facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

Mahalli İdareler Maliyesi Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Mahalli İdareler Maliyesi Final Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi, belediyelerin görevleri ile ilgili sözü edilen ilkelerden biri değildir?
a. Genellik ilkesi
b. Yetki ilkesi
c. Liste ilkesi 
d. Tahsis ilkesi
e. Karma sistem ilkesi

Belediye başkanı kaç yıl için seçilir?
a. Üç
b. Dört
c. Beş 
d. Altı
e. Yedi

Belediye meclisi üyelerinin seçilme yeterliliklerinin kaybedilmesi durumunda üyeliğin düşmesine kim karar verir?
a. Vali
b. İçişleri Bakanı
c. Danıştay 
d. Yüksek Seçim Kurulu
e. İl Seçim Kurulu

Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini aşağıdakilerden hangisi ile kullanamaz?
a. Soru
b. Genel görüşme
c. Gensoru
d. Faaliyet raporunu değerlendirme
e. Stratejik raporu değerlendirme

İlk belediye kuruluşu olan İstanbul Şehremaneti’nde padişah tarafından atanan belediye başkanına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kadı
b. Sancakbeyi
c. fiehremini 
d. Beylerbeyi
e. Sadrazam

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
a. Sayıştay
b. Danıştay
c. İl Özel İdaresi
d. Mahalli idareler Genel Müdürlüğü
e. İçişleri Bakanlığı

Şartlı bağışları kabul etme konusunda Belediyelerde görevli ve yetkili kimdir?
a. Belediye Meclisi
b. Belediye Encümeni 
c. Belediye Başkanı
d. Belediye Genel Sekreteri 
e. Belediye Mali İşler Daire Başkanı

Belediye meclisinin bütçe görüşmeleri dışındaki toplantılarının süresi en çok kaç gündür?
a. 2
b. 5
c. 7
d. 10
e. 15

Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?
a. Üç
b. Yedi
c. On
d. Onbeş
e. Yirmi

İl belediyelerinin, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmesi için nüfuslarının en az ne kadar olması gereklidir?
a. 500.000’den fazla
b. 750.000’den fazla
c. 1.000.000’dan fazla 
d. 1.250.000’den fazla
e. 1.500.000’den fazla
Ara
Cevapla
#2
Konut haricindeki işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, Büyükşehirlerde ne kadar arttırımlı uygulanır?
a. Yüzde on
b. Yüzde onbeş
c. Yüzde yirmi
d. Yüzde yirmibeş
e. Yüzde otuz

Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tüketim miktarlarının hangisi esas alınmak suretiyle hesaplanır?
a. Elektrik tüketim miktarı
b. Su tüketim miktarı
c. Doğalgaz tüketim miktarı
d. Çöp tüketim miktarı
e. Çöp, elektrik ve su tüketim miktarları ortalaması

Emlak Vergisinden il özel idarelerine ve büyükşehir belediyelerine pay verme usulünün kaldırılarak, gelirlerin tamamının belediyelere bırakılması hangi yıldan itibaren uygulanmaktadır?
a. 1972
b. 1981
c. 1986
d. 1998
e. 2005

İstanbul’da meskenlerde Emlak Vergisinin oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Binde bir
b. Binde iki
c. Binde üç
d. Binde dört
e. Binde altı

Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyeler nüfusları ile ekonomik ve sosyal gelişme durumlarına göre kaç gruba ayrılmıştır?
a. İki
b. Üç
c. Dört
d. Beş
e. On

Ülkemizde belediye gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay
b. Faiz ve ceza gelirleri
c. Her türlü girişimlerden sağlanacak gelirler
d. Şerefiyeler
e. Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler

Aşağıdakilerden hangisi, Belediye Gelirleri Kanununa göre belediye vergilerinden biri değildir?
a. İlan ve Reklam Vergisi
b. Eğlence Vergisi
c. Çevre Temizlik Vergisi
d. Emlak Vergisi
e. Haberleşme Vergisi
D

İlan ve Reklam Vergisinin tarifesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. SpesiŞk bir yapıdadır.
b. Advalorem bir yapıdadır.
c. Artan oranlı bir yapıdadır.
d. Azalan oranlı bir yapıdadır.
e. Basamaksal bir yapıdadır.

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan aşağıdaki eğlence işletmelerinin faaliyetlerinden hangisi, Eğlence Vergisine tabi değildir?
a. Yerli ve yabancı Şlm gösteren sinemalar
b. Tiyatrolar
c. At yarışları
d. Karagöz ve orta oyunları
e. Deve güreşleri

Haberleşme Vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi
b. Sabit telefon kullanan aboneler
c. Mobil telefon kullanan aboneler
d. Teleks ücreti ödeyenler
e. Data ücreti ödeyenler
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi köyün, bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve kanunla kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlık olduğunu ifade eder?
a. Yerinden yönetim
b. İdari vesayet
c. Şahsı manevi
d. Mali tevzin
e. Özerk yönetim

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyar meclisinin doğal üyelerinden biri değildir?
a. Köyün imamı
b. Köyün öğretmeni
c. Köyün başöğretmeni
d. Birinci sınıf ebeler
e. Köy esnafı

Aşağıdakilerden hangisi, muhtarın Köy Kanununda devlet işleri olarak nitelendirilen görevlerinden biri değildir?
a. Kanunları halka ilan etmek ve anlatmak
b. Salgın hastalıkları hükümete haber vermek
c. Vergi memurlarına yardımcı olmak
d. İhtiyar meclisine hesap vermek
e. Asker toplamak

Aşağıdakilerden hangisi köylerin gelirlerinden biri değildir?
a. Eğlence vergisi
b. İmece
c. Salma
d. Bakaya
e. Bağışlar

İl özel idaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İl özel idare müdürü
b. İl özel idare saymanı
c. Vali
d. İl genel meclisi
e. İl encümeni

İl genel meclisinin bütçe görüşmesine rastlayan toplantısı en çok kaç gündür?
a. 5
b. 15
c. 20
d. 25
e. 30

Vali, kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak, iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?
a. Başbakanlık
b. İçişleri Bakanlığı
c. Maliye Bakanlığı
d. İlgili idari yargı birimi
e. İl Genel Meclisi Başkanlığı

Yerel yönetim seçimlerinin sonuçları alındıktan sonra yapılan ilk genel meclisi toplantısına aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
a. Vali
b. En yaşlı üye
c. İçişleri Bakanı
d. Büyükşehir Belediye Başkanı
e. Mahalli İdareler Genel Müdürü

Genel bütçe vergi gelirleri üzerinden il özel idarelerine ayrılan pay yüzde kaçtır?
a. %1
b. %1,15
c. %2,50
d. %2,85
e. %5

Bir köyün nüfusu 5000’in üzerinde olsada, belediye oluncaya kadar hangi statüde yer alır?
a. Köy
b. Kaza
c. Nahiye
d. İlçe
e. Komün
Ara
Cevapla
#4
Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden mahalli idarelere dağıtılan paylar, aşağıdakilerden hangisinin aracılığı ile dağıtılır?
a. İller Bankası
b. Merkez Bankası
c. İçişleri Bakanlığı
d. Hazine Müsteşarlığı
e. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Aşağıdakilerden hangisi, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere pay verilirken nüfus kriterinin yanında kullanılan yöntemlerden biridir?
a. Asgari ücret
b. Tüketici Şyatları Endeksi
c. Üretici fiyatları Endeksi
d. Gelişmişlik Endeksi
e. Yeniden Değerleme Oranı

Aşağıdakilerden hangisi yerel demokrasiyi geliştirme yollarından biri değildir?
a. Geri Çağırma
b. Halk toplantıları
c. Güvenoyu
d. Ombudsman
e. Proje demokrasisi

Yurttaşların, seçilmiş kamu yetkililerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verebilme hakkına sahip olmaları anlamına gelen yerel demokrasiyi geliştirme yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Halk toplantıları
b. Geri çağırma
c. Ombudsman
d. Halk hakemi
e. Proje demokrasisi

Belediyelerin aşağıdaki gelirlerinden hangisi haczedilebilir?
a. Proje karşılığı aldığı borç ile sağlanan gelirleri
b. Şartlı bağış yoluyla elde edilen gelirleri
c. Kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları
d. Vergi gelirleri
e. Taşınmaz mallarından sağlanan kira gelirleri

Mahalli idare seçimlerinin kaç yılda bir yapılması gerekir?
a. Bir
b. İki
c. Üç
d. Dört
e. Beş

1982 Anayasasında, mahalli idareler ile ilgili madde de, Kanunun özel yönetim biçimleri getirilebilir dediği alan hangisidir?
a. Köyler
b. Kırsal alanlar
c. Büyük yerleşim merkezleri
d. İlçe merkezleri
e. Küçük yerleşim merkezleri

Bir beldenin adı, aşağıdakilerden hangisinin onayı ile değiştirilir?
a. Bakanlar Kurulu
b. İçişleri Bakanlığı
c. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
d. Danıştay
e. Valilik

Belediye başkanının mazeretsiz ve kesintisiz olarak kaç günden fazla görevini terk etmesi halinde ve ilgili makamların kararıyla başkanlık sıfatı sona erer?
a. 10
b. 15
c. 20
d. 25
e. 30

Ülkemizde Belediyeler Bankası hangi yılda kurulmuştur?
a. 1876
b. 1923
c. 1927
d. 1933
e. 1940
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının görev ve yetkileri arasında değildir? 
A) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek 
B) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek 
C) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek 
D) Şartsız bağışları kabul etmek 
E) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek 

Büyükşehir Belediye Kanununda; büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyelere ne ad verilmiştir? 
A) Normal belediye 
B) Olağan belediye 
C) İlk kademe belediyesi 
D) Olağanüstü belediye 
E) Ara belediye 

Meskun sahası kurulu bir belediye sınırlarına kaç km’den daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 

İki veya daha fazla, uluslararası kişiliği olmayan bölgesel devlet yönetiminin bir araya gelerek oluşturdukları merkezi devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Üniter devlet 
B) Küresel devlet 
C) Minimal devlet 
D) Federal devlet 
E) Refah devleti 

Köylerden kentlere doğru oluşan göç olayının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sanayileşmenin kentlerde yoğunlaşmış olması, 
B) Hayat standardının şehirlerde yüksek olması 
C) Sağlık hizmetlerinin şehirlerde daha iyi olması 
D) Eğitim hizmetlerinin şehirlerde daha iyi olması 
E) Şehirlerde yeşil alanın daha fazla olması 

Merkezî ve Mahalli idarenin gelir bölüşümündeki yöntemlerden biri değildir? 
A) Bağımsız Vergileme Yetkisi Sistemi 
B) Bağımlılık Sistemi 
C) Ayırma Sistemi 
D) Artan Oranlılık Sistemi 
E) Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Sistemi

Dünya mahalli idare bankaları uygulamalarında, aşağıdakilerden hangisi Belediye Bankalarının ilkleri olarak anılmaz? 
A) Barselona Bankası 
B) İstanbul Bankası 
C) Cenova Bankası 
D) Venedik Bankası 
E) Amsterdam Bankası 

Haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organlarının üyelerini, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir? 
A) Başbakan 
B) Cumhurbaşkanı 
C) İçişleri Bakanı 
D) Adalet Bakanı 
E) Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Aşağıdakilerden hangisi İlbank’ın amaçları arasında değildir? 
A) Mahalli idarelerin finansman ihtiyacını karşılamak 
B) Mevduat bankacılığı yapmak 
C) Mahalli idare hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek 
D) Mahalli idarelere danışmanlık hizmeti vermek 
E) Yatırım bankacılığı yapmak
Ara
Cevapla
#6
İlan ve reklam vergisi tarifesinde belirtilen en az ve en çok sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak vergi tutarlarını belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir? 
A) Belediye başkanı 
B) İl genel meclisi 
C) Belediye meclisi 
D) Belediye encümeni 
E) Vali 

Aşağıdakilerden hangisi belediye harçları arasında yer almaz? 
A) Tellaklık harcı 
B) Kayıt ve suret harcı 
C) Sağlık belgesi harcı 
D) Kaynak suları harcı 
E) İkamet tezkeresi harcı 

Su ve kanalizasyon idareleri, büyükşehir içindeki ilçe belediyelerinin sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin tahsil ettiği çevre temizlik vergisinin yüzde kaçını ilgili belediyeye ödemek zorundadır? 
A) 20 
B) 24 
C) 40 
D) 60 
E) 80 

Bir önceki bütçe yılında tahakkuk edip tahsil edilemeyen çeşitli gelirlerin, bir sonraki yıl bütçesinde ayrı bir bölümde toplanmasıyla oluşan köy gelir türüne ne ad verilir? 
A) Bakaya 
B) İmece 
C) Zephiye resmi 
D) Diğer gelirler 
E) Salma 

İl genel meclisi toplantısında oylamada eşitlik çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Eşitliği bozmak için kura çekilir. 
B) Meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 
C) Oylama eşitlik bozuluncaya kadar devam eder. 
D) En geç üç gün içinde tekrar oylanır. 
E) En geç beş gün içinde tekrar oylanır. 

Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin gelirleri arasında yer almaz? 
A) Çevre temizlik vergisinden pay 
B) Genel bütçe vergi gelirlerinden pay 
C) Faiz ve ceza gelirleri 
D) Bağışlar 
E) Girişimlerinden sağlanan gelirler 

İktisatçı ve maliyeciler arasında genel bir fikir birliği olduğu, mahalli idarelerin ekonomik varlık gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gelir dağılımında adaleti sağlamak 
B) Ekonomik istikrarı sağlamak 
C) Kaynak tahsisinde etkinliği sağlama 
D) Katılımcılığı sağlamak 
E) Demokratikleşmeyi sağlamak 

Seçmenlerin tercihlerini, kendi faydalarını en çoklaştıran bölgelere göç ederek göstermeleri aşağıdaki hangi kavramla açıklanmaktadır? 
A) Vergi ihracı 
B) Vergi rekabeti 
C) Gelir dağılımında adalet 
D) Şehirleşme 
E) Ayakla oylama 

Aşağıdakilerden hangisi mali tevzinin gerekçesini oluşturmaktadır? 
A) Yerel hizmetlerin diğer kamu hizmetlerinden önceliği 
B) Merkezi yönetimin yönetsel üstünlüğü 
C) Bölgeler arası eşitsizlikler ve göçler 
D) Uluslararası antlaşmalar 
E) Kamu maliyesinin ve ulusal ekonominin birliği 

Bir mal veya hizmetin üretim ve tüketiminin üçüncü kişiler üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yerindenlik 
B) Ölçek ekonomileri 
C) Fayda maliyet oranı 
D) Dışsallıklar 
E) Kapsam ekonomileri 

A.B.D.’de federal devlet mahalli idarelere yardımda bulunurken aşağıdaki kıstaslardan hangisini göz önünde bulundurmaz? 
A) Nüfus 
B) Kişi başına gelir 
C) Yüzölçümü 
D) Gelir vergisi hasılası 
E) Vergi toplama gayreti 
Ara
Cevapla
#7
Mali tevzinin gerekçesini oluşturan anlayış aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toplumsal yaşam içerisindeki kamu ekonomisi faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi 
B) Kamu maliyesinin ve ulusal ekonominin birliği ve bütünlüğü 
C) Her ülkenin yönetim sisteminin tarihi, sosyal ve kültürel gelişmenin bir ürünü olması 
D) Devlet yapılarındaki farklılıklar 
E) Ülkelerin çoğunun mali sorumlulukları nasıl paylaşacağını düzenleyen sistemlere sahip olması 

I. Ölçek ekonomileri 
II. Yerindelik 
III. Saydamlık 
IV. Dışsallık 
Yukarıdakilerden hangileri harcama bölüşümü ilkelerindendir? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) I, II ve III 
D) I, II ve IV 
E) I, II, III ve IV 

Fransa’da en küçük yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mahalleler 
B) Belediyeler 
C) İlçeler 
D) İller 
E) Bölgeler 

Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da mahalli idarelerin borçlanma gereksinimlerinin nedenlerinden biridir? 
A) Olağanüstü giderlerin finansmanını karşılamak 
B) Bütçede öngörülen harcamaların yetersizliğini gidermek 
C) Kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak 
D) Denk bütçe anlayışı çerçevesinde borçlanmaya gitmek 
E) Dış ticaret açığını kapatmak 

Vergi gelirlerinin büyük kısmının merkezi yönetimde toplandığı yerel yönetimlere bazı küçük vergiler ve harçların bırakıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bağımsız vergilendirme yetkisi sistemi 
B) Ayırma sistemi 
C) Vergi gelirlerinden pay verilmesi sitemi 
D) Artan oranlılık sistemi 
E) Bağımlılık sistemi

Bir projenin planlanma, uygulama ve değerlendirme aşamalarında, kanunun ya da yerel topluluk üyelerinin, değişik düzeylerde ve ölçeklerde bu aşamalara katılabilmelerine ne ad verilir? 
A) Proje planlaması 
B) Proje uygulaması 
C) Proje demokrasisi 
D) Proje değerlendirmesi 
E) Proje süreci 

Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Yerel yönetimler kamu tüzel kişiliğine sahip anayasal kuruluşlardır. 
B) Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir. 
C) Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi vardır. 
D) Yerel yönetimlerin karar organları merkezden atama ile oluşturulur. 
E) Yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır. 

İller Bankası Genel Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İl özel idarelerini temsil etmek üzere il genel meclisi üyeleri arasından yirmi kişi seçilir. 
B) Belediyeleri temsil etmek üzere, belediye başkanları arasından her bir ili temsilen birer kişi seçilir. 
C) İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsil etmek üzere birer kişi görevlendirilir. 
D) Genel kurul üyelerinin seçimlerine ilişkin esas ve usuller Ana Sözleşme’de düzenlenir. 
E) Genel Müdür, genel kurulda üyeler tarafından seçilir.
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi genişlemeyi önleyici tedbirlerden biridir? 
A) Nüfus planlamasının yapılması 
B) Altyapı hizmetlerinin artırılması 
C) Köyden kentlere göçün desteklenmesi 
D) Sosyal bilincin geliştirilmesi 
E) Sanayi sitelerinin kurulması 

Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanma yollarından biri değildir? 
A) Meclis araştırması 
B) Faaliyet raporunu değerlendirme 
C) Soru 
D) Genel görüşme 
E) Gensoru 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk belediye İstanbul’un hangi semtlerinde kurulmuştur? 
A) Beyoğlu ve Galata 
B) Çamlıca ve Beşiktaş 
C) Kadıköy ve Göztepe 
D) Dersaadet ve Şehremini 
E) Tarabya ve Bebek 

Belediyelerin denetimi kapsamı ve türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Denetim, belediye iş ve işlemlerin mali ve performans denetimini kapsar. 
B) Denetim, belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu kapsar. 
C) Belediyenin idari işlemleri hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından Adalet Bakanlığı tarafından denetlenir. 
D) Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. 
E) Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna duyurulur. 

Büyükşehir belediyelerinin şirket kurması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Büyükşehir belediyeleri kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında sermaye şirketi kurabilirler. 
B) Büyükşehir belediyesi mülkiyetindeki ve tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisleri işletebilir. 
C) Büyükşehir belediyesince kurulan şirketlerin üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabiidir. 
D) Büyükşehir belediyesi mülkiyetindeki ve tasarrufundaki büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir. 
E) Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarda yöneticilik yapanlar bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre ilan ve reklam vergisinin tarifesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Spesifik yapıdadır. 
B) Advalorem yapıdadır. 
C) Değişken oranlı yapıdadır. 
D) Azalan oranlı yapıdadır 
E) Sabit oranlı yapıdadır. 

Türkiye’de mevcut durumda emlak vergisini hangi kurum tahsil etmektedir? 
A) Gelir İdaresi Başkanlığı 
B) Defterdarlıklar 
C) Belediyeler 
D) İl özel idareleri 
E) Mal Müdürlükleri

Köy organları ile ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur? 
A) Köy Kahvesi-İhtiyar Meclisi-Muhtar 
B) Köy Derneği-İhtiyar Meclisi-Muhtar 
C) Köy Derneği-Kaymakam-Muhtar 
D) Köy Derneği-İhtiyar Meclisi-Kaymakam 
E) Köy Kahvesi-İhtiyar Meclisi-Kaymakam 

İl sınırları içinde yaşayan kişilerin, ortak nitelikteki yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yerel Yönetim 
B) Merkezi İdare 
C) İl Yönetimi 
D) İl Özel İdaresi 
E) Belediye 

Vali tarafından hazırlanan, Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen biçimde belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan rapor aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Performans raporu 
B) Faaliyet raporu 
C) Stratejik plan 
D) Denetim raporu 
E) Çevre etkinlik raporu 

I. Fransa 
II. Almanya 
III. İngiltere 
IV. ABD 
Yukarıdakilerden hangileri federe devletler arasında yer alır? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) II ve IV 
E) III ve IV 

Küçük toplulukların yönetimi biçiminde oluşan mahalli örgütler ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır? 
A) Avrupa 
B) Asya 
C) Ortadoğu 
D) Amerika 
E) Afrika 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
mahalli testleri yaprak final maliyesi idareler


Hızlı Menü: