facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 589 Son Yorum: Ece
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 421 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 483 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 431 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Final Ders Notları Gamze 3 401 Son Yorum: Gamze

Makro İktisat Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Makro İktisat Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Mal piyasası dengesi IS eğrisi üzerinde sağlanır. Bu eğri üzerinde yatırımlar tasarruflara veya gelir harcamaya eşittir. Bu eğrideki değişmeler, otonom harcamalara, çoğaltana, yatırımların faize duyarlılığına ve beklentilere bağlı olarak gerçekleşir. 

Okey Para piyasasında denge koşullarını gösteren LM eğrisi üzerinde her noktada para arzı (M) para talebine (L) eşit olup eğimi para talebinin gelire ve faize duyarlılığına bağlıdır. 

Okey LM eğrisindeki değişmeler genişletici ve daraltıcı para politikasına bağlı olarak gerçekleşir. Yine para talebindeki değişmeler de LM eğrisinde kaymaya neden olur. 

Okey Ekonominin genel dengesi, para ve mal piyasalarında eş anlı dengenin sağlanması ile gerçekleşir. Böylece ekonomi için denge gelir düzeyi ve denge faiz oranı belirlenmiş olur. 

Okey Dengedeki değişmeler; izlenen para ve maliye politikaları, şoklar veya beklentilere bağlı olarak meydana gelir. 

Okey Otoriteler ekonomide arzulanan düzeye ulaşmak ve istikrarsızlıkları önlemek için politika uygulamalarıyla istikrar sağlama çabası içinde olurlar. 

Okey Dışa açık bir ekonomide çeşitli politikaların etkilerini değerlendirebilmek için ISLM modeline ödemeler bilançosu dengesini ifade eden BP eğrisini dahil etmemiz gerekir. 

Okey Ödemeler bilançosunun dengede olduğu gelir düzeyi-faiz oranı bileşimlerini gösteren BP eğrisi pozitif eğimlidir. Ancak tam sermaye hareketliliği durumunda yatay eksene paralel olur. 

Okey BP eğrisinin sağında kalan alan ödemeler dengesindeki açığı (BP<0) gösterirken sol kısmındaki alan ödemeler bilançosundaki fazlalığı (BP>0) gösterir. 

Okey Makroekonomik politikaların açık ekonomi analizleri Mundellfleming modeli çerçevesinde yapılabilir. 

Okey Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kurları altında, para otoriteleri hem para arzı hem de döviz kurunu birlikte kontrol edemezler. Bu nedenle bu durumda maliye politikası hayli etkilidir.

Okey Esnek döviz kurları ve sermaye hareketliliği altında, para politikası maliye politikasına göre daha etkindir çünkü maliye politikasının genişletici etkileri, ülke parasının değer kazanması nedeniyle yok olmaktadır.
Ara
Cevapla
#2
Okey Toplam talep eğrisi, fiyat düzeyindeki bir değişmenin talep edilen reel gelir üzerindeki etkisini gösterir. Toplam talep eğrisi üç nedenle azalan eğime sahiptir: Reel balans etkisi, faiz oranı etkisi ve açık ekonomi etkisi. 

Okey Toplam talep eğrisinin kaymasına yol açan nedenler iki kısımda incelenebilir. Bunlardan ilki kamu otoritelerinin yürüttüğü ekonomi politikalarına bağlı olarak toplam talep eğrisinin sağa veya sola kaymasıdır. 

Okey Toplam talep eğrisini sola kaydıran bir ekonomi politikası daraltıcı talep yönlü politika olarak adlandırılırken toplam talep eğrisini sağa kaydıran politikalar genişletici politikalardır. 

Okey Toplam talep eğrisindeki kaymaların diğer kaynağı ise talep şokları olarak adlandırılan ve tamamen politika uygulamaları dışında bir kısım nedenlerle ortaya çıkan kaymalardır. Toplam arz eğrisi, farklı fiyatlarda, arz edilen tüm reel mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğridir. 

Okey Toplam arz eğrisinin iki özel durumu vardır: Keynesyen durumda AS eğrisi yatay eksene paraleldir, Klasik durumda ise tam istihdam düzeyinde düşey eksene paraleldir. 

Okey Keynesci Toplam arz eğrisi, toplam talebi arttırıcı politikaların fiyat düzeyini etkilemeksizin, reel geliri arttıracağını; Klasik toplam arz eğrisi ise bu tür politikaların sadece fiyatlar üzerinde etkili olacağını ima eder. 

Okey Toplam arz eğrisinin kısa dönemde pozitif eğime sahip ancak uzun dönemde düşey eksene paralel bir eğri olduğu konusunda iktisatçılar arasında yaygın bir görüş birliği vardır. 

Okey Toplam arz eğrisinin kısa dönemde neden pozitif eğime sahip olduğunu yeni keynesyenler yapışkanlık modelleri ile yeni klasikler ise eksik bilgi modelleri ile açıklarlar.
Ara
Cevapla
#3
Okey İşsizlik, iş arama süreci, iş tayınlaması ve yapışkan ücretler nedeniyle her zaman varolur. İş arama süresi konjonktüreldir, yani dalgalanma gösterir. Demografik değişim, işsizlik yardımları, teknolojik değişim ve histeri nedeniyle çok yavaş değişir ve doğal işsizlik oranında değişikliğe de neden olur.

Okey Yüksek işsizlik oranı, doğal işsizlik oranının artmasına neden olur. Çünkü uzun süre işsiz kalan kimseler vasıflarını kaybeder ve yeni bir iş bulmaları güçleşir. 

Okey İşsizlik geçici, yapısal ve konjonktürel işsizlik olarak üçe ayrılır. İşszilik ve özellikle yapısal ve konjonktürel işizliğin ciddi maliyetleri vardır. Sosyal bakış açısından işsizlik çıktı kaybı anlamına gelmektedir. 

Okey İşsizlik artışının yaratacağı çıktı kaybı Okun yasası ile belirlenmektedir. Okun yasasına göre işsizlikte doğal oranının üzerindeki her %1’lik artış, çıktı açığını %2 oranında artırır. 

Okey Kişisel açıdan bakıldığında ise işsizlik, finansal, psikolojik ve fiziksel tahribat yaratır. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır. Enflasyon oranı, tüketici fiyat endeksi kullanılarak hesaplanır. 

Okey Enflasyon talep çekişli enflasyon ve maliyet itişli enflasyon olarak ikiye ayrılır. Enflasyonun çok sayıda maliyeti vardır. Fiyat artışları bekleniyor olsa bile enflasyon bir vergi rolü oynar. 

Okey Enflasyon etkinlik kayıplarına neden olur. Enflasyonda beklenen artışlar halkın tuttuğu para miktarını azaltır. 

Okey Para tutmanın maliyetinden kaçınmak isteyen kişiler ciddi reel maliyet yüklenirler. Bunlara ayakkabı eskitme maliyetleri denir. Menü maliyetleri de beklenen enflasyonun yarattığı bir diğer maliyettir. 

Okey Üretim maliyetleri arttığı gibi yüksek fiyatlara uyum sağlamak amacıyla yapılan düzenlemelere ciddi kaynaklar harcanır. 

Okey Beklenen enflasyon, vergi sistemi enflasyona endekslenmemişse vergi sistemi yoluyla da kaynakların yanlış tahsisine neden olur. Nihayet, vergi tahsilatındaki gecikmeler nedeniyle enflasyon vergi gelirlerinin reel değerini düşürür. 

Okey Beklenenden daha yüksek enflasyon, servetin yeniden dağılmasına neden olur. Ayrıca nüfüsun farklı kesimleri arasında gelirin yeniden dağılmasını sağlar. 

Okey Ayrıca enflasyon nedeniyle fakir insanlar gelirlerinin daha yüksek bir oranını enflasyon vergisi olarak öder. Nihayet beklenmeyen enflasyon nedeniyle üretici ve tüketiciler maliyetli yanlış kararlar verebilir. 

Okey Phillips eğrisi, işsizlikle enflasyon arasındaki ilişkiyi açıklar. Kısa dönem Phillips eğrisi, beklenen enflasyon ve doğal işsizlik oranları sabitken, işsizlikle enflasyon arasındaki ilişkiyi gösterir. 

Okey Uzun dönem Phillips eğrisi ise düşey eksene paralel bir doğru biçimindedir ve beklenen ve gerçekleşen enflasyon oranlarının eşit olması durumunda işsizlikle enflasyon arasındaki ilişkiyi tanımlar. 

Okey Kısa dönem Phillips eğrisi azalan eğime sahiptir ve enflasyon artıkça işsizliğin azalacağını ifade ederken uzun dönem Phillips eğrisi doğal işsizlik oranında düşeydir. 

Okey Beklenen enflasyon oranındaki değişmeler kısa dönem Phillips eğrisini değiştirirken doğal işsizlik oranındaki değişme her iki Phillips eğrisini de değiştirir.
Ara
Cevapla
#4
Okey Konjonktür, istihdam, çıktı gibi önemli makroiktisadi değişkenlerin, kendi uzun dönem değerlerinden senkronize olarak sapmalarını ifade eder. 

Okey Bir konjonktür döneminde, çok sayıda iktisadi faaliyette aynı zamanda ortaya çıkan genişlemeyi, benzer biçimde bu değişkenlerde ortaya çıkan bir daralma izler. 

Okey Konjonktür döngüsel olma özelliği gösterir ama belli bir sabit süresi yoktur. Her konjonktür devresi, iktisadi faaliyetin dip noktasından başlar, genişleme evresine geçer ve iktisadi faaliyet zirve noktasına ulaşır. 

Okey Bunu bir daralma evresi izler ve bu evre yeni bir dip noktasına ulaşılıncaya kadar devam eder. Konjonktür, ülkeden ülkeye ve zaman içerisinde farklılıklar gösterebilir. 

Okey Değişkenler, konjonktüre göre nasıl değiştiklerine bağlı olarak, konjonktürle aynı yönde, zıt yönde ve konjonktürden bağımsız değişmelerine göre konjonktürle uyumlu, konjonktürle zıt ve konjonktürden bağımsız değişkenler olarak sınflandırılabilirler. Ayrıca değişkenlerin, konjonktüre göre zamanlaması farklı olabilir. 

Okey Eğer bir değişkenin dip ve zirve noktası konjonktürle aynı ise o değişkene eş anlı değişken; konjonktürden önce gerçekleşiyorsa öncü değişken ve sonra gerçekleşiyorsa da takipçi değişken denir. 

Okey Örneğin, tüketim ve yatırım değişkenleri konjonktürle uyumlu ve eş anlı değişkenler olarak adlandırılmaktadır Konjonktür teorilerinin iki temel bileşeni vardır. Bunlardan ilki, ekonomiyi etkileyen şokların tanımlanmasıdır. 

Okey İkincisi ise Toplam Talep (AD)Toplam Arz (AS) modeli gibi, ekonominin bu şoklara nasıl tepki verdiğini açıklayan modeldir. Konjonktürel dalgalanma yaratan arz ve talep şokları olmak üzere iki tür şoktan bahsedebiliriz. 

Okey Arz şokları doğrudan doğruya ekonominin üretim yönünü etkiler. Bu tür şoklar arasında, teknolojideki gelişme, iklim değişmeleri veya doğal afetleri sayabiliriz. 

Okey Talep şokları ise ekonominin talep yönünü etkileyen politika şokları ve özel talep şokları diye ikiye ayrılır. Politika şokları, makroiktisadi otoritelerin kararlarından kaynaklanır. 

Okey Özel talep şokları ise çoğunlukla ekonominin geleceği ile beklentilerdeki değişmeler sonucu tüketim veya yatırım harcamalarındaki değişmelerden kaynaklanır. 

Okey Konjonktür teorilerini, konjonktürel dalgalanmaların kaynağının arz, talep veya her iki şoktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kabul edilmesine göre, arz, talep ve hem arz hem de talep yönlü konjonktür teorileri olarak üçe ayırabiliriz. 

Okey Konjonktürel dalgalanmaların kaynağı talep şokları olarak gören talep yönlü konjonktür teorileri, Keynesci, paracı ve yeni klasik konjonktür teorileridir. Arz şoklarının temel neden olarak kabul eden arz yönlü konjonktür teorisi Reel Konjonktür Teorsidir. 

Okey Hem arz hem de talep şoklarının dalgalanmalara neden olacağını iddia eden konjonktür teorisi ise Yeni Keynesci teoridir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final ders notları makro iktisat


Hızlı Menü: