facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 559 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 499 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 355 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 369 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 394 Son Yorum: Gamze

Kamu Mali Yönetimi Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni Kamu Mali Yönetimi Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Kamu yönetimi kavramını tanımlayabilmek
Okey Yönetim, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili etkinlikler bütünüdür. 

Okey Yönetim, kaynakların (maddi ve beşerî) belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için düzenlenmesi ve kullanılması faaliyeti ya da süreci olarak da tanımlanabilir. 

Okey Kamu yönetimi kavramı genel olarak yönetimini bir alt dalı olarak kabul edilmektedir. Kamu yönetimi kavramı; kamusal alandaki faaliyetler ile bu faaliyetleri yürüten örgütleri ifade eder. 

Okey Kamu yönetimi aslında, devletin genel kuralları, politikaları ve yasaları uygulama süreci olarak da tanımlayabiliriz. 

Kamu yönetiminin fonksiyonlarını değerlendirebilmek 
Kamu yönetiminin en temel fonksiyonu, ülkenin gelişmesini yönlendirmek, planlamak ve temel politikaları belirleyerek yönetmektir. 

Okey Kamu yönetiminin faaliyetleri; yönetsel, yürütme ve yargı faaliyetleri olarak üç grupta toplanmaktadır. Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek kamu hizmetleri kamu yönetimi tarafından gerçekleştirilecek temel görevlerden biridir. 

Okey Kamu yönetimi bir başka yönüyle devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş insan gücü ve araç ve gereçler ile bunların yönetimini ifade eder. 

Okey Kamu yönetiminin en temel görevi, hükûmetin günlük işlerini yürütmektir. Kamu yönetimi tarafından belirlenmiş görev ve hizmetlerin yapılabilmesi için kamu yönetimi kurum ve kuruluşları oluşturulmuştur. 

Okey İşte kamu yönetiminin en temel işlevlerinden bir tanesi kamu kurum ve kuruluşları içerisinde bireylerin nasıl davrandıklarını ve çalıştıklarını saptamak, kurumların en etkili biçimde nasıl örgütlenmeleri gerektiğini belirleyerek, uygulamaya dönük önerilerde bulunmaktır. 

Okey Kamu yönetimi uygulamada devletin amaçlarının yerine getirilmesi sürecinde yönetim hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Yani, kamu idaresinin yönetimsel boyutu kamu yönetiminde öne çıkmaktadır. 

Kamu mali yönetiminin kapsadığı temel konuları sıralayabilmek
• Kamu mali yönetimi; gelirlerin yönetimi, giderlerin yönetimi, borç yönetimi, mali sorumluluk, hesapların tutulması ve denetlenmesi, devlet taşınmazlarının yönetimi, ekonomik ve mali politikaların belirlenmesi ve bütçe sürecinin yönetilmesi konularını kapsamaktadır. Gelirlerin yönetimi; devletin gelir kaynaklarının etkin ve adil yönetimini, 
• Giderlerin yönetimi; bütçe süreçlerinin yönetimi aşamalarını, 
• Borç yönetimi; borçlanma politikasının etkin yönetimini, 
• Mali sorumluluk, hesapların tutulması ve denetlenmesi; Gider ve gelirlerle ilgili kayıtların tutulması ve denetlenmesini, 
• Devlet taşınmazlarının yönetimi; kamu idarelerinin mülkiyetindeki malların yönetimini, 
• Ekonomik ve mali politikaların belirlenmesi; mali politikaların belirlenmesini kapsamaktadır. 

Kamu mali yönetiminde meydana gelen değişimin nedenlerini değerlendirebilmek
Okey Devletlerin büyümesi ve kamu harcamalarının miktarının artması, küreselleşme, değişen ekonomik ve sosyal koşullar, siyasi ve sosyal değişimler kamu mali yönetiminde yeniden yapılanmayı zorunlu kılmıştır. 

Okey Küreselleşme ile birlikte hız kazanan çok yönlü değişim dinamikleri tüm toplumların gerek sosyoekonomik gerekse kültürel hayatında önemli dönüşümlere yol açmış, kamu yönetimine ilişkin kavram ve değerler ile kamu örgütleri de bu dinamiklerden yakından etkilemiştir. 

Okey Devletin görevlerindeki artış, her şeyden önce kamu yönetimi teşkilatını büyütmüştür.

Yeni kamu mali yönetimi anlayışının öne çıkan ilkelerini açıklayabilmek
Okey Yeni kamu mali yönetiminde öne çıkan ilkeler; saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik planlama, yönetişim, verimlilik ve etkinlik, etik ve dürüstlük, olarak sıralanabilir. 

Okey Saydamlık, hükûmetin yapısının ve işlevlerinin, uygulayacağı maliye politikası konusundaki niyetlerinin, kamu kesimi hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuya açık olmasını ifade eder. 

Okey Hesap verilebilirlik, bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak, ilgili kişiler karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekârlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliğidir. 

Okey Stratejik planlama, en geniş anlamda mevcut ile ulaşılması arzu edilen durum arasındaki yolu, amaç, hedef ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri ortaya koyarak tarif eden bir süreç olarak tanımlanabilir. Yönetişim, toplum devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir yönetim tarzını ifade etmektedir. 

Okey Verimlilik, girdilerin çıktılara oranı iken, etkinlik, doğrudan sonuçla ilgili bir kavram olup, belirlenen amaçlara ulaşabilme derecesini ifade eder. Etkinlik, yalnız fiziki bir girdi çıktı ilişkisini değil, Bir faaliyetin, programın veya örgütün amaç ve hedeşerine en iyi derecede yaklaşması demektir. 

Okey Etik ve dürüstlük ise kamu görevlilerinin, tüm eylem ve işlemlerinde adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmeleri, görevlerini yerine getirirken dil, din, inanç, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamalarıdır.
Ara
Cevapla
#2
Türkiye’de Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kuruluşları açıklayabilmek
Okey Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri de kendi içerisinde üçe ayrılmıştır; Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler, Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar. 

Okey Genel bütçeli idareler; yasama, yürütme ve yargı eklerinin oluşturduğu bütçe anlamına gelmektedir. Devletin görevlerini yerine getiren ve ülkemizin üniter yapısına göre tek olan yasama, yürütme ve yargı organlarının kurum ve kuruluşları genel bütçeli idareler olarak adlandırılır. 

Okey Bu kuruluşlar genelde tam kamusal mal/hizmet üretip, finansmanlarını genel vergi havuzundan yaparlar. Genel Bütçeli İdareler devletin merkezden yönetim esasına göre yürüttüğü tüm hizmetleri üreten idarelerdir. 

Okey Özel bütçeli idareler olarak adlandırılan kurumların listesine bakıldığında özellikleri olarak şunlar sayılabilir: Her bir özel bütçeli kuruluşun ayrı bir tüzel kişiliği vardır, sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlidirler, belirli bir bakanlığa bağlıdırlar. 

Okey Ancak bu bağlılık, özerkliğe sahip olmalarına engel değildir, kendi mal varlıkları vardır ve yönetimini kendileri yaparlar, kendilerine ait gelirleri vardır, kendi nakit idarelerini yaparlar. 

Okey Düzenleyici ve denetleyici kurumların özellikleri olarak, kanunla kurulmaları, her birinin belirlenen çerçevede ekonomik ve sosyal alanlarda düzenleme, denetleme, arabuluculuk ve yönlendirme faaliyetinde bulunmaları, idari ve mali özerkliği haiz olmaları ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları sayılabilir. 

Türkiye’de Mahallî İdarelerin kapsamını değerlendirebilmek
Okey Mahallî idareler; il, belediye ve köy halkının mahalli ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre Türkiye’de üç tür mahallî idare vardır. 

Okey İl özel idareleri, belediyeler ve köyler. İlin sınırlarıyla aynı alan içinde faaliyet gösteren il özel idaresinin başı, merkezî yönetim tarafından atanan validir. 

Okey Günümüzde fonksiyonlarını yitiren il özel idarelerinin gelirlerini önemli bir kısmı genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan oluşmaktadır. 

Okey Belediye beldenin ve belde sakinlerinin yerel nitelikteki ortak ve medeni ihtiyaçlarını karşılamak ve buna ilişkin hizmetleri sunmakla görevli bir yerel yönetim birimidir. Belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan belediyelere, büyükşehir belediyesi denir. 

Okey Bu belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kurulan belediyelere ise ilçe belediyeleri denir. Büyükşehir belediyelerinin görevleri dışındaki hizmetler, bazı ortak yapılabilecek hizmetler dışında, ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilir. 

Okey Büyükşehir belediye bütçeleri doğrudan vesayet makamı olan vali tarafından onaylanırken ilçe belediyelerinin bütçeleri önce büyükşehir belediyeleri tarafından kabul edilir, sonra büyükşehir bütçesi ile birlikte valiye sunulur. Üçüncü yerel yönetim türü olan köyler ise 5018 sayılı yasa dışında tutulmuştur. 

Okey Yerel yönetim birlikleri ise yerel nitelikteki ortaklaşa gereksinmelerin karşılanmasında il özel idarelerinin, belediyelerin ve köylerin iş birliği yapmaları hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine olanak sağlayabilmek amacıyla örgütlenmektedir. 

Okey Yerel yönetimler yasaların gösterdiği esas ve usullerin dâhilinde birlik kurabilir, bunların dışına çıkarak iş birliği yapamazlar

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kuruluşlarını sıralayabilmek
Okey Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşları, sosyal güvenlik hizmetlerini bütçe dışında primli sisteme göre yürüten ve gelir gider açıklarını genel bütçe transferleri ile kapatan kuruluşlardır. 

Okey Sosyal Güvenlik Kuruluşları olarak, Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu yer almaktadır. 

Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kapsamını değerlendirebilmek
Okey KİT’ler iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Okey İktisadi devlet teşekkülleri, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda, tamamen ticari esaslara göre faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleridir. 

Okey Kamu iktisadi kuruluşları ise sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mal ve hizmetler üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsleridir. Teşebbüsler, işletme ve yatırım bütçesi hazırlarlar. 

Türkiye’de Döner Sermayeli Kuruluşlar ve Bütçe Dışı Fonların yapısını açıklayabilmek
Okey Genel ve özel bütçeli kuruluşlar kendi üzerlerine aldıkları görevleri yerine getirirken piyasaya dönük olarak ticari, sınai, kültürel, mesleki, tarımsal gibi bazı özel mal ve hizmet niteliği taşıyan işleri yapmalarına olanak sağlayan bir uygulama döner sermaye işletmeleridir. 

Okey Döner sermayeli işletmeler, genel mali yönetim dışında tutulan, kendilerine ait yönetimleri olan, özel mal ve hizmet üreterek kar amaçlı faaliyette bulunan işletmelerdir. 

Okey Döner sermayeli işletmelerde, bağlı olunan genel ve özel bütçeli kuruluşun asıl kamu hizmetlerini aksatmamaktır. 

Okey Bütçe dışı fon ise merkezî yönetim bütçesi dışında kendine ait gelir kaynakları olan ve bu kaynakları kendi üzerine aldığı bazı kamusal hizmetleri üretmekte kullanan uygulamaları ifade etmektedir
Ara
Cevapla
#3
Cumhurbaşkanlığının Kamu Mali Yönetimindeki rolünü açıklayabilmek
Okey Cumhurbaşkanının Türkiye’de Kamu Mali Yönetimini etkileyen yasal mevzuatın belirlenmesi dışında cumhurbaşkanlarının rolü tamamen sınırlıdır.

Okey 1982 Anayasası’nın 89. maddesi gereği, Cumhurbaşkanları her türlü yasayı inceleyip gerekli gördüğü hâllerde TBMM’ye tekrar görüşülmek üzere geri gönderme hakkı varken Merkezi Yönetim Bütçe Yasası’nda böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. 

Yasama Organının Kamu Mali Yönetimindeki rolünü değerlendirebilmek
Okey Yasama organının rolü ise temeldeki rolü bütçe yasa tasarısını incelemekte ortaya çıkar. 

Okey Bütçe yasa tasarısı üzerinde gerekli incelemelerinin öncelikle ve ağırlıklı olarak 40 üyeden oluşan Bütçe Komisyonunca yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Okey Çünkü Bütçe Komisyonunda bütçe yasa tasarısının görüşülmesi için verilen 75 günlük sürenin 55 günü Bütçe Komisyonu’na ayrılmıştır. 

Okey Bütçe Komisyonu’nun bütçe yasa tasarısını görüşüp kabul etmesinden sonra, bütçe Genel Kurulda görüşülmeye başlanır ve 20 günlük süre içinde görüşmelerin tamamlanması gerekir. 

Okey Meclis ayrıca, hükûmete verdiği yetkinin ve hükûmetin aldığı sorumluluğun izlenmesi için soru, gensoru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması gibi yollarla genel bir yasama denetimi yapabilmektedir. 

Sayıştay’ın Kamu Mali Yönetimindeki rolünü açıklayabilmek
Okey Sayıştay’ın mali süreçteki rolü, bütçe uygulamasının denetlenmesinde ortaya çıkar. 

Okey Bütçe hakkı, kamu gelirlerinin toplanmasına ve giderlerinin yapılmasına önceden izin verme yetkisini kapsadığı kadar aynı zamanda vatandaşların ödedikleri vergilerin nereye ve nasıl harcandığına ilişkin hesap sorma ve denetim hakkıdır. 

Okey Demokratik parlamenter sistemlerde vatandaşlar bu haklarını mali yılbaşında bütçeler ve mali yıl sonunda parlamento ve parlamentoya bütçe denetim raporları sunan Sayıştaylar aracılığıyla kullanırlar. 

Okey TBMM, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarının denetlenmesi yetkisini, merkezi yönetim kesin hesap kanunu ve bu kanuna ilişkin olarak Sayıştay tarafından hazırlanan genel uygunluk bildirimi vasıtasıyla kullanmaktadır. 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu’nun 5. maddesi Anayasaya uygun olarak 4 ana görev vermektedir. 

Okey Bunlardan birincisi kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetlemek ve sonuçları hakkında TBMM’ye bilgi ve raporlar sunmaktır. 

Okey İkincisi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer mevzuata uygun olup olmadığını denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlamaktır. 

Okey Üçüncüsü ki yukarıda sözü geçen bütçe hakkının kullanımıyla doğrudan ilişkili genel uygunluk bildirimini TBMM’ye sunmaktır. Son olarak ise bazı kanunlarla kendine tanınan inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmaktır. 

Yürütme Organının Kamu Mali Yönetimindeki rolünü değerlendirebilmek
Okey Yürütme organın mali sistemimiz içerisindeki rolü, bütçeleri hazırlanması, uygulanması ve kısmen denetlenmesinde yer almaktadır. 

Okey Başbakanlığın süreçteki rolü, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçelerin Bakanlar Kurulu tarafından meclise sunulmasından ibarettir. Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Bakan ile Başbakanın belirleyeceği diğer bakanlardan oluşur. 

Okey Ekonomik, sosyal ve kültürel hedeşer ile politikaların belirlenmesine esas teşkil edecek hususlar YPK’da görüşülerek tespit edilir. Dünyadaki tüm ülkelerin mali sistemlerinde rolü en fazla olan kurum Maliye Bakanlıklarıdır. 

Okey Mali mevzuatın belirlenmesinden başlayarak bütçelerin hazırlanması, Parlamentolarda takibi, uygulanması, mali yıl içerisinde ve mali yıl sonundaki denetimlere kadar önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. 

Okey Ülkemizdeki mali sistemde ve Maliye Bakanlığı içerisinde en çok görev üstlenen birim Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüdür. 

Okey BÜMKO’nun görevleri, bütçelerin hazırlanması, uygulanması, denetlenmesiyle ilgili tüm işlemleri yapmak, bütçe gelir ve giderlerini etkileyebilecek tüm mevzuat değişiklikleri hakkında görüşlerini açıklamak, devlet mallarının yönetmektir.Muhasebat Genel Müdürlüğünün temel görevi mali işlemlerin muhasebe kayıtlarını tutmaktır. 

Okey Muhasebe kayıtlarını standart bir muhasebe ve raporlama sistemi içerisinde yürütülmesi ve bu raporların ulusal ve uluslararası kullanıcılara sunulması görevi Genel Müdürlüktedir. 

Okey Gelir politikalarının oluşmasın da Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün önemli bir payı vardır. Müdürlüğün ikinci temel görevi bütçe hazırlıklarındadır. Gelir bütçesini hazırlamak olarak görülen bu görev gelir tahminleri yapmasıdır. 

Okey Hazine Müsteşarlığının temel görevi, devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin nakit işlemlerini yapmak, devlete ait paraları, kıymetli maden ve eşyayı, hisse senetleri ve tahvilleri saklamak ve yönetmek, devlet gelir ve giderlerinin zaman ve yer bakımından denkleşmesini sağlamaktır. 

Okey Kalkınma bakanlığı eski ve daha yaygın bilinen ismiyle Devlet Planlama Müsteşarlığı’nın da bütçe sürecinde önemli rolleri bulunmaktadır. 

Okey Kalkınma Bakanlığı’nın mali sitemdeki temel rolleri, Kalkınma Planlarını, Yıllık Programları, orta vadeli programları hazırlamak ve Yüksek Planlama Kurulunun sekretaryasını yapmak şeklinde belirlenmiştir. 

Okey Harcamacı kuruluş kamu hizmetlerini bizzat yerine getirmekten sorumlu ve vatandaşla birebir ilişki içerisinde olan birimlerdir. 

Okey Tüm genel yönetim kapsamındaki kuruluşların bir bakana bağlı olması gerekmektedir. Üst Yönetici, bir harcamacı kuruluşun en üst düzey yöneticisidir
Ara
Cevapla
#4
Uzun vadeli mali öngörülerin bütçe süreci açıısndan önemini açıklayabilmek
Okey Uzun vadeli mali öngörüler mevcut bütçe politika ve programlarının uzun dönemde sürdürülebilir olup olmadığının tahminlenmesi ve tespiti yoluyla istenmeyen harcama eğilimlerinin önceden belirlenmesini sağlayan bir tür erken uyarı sistemleridir. 

Okey Dolayısıyla çok yıllı bütçeleme ile önemli bir ilişkisi mevcuttur. Bu öngörüler çok yıllı bütçelemeyi önemli oranda destekleyici ve yönlendirici olabilmektedir. 

Okey Uzun vadeli mali öngörüler, mevcut hüküûmet politikalarının belli bir süreçte (on yıl ve üzeri) mali sürdürülebilirliğinin tartışılmasına bir temel oluşturmaktadır. 

Çok yıllı bütçeleme kavramını tanımlayabilmek
Okey Çok yıllı bütçe ilgili yıla ait verilerin yanında takip eden iki ya da üç yıllık bir sürece ilişkin gelir ve gider tahminlerini içeren bir bütçedir. 

Okey Çok yıllı bir bütçe; dar anlamda, çok yıllı bir süreç için devlet gelirlerini ve ödenek miktarlarını belirleyen bir bütçe olarak tanımlansa da bu tanım çok yıllı bütçelemeyi yüzeysel bir şekilde ele aldığı doğrultusunda eleştirilere maruz kalmaktadır. 

Okey Çünkü çok yıllı bütçeleme, sonraki birkaç yılın ödeneğinin planlaması değildir. 

Okey Çok yıllı bütçeleme, yıllık bütçe sürecinin, özellikle çok yıllı gelir ve harcama tahminleri veya çok yıllı bir mali plan gibi çok yıllı bir anlayış ile birlikte değerlendirildiği bir bütçe yaklaşımı şeklinde tanımlanmaktadır. 

Çok yıllı bütçelemenin faydaları ve zararlarını ayırt edebilmek
Okey Çok yıllı bütçelemenin faydaları; tutarlı bir kaynak harcama dengesi kurmak, mali disiplini sağlamak, çok yıllı bir çerçevede bütçe sürecinin uygulanmasına imkân vermek, bütçe sürecini şeffaflaştırmak, bütçe sürecine süreklilik getirmek, kamu harcamalarının tahsisinde verimliliği teşvik etmek, hizmet kalitesinin arttırılmasına destek sağlamak olarak özetlenebilir. 

Okey Çok yıllı bütçelemenin zayışıkları ise yıllık bütçe uygulamalarında ileriye yönelik tahminlere aşırı güvenmenin, mali politikalarda atalet ve esneksizlikle neden olması, aşırı iyimser yapıdaki çok yıllı tahminlerin, kaynak israfına neden olması, idari açıdan daha karmaşık ve maliyetli bir araç olması, enşasyonist dönemlerde mali disiplin sorunu ortaya çıkarması ve uygun bir altyapı yokluğunda veya derin ekonomik istikrarsızlık durumlarında bütçe tahminlerinde ortaya çıkabilecek tutarsızlıkların önemli problemlere yol açabilmesi olarak sıralanabilir. 

Orta vadeli harcama sistemini tanımlayabilmek 
Okey Orta Vadeli Harcama Sistemi (Medium Term Expenditure Framework  MTEF), Dünya Bankası tarafından kamu mali yönetiminde bir reform yaklaşımı olarak geliştirilmiş, çok yıllı bütçelemenin ve tahminlerin bir formu olarak yaygın kullanılır hâle gelmiş bir çok yıllı bütçeleme modelidir. 

Okey Orta Vadeli Harcama Sistemi (OVHS), karar alıcıların orta vadedeki harcama limitlerini öngörmelerine yardımcı olan ve bu limitlerin orta vadedeki harcama politikaları ve maliyetleri ile ilişkilendirmesine imkân veren kamu harcama programlarını geliştirmeye yönelik bir süreçtir. 

Türkiye’de çok yıllı bütçelemenin yasal altyapısını açıklayabilmek
Okey Kamu mali yönetiminde köklü değişikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ülkemizde çok yıllı bütçelemenin de temel altyapısını oluşturmuştur. 

Okey Orta vadeli bir harcama sisteminin uygulanabilirliği ve etkinliği açısından önemli bileşenlerden olan stratejik planların oluşturulması, Orta Vadeli Mali Program, Orta Vadeli Mali Plan, Harcama Tavanları oluşturulması, tahakkuk bazlı muhasebe sistemine geçiş, 5018 sayılı Kanunla yasal altyapıya kavuşturulmuştur
Ara
Cevapla


[-]
Tags
yönetimi vize kamu ders notları mali


Hızlı Menü: