facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,004 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 934 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 686 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 591 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 731 Son Yorum: Gamze

Kredi Yönetimi Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Kredi Yönetimi Dersi  5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu Sınavı) Yaprak Testleri ve Cevapları  -BSI201U -

5. ÜNİTE
1.Taksitli ihtiyaç kredileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bireyin aylık gelirinin % 80'ine kadar kredi kullandırılmaktadır
B) Kredi kullanan bireye kredi kuruluşu tarafından en az 100.000 TL karşılığı hayat sigortası kullandırılmaktadır.
C) Şahsi taahhütname, kefalet, birinci dereceden gayrimenkul ipoteği ve nakit ya da mevduat ipoteği ile kullandırılmaktadır
D) Kredi kuruluşları her kredi işlemi için sabit dosya ve haberleşme masrafı almaktadır
E) Kredi inceleme işlemi taksitli ihtiyaç kredisi kullanımında kredi kuruluşlarının isteğine bağlı olarak yapılmaktadır

2. Bireysel krediler vade yapılarına göre ayrılmaktadır. Buna göre ikinci grupta yer alan orta vadeli tüketici kredilerinin vadesi en az ve en çok sırasıyla ve birlikte aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 1 ay - 2 ay    B) 3 ay – 1yıl    C) 3 ay – 5 yıl    D) 6 ay – 10 yıl   E) 6 ay – 15 yıl 

3. Bireysel krediler ile ilgili ilk uygulamalar 19. yüzyılda ortaya çıksa da 20. yüzyılın ilk çeyreğinde aşağıdakilerden hangisinde yaygın hale gelmiştir?
A) Almanya 
B) İngiltere 
C) Hollanda 
D) Amerika Birleşik Devletleri 
E) Belçika 

4. Aşağıdakilerden hangisi taksitli ihtiyaç kredisi başvurusunda kredi kuruluşları tarafından istenecek belgelerden biri değildir?
A) Bireysel kredi başvuru formu 
B) Başvuru sahibi ile varsa kefil ya da kefillerin nüfus cüzdanının fotokopisi 
C) İkametgâh ya da başvuru sahibinin sürekli adresini gösteren fatura ve benzeri bir belge 
D) Başvuru sahibi ile varsa kefil ya da kefillerin çalıştıkları işyerleri tarafından onaylı ücret bordroları 
E) Emeklilerin emekli olmadan çalıştıkları işyerlerinden onaylı maaş hesaplarının ekstreleri 

5. Aşağıdakilerden hangisi bireysel kredilerin kullanım amaçlarından biri değildir?
A) Carî tüketim harcamaları 
B) Dayanıklı tüketim malı alımları 
C) Otomobil alımları 
D) Konut alımları 
E) Evlilik masraflarına destek 

6. Mortgage sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Değişken oranlı mortgage kredilerinde faiz oranları sabit tutulurken geri ödeme tutarları değiştirilmektedir
B) Klasik mortgage kredi tipinde faiz oranı değişkenlik gösterirken geri ödeme tutarları sabit olarak belirlenmektedir
C) Artan geri ödeme tutarlı mortgage kredilerinde ise geri ödeme tutarı vadeye bağlı olarak zaman içerisinde artış göstermektedir
D) Son dönemde inşaat sektöründeki canlanma mortgage sisteminin gündeme gelmesine neden olmuştur
E) Azalan geri ödeme tutarlı mortgage kredileri bir diğer mortgage kredi türüdür.

7. Aşağıdakilerden hangisi kredi kuruluşlarının vermiş oldukları kredi miktarı ve bireylerin talep ettikleri kredi miktarının etkilendiği makro ve mikro ekonomik şartlardan biri değildir?
A) Hükümetlerin uygulamış oldukları para politikaları 
B) Sektörde yaşanan rekabet 
C) Teknolojik yenilikler 
D) Kredi kuruluşları ve bireylerin ileriye yönelik beklentileri 
E) Cari dönemdeki ekonomik şartlar 

8. Teminat mektuplarında bankaların yurt içinde ve yurt dışında,  bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi benzer konularda, lehine mektup tanzim ederek kefil oldukları kişiye ne ad verilir?
A) Kontrgaranti   B) Muhatap C) Keşideci     D) Üçüncü taraf  E) Lehtar  
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1. Akreditifi açtıran, akreditif talimatını veren alıcı ya da ithalatçı konumundaki gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?
A) Amir 
B) Lehtar 
C) Muhatap 
D) Kefil 
E) Akreditif bankası 

2.Banka, gayrinakdi kredilerde girdiği riske karşılık aşağıdaki gelir kazandırıcı işlemlerinden hangisini talep etmektedir?
A) Faiz  
B) Ücret  
C) Rant  
D) Komisyon  
E) Kar  

3. Bir bankanın para ödemesi yapmadan müşterisine belli bir süre için satın alma gücü sağladığı kredi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayrinakdi krediler  
B) Tüketici kredileri  
C) İşletme kredileri  
D) Nakdi krediler 
E) Ticari krediler  

4. I.  Limitli teminat mektupları 
II.  Limitsiz teminat mektupları 
III.  Vadeli  teminat  mektupları
Bankanın  yükümlü olduğu meblağa göre teminat mektupları yukarıdakilerden hangilerini kapsar? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I e II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1.Bir kredinin tahsil imkânı sınırlı kredi olarak kabul edilmesi için, borçlunun anapara ya da faiz ödemesinin en az kaç gün gecikmesi gerekmektedir?
A) 30 
B) 60 
C) 90 
D) 120 
E) 365 

2. Sorunlu kredilerin çözümünde en mantıklı ve sağlıklı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni takip  
B) Tasfiye 
C) Kredinin yeniden yapılandırılması 
D) Mevcut ilişkinin devam ettirilmesi  
E) Yakın izleme  

3. Vadesi henüz gelmemiş kredilerin erken istenmesine ne ad verilir?
A) Müteselsil  
B) Muaccel  
C) Memzuc  
D) Riziko  
E) Temerrüt  

4. Aşağıdakilerden hangisi kredi için dışsal faktörlerden biri değildir? 
A) Rekabet yapısı 
B) Teknolojik etki 
C) Politik etki 
D) Para politikaları 
E) Çevresel etki 
Ara
Cevapla
#4
8. ÜNİTE
1.Bir işleme ilişkin bir parasal kayıp, gider ya da zararın ortaya çıkması ile elde edilebilecek iktisadi faydanın azalması ihtimaline ne ad verilir?
A) Risk 
B) Olasılık 
C) Tahmin 
D) İhtimal 
E) Sonuç 

2. Firmanın finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin yeterli olduğu müşteri derecelendirmede puan aralık notu aşağıdakilerden hangisidir?
A) B – 
B) C + 
C) A – 
D) D + 
E) F 

3. Aşağıdakilerden hangisi kredi risk analizinde kullanılan en önemli finansal araçlardan biridir?
A) Gazeteler 
B) Mali Tahlil  
C) Muhtelif Alacaklar 
D) Yönetim Sistemleri  
E) Arkadaş Görüşleri  

4. Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi riskine karşı geliştirebilecekleri belli başlı stratejilerden biri değildir?
A) Kredi çeşitlendirmesi 
B) Kredi tayınlaması 
C) Kredi-riski analizi yapmak 
D) Müşterilerle kısa süreli iyi ilişkiler kurmak 
E) Kısıtlayıcı sözleşmeler yapmak 

5. Bankanın kredi talebinde bulunan müşterinin talebine ya miktar olarak kısıtlama getirmesi ya da talebi tamamen reddetmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mali Tahlil  
B) Kredi Tayınlaması  
C) Risk 
D) Temerrüt 
E) Aktif  

6. Bir bankanın fon girişi ile fon çıkışı arasındaki dengeyi sağlayamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Piyasa Riski 
B) Kur riski 
C) Hükümranlık riski 
D) Operasyonel risk 
E) Likidite Riski 

7. Ekonominin ve bankanın yaşadığı olağanüstü durumlarda bankanın karşı karşıya kalabileceği zarar büyüklüğünü önceden ölçebilme ve olağanüstü durumlara hazırlıklı olmasına ne ad verilir?
A) Piyasa  
B) Basel I  
C) Temerrüt  
D) Risk Yönetimi  
E) Kur Riski  

8. Aşağıdakilerden hangisi bankalarda risk yönetiminin kapsamına dahil edilemez?
A) Zararların oluşmasını öngörmek ve bunları engelleyecek önlemleri almak 
B) Oluşabilecek faydaları ölçmek 
C) Üst yönetimi bilgilendirme sistemini oluşturmak 
D) Oluşan riskin doğuracağı hasarı asgari düzeyde tutmaya yönelik tedbirler almak 
E) Hızlı karar almayı gerektiren sistemleri kurmak 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
yönetimi kredi testleri yaprak final


Hızlı Menü: