facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 589 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 582 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 421 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 483 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 431 Son Yorum: Gamze

Mahalli İdareler Maliyesi Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Mahalli İdareler Maliyesi Final 5. 6. 7. 8 Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Yaptıklarıyla veya yapamadıklarıyla en çok gündemde yer alan mahalli idare kuruluşu belediyedir. Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. 

Okey İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Bugünkü yasal düzenlemelere göre, dört ayrı belediye tipi görülmektedir. 

Okey Bunlar; olağan (normal) belediyeler, büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri, ilk kademe belediyesidir. 

Okey 5747 sayılı Kanun’la ilk kademe belediyeleri kaldırılmış ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan atıfların ilçe belediyesine yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Bu açıklamayla üç çeşit belediye vardır, diyebiliriz. 

Okey Belediyenin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. Belediyenin görevlerinin kanunlarda yer alması ile ilgili dört ilkeden söz edilebilir. 

Okey Bu ilkeler; genellik ilkesi, yetki ilkesi, liste ilkesi ve karma sistem ilkesidir. Ülkemizde, Belediye Kanunu’nda, belediye görevlerinin liste ilkesine uygun düzenlendiği görülmektedir. 

Okey Belediyelerde iç ve dış denetim yapılmaktadır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve performans denetimini kapsar. 

Okey 1982 Anayasası’nda bulunan “büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir” hükmünün gereği olarak, 1984 yılında 3 ilimizde büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Bugün için toplam 16 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. 

Okey Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10 km uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000’den fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmektedir. 

Okey Sadece, İstanbul ve Kocaeli’nde büyükşehir belediye sınırları, il sınırlarıyla aynıdır. Büyükşehir belediyelerinin organları da diğer belediyelerle aynıdır. 

Okey Sadece, çalışmaları ve görevleri doğal olarak farklılaştırılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları da ilgili kanunda ayrıntılı bir şekilde sayılmıştır. 

Okey Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında çıkabilecek görev ve yetki çatışmalarının önlenmesi için ayrıntılı belirtilmiştir. 

Okey Ayrıca, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması ile İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine, daha önce kapatılan Genel Müdürlüğe verilmiş olan görev ve hizmetleri de yerine getirmesi görevi verilmiştir. 

Okey Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili uyuşmazlık çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. 

Okey Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. 

Okey Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirlerinin %10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe belediyelerine mali ve ayni yardım yapabilir
Ara
Cevapla
#2
Okey Belediyelerin görevlerini tam ve nitelikli bir şekilde yapabilmeleri, sağlayabileceği kaynakların yeterliliği ile mümkündür. 

Okey Belediyelerin en önemli gelir kaynağı, genel bütçe vergi gelirlerinden nüfus ve gelişmişlik endeksine göre aldıkları paydır. 

Okey Diğer gelirleri ise Belediye Gelirleri Kanunu’na göre elde ettikleri gelirler, taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış gibi değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, faiz ve ceza gelirleri, belirlenen tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, her türlü girişim ve faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir. 

Okey Belediye Gelirleri Kanunu, belediye vergileri, belediye harçları ve harcamalara katılma payları olarak üç tür geliri ayrıntılı ele almıştır. 

Okey Belediye vergileri olarak belirtilen vergiler şunlardır: ‹lan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi ve çevre temizlik vergisidir. 

Okey Belediye harçları ise işgal harcı, tellallık harcı, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, kayıt ve suret harcı, imar ile ilgili harçlar, iş yeri açma izni harcı, muayene, ruhsat ve rapor harcı, sağlık belgesi harcıdır. Harcamalara katılma payları da üç tür olarak belirlenmiştir. 

Okey Bu paylar da yol harcamalarına katılma payı, kanalizasyon harcamalarına katılma payı, su tesisleri harcamalarına katılma payıdır. Emlak vergisi ise bina ve arazi vergisi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

Okey Emlak vergisinin mükelleşeri, bina, arsa ve arazinin maliki varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziden malik gibi tasarruf edenlerdir. Emlak vergisinin oranı, meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki dir. 

Okey Arazilerde binde bir, arsalarda ise binde üç tür. Bu oranlar, büyükşehirlerde yüzde yüz artırımlı uygulanır. 

Okey Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden %2,85’i büyükşehir dışındaki belediyelere, %2,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılır. 

Okey Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının %5’i ile, büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların %30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 

Okey %5’lik büyükşehir belediyeleri payının %70’i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına yatırılır. 

Okey Kalan, %30’luk kısmı ise büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılır. Belediyelerin arsa, arazi ve bina şeklindeki taşınmazlarını kiraya vererek veya satarak gelir elde etmeleri de mümkündür. 

Okey Belediyeler, harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak yapacakları her türlü hizmet için, belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. 

Okey Belediye bütçe tasarısı, belediye başkanı tarafından hazırlanır ve Eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur. 

Okey Encümen bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. Meclis, bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. 

Okey Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla, Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma da yapabilir.
Ara
Cevapla
#3
Okey İlin kurulmasına dair kanunla kurulan ve ilin kalkması hâlinde tüzel kişiliği sona eren mahalli idare birimi olan il özel idaresinin görev alanı il sınırlarıdır. 

Okey İl özel idaresinin yürütme organı olan vali, aynı zamanda il genel idaresinin de başıdır. İl özel idaresinin karar organı ise il genel meclisidir. 

Okey İl genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği beş üye ile valinin birim amirleri arasından seçeceği beş üye, il encümenini oluşturur. 

Okey Valinin başkanlık ettiği encümen yürütme organı niteliğindedir. İl özel idaresi, Kanun’da belirtilen bazı hizmetleri il sınırları içinde, bazı hizmetleri de belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. 

Okey İl özel idaresinin gelirleri arasında, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden aktarılan paylar önemli bir yer tutar. Bu paylar, İller Bankası tarafından illerin nüfusu, yüz ölçümü, köy sayıları, kırsal alan nüfusu ve gelişmişlik endeksine göre dağıtılır. 

Okey Faiz ve ceza gelirleri ile bağışlar diğer gelirlerden bazılarıdır. Vali tarafından hazırlanan il özel idare bütçesi, önce il encümeninde, daha sonra da il genel meclisinde görüşülerek kabul edilir. 

Okey İl özel idaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir. İl özel idarelerinde; iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve performans yapıları, iç ve dış denetime tabidir. 

Okey Sayıca çok ancak işlevleri itibarıyla zayıf olan bir mahalli idare birimi de köydür. Köy Kanunu nüfusun 150’den fazla olması gerektiğini belirtmiştir. 

Okey Belediye olabilmek için en az 5000 nüfusa sahip olmak gerektiğine göre, tavan nüfus olarak bu sayı belirtilebilir. Ancak, nüfusu 5000’i geçse bile belediye olmadıkça, köy tüzel kişiliği devam eder. Köyün organları; köy derneği, ihtiyar meclisi ve muhtardan oluşur. 

Okey Hayli eski olan Köy Kanunu’nda köyün görevleri, zorunlu görevler ve isteğe bağlı görevler şeklinde ikiye ayrılmış ve sayılmıştır. Son yasal düzenlemelerle İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyesi, diğer illerde il özel idareleri, köye yönelik hizmetleri üstlenmiştir. 

Okey Köyün gelirleri, Köy Kanunu’nda belirtilmişse de her biri köy ile ilgili giderleri karşılamaktan uzaktır. Değişik zamanlarda bir çok köy kanunu tasarısı hazırlanmışsa da kanunlaşma şansı bulamamıştır
Ara
Cevapla
#4
Okey İç göçlerin yarattığı hızlı kentleşme, mahalli idarelerle ilgili sorunların büyümesine ve medya organlarında daha sık ele alınmasına neden olmuştur. 

Okey Mahalli idareler sorunlarının büyük bir kısmı geniş halk kitlelerine hizmet vermekte olan belediyelerle ilgili olsa da diğer mahalli idarelerin de kendine özgü sorunları vardır. 

Okey Sorun olabilen konuları ve çözüm şekline ilişkin önerileri belli başlıklar altında incelemek mümkündür. 

Okey 1982 Anayasası, mahalli idarelere karar organları seçmenlerce seçilerek oluşturulan birer tüzel kişilik niteliği vermiştir. 

Okey Özellikle, içişleri bakanının geçici görevden alma yetkisi uygulamalarında ve görevler ile orantılı gelir kaynakları sağlanır hükmünün uygulanmasında sorunlar gözükmektedir. 

Okey Mahalli idareler üzerinde idari vesayet uygulamalarının, Anayasada belirtilen gerekçelerle, mahalli idarelerin özerkliğini de olabildiğince koruyup gözeterek yapılması gereklidir. 

Okey Dünyadaki örneklerine göre geçte olsa ülkemizde mahalli idare bankası olarak önce Belediyeler Bankası, bu Bankanın bir devamı olarak ‹ller Bankası 1945 yılında kurulmuştur. 

Okey Kısa adı İlbank olan İller Bankası, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının, finansman, proje, danışmanlık ve teknik konulardaki ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya yardımcı olmak işlevlerini yerine getirir. 

Okey Mahalli idare birimlerinin hizmet yaptığı alanların optimal büyüklükte olmaması durumunda, kıt olan kaynaklar verimli kullanılmayacak, fazla maliyetle düşük fayda yaratılacaktır. Bu nedenle hizmet alanının gelişigüzel yaklaşımlarla değil, iktisadi kriterlerle belirlenmesi önemlidir. 

Okey Merkezî idare ile mahalli idareler arasında gerek görevlerin gerekse gelirlerin bölüşümünde, çok dikkatli ve şeffaf olunması gereklidir. Özellikle görevlerle orantılı bir gelir yapısına mahalli idarelerin kavuşturulması gereklidir. 

Okey Bu amaçla, mahalli idarelerin genel bütçeden aldıkları pay dağıtım esaslarının ihtiyaçlarla sık gözden geçirilmesi, merkezî idare payları dışında kendi tahsil ettikleri vergilerde gerekli değişikliklerin yapılması önemlidir. 

Okey Merkezî idare, politikalarında ülkemizdeki bölgeler arası eşitsizliği göz önüne alan bir yaklaşımı ihmal etmemelidir. 

Okey Ayrıca, mahalli idarelerin kendi arasında veya merkezî idare ile olan ilişkilerinde, hizmetlerin görülmesi sırasında gözlenebilen koordinasyon eksikliğini giderecek yasal önlemler ve bu konuda ihmali olan kişilere uygulanacak yaptırımlar ivedilikle düzenlenmelidir. 

Okey Mahalli idare seçimlerini beş yılda bir yapıp, arada demokratik olmayan davranışlar sergilenmesi de çağdaş demokratik bir yapıya uymayacağından, yerel demokrasiyi geliştirme yolları işletilmelidir. 

Okey Belediye gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan gelir türlerinin, belediyeden alacaklı olanlarca hacz edilememesi de birey mülkiyet hakkı yönünden olumsuzluk yaratmaktadır. 

Okey Tüm gelirlerinin hacze konu olması da, toplum yararı karşısında söz konusu olamayacağından, birey hakkı ile toplumsal yararın bir dengesinin bulunacağı düzenleme yapılabilir. 

Okey Merkezî düzeyde mali kural uygulamalarına gösterilen özenin mahalli idareler için getirilen mali kural uygulamasında örnek olacağı açıktır. Ancak, mali kurallara uymayanlar için de etkili ve yansız çalışan bir yaptırım uygulaması da gereklidir
Ara
Cevapla


[-]
Tags
mahalli final ders notları maliyesi idareler


Hızlı Menü: