facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,012 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 678 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 644 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

Kredi Yönetimi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Kredi Yönetimi 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri -BSI201U-

1.ÜNİTE
1.Aşağıdakilerden hangisi ticaret (mevduat) bankalarının fon kaynaklarından biri değildir?
A) Öz kaynaklar  
B) Mevduatlar  
C) Menkul kıymet ihracı  
D) Hizmet karşılığı sağlanan fonlar  
E) Menkul değer plasmanları 

2. Dünyada ilk kez kaç yılında İngiltere'de merkez bankası kavramı ortaya çıkmıştır?
A) 1595 
B) 1600 
C) 1615 
D) 1694 
E) 1735 

3. ABD borsasında başlayıp, kısa süre içerisinde tüm dünya ekonomisini alt üst eden Büyük Dünya Krizi kaç yılında gerçekleşmiştir?
A) 1911 
B) 1920 
C) 1929 
D) 1932 
E) 1944 

4. Aşağıdakilerden hangisi, TC Merkez Bankası’nın temel görevlerinden biri değildir?
A) Açık piyasa işlemleri yapmak  
B) Reeskont işlemleri yapmak 
C) Avans işlemleri yapmak 
D) Finansal kiralama yapmak  
E) Altın rezervlerini yönetmek  

5. Alacaklı ve borçlu tarafların karşılıklı olarak söz konusu işlemle ilgili aynı düzeyde bilgiye sahip oldukları duruma ne ad verilir?
A) Asimetrik bilgi  
B) Çapraz bilgi 
C) Simetrik bilgi 
D) Doğru bilgi  
E) Üssel bilgi  

6. Konusunu belli bir mal veya senet karşılığında verilen ödünç paraların oluşturduğu, genellikle kısa vadeli, krediye ilişkin yapılan sözleşmenin iki aşamalı olduğu kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal kiralama 
B) Sabit vadeli para ödemesi 
C) Lombard kredisi 
D) Nakdi krediler 
E) Cari hesap şeklinde işletilen krediler 

7. Finansal aktiflerin beklenen değeri ile gerçekleşen değeri arasında bir farkın ortaya çıkma ihtimaline ne ad verilir?
A) Finansal sistem açısından risk 
B) Finansal çeşitlendirme 
C) Bir yatırımcının sahip olduğu varlıkların toplamı 
D) Likiditenin sağlanması 
E) Likidite derecelerinin yükselmesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin sunduğu hizmetlerden biri değildir?
A) Fon arz ve talep edenleri buluşturmak 
B) Finansal riski dağıtmak 
C) Finansal rekabeti sağlamak 
D) Likiditeyi sağlamak 
E) Finansal bilgiyi temin etmek 

9. Aşağıdakilerden hangisi katılım bankalarında işlem gören bir gayri-nakdi kredi türüdür?
A) Kâr-zarar ortaklığı 
B) Üretim destekleri 
C) Teminat mektupları  
D) İştirakler  
E) Finansal kiralama  

10. Bankaya yatırılan mevduatın kredi ya da başka bir şekilde fon ihtiyacı olana sunulması aşamasında ortaya çıkan değere ne ad verilir?
A) Kaydi para 
B) Finansman bonosu 
C) Arbitraj 
D) Zorunlu karşılık 
E) Repo 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1.Aşağıdakilerden hangisi kredi sürecinde başvuru ve ön değerlendirme kriterlerinden biri değildir?
A) Kredi müşterisi ile ilk görüşme 
B) İstihbarat 
C) Borçlanma oranının tespiti 
D) Kredi başvuru evrakları 
E) Kredi tekliflerinin gözden geçirilmesi 

2. 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre kredi açma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Banka yönetim kuruluna 
B) Banka bölge müdürlüklerine 
C) Banka genel müdürlük kredi takip müdürlüğüne 
D) Banka genel müdürüne 
E) Banka kredi ve pazarlama bölümüne 

3. Fon arz ve talep edenlerin fon transferini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleştirebildikleri finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylı finansman  
B) Alternatif finansman 
C) Doğrudan finansman  
D) Oto finansman  
E) İç finansman  

4. Aşağıdakilerden hangisi gayri-nakdi kredilere örnek olarak gösterilebilir?
A) Finansal kiralama 
B) Lombard kredisi  
C) Faktöring  
D) Kefalet kredisi  
E) Sabit vadeli para ödüncü  

5. Müşteri tarafından kredi başvurusunun yapılmasıyla başlayan, kredi kullandırma, kredinin anaparası ile tüm masraflarının ödenmesi ve ilişkinin tasfiye edilmesiyle sona eren sürece ne ad verilir? 
A) Görüşme süreci 
B) Teminatlandırma süreci 
C) Temerrüt süreci 
D) Kredilendirme süreci 
E) Değerlendirme süreci 

6. Aşağıdakilerden hangisi şahsi teminatlı kredi türüne örnektir?
A) Hisse senedi  
B) Ticari işletme rehini  
C) Kambiyo senetleri rehini 
D) Taşınmaz ipoteği karşılığı kredi  
E) Kefalet karşılığı kredi 

7. Aşağıdakilerden hangisi firmalarda sorunlu kredilerin göstergelerinden biri değildir?
A) Kısa süreli borç kullanımının hızla artması 
B) Alacak devir hızının düşmesi 
C) Limite yakın kredi kullanımının sabitleşmesi 
D) Stokların hızla azalması 
E) Kullanılan kredide hareketsizlik 

8. Kredi Komitelerinin Oluşumuna ilişkin aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kredi teklifleri, belirlenen kredi açma yetkilerinebağlı olarak; şube kredi komitesi, ticari-kurumsal bankacılık şubesi kredi komitesi, bölge müdürlüğü kredi komitesi veya genel müdürlük yetkisinde onaylanır. 
B) Kredi komitesi üyelerinin yarısından bir fazlası tarafından imzalanmış kredi komitesi kararı olmaksızın kredi kullandırılamaz. 
C) Oy çokluğu ile onaylanan kredilerden uygun görülenler, bir üst merciin/komitenin onayına sunulabilir. Bu durumda üst onay merciinin onayı alınmaksızın kredi kullandırılamaz. 
D) Kredi komitesi kararları kredi dosyasına konularak saklanır. 
E) Şubelerde kredi komitesi, şube müdürü başkanlığında, krediler/pazarlama personeli olarak görevlendirilmiş en az üç kişiden, mali tahlil personeli varsa dört kişiden oluşur. 

9. Aşağıdakilerden hangisi kredi politikasının unsurları arasında sayılamaz?
A) Kredilerin onaylanmasına ilişkin süreçlerin esasları 
B) Kredilerin sınıflanmasına ilişkin esaslar 
C) Kredi onay mercilerinin limitleri 
D) Kredilerin izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin bir sistem 
E) Kredinin tasfiye edilmesine ilişkin istisna teşkil eden kurumlar 

10. Kredi kullanım ilkelerine ilişkin verilen şekilde X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Verimlilik 
B) Sınırlılık 
C) Geri bildirim 
D) Sorgulama 
E) Kabul edilebilirlik 
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1.Yönetim Analizi 
I.  Kredi Analizi 
II.  İç analiz 
III.  Yatırım Analizi 
Mali  tahlil,  yapılma  amacına  göre yukarıdakilerden hangilerini kapsar? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve III 
D) I, II ve IV 
E) I, II, III ve IV 

2. Firmaların gelişme eğilimini görebilmek ve dinamik bir analiz yapabilmek için bankalar, kredi talep edenlerden en az kaç yıla ilişkin mali tablolarını istemektedirler?
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 

3. Bankacılıkta faiz hesaplamasına esas teşkil eden başlangıç tarihine ne ad verilir?
A) Adat  
B) Valör  
C) Anüite 
D) Sabit çarpan 
E) Gün sayısı  

4.Aşağıdakilerden hangisi bankalarda istihbarat işlemleri gerçekleştirilirken uyulması gereken ilkelerden biridir?
A) Akışkanlık  
B) Tarafsızlık 
C) Kapasite 
D) Riske girmeme  
E) Temdit-Tecdit  

5.Aralarında bağlı ortaklık ya da iştirak ilişkisi bulunan firmaların mali tablolarının birleştirilerek tek bir mali tablo hâlinde sunulmasına ne ad verilir?
A) Aktarma 
B) Arındırma 
C) Düzeltme 
D) Makyajlama 
E) Konsolidasyon 

6.Kredi taleplerinin değerlendirilmesi faaliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A) Bir eleme sürecidir
B) Kredi analizi de denilmektedir
C) Temel amacı kredi riskini azaltmaktır
D) Mali olmayan faktörlerin incelenmesini de kapsar
E) İlk aşaması mali tahlil çalışmalarıdır

7.Aşağıdakilerden hangisi bir mali tahlil tekniği değildir?
A) Dinamik analiz 
B) Yatay analiz  
C) Dikey analiz  
D) Trend analizi  
E) Rasyo analizi 

8.Müşterinin mali verileri ve faaliyetleri göz önüne alınarak krediyi geri ödeyebilme yeteneğine sahip olup olmadığının tespitine yönelik yapılan değerlendirme ve analizlere ne ad verilir?
A) İstihbarat 
B) Mali tahlil 
C) Performans değerleme 
D) Kredibilite dereceleme 
E) Ticari itibar belirleme 

9.Kredi talep edenin borcunu geri ödeme konusundaki niyetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kapasite  
B) Kapital  
C) Kefalet 
D) Karakter  
E) Koşullar  

10.Tüm bankalar nezdinde firmalara açılan ve kullandırılan kredilerin izlenebildiği Merkez Bankası tarafından hazırlanan liste aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memzuç listesi 
B) Protestolu senetler listesi 
C) Karşılıksız çekler listesi 
D) Negatif nitelikli krediler listesi 
E) Kara liste 
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1.Toplam tutarı, vadesi ve faiz oranı kredinin kullandırıldığı tarihte belirlenen ve vade sonuna kadar sabit olan ve kredinin tamamı bir defada kullandırılan krediye ne ad verilir?
A) Donatım kredisi 
B) İşletme kredisi 
C) Spot kredi 
D) Borçlu cari hesap kredisi 
E) Taksitli ticari kredi 

2. Firmanın elinde atıl para zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olan ve vadesi 12 ile 18 ay arasında değişen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlu cari hesap kredisi 
B) Franchising kredisi 
C) Spot Kredi 
D) Ticari kredili mevduat 
E) Sendikasyon kredisi 

3. İhracatçıları, imalatçı ihracatçıları ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmaları desteklemek amacıyla ihracat kredileri veren kamu bankası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dış ticaret bankası  
B) Ziraat bankası  
C) Halkbank  
D) Vakıfbank 
E) Eximbank 

4. Aşağıdakilerden hangisi ihracat kredileri kapsamında ülke kredisi kullandırmak için kurulan kuruluşlardan biri değildir?
A) EULER HERMES  
B) COFACE  
C) ERG  
D) BDDK  
E) US EXIM  

5. Aşağıdakilerden hangisi taksitli ticari kredi türlerinden biri değildir?
A) Franchising kredisi  
B) Ticari arsa kredisi  
C) Taşıt kredisi  
D) Yurt dışı fuar kredisi  
E) Turizm sektörü sezona hazırlık kredisi

6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun yaptığı sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi nakdi krediler arasında yer almaz?
A) İhracat kredileri  
B) Kabul Kredileri  
C) İhtisas Kredileri 
D) Fon kaynaklı krediler  
E) Kıymetli maden kredileri  

7. Bir firmanın vadesi henüz gelmemiş olan bir senedi bankaya götürerek, bir anlamda bankaya satmasına ne ad verilir?
A) İskonto  B) İştira  C) Teminat alma D) Repo  E) Ters repo 

8. Müşterinin mali verileri ve faaliyetleri göz önüne alınarak krediyi geri ödeyebilme yeteneğine sahip olup olmadığının tespitine yönelik yapılan değerlendirme ve analizlere ne ad verilir?
A) İstihbarat 
B) Mali tahlil 
C) Performans değerleme 
D) Kredibilite dereceleme 
E) Ticari itibar belirleme 

9. Eximbank kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kredinin vadesi, faiz oranı, kredilendirme oranı herkes için sabittir
B) Kredinin döviz cinsi kredi isteyenler tarafından belirlenir
C) Ticari bankalar doğabilecek riskleri üstlenmezler
D) İhracata dönük üretim finansman kredisi mutlaka ticari bankalar aracılığıyla kullandırılır. 
E) Firmalar bu kredi için başvuruyu aracı ticari bankaya yaparlar

10. Aşağıdakilerden hangisi bir markanın isim hakkının kullanılarak o ürün ya da hizmetin dağıtılmasına yönelik verilen taksitli ticari kredi türüdür?
A) Franchising    B) Patent C) Dağıtım    D) Leasing E) İştira kredisi 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
yönetimi kredi testleri yaprak vize


Hızlı Menü: