facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 820 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 526 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 519 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 579 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 401 Son Yorum: Gamze

Kamu Mali Yönetimi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Kamu Mali Yönetimi Vize Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi kamu mali yönetiminin kapsadığı konulardan değildir?
a. Gelirlerin yönetimi
b. Giderlerin yönetimi
c. Borç yönetimi
d. Devlet taşınmazlarının yönetimi
e. Nüfus yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde değişimi belirleyen faktörlerden değildir?
a. Ekonomik
b. Siyasal
c. Teknik
d. Sosyal
e. Kültürel

Hükûmetin yapısının ve işlevlerinin, uygulayacağı maliye politikası konusundaki niyetlerinin, kamu kesimi hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuya açık olmasını ifade eden kamu mali yönetimi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Saydamlık
b. Hesap verilebilirlik
c. Yönetişim
d. Verimlilik
e. Etik

Devletin politika oluşturma, uygulama ve denetleme sürecine vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin dâhil olmasını anlatan bir kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Saydamlık
b. Hesap verilebilirlik
c. Katılımcılık
d. Verimlilik
e. Etik

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel aşamalarından değildir?
a. Planlama
b. Örgütlenme
c. Yönlendirme
d. Denetim
e. Borçlanma

Yönetimin, amaçların tanımlanması politikaların belirlenmesi, bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntem ve işlemlerin karşılaştırılması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Planlama
b. Örgütlenme
c. Yönlendirme
d. Denetim
e. Bütçe ve finansman

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin temel unsurlarından değildir?
a. Halk
b. Denetim
c. Norm düzeni
d. Mali kaynak
e. Kamu görevlileri

Kamu yönetimi çerçevesinde belirlenmiş politikaların hayata geçirilebilmesi için oluşturulmuş örgütler aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sivil toplum kuruluşları 
b. Uluslararası mali kuruluşlar
c. Özel sektör kuruluşları
d. Kişiler
e. Kamu kurum ve kuruluşları

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimi çerçevesinde kamu hizmetlerinin gerçekleştirilme ilkelerinden değildir?
a. Süreklilik
b. Değişkenlik ve uyum 
c. Katılık
d. Eşitlik
e. Tarafsızlık

Kamu hizmetinin kişiler arasında ayrımcılık yapmadan sunulması aşağıdaki kamu hizmeti sunumu ilkelerinden hangisidir?
a. Süreklilik
b. Değişkenlik 
c. Uyum
d. Eşitlik
e. Tarafsızlık
Ara
Cevapla
#2
Asıl görevi kamu hizmet üretmek olan kuruluşların bir yan ürün olarak ürettikleri mal/hizmetleri pazarlayabildikleri mali sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Özel bütçeler
b. KİT’ler
c. Bütçe Dışı Fonlar
d. Döner Sermayeli İdareler 
e. Sosyal Güvenlik Kurumları

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin gelir kaynakları arasında sayılmaz?
a. İmece
b. Vergi
c. Ücret
d. Harç 
e. Genel bütçe vergi gelirlerinden pay

Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli bir kuruluştur?
a. Anadolu Üniversitesi
b. Eskişehir büyükşehir belediyesi
c. ÖSYM
d. Vakışar Genel Müdürlüğü
e. TBMM

1982 Anayasasında, mahalli idarelerle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almaz?
a. Kendi örgüt yapılarını oluşturabilecekleri
b. Mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmaları
c. Mahalli idarelerin, il, belediye ve köyden oluştuğu
d. Kanunla kurulacakları
e. Görevlerine oranla gelir kaynağı gösterileceği

Genelde yarı kamusal mal/hizmet üreten, ayrı ayrı tüzel kişiliklere sahip, kendine ait geliri ve mal varlığı olup kendi nakit yönetimlerini yapan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Özel Bütçeli kuruluşlar 
b. Genel Bütçeli kuruluşlar
c. Sosyal güvenlik kuruluşları
d. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
e. Mahalli İdareler

Genel olarak özel bütçeli kuruluşların en önemli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vergi
b. Harç
c. Bağışlar
d. Hazine Yardımı
e. Resim 

5018 sayılı yasanın kapsamı dışında tutulan kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Köy bütçeleri
b. Özel Bütçe
c. Sosyal güvenlik kuruluşları
d. Genel Bütçe
e. Mahalli İdareler

Sermayesinin tamamı devlet ait olan ve özel hukuka tabi kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Özel bütçeli kuruluşlar
b. Genel bütçeli kuruluşlar
c. Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar
d. KİT’ler
e. Belediyeler

İl özel idaresinin bütçesi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?
a. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
b. Vali 
c. Kaymakam
d. Köy Derneği
e. Muhtar

Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Kuruluşudur?
a. Türkiye Taş Kömürü Kurumu
b. Devlet Malzeme Ofisi
c. Devlet Hava Meydanları İşletmes
d. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı
e. Çay İşletmeleri Kurumu
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı ana hizmet birimlerinden biri değildir?
a. Muhasebat Genel Müdürlüğü
b. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
c. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
d. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 
e. Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Bakanlar kaynakların etkin verimli ve tutumlu kullanılması konusunda aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
a. TBMM’ne
b. Sayıştay’a
c. Danıştay’a
d. Bakanlar Kuruluna
e. Halka

Merkezi yönetim bütçe hazırlama süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
a. Bütçe çağrısı
b. Orta Vadeli Mali Plan
c. Bütçe hazırlama rehberi
d. Orta vadeli program 
e. Yatırım genelgesi

TBMM adına denetim yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a. Maliye Bakanlığı
b. DPT
c. Sayıştay
d. Danıştay
e. Veri idaresi

Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı’nın görevlerine dahil edilemez?
a. Maliye politikasını uygulamak
b. Maliye politikasının yabancı hukuk uygulamasına yardımcı olmak 
c. Devletin gelir politikasını yapmak
d. Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanmak,
e. Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlatmak

Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı yasada iç denetçilerin görevlerinde biri değildir?
a. Soruşturma açılması gereken konuları TBMM’ne bildirmek
b. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak
c. Denetim sonuçlarına göre önerilerde bulunmak
d. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak
e. Kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanımı açısından denetim yapmak

5018 Sayılı yasada harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması veya malın satın alınması işlemlerini aşağıdakilerden hangisi yapar?
a. Muhasebe yetkilisi
b. Harcama yetkilisi
c. Gerçekleştirme görevlisi
d. İta amiri
e. Sayman

TBMM’i adına denetim yapan Sayıştay’ın yaptığı denetim aşağıdakilerden hangisidir?
a. İç kontrol
b. Yasama denetimi
c. İç denetim
d. Siyasi denetim
e. Yargı denetimi

Bütçe uygulamasında gelir ve giderler arasındaki zaman ve mekan açısından uyumsuzlukları giderme görevi aşağıdaki kuruluşlardan hangisine aittir?
a. Muhasebat Genel Müdürlüğü
b. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
c. Başbakanlık
d. Hazine Müsteşarlığı 
e. Gümrük Müsteşarliğı

Belediyelerde üst yöneticiler, aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar?
a. Meclislerine
b. Encümenlerine
c. Valiye
d. İçişleri Bakanlığına
e. Başbakana
Ara
Cevapla
#4
Orta Vadeli Harcama Sisteminin ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Orta vadeli perspektif içinde politika, plan ve bütçeleme süreçlerinin bütünleşmesidir
b. Uzun vadeli perspektif içinde politika, plan ve bütçeleme süreçlerinin bütünleşmesidir
c. Kısa vadeli perspektif içinde politika ve bütçeleme süreçlerinin bütünleşmesidir
d. Kısa vadeli perspektif içinde harcama, gelir toplama ve finansman süreçlerinin bütünleşmesidir
e. Uzun vadeli perspektif içinde harcama, gelir toplama ve finansman süreçlerinin bütünleşmesidir

Halkı, hükûmet kurumlarını ve firmaları bilgilendirmeyi; istikrarlı bir çerçevede daha detaylı politika kararları alabilmeyi sağlayan, sadece genel büyüklükler düzeyindeki tahminleri gösteren plana ne ada verilir?
a. Orta vadeli harcama sistemi
b. Uzun vadeli harcama sistemi
c. Uzun vadeli mali çerçeve
d. Orta vadeli mali çerçeve
e. Kısa vadeli mali çerçeve

Avrupa Birliğinde üye ülkelerin sürdürülebilir temelde kamu finansmanı temin eden, borç pozisyonu ve potansiyel büyümesine göre ulusal orta vadeli hedefler oluşturan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a. Avrupa Komisyonu
b. Avrupa Parlamentosu
c. İstikrar ve Büyüme Paktı
d. Avrupa Birliği Merkez Bankası
e. Avrupa Birliği Adalet Divanı

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile altyapıya kavuşturulan konulardan biri değildir?
a. Çok yıllı bütçeleme
b. Harcama tavanları
c. Orta vadeli mali program
d. Nakit esaslı muhasebe sistemi
e. Stratejik planların oluşturulması

Orta vadeli programla ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Bütçe sürecini başlatır
b. Stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirir
c. Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği arttırır
d. Statik bir yapı ile beş yıllık perspektife sahiptir
e. Makro politikaları, temel gelişme eksenlerini, ana sektörleri kapsar

Uzun vadeli mali öngörülerın faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Kısa vadeli çerçeve içinde politikaların analizini sağlaması
b. Mali sürdürülebilirliğin arttırılması
c. Uygulanan politikaların mali sürdürülebilirliğinin tartışılması için çerçeve yaratması
d. Reformların olası mali etkilerinin izlenebilirliği arttırması
e. Uzun vadeli politika analizi için sorumluluğun merkezileştirilmesi

Uzun vadeli mali öngörüler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Bütçe politikalarının sürdürülebilirliğini sağlar
b. İstenmeyen harcama eğilimlerini engeller
c. Erken uyarı sistemidir
d. Çok yıllı bütçeleme ile ilişkili değildir
e. Çok yıllı bütçelemeyi destekleyici ve yönlendiricidir

Aaron Wildavsky’e göre bütçenin bir yıllık temelde ele alınması, uzun vadeli programlarla ilgili gelecek yıllarda yapılması gerekecek büyük miktardaki tahsisleri gizleyeceğinden ödeyebileceğinden daha fazla miktarın harcanmasına ve yol açtığı mali disiplin sorununa ne ad verilir?
a. Uzağı görememe
b. Aşırı harcama sorunu
c. Muhafazakarlık
d. Dar görüşlülük
e. Çok yıllı tahminler

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin kapsaması gereken birden fazla yıla yayılan konulardan biri değildir?
a. Borç servisi
b. Bütçe dışı kuruluşlara yapılan transferler
c. Borç stoku
d. Vergi politikalarının uygulanması ile ilgili mali yükler
e. Yatırım harcamalarının işletme masrafları

Dünya Bankası tarafından kamu mali yönetiminde bir reform yaklaşımı olarak geliştirilmiş, çok yıllı bütçelemenin ve tahminlerin bir formu olarak yaygın kullanılır hale gelmiş çok yıllı bütçeleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uzun vadeli harcama sistemi
b. Kısa vadeli harcama sistemi
c. Orta vadeli gelir sistemi
d. Uzun vadeli gelir sistemi
e. Orta vadeli harcama sistemi
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden biridir? 
A) İç İşleri Bakanlığı 
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
C) Sayıştay 
D) Anadolu Üniversitesi 
E) Anayasa Mahkemesi 

Türkiye'de Orta Vadeli Mali Planın hazırlanmasından aşağıdaki kurumlardan hangisi sorumludur? 
A) Kalkınma Bakanlığı 
B) Maliye Bakanlığı 
C) Yüksek Planlama Kurulu 
D) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
E) Hazine Müsteşarlığı 

12. Kamu gelir ve giderlerinin tür ve miktarını belirleme yetkisinin kime ait olduğu, halkın temsilcilerinin bütçe üzerinde elde ettikleri, yürütmenin vergi toplamasına izin verme ve harcama yapmasına onay verme yetkilerinin tamamına ne ad verilir? 
A) Kamu hakkı 
B) Bütçe hakkı 
C) Yürütme hakkı 
D) Vergi toplama hakkı 
E) Yasama hakkı 

Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev ve gelir paylaşımına ne ad verilir? 
A) Kesin hesap 
B) Özel bütçe 
C) Gelir aktarımı 
D) Gelir paylaşımı 
E) Mali tevzin 

Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetimi anlayışının özelliklerinden biri değildir? 
A) Esnek olması 
B) Çok aktörlü olması 
C) Şeffaf olması 
D) Hizmeti bizzat sağlayıcı olması 
E) Geleceğe odaklı olması 

Türkiye'de kamu idarelerinin bütçe tekliflerini hazırlama sürecine yön vermek üzere oluşturulan "bütçe çağrısı" aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? 
A) Maliye Bakanlığı 
B) Kalkınma Bakanlığı 
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
D) Yüksek Planlama Kurulu 
E) Sayıştay 

Aşağıdakilerden hangisi çok yıllı bütçelemenin faydalarından biri değildir? 
A) Mali disiplin sağlaması 
B) Şeffaf bir planlama süreci oluşturması 
C) Mali politikalarda atalet ve esneksizliğe yol açması 
D) Bütçe sürecine süreklilik getirmesi 
E) Mali öngörülebilirlik sağlaması 

Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili etkinlikler bütünü aşağıdaki kavramlardan hangisidir? 
A) Planlama 
B) Yönetim 
C) Örgüt 
D) Güdüleme 
E) Organizasyon 

Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesi dışında kendine ait gelir kaynakları olan ve bu kaynakları kendi üzerine aldığı bazı kamusal hizmetleri üretmekte kullanan uygulamaları ifade etmektedir? 
A) Yerel yönetim birlikleri 
B) Özel bütçeli kuruluşlar 
C) Bütçe dışı fonlar 
D) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 
E) Döner sermayeli işletmeler 

Aşağıdakilerden hangisi farklı ülkelerde çok yıllı bütçeleme ile aynı anlamda kullanılmamaktadır? 
A) İleriye doğru bütçeleme 
B) Harcama gözden geçirmesi 
C) Paranın değeri denetimi 
D) İleriye doğru tahminler 
E) Çok yıllı tahminler 
Ara
Cevapla
#6
Türkiye'de çok yıllı bütçelemenin temel hukuki altyapısını oluşturan yasa aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu 
B) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
C) Bütçe Kanunu 
D) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
E) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinde amaçların tanımlanması, politikaların belirlenmesi, bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntem ve işlemlerin karşılaştırılmasıdır? 
A) Planlama 
B) Örgütleme 
C) Koordinasyon 
D) Yönlendirme 
E) Denetim 

Türkiye'de, özellikle devletin özel sektöre bıraktığı piyasalarda, tekelciliği önlemek ve rekabeti sağlamak amacıyla çalışan kurumların genel adı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vergi daireleri 
B) Mahalli idareler 
C) Kamu iktisadi teşebbüsleri 
D) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 
E) Sosyal güvenlik kurumları 

Devletin görevlerini yerine getiren ve Türkiye'nin üniter yapısına göre tek olan yasama, yürütme ve yargı organlarının kurum ve kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özel bütçeli kuruluşlar 
B) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 
C) Mahalli idareler 
D) Sosyal güvenlik kuruluşları 
E) Genel bütçeli idareler 

Anayasa'nın 89. Maddesine göre Cumhurbaşkanının her türlü yasayı inceleyip gerekli gördüğü hallerde parlamentoya tekrar görüşülmek üzere geri gönderme hakkı varken hangi yasada böyle bir yetkisi bulunmamaktadır? 
A) Merkezi Yönetim Bütçe Yasası 
B) Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu 
C) Gelir Vergisi Kanunu 
D) Belediye Kanunu 
E) Katma Değer Vergisi Kanunu 

Anayasaya göre, Bakanlar Kurulu, merkezî yönetim bütçe tasarısı ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu, mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM'ye sunar? 
A) 50 
B) 60 
C) 75 
D) 90 
E) 120 

Maliye Bakanlığı'nda kesin hesap kanun tasarısının ve mali istatistiklerin çıkarılması görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 
B) Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
C) Dış İlişkiler Dairei Başkanlığı 
D) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
E) Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Aşağıdakilerden hangisi Meclisin hükümete verdiği yetkinin ve hükümetin aldığı sorumluluğun izlenmesi için yapılan yasama denetiminin yollarından değildir? 
A) Soru 
B) Gensoru 
C) Meclis araştırması 
D) Meclis soruşturması 
E) Eleştiri

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin kişiler arasında ayrımcılık yapmadan sunulması ilkesidir? 
A) Tarafsızlık ilkesi 
B) Eşitlik ilkesi 
C) Bütünlük ilkesi 
D) Süreklilik ilkesi 
E) Uyum ilkesi 

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin temel unsurlarından değildir? 
A) Halk 
B) Örgüt 
C) Kamu politikası 
D) Özel kuruluşlar 
E) Norm düzeni
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden biridir? 
A) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
C) Döner Sermayeli İşletmeler 
D) Sosyal Güvenlik Kurumları 
E) İktisadi Devlet Teşekkülleri 

Ülkemizde il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişilerine ne ad verilir? 
A) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
B) Mahalli İdareler 
C) Döner Sermayeli İşletmeler 
D) Fonlar 
E) Özel Bütçeli İdareler 

Özel bütçeli idarelerin kendi gelirleriyle giderlerini karşılayamamaları durumunda genel bütçeden bu kuruluşlara yapılan aktarımlara ne ad verilir? 
A) Bütçe dengesi 
B) Bütçe finansmanı 
C) Avans 
D) Hazine yardımı 
E) Emanet 

Bütçe yasa tasarısının bütçe komisyonunda görüşülme süresi kaç gündür? 
A) 20 
B) 40 
C) 50 
D) 55 
E) 75 

Ülkemizde 1982 Anayasasının 161. Maddesine göre, harcamalar yıllık bütçelerle belirlenmesine rağmen aşağıdakilerden hangisi için özel süre belirlenebileceği belirtilmiştir? 
A) Cari harcamalar 
B) Personel harcamaları 
C) Yolluk ödemeleri 
D) Yatırım harcamaları 
E) Faiz ödemeleri 

Bakanlar Kurulunun genel politikası veya bir Bakanın uygulamalarından dolayı sorumlu tutularak, izlenen politikanın açıklığa kavuşması ve Bakanlar Kurulunu ya da ilgili Bakanı düşürmeyi amaçlayan önergeye ne ad verilir? 
A) Meclis araştırması 
B) Gensoru 
C) Meclis soruşturması 
D) Soru 
E) Düzeltme 

Orta vadeli harcama sistemi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından geliştirilmiştir? 
A) IMF 
B) Dünya Bankası 
C) Avrupa Birliği 
D) UNESCO 
E) ILO 

Orta vadeli harcama sisteminde sadece genel büyüklükler düzeyindeki tahminleri gösteren plana ne ad verilir? 
A) Orta vadeli bütçe çerçevesi 
B) Büyüme çerçevesi 
C) Kalkınma programı 
D) Kalkınma planı 
E) Orta vadeli mali çerçeve 

Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli mali öngörülerin sağladıkları faydalardan biri değildir? 
A) Devlet bütçesinin daha esnek hale getirilmesi 
B) Mali sürdürülebilirliğin arttırılması 
C) Mevcut politikaların mali sürdürülebilirliğinin tartışılması için bir çerçeve sağlanması 
D) Reformların olası mali etkilerinin izlenebilirliğinin arttırılması 
E) Uzun vadeli politika analizi için sorumluluğun merkezileştirilmesi 
Ara
Cevapla
#8
Kamusal alandaki faaliyetler ile bu faaliyetleri yürüten örgütleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Orta vadeli plan 
B) Stratejik planlama 
C) Etik 
D) Kamu birliği 
E) Kamu yönetimi 

Aşağıdakilerden hangisi kamu mali yönetiminde, değişimin yönünü belirleyen faktörlerden biri değildir? 
A) Yasal 
B) Kültürel 
C) Sosyal 
D) İdari 
E) Siyasal 

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel ilkelerinden biridir? 
A) Yetki 
B) Hizmet 
C) Etik 
D) Hukuk 
E) Planlama 

Devletin politika oluşturma, uygulama ve denetleme sürecinde vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin sürece dâhil olmasına ne ad verilir? 
A) Şeffaflık 
B) Danışmanlık 
C) Katılımcılık 
D) Saydamlık 
E) Adillik 

Türkiye'de kamu mali yönetiminin başlıca yürütücüsü olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İçişleri Bakanlığı 
B) Dışişleri Bakanlığı 
C) Maliye Bakanlığı 
D) Ekonomi Bakanlığı 
E) Kalkınma Bakanlığı 


Genel Uygunluk Bildirimi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? 
A) Meclis Genel Kurulu 
B) Bakanlar Kurulu 
C) Sayıştay 
D) Kalkınma Bakanlığı 
E) Başbakan 

Kamu mali yönetiminde mali işlemlerin muhasebe kayıtlarını tutma görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir? 
A) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
B) Muhasebat Genel Müdürlüğü 
C) Sayıştay 
D) Yüksek Planlama Kurulu 
E) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 

Aaron Wildavsky'e göre yıllık bütçelerin, uzun vadeli programlarla ilgili gelecek yıllarda yapılması gerekecek büyük miktarlardaki tahsisleri gizlemesi hangi soruna neden olur? 
A) Uzağı iyi görememe sorunu 
B) Muhafazakârlık sorunu 
C) Dar görüşlülük sorunu 
D) Tutarsızlık sorunu 
E) Aşırı harcama sorunu 

Aşağıdakilerden hangisi 1990'ların ortalarında mali öngörü hazırlayarak yayınlayan ülkelerden biridir? 
A) Almanya 
B) Fransa 
C) Norveç 
D) Hollanda 
E) İspanya 

Ülkemizde genellikle tam kamusal mal ve hizmet üretip finansmanlarını genel vergi havuzundan karşılayan kamu idareleri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Genel Bütçeli İdareler 
B) Özel Bütçeli İdareler 
C) Mahalli İdareler 
D) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 
E) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak, belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, kendilerine gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idarelerine ne ad verilir? 
A) Özel Bütçeli İdareler 
B) Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler 
C) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
D) Döner Sermayeli İşletmeler 
E) Fonlar  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
yönetimi testleri yaprak vize kamu mali


Hızlı Menü: