüğü oranda satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilir. 

Okey Bağışlama, bir kimsenin karşılığında bir ivaz beklemeksizin malvarlığının tamamını veya bir kısmını diğer bir kimseye devretmesi veya devretmeyi taahhüt etmesidir. 

Okey Bağışlama, sağlar arası malvarlıksal bir varlık ya da değerin karşılıksız kazandırılmasıdır. Bağışlama sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. 

Okey Bağışlama sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşme ile borç altına giren tarafın yani bağışlayanın tam ehliyetli olması gerekir. Bağışlananın ise ayırtım gücüne sahip olması yeterlidir. 

Okey Bağışlama sözleşmesinin çeşitli türleri vardır. Bunlar, bağışlama vaadi, elden bağışlama, yüklemeye (mükellefiyete) bağlı bağışlama, koşula bağlı bağışlama, yerine getirilmesi (tenfizi) bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar, bağışlayana dönme koşullu (rücu şartıyla) bağışlamalardır. Bağışlayan kanunda sayılan sebeplerden birine dayanarak bağışlamayı geri alabilir
Ara
Cevapla
#3
Okey Kira sözleşmesi, kiralayanın kira konusunu kullanmaya veya kullanmayla birlikte yararlanmaya elverişli halde teslim ve kira süresince bu halde tutmayı borçlanması karşılığında kiracının bir miktar bedeli ödemeyi ve süre sona erince kira konusunu geri vermeyi borçlandığı bir sözleşmedir. 

Okey Kira sözleşmesi karşılıklı tam iki tarafa borç doğuran, yalnız kullanma veya kullanmayla birlikte yararlanma yetkisi veren, şekle bağlı olmayan, sürekli ve süreli nitelikte, ayrıca rızaî bir sözleşmedir.

Okey Kira sözleşmesinde kiralayanın aslî borcu, kiralananı kullanmaya veya kullanmayla birlikte yararlanmaya elverişli halde teslim ve kira süresi boyunca kullanmaya elverişli halde bulundurmadır.

Okey Kiralayanın yan borçları ise; vergi, sigorta ve benzeri yükümlülüklere katlanma ile ayıptan ve zapttan sorumluluktur. Kiracının aslî borcu, kira parasını ödeme ve sözleşme sona erdiğinde kiralananı geri vermedir. 

Okey Kiracının yan borçları ise kiralananı özenle kullanma, kiralanan taşınmaz ise taşınmazda oturan kişilere ve komşulara saygı gösterme, kiralananın olağan kullanımı için gereken temizlik ve bakım giderlerini ödeme, ayıpları (ve zaptı kiralayana bildirme, ayıpların giderilmesi için kiralananda yapılan çalışmalara ve bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu ölçüde kiralananın görülmesine (taşınmaz ise, gezilip görülmesine) katlanmadır. 

Okey Kira sözleşmesi, kira konusunun niteliği esas alınarak, adi kira, konut ve çatılı işyeri kirası ve ürün kirası olmak üzere üçe ayrılır. Kira sözleşmesi, kira süresinin dolması, taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunması ve taşınmaz kiralarına ilişkin üzel sebeplerin gerçekleşmesi ile sona erer. 

Okey Kullanım ödüncü (ariyet), ödünç verenin bir şeyin karşılıksız (ivazsız) olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmak ve ödünç alanın da o şeyi bizzat kullandıktan sonra geri vermekle yükümlü olduğu sözleşmedir. Kullanma ödüncü, karşılıksız (ivazsız) bir sözleşmedir. 

Okey Kullanma ödüncü sözleşmesine, taşınırlar, taşınmazlar ve haklar konu edilebilir. Kullanma ödüncü sözleşmesinde ödünç verenin aslî borcu, ödünç konusunu ödünç alana teslim etmektir. 

Okey Ödünç alanın aslî borcu ise, sözleşme sona erdiğinde ödünç aldığı şeyi geri vermedir. Ödünç sözleşmesi süreli ise sürenin sona ermesi ile ödünç alanın ölümü ile sona erer. 

Okey Kullanma ödüncü, belirli bir amacın gerçekleşmesi için verilmişse kanunda gösterilen sebeplerin gerçekleşmesi ile belirli bir amacın gerçekleşmesi için verilmemişse herhangi bir sebep gösterilmeden sona erdirilebilir. 

Okey Tüketim ödüncü (karz), ödünç veren bir miktar paranın veya tüketilebilir bir şeyin mülkiyetini ödünç alana devretmeyi borçlandığı ve ödünç alanın da aldığıyla aynı cinsten şeyi miktar veya değer itibariyle geri vermeyi borçlandığı sözleşmedir. 

Okey Tüketim ödüncü sözleşmesinin konusunu, para veya tüketilebilen eşyalar oluşturur. Tüketim ödüncü sözleşmesi, şekle tabi olmayan, karşılıksız, eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. 

Okey Tüketim ödüncü sözleşmesinde ödünç verenin aslî borcu, ödünç konusu şeyi ödünç alana teslim borcudur. Ödünç alanın aslî borcu, sözleşmenin sonunda ödünç konusunu geri vermedir. 

Okey Taraflarından işçinin belirli veya belirsiz bir süre için işverenin talimatına bağımlı olarak işgörmeyi ve iş sahibinin de buna karşılık işçiye bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeye hizmet sözleşmesi denilmektedir. 

Okey Hizmet sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir. Hizmet sözleşmesi bir süre belirtilerek yapılmak zorunda değildir. 

Okey Hizmet sözleşmesinde işçinin aslî borcu, sözleşme konusu işin görülmesi işverenin aslî borcu, ücret ödemedir. Hizmet sözleşmesi, sürenin dolması, fesih bildiriminde bulunulması, işçinin ölümü ile son bulur. 

Okey Eser sözleşmesi taraflarından birinin bir eser meydana getirmeyi ve bunun teslimini borçlanması karşılığında diğer tarafın bir bedel ödemeyi borçlandığı sözleşmedir. 

Okey Eseri meydana getirme borcu üstlenen tarafa yüklenici (müteahhit), bedel borcu üstlenen tarafa ise iş sahibi denilmektedir. 

Okey Eser sözleşmesinin eser, ücret ve anlaşma olmak üzere üç öğesi bulunmaktadır. Yüklenicinin aslî borcu, eseri meydana getirme ve teslim etmedir. 

Okey Yüklenicinin ayrıca, eseri meydana getirme borcuna yan borç olarak işi zaman planına uygun olarak başlatma ve yürütme, sadakat ve özen borcu, önemli konularda bilgi verme borcu, gerekli araç ve gereçleri sağlama ve malzemelerin sağlanması borcu da bulunmaktadır. Bunlardan başka, eserin teslimi ve bununla bağlantılı olan yan borçlar, özellikle ayıptan sorumluluktan söz edilmelidir. 

Okey İş sahibinin aslî borcu, ücret ödemedir. İş sahibinin sözleşmeyle kararlaştırılmışsa malzeme sağlama, taşınmazda meydana getirilecek eser için yer gösterme, yüklenici tarafından teslime hazır hale (meydana) getirilip teslime arz edilen eseri teslim alma, ayıpsız ise eseri kabul etme borçları da bulunmaktadır. 

Okey Eser sözleşmesi yaklaşık bedelin aşılmasıyla eserin imkansızlaşmasıyla sona erer. Yine eser sözleşmesi tam tazminat ödemek koşuluyla feshedilerek de sona erdirilebilir.
Ara
Cevapla
#4
Okey Vekâlet sözleşmesi, vekile müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına tâbi olmaksızın ve nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi rizikosu ona ait olmak üzere yükleyen bir sözleşmedir. 

Okey Vekâlet sözleşmesinde vekilin aslî borcu müvekkilin menfaatine uygun hareketle işi görmedir. Kural olarak vekâlet sözleşmesi ücretsizdir. Fakat ücret kararlaştırılabilir. 

Okey Âdet gereği ücret verilmesi gerekebilir. Bu gibi bir durum söz konusu olduğunda müvekkilin aslî borcu ücret ödemedir. 

Okey Vekâlet sözleşmesi, azil, istifa, taraflardan birinin ölümü, fiil ehliyetini yitirmesi ya da iflâsı nedeniyle sona erer. 

Okey Kefalet, kefilin, alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde bunun sorumluluğunu kişisel olarak üstlenmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesi, tek tarafa borç yükleten, fer’i, tali bir sözleşmedir. 

Okey Bir kefaletin geçerliliği geçerli bir asıl borcun bulunması, kefil olma ehliyetinin varlığı, irade sakatlığının bulunmaması, şekil şartlarına uyulmuş olması ve sorumlu olunacak miktarın gösterilmesi koşullarına bağlıdır. 

Okey Kefalet sözleşmesi, adi kefalet, müteselsil kefalet, birlikte kefalet, kefile kefalet ve rücua kefalet olmak üzere çeşitli türlere ayrılır. 

Okey Belirli süreli kefalet sözleşmesi sürenin dolmasıyla sona erer. Belirsiz süreli kefalet sözleşmesinde borç muaccel olduğu andan itibaren kefilin kanunda sayılan koşullara dayanarak kefaleti sona erdirme imkânı vardır. 

Okey 808 sayılı önceki tarihli Borçlar Kanun’ndan farklı olarak TBK 599 ’da yasada sayılan koşulların gerçekleşmesiyle gelecekteki kefaletten dönülebileceği düzenlenmiştir
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final medeni ders notları 2 hukuk


Hızlı Menü: