facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,007 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 676 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 640 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

Mahalli İdareler Maliyesi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Mahalli İdareler Maliyesi Vize Yaprak Testleri

Farklı hizmet/vergi bileşimi sunan yerel otoriteler karşısında seçmenlerin tercihlerini, kendilerine en uygun bölgelere göç ederek göstermeleri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ayakla oylama
b. Glokalleşme
c. Yerelleşme
d. Dışsallık
e. Yerel kamusal mal

Yasama, yargı ve yürütme yetkilerinin dağılımına ve yetki derecelerine göre devlet sistemleri bulunan yönetim şekil aşağıdakilerden hangisidir?
a. Merkeziyetçilik
b. İdari yerinden yönetim
c. Siyasi yerinden yönetim
d. Glokalizm
e. Hizmet yönünden yerinden yönetim

Merkezi yönetimin, hizmetlerini kendi atadığı memurlar aracılığıyla taşrada gördürmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
a. Yetki genişliği
b. Yönetsel merkeziyetçilik
c. Siyasal merkeziyetçilik
d. Yerinden yönetim
e. Merkeziyetçilik

Yasama, yargı ve yürütme yetkilerini ellerinde toplamış devletlerin bir birlik meydana getirmesine ne ad verilmektedir? 
a. Üniter devlet
b. Siyasal merkeziyet
c. İdari merkeziyet
d. Federasyon 
e. Konfederasyon

Aşağıdaki hizmetlerden türlerin den hangisinin faydasının yayıldığı alan diğerlerine oranla daha dar bir coğrafi bölgedir?
a. Milli Eğitim Hizmetleri
b. Uluslararası tanıtım hizmetleri
c. Yüksek Yargı hizmetleri
d. Kanalizasyon
e. Yasama hizmetleri

Aşağıdakilerden hangisi bir mal/hizmetin üretilmesi veya tüketilmesi sonucu diğer üçüncü kişilere yayılan fayda ve maliyetlerdir? 
a. Optimum hizmet alanı
b. Marjinal fayda 
c. Dışsallık
d. Marjinal maliyet
e. Nüfus yoğunluğu

Federal yapıdaki ülkelerde merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında olan ve bir yerel yönetim birimi sayılmayan birim aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Belediyeler
b. Büyükşehir belediyeleri
c. İl idareleri 
d. Özel bölgeler 
e. Federe devletler

Faydası bir ülkenin tümüne yayılan ihtiyaç ve menfaatlerini aşağıdaki örgütlerden hangisi yerine getirir? 
a. Merkezi yönetim
b. Federe devlet
c. Yerel yönetim
d. Özel bölge
e. Komün

Siyasi yerinden yönetim ve idari yerinden yönetim ayırımı aşağıdaki mahalli idarelerin varlık gerekçelerini açıklayan nedenler arasında sayılmaktadır? 
a. Tarihsel
b. Fizyolojik 
c. Sosyolojik
d. Hukuksal
e. Ekonomik

Amacı belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların toplu ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Baskı gurupları
b. Devlet 
c. Sivil toplum örgütü
d. Birleşmiş milletler
e. Dünya bankası
Ara
Cevapla
#2
Kamu sorumluluklarının vatandaşa en yakın yönetimler tarafından yerine getirilmesi ilkesine ne ad verilmektedir?
a. Yerindenlik
b. Açıklık 
c. Ölçek ekonomisi 
d. Dışsal faydalar
e. Dışsal zararlar

Bir üretim veya sunum faaliyetinin ölçeğinin genişletilmesi sonucu birim başına maliyetin azalmasına ne ad verilmektedir?
a. Yerindenlik
b. Açıklık 
c. Dışsal faydalar
d. Ölçek ekonomisi 
e. Dışsal zararlar

Sınırsız vergileme yetkisi verilmesi yöntemi aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmaktadır?
a. Fransa
b. İngiltere
c. Türkiye
d. A.B.D.
e. Yunanistan

Aynı vergi kaynağı üzerine değişik idarelerin aynı türden vergi koymaları durumuna ne ad verilmektedir?
a. Ters vergileme
b. Çapraz vergileme
c. Çifte vergileme
d. Dolaylı vergileme
e. Dolaysız vergileme

Aşağıdakilerden hangisi özgelirlerin bölüşümü ilkelerinden biri değildir?
a. İdari maliyetler
b. Sermaye piyasanın etkinliği 
c. İstikrarlılık ve esneklik
d. Ulusal eşitlik
e. Fayda maliyet ilişkisi

Yerel yönetimler ile merkezî yönetimin arasında sağlanacak gelir ve harcama düzeyi dengesine ne ad verilmektedir?
a. Yatay denge
b. Dışsal denge
c. Yerel denge
d. Dikey denge
e. Sosyal denge

Aşağıdaki kavramlardan hangisi merkezî yönetim ve yerel yönetimler arasında görev ve kaynak bölüşümünü ifade etmektedir?
a. Mali dışlama
b. Mali tevzin
c. Altın kural
d. Mali kural
e. Pareto optimum

Kent halkının toplu yaşama sonucu ihtiyaç duyduğu temel kamusal hizmetlere ne ad verilmektedir?
a. Komünal hizmetler
b. Sosyal sektör hizmetler
c. Sosyal yardım hizmetleri
d. Özel sektör hizmetler
e. Sosyal refah hizmetleri

Yerel yönetimlerin görev alanı sınırının kanunlarla kesin olarak belirlendiği görev bölüşümü yöntemine ne ad verilmektedir?
a. Genel yetki yöntemi
b. Karma yetki yöntemi
c. Liste yetki yöntemi
d. Geniş yetki yöntemi
e. Dar yetki yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi harcamaların bölüşümü ilkelerinden biri değildir?
a. Açıklık 
b. Karlılık
c. Yerindenlik 
d. Ölçek ekonomisi 
e. Dışsallık
Ara
Cevapla
#3
Fransa’da günümüz belediyeleri aşağıdakilerden hangisi sonrasında ortaya çıkmıştır?
a. Amerikan Devrimi
b. Fransız Devrimi
c. Birinci Dünya Savaşı
d. İkinci Dünya Savaşı
e. 1929 Ekonomik Buhranı

Aşağıdaki vergilerden hangisi Fransa’da “dört ihtiyarlar” denilen yerel yönetimlerden vergilerden biri değildir?
a. Arazi vergisi
b. Kira vergisi
c. Meslek vergisi
d. Emlak vergisi 
e. Satış vergisi

Aşağıdaki görevlerden hangisi A.B.D.’de federe devletlere aittir?
a. Milli savunma
b. Para politikası
c. Dış politika
d. Polis
e. Federal Anayasa’nın gözetilmesi

Aşağıdaki yerel yönetim birimlerinden hangisi sadece A.B.D.’de bulunmaktadır?
a. Belediyeler
b. Okul bölgeleri
c. İller
d. Bölgeler
e. İlçeler

A.B.D.’nin birçok eyaletindeki en büyük mahalli idare birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Belediye
b. Kasaba
c. Vilayet
d. Özel bölgeler
e. Okul bölgeleri

A.B.D.’de sadece okulların yönetimi ile ilgili olan mahalli idare birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Özel bölgeler
b. Vilayetler
c. Belediyeler
d. Kasabalar 
e. Okul bölgeleri

Siyasal yönden merkeziyetçiliği simgeleyen devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Federal devlet
b. Konfederasyon
c. Üniter devlet
d. Birleşmiş Milletler
e. Avrupa Birliği 

Aşağıdakilerden hangisi üniter devletlere bir örnek değildir?
a. A.B.D.
b. Türkiye
c. Fransa
d. Yunanistan
e. Romanya

Uluslararası kişiliğe sahip olmayan bölgesel devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası kişiliğe sahip merkezî devlete ne ad verilmektedir?
a. Tekçi devlet
b. Üniter devlet
c. Birleşmiş milletler
d. Federal devlet
e. Tektip devlet

Aşağıdakilerden hangisi federal devletlere bir örnek değildir?
a. Türkiye
b. A.B.D.
c. Almanya
d. İsviçre
e. Hindistan
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Vergilendirme Yetkisi Sisteminin dezavantajlarından değildir?
a. Vergi sisteminde birlik ilkesi bozulabilir
b. Merkezî idare ve yerel idarenin ayrı ayrı vergi idaresi kurması verginin tarh, tahakkuk ve tahsil maliyetini artırabilir
c. Vergilendirme yetkisine sahip hem merkezî idare hem de yerel idarenin bulunması kişilerin bireysel vergi yükünü arttırabilir
d. Vergilendirme yetkisi tek bir elde toplanır
e. Aynı ülke sınırları içinde farklı oranlarda uygulanan yerel vergilerin varlığı bölgelerarası eşitsizliğe yol açabilir

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde gelir ve kurumlar vergisi hasılatının yerel yönetimlere dağıtılmasında baz olarak alınır?
a. Yüz Ölçümü
b. Nüfus
c. Seçim sonuçları
d. Nüfus yoğunluğu
e. Toplanan vergi miktarı

Bir mahalli idare birimi olan Özel Bölgeler hangi ülkede bulunmaktadır?
a. Almanya
b. Türkiye
c. Fransa
d. İsviçre
e. A.B.D.

Yerel yönetimleri yapmış oldukları altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ilgili olarak bu hizmetlerden yararlanacak olanlardan sağlamış olduğu finansal gelirdir? 
a. Şerefiye
b. Vergi
c. Harcamalara katılma payı
d. Harç
e. Resim

Ülkemizde gelir ve kurumlar vergisi toplam hasılatının ne kadarlık kısmı yerel yönetimlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır?
a. %25
b. %12
c. %18
d. %20
e. %5

Aşağıdakilerden hangisi Merkezî ve Mahalli idarenin gelir bölüşümünde kullanılan yöntemlerden değildir?
a. Bağımsız Vergileme Yetkisi Sistemi
b. Bağımlılık Sistemi
c. Ayırma Sistemi
d. Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Sistemi
e. Ücretlendirme sistemi

Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız vergilendirme sisteminin avantajlarından biridir?
a. Yerel yönetimin vergi kaynağına Şziki olarak yakın olması
b. Merkezî idarenin yerel idareler üzerinde denetimini sağlaması
c. Merkezî idarenin özerk olması
d. Yerel idarelerin özerk olması
e. Vatandaşların daha iyi hizmet alması

“Bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılmaları amacıyla ya da kişilerin bazı işlemleri yapmaları sırasında konulan ve zor unsuruna dayanan mali yükümlülüklerdir.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Resim
b. Harç
c. Vergi
d. Vergi benzeri gelirler
e. Ücret

Harcamalar katılma payı hangi tür gelire çok benzer?
a. Vergi gelirlerine
b. Harçlara
c. Şerefiyelere
d. Resime
e. Emlak gelirlerine

İdareler arasında, hizmetin gerektirdiği harcamayı yapabilecek gelirlerin belirli kurallara uygun olarak dağıtılması ve bölüşülmesi ne olarak adlandırılır?
a. Gelir bölüşümü
b. Vergi payı
c. Hazine payı
d. Harcama payı
e. Kredi payı
Ara
Cevapla
#5
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında kamu sorumluluklarının genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılması şeklinde tanımlanan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yerindenlik 
B) Saydamlık 
C) Nesnellik 
D) Açıklık 
E) Dışsallık 

Kent halkının toplu yaşama sonucu ihtiyaç duyduğu yol, su ve kanalizasyon gibi temel kamusal hizmetlere ne ad verilmektedir? 
A) Sosyal sektör hizmetler 
B) Ulusal kamusal hizmetler 
C) Ortak mal hizmetler 
D) Komünal hizmetler 
E) Özel mal ve hizmetler

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında görev ve kaynak bölüşümü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir? 
A) Mali kural 
B) Altın kural 
C) Birincil açık 
D) İkincil açık 
E) Mai tevzin 

Ekonomik yararları uzun bir döneme yayılan kamu yatırımları için borçlanmanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tasarruf etmek 
B) Nakit ihtiyacını gidermek 
C) Sermaye yatırımı harcamalarını finanse etmek 
D) Gelir ve gider akımlarını uyumlaştırmak 
E) Nesiller arası maliyetleri eşitlemek 

“Çekirdek bir şehir merkezine bağlı olarak gelişmiş, merkezden dışarıya doğru şehir merkezi, iç şehir, iç banliyö halkaları, dış banliyö haklarından oluşan, bu alanlarla bütünleşik bir yapıda en dışta kırsal alanların da yer aldığı büyük nüfus ve yüz ölçümüne sahip şehirlere” ne ad verilir? 
A) Şehir 
B) Köy kent 
C) Mahalli İdare birliği 
D) Mahalli İdare 
E) Metropol alan

17. Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Sisteminin avantajlarından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vergi adaletinin sağlanması. 
B) Yerel yönetimlerin özerkliğinin sağlanamaması. 
C) Çifte vergilendirmenin önlenmesidir. 
D) Yerel idarelerin Merkezî idareye bağımlı hâle gelmesi. 
E) Merkezi idarenin özerkliğinin sağlanması. 

Devletin sınırlı bir coğrafi bölgede sulama, su temini, taşkın kontrolü, sağlık veya okul sistemi gibi belirli bir kamu hizmetini sağlamak üzere kurulmuş bulunan siyasal alt bölümüne ne ad verilir? 
A) Özel Bölgeler 
B) Metropol alanlar 
C) Belediyeler 
D) Mahalli İdare Birlikleri 
E) Köy kent 

Aşağıdakilerden hangisi Yerel yönetimlere yapılan bağış ve yardımların amaçları arasında yer almaz? 
A) Yerel yönetimlerin mali özerkliliğin sağlanması 
B) Yönetimin değişik kademeleri arasında dikey eşitliğin ve her kademede çeşitli birimler arasında yatay eşitliğin sağlanması 
C) Yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesi 
D) Mal ve hizmetlerin üretiminde standart bir düzeyin sağlanması 
E) Mal ve hizmetlerin üretim ve tüketiminin doğuracağı dışsallıkların içselleştirilmesi 

Vergi kaynakları arasında mahalli idarelere en uygun olan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gelir vergisi 
B) Bina ve Arazi vergileri 
C) Kurumlar vergisi 
D) Katma Değer Vergisi 
E) Genel Servet vergileri 
Ara
Cevapla
#6
Yasama, yürütme ve yargı güç ve yetkilerinin tek bir merkeze değil, farklı merkezlere ait olup yürütüldüğü sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hizmet yerinden yönetim 
B) Siyasal yerinden yönetim 
C) İdari yerinden yönetim 
D) Hukuki yerinden yönetim 
E) Stratejik yerinden yönetim 

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da “dört ihtiyarlar” olarak adlandırılan yerel yönetim vergilerinden biri değildir? 
A) Arazi vergisi 
B) İlan vergisi 
C) Emlak vergisi 
D) Meslek vergisi 
E) Kira vergisi 

Devletin ülke, millet ve egemenlik unsurları ile yasama, yürütme ve yargı organları bakımından teklik özelliği gösterdiği devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Federal devlet 
B) Üniter devlet 
C) Konfederal devlet 
D) Minimal devlet 
E) Refah devleti 

Üniter devletlerde başkentte bulunan merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki yetkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hiyerarşik 
B) Yargısal 
C) Siyasal 
D) İdari vesayet 
E) Performans 

A.B.D.’de bazı yerel yönetimlerde uygulanan ve doğrudan demokrasinin bir uygulaması olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ombudsman 
B) Referandum 
C) Gensoru 
D) Kasaba toplantısı 
E) Seçim 

Yerel yönetimlerin başarılı olarak uyguladığı, bedava süt dağıtımı, öğrencilerin öğle yemeklerinin sübvanse edilmesi, aşağıdakilerden hangisine birer örnektir? 
A) Erdemsiz mal tüketiminin teşviki 
B) Olumlu dışsallıkların teşviki 
C) Erdemli mal tüketiminin teşviki 
D) Olumsuz dışsallıkların caydırılması 
E) Ekonomik istikrarın sağlanması 

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin ortaya çıkmasındaki tarihi nedenler arasında sayılabilir? 
A) Gelir dağılımını düzeltme ihtiyacı 
B) Kaynakları etkin kullanma ihtiyacı 
C) Ekonomik büyüme ihtiyacı 
D) Fiyat istikrarını sağlama ihtiyacı 
E) Ortak yaşamdan kaynaklanan örgüt kurma ihtiyacı 

Yerel yöneticilerin yönetim etkinliklerinin artması aşağıdaki mahalli idarelerin varlık nedenlerinden hangisiyle uyumludur? 
A) Tarihi nedenler 
B) Ekonomik istikrar nedenleri 
C) Hukuki nedenler 
D) Siyasi nedenler 
E) Yönetsel nedenler 

Bağımsız kuruluşlar ve kurumlar tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek koşuluyla, belirli ortak ve sınırlı konularda kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla ve bir anlaşma ile bir araya getirilen topluluklar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Federasyon 
B) İdari merkeziyet 
C) Konfederasyon 
D) Bundesländer 
E) İdari yerinden yönetim 

Aşağıdakilerden hangisi yerel kamusal malların yerel otoritelerce verilmesinin avantajlardan biri değildir? 
A) Yerel otoritelerin topladığı vergilerin daha kolay ihraç edilmesini sağlaması 
B) Yerel yöneticilerin yerel halkla bütünleşmesini kolaylaştırması 
C) Yerel halkın taleplerinin öğrenilmesini kolaylaştırması 
D) Yerel otoritelerin, yerel çalışanların kontrolünü kolaylaştırması 
E) Seçmenlerin verilen yerel hizmetlerin fayda ve maliyetlerini daha iyi değerlen-direbilmesini sağlaması 

Vergilerin tek yönetim tarafından alınması ve diğer yönetimlere pay verilmesi yöntemine ne ad verilmektedir? 
A) Ortalama oran yöntemi 
B) Marjinal oran yöntemi 
C) Ek oran yöntemi 
D) Altın oran yöntemi 
E) Bağış yöntemi 
Ara
Cevapla
#7
Yerel yönetimlerin görev alanı sınırının kanunlarla kesin olarak belirlenmesi ve yerel yönetimlerin yasa koyucudan yeniden bir kanuni yetki almadan bu sınırların dışına çıkmalarının söz konusu olmadığı harcama bölüşümü yöntemine ne ad verilir? 
A) Ölçek yetki yöntemi 
B) Liste yetki yöntemi 
C) Genel yetki yöntemi 
D) Karma yetki yöntemi 
E) Yerindelik yetki yöntemi 

Aşağıdakilerden hangisi harcamaların bölüşümü ilkelerinden biri değildir? 
A) Karma yetki ilkesi 
B) Açıklık ilkesi 
C) Yerindelik ilkesi 
D) Ölçek ekonomileri ilkesi 
E) Dışsallık ilkesi 

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’daki bölge yönetiminin özelliklerinden biri değildir? 
A) Bölge yönetimi, merkezi yönetimin ekonomi ve alan planlamalarını daha etkin yapabilmesi için kurulmuştur. 
B) Bölge yönetimi, hem yerinden yönetim birimi hem de merkezi yönetimin yetki genişliği ilkesine göre faaliyetlerini sürdüren taşradaki uzantısıdır. 
C) Bölge yönetiminin en üst düzeydeki temsilcisi bölge valisidir. 
D) Bölge yönetiminin karar organı her yıl yeniden seçilen bölge komisyonudur. 
E) Bölge yönetiminde ekonomik ve sosyal komite adında karar organı vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nde vergileme konusunda tanınan serbestliğin çifte vergilemeye yol açmasını önlemek için yapılan uygulamalardan biridir? 
A) Alt idari birimlere ödenen vergiler ile üst idari birimlere ödenen vergiler toplanır. 
B) Alt idari birimlere ödenen vergiler, üst idari birimlere ödenen vergilerden indirilir. 
C) Alt idari birimlere ödenen vergiler ile üst idari birimlere ödenen vergiler birbirine eşitlenir. 
D) Alt idari birimlerin başvurduğu kaynağa üst idari birim başvuramaz. 
E) Alt idari birimin vergileme yetkisi elinden alınır. 

Aşağıdakilerden hangisi yerel kamusal malların yerel otoritelerce üretilmesinin avantajlarından biri değildir? 
A) Yerel yönetimin merkezi yönetimin vesayet denetiminden kurtulması 
B) Farklı bölgelerdeki halkın zevk ve tercihlerine göre hizmetlerin farklılaştırılması 
C) Yerel politikacıların yerel halkın istek ve taleplerini daha iyi belirleyebilmesi 
D) Yerel otoritenin yerel kamu çalışanlarını daha demokratik kontrol altında tutabilmesi 
E) Seçmenlerin verilen yerel kamusal hizmetlerin maliyet ve faydaları konusunda daha bilgili ve daha hassas olmaları 

Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir? 
A) Merkezi yönetim yapısıyla örgütlenmişlerdir. 
B) Kendilerine ait mal varlıkları bulunur. 
C) Tüzel kişilikleri yoktur. 
D) Kendilerine ait yürütme organları bulunur. 
E) Merkezi otoritenin vesayet denetime tâbidirler. 

Farklı hizmet/vergi bileşimi sunan yerel otoritelerin varlığında seçmenlerin tercihlerini kendilerine en uygun bölgelere göç ederek göstermelerine ne ad verilir? 
A) Vergi rekabeti 
B) Vergi ihracı 
C) Kamusal mal 
D) Dışsallıklar 
E) Ayakla oylama 

Aşağıdakilerden hangisi özgelirlerin bölüşümü yöntemlerinden biridir? 
A) Ölçek yetki yöntemi 
B) Sınırsız vergileme yöntemi 
C) Liste yetki yöntemi 
D) Karma yetki yöntemi 
E) Genel yetki yöntemi 

Doğal kaynaklar ve ticari yoğunlaşmanın fazla olduğu bölgeler ile doğal kaynaklar ve ticari yoğunlaşmanın az olduğu bölgelerin yerel yönetimleri arasında sağlanacak gelir ve harcama düzeyi dengesi aşağıdaki idareler arası mali aktarım ilkelerinden hangisidir? 
A) Yatay mali dengenin sağlanması 
B) Dikey mali dengenin sağlanması 
C) Politikaların ulusal düzeyde uyumlaştırılması 
D) Bölgeler arası dışsallıkların giderilmesi 
E) Nesiller arası eşitleme yapılması 

Şehir içi yolların su ve kanalizasyon tesisatının, parklar, spor tesisleri ve mezarlıkların yapımı, bakımı ve işletilmesi ile itfaiye, ışıklandırma, çöp toplama, sosyal barınma gibi kent halkının toplu yaşama sonucu ihtiyaç duyduğu temel kamusal hizmetler aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sosyal sektör hizmetleri 
B) Altyapı hizmetleri 
C) Yarı kamusal hizmetler 
D) Komünal hizmetler 
E) Üstyapı hizmetlerin

Ekonomik etkinlik ve yerel idarenin sunduğu hizmetlerden faydalanan halkın tercihlerine en uygun sonuçlar elde etmek için mahalli idare ile merkezi idare arasında hangi gelir bölüşümü yöntemi kullanılmalıdır? 
A) Bağımlılık sistemi 
B) Ayırma sistemi 
C) Vergi gelirlerinden pay verilmesi 
D) Bağımsız vergilendirme yetki sistemi 
E) Borçlanma 

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi hasılatının yerel idarelerin geliri olması görüşünün gerekçelerinden biri değildir? 
A) Motorlu araç sahipleri kent içi sunulan yol yapım bakım onarım ve trafik düzenleme hizmetinden yararlanmaktadır. 
B) Motorlu taşıtların yoğun kullanımından kaynaklanan sıkışıklık maliyeti artmaktadır. 
C) Motorlu araç sayısı ile yerel idarenin sunduğu yol bakım onarım yapım hizmetlerinin maliyeti ile ters orantılıdır. 
D) Motorlu taşıt kullanımı arttıkça fosil yakıt tüketmekten kaynaklanan karbon gazı salınımı artarak o bölgede yaşayan canlıların soluduğu havanın kirlenmesine neden olur. 
E) Negatif dışsallığın vergiler yolu ile telafisi gerekmektedir
Ara
Cevapla
#8
Fransa’da, mahalli idarelerin borçlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Mahalli idare bir üst kurumun onayına tabi olmadan serbestçe borçlanabilir. 
B) Mahalli idare kredi kuruluşlarıyla serbestçe sözleşme yapabilir. 
C) Mahalli idare mali piyasadan tahvil çıkararak borçlanma yoluna gidebilir. 
D) Merkezi yönetim mahalli idarenin borçlarını üstlenmek zorundadır, taahhütler devlet garantisi altındadır. 
E) Mahalli idare borç alma işlemiyle ilgili valiye bilgi verir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin mahalli idareleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Eyaletler ve devlet ayrı ayrı egemen kabul edilir. 
B) Para politikasının tayini, dış politika ve ticaretin düzenlenmesi mahalli idareler tarafından yerine getirilir. 
C) 1787 Anayasası’nda yerel özerklik, federal devlet olarak yansımıştır. 
D) Polis, bayındırlık, eğitim, planlama gibi hizmetler eyaletler tarafından yerine getirilir. 
E) Mahalli idarelerin tek tip bir modeli yoktur. 

Fransa’da mahalli idarelerin gelirleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Harcamalar merkezi yönetimden yapılan mali aktarımlarla finanse edilir. 
B) Yerel yönetimlerin bütçeleri denk olmak zorundadır. 
C) Harcamalar yerel vergilerle finanse edilir. 
D) Harcamalar borçlanma ile finanse edilir. 
E) Harcamalar para basma ile finanse edilir. 

Aşağıdakilerden hangisi demokratik anayasal düzende büyük kentlerin nüfus yoğunluğunu azaltmaya yönelik tedbirlerden biri değildir? 
A) Nüfusun yoğun olduğu kentlerde diğer kentlere oranla daha ağır ikamet vergisi uygulamak 
B) Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde daha ağır mahalli satış vergisi uygulamak 
C) Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni inşaat için ruhsat vermemek 
D) Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tesislerini kent dışına nakletmeye kendiliğinden razı olan sanayi tesislerine ucuz arsa ve kredi sağlamak 
E) Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kente yerleşmiş olanların bir kısmını kentten çıkarmak 

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız vergilendirme yetki sisteminin avantajlarından biridir? 
A) Merkezi idare ve mahalli idarenin ayrı ayrı vergi tarh, tahakkuk ve tahsili maliyetini arttırır. 
B) Mahalli idare vergi kaynağına yakın olduğundan sunulan hizmetler ile sağlanan fayda halkın tercihlerine daha uygundur. 
C) Merkezi idare ve mahalli idarenin vergilendirme yetkisinin olması bireysel vergi yükünü arttırır. 
D) Aynı ülke sınırları içinde farklı vergi matrah ve oranının olması bölgeler arası eşitsizliğe yol açar. 
E) Vergi sisteminin birlik ilkesi bozulur. 

Kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve altyapı hizmeti, imar faaliyeti sonucu kişi veya kurumların sahip oldukları bina, arsa, arazinin değerinde meydana gelen artışlar sonucu kişi ve kurumlardan alınan tutara ne ad verilir? 
A) Harç 
B) Gelir vergisi 
C) Şerefiye 
D) Resim 
E) Harcamalara katılma payı 

Devletlerin ekonomide yer alması ve ekonomiye müdahalesi için Musgrave’in belirttiği temel gerekçelerden hangisinde yerel yönetimlerin diğerlerine göre daha etkili rol aldığı söylenebilir? 
A) Gelir dağılımında adaleti sağlama 
B) Fiyat istikrarı 
C) Ödemeler dengesi istikrarı 
D) Ekonomik büyüme 
E) Kaynak tahsisinde etkinlik

Belirli bir coğrafi alana faydası yayılan, faydalanan bireylerin tüketimlerinde rekabetin ve dışlamanın mümkün olmadığı mallara ne ad verilir? 
A) Tam kamusal mallar 
B) Uluslararası kamusal mallar 
C) Yerel kamusal mallar 
D) Erdemli mallar 
E) Erdemsiz mallar 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
mahalli testleri yaprak vize maliyesi idareler


Hızlı Menü: