facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 559 Son Yorum: Ece
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 355 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 369 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 394 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Vize Ders Notları Gamze 3 351 Son Yorum: Gamze

Makro İktisat Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni Makro İktisat Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Makroekonominin araştırma alanına giren beş temel makroekonomik sorun vardır. 

Okey Bu sorunlar gelir ve istihdam düzeyi, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme, bütçe açıkları ve dış açıklardır. Makroekonominin gelişiminde üç olay önemli rol oynar. 

Okey Bu olaylardan ilki ekonomi istatistikçilerinin ekonomik verileri toplamaya ve sistematikleştirmeye başlamalarıdır. 

Okey Makroekonominin ortaya çıkışından etkili olan bir diğer önemli olay, ekonomik dalgalanmaların tekrarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmiş olmasıdır. 

Okey Son olay ise büyük buhrandır. Makroekonomik modellerdeki varsayımlar, modelin hangi düşünce ekolünün ürünü olduğunu da ele verir. 

Okey Bir ekonomik düşünce ekolünün ayırt edici özelliklerini bilhassa belli temel konularda yaptığı varsayımlardan çıkarabiliriz. 

Okey Başlıca şu dört alandaki varsayımlar bu noktada hayati öneme sahiptir: Piyasaların temizlenme hızı ya da fiyatların esneklik derecesi, dengenin tekliği, beklentilerin oluşum biçimi ile kısa ve uzun dönemin nispi önemi. 

Okey Ekonominin bir bütün olarak nasıl hareket ettiğini analiz edebilmek için ekonominin tamamını kapsayan bir ölçüye ihtiyaç vardır. 

Okey İşte bu ölçü gayrisafi yurt içi hasıladır. Bir ekonominin GSY‹H düzeyi üretim, gelir ve harcama olmak üzere üç yöntemle hesaplanır. Diğer önemli makroekonomik kavramlar şöyledir: Enflasyon, büyüme, işsizlik, faiz oranı, döviz kuru. 

Okey Bir ekonominin performansı değerlendirilirken genellikle üç temel makroekonomik değişkene bakılır. Bunlar: Enşasyon oranı, büyüme oranı ve işzilik oranıdır.
Ara
Cevapla
#2
Okey Klasik iktisat Merkantilizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1770’li yıllarda A. Smith, J. B. Say, D. Ricardo, J. S. Mill, T. Malthus gibi iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. 

Okey Klasik iktisat anlayışında, insanların rasyonel davrandıkları, para aldanımının olmadığı, devletin ekonomiye müdahale etmediği, tüm piyasalarda rekabetin bulunduğu ve tam istihdamin sağlandığı varsayılır. 

Okey Tam istihdama, ücret ve fiyatların esnekliği varsayımı altında Say Yasası gereği ulaşırlar. Bu yasaya göre, her arz kendi talebini yaratır. Kısaca, ekonomide bir şey üretildiğinde karşılığında gelir elde edilir. 

Okey Bu gelir de mal ve hizmet alımları için kullanılır. Klasik modelde AS, tam istihdam düzeyinde düşey bir hâl alırken AD, miktar teorisinden hareketle belirlenir. 

Okey AD’deki değişmeler sadece fiyat düzeyini etkiler. Örneğin, para miktarındaki artış AD’yi sağa kaydırır ve sadece fiyat artar. İstihdam ve çıktı düzeyi değişmez. 

Okey 1930’larda büyük buhranın ardından ortaya çıkan Keynesyen analizde, klasik modelin zayıf noktaları ortaya konulmuş ve daha sonra makroekonomik Keynesyen model geliştirilmiştir. 

Okey Keynesyen modelde tam istihdam yerine eksik istihdam üzerinde daha çok durulmuştur. 

Okey İstihdam ve çıktı düzeyini belirlemede toplam talebe daha çok önem verilmiştir. Bu nedenle, Keynesyen model harcama gelir modeli olarak da anılmaktadır. 

Okey Denge çıktı düzeyi, ya harcama gelir modeli çerçevesinde yada tasarruf yatırım eşitliğinden hareketle belirlenir. 

Okey Keynesyen modelde toplam talep, harcama gelir modelinden hareketle türetilirken, toplam arz tam istihdam düzeyine kadar yatay eksene paralel çizilir. Kısa dönemde, ücretlerin ve fiyatların özellikle aşağıya doğru esnek olmadığı savunulur. 

Okey Dolayısıyla, devlet, maliye ve para politikalarını kullanarak denge çıktı düzeyini etkileyebilmektedir. Toplam arz sadece, tam istihdam seviyesinde düşey olur.
Ara
Cevapla
#3
Okey Tüketimin ‘Mutlak Gelir Hipotezi’ olarak da adlandırılan Keynesyen tüketim fonksiyonu, cari dönem tüketimini; cari dönem harcanabilir gelirinin doğrusal bir fonksiyonu olarak tanımlar. 

Okey Buna göre, gelir düzeyi arttıkça tüketim de artar. Benzer biçimde, tasarruflarla harcanabilir gelir arasındaki ilişki tasarruf fonksiyonu olarak tanımlanır. 

Okey Tasarruf gelirin tüketilmeyen kısmı olarak tanımlandığı için, tüketim fonksiyonundan hareketle, tasarruf fonksiyonu elde edilebilir. 

Okey Zamanlararası Optimizasyon Modeli kullanılarak hem bireylerin tüketim ve tasarruf kararlarını nasıl aldıkları hem de tüketicilerin çeşitli kısıtlar altında davranışlarını nasıl şekillendirdikleri analiz edilir. 

Okey Bu çerçevede, tüketicinin toplam gelirini her iki dönemdeki tüketim harcamalarına kanalize ederken kendisine en yüksek faydayı sağlayacak bir tercih oluşturacağı iddia edilir. 

Okey Modelin farklı biçimlerde yorumlanması ile oluşturulan ve Keynes sonrası tüketim teorileri olarak adlandırılan Yaşam Boyu Gelir Hipotezi, Sürekli Gelir Hipotezi ve Nispi Gelir Hipotezi ile de bireylerin tüketim davranışları analiz edilmeye çalışılmaktadır. Bir ekonomide sermaye stoğuna yapılan net eklemeler yatırım olarak adlandırılır. 

Okey Yatırımlar, sabit sermaye yatırımları, konut ve stok yatırımları olmak üzere üç bileşenden oluşur. 

Okey Yatırım davranışlarını açıklamak amacıyla, NeoKlasik Model, Hızlandıran Modeli ve Tobin’in q teorisi kullanılmaktadır.
Ara
Cevapla
#4
Okey Paranın dört geleneksel işlevi vardır. Bunların birincisi paranın bir mübadele (değişim) aracı olmasıdır. 

Okey Diğerleri paranın değer muhafaza aracı olması, hesap birimi olması ve gelecekteki ödemelerde standart olmasıdır. Bu üç işlev esasen paranın birinci işlevine, ödeme aracı olmasına bağlıdır. 

Okey Bir varlığın para olarak kullanılabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. Bunlar taşınabilirlik, dayanıklılık, bölünebilirlik, standardizasyon ve algılanabilirliktir. 

Okey Mal ve hizmet alım satımlarında ya da borçların geri ödemesinde genel kabul gören her şey para olarak tanımlanır. Merkez bankası çeşitli para arzı tanımlarını kullanmaktadır. Bunlar: Dolaşımdaki para, M1, M2, M3.

Okey Para arzının belirlenmesi sürecinin üç önemli aktörü vardır. Bunlar; merkez bankası, banka dışı özel sektör ve bankalardır. 

Okey Para arzının çoğaltan teorisi para arzını parasal taban ile büyüklüğü rezerv ve nakit oranlarına bağlı olarak tanımlanan bir çoğaltan katsayısının çarpımı olarak tanımlamaktadır. 

Okey Para talebi teorileri ekonomik aktörlerin ellerinde tutacakları para miktarını nasıl belirlediklerini açıklamaya çalışırlar. 

Okey Ekonomideki para talebini açıklamaya yönelik üç temel teoriden söz edebiliriz: Klasik para talebi, Keynesyen para talebi ve Friedman’ın modern miktar teorisidir. Klasik para talebi miktar teorisini kullanarak para talebini gelirin bir fonksiyonu olarak elde eder. 

Okey Keynes, para talebinin arkasında yatan 3 saikin (güdünün) bulunduğunu varsaymaktaydı: Muamele saiki, ihtiyat saiki ve spekülasyon saiki. Burada likidite tercihi teorisi kapsamında para talebi gelirin ve faizin bir fonksiyonu olarak elde edilir. 

Okey Friedman basitçe herhangi bir varlığa yönelik talebi etkileyen faktörlerin para talebini de etkileyeceğini savunarak portföy tercihleri teorisini paraya uygulamıştır. 

Okey Portföy tercihleri teorisi, para talebinin, bireylerin servetlerinin ve para dışındaki varlıkların beklenen getiri oranlarının bir fonksiyonu olması gerektiğini söylemektedir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize ders notları makro iktisat


Hızlı Menü: