facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 478 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 340 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 265 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 259 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 244 Son Yorum: Gamze

Kamu Mali Yönetimi Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Kamu Mali Yönetimi Final Yaprak Testleri

Stratejik planlamada neredeyiz sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi ile cevaplanır?
a. Durum analizi
b. Amaçlar ve hedeşerin belirlenmesi
c. Faaliyet ve projelerin belirlenmesi
d. İzleme 
e. Değerlendirme

Stratejik planlamada nereye ulaşmak istiyoruz sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi ile cevaplanır?
a. Durum analizi
b. Amaçlar ve hedeşerin belirlenmesi
c. Faaliyet ve projelerin belirlenmesi
d. İzleme 
e. Değerlendirme

Stratejik planlamada başarı nasıl değerlendirilir?
a. Performans ölçme değerlendirme ile
b. Vizyon belirleme ile
c. Misyon belirleme ile
d. Kamu harcamalarını ölçme ile
e. Kamu gelirlerini ölçme ile

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Durum analizi
b. Performans değerlemesi
c. Denetleme
d. Raporlama
e. Bütçe hazırlama

Stratejik mplan hazırlanırken, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik fırsat ve tehditlerin belirlenmesi analizi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kuruluş içi analiz
b. Kuruluş dışı analiz
c. Çevre analizi
d. GZFT
e. Misyon analizi

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın faydalarından değildir?
a. Zaman israfına neden olur
b. Yöneticilerin dikkatini amaç üzerine çeker
c. Rasyonel kuralların gelişmesini sağlar
d. Yetki devrini kolaylaştırır
e. Denetimde kullanılacak standartları ortaya çıkarır. 

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim döngüsünün aşamalarından biri değildir?
a. Stratejik planlama
b. Bütçeleme
c. Uygulama
d. Değerlendirme
e. Gizleme

Mevcut durum ile ulaşılması istenen durum arasındaki yolu, amaç, hedef ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri ortaya koyarak tarif eden süreç aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Denetim
b. Yönetim
c. Stratejik yönetim
d. İzleme
e. Değerlendirme

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kaç yılında kabul edilmiştir?
a. 2000
b. 2001
c. 2002
d. 2003
e. 2004

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamayla cevap aranan sorulardan biri değildir?
a. Neredeyiz?
b. Nereye ulaşmak istiyoruz?
c. Nasıl ulaşabiliriz?
d. Nasıl ölçer ve değerlendiririz?
e. Biz kimiz?
Ara
Cevapla
#2
Nihai mal ve hizmet sunumunda etkinliğin (yani mümkün olan en az maliyetle sunulup sunulmadığının veya amaçlanan toplumsal hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının) değerlendirilmesine yarayan veya bu değerlendirmeyi kolaylaştıran bilgilerin sunulmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Performans saydamlığı
b. Mali saydamlık
c. Bütçe saydamlığı
d. Gelir saydamlığı
e. Hesap verilebilirlik

Aşağıdakilerden hangisi IMF tarafından mali saydamlığın ölçülmesi amacıyla geliştirilen Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü’nde yer alan temel standartlardan değildir?
a. Rollerin ve sorumlulukların açık olması
b. Bütçe sürecinin açık olması
c. Bilginin kamuya açık olması
d. Denetimin ve istatistiki veri yayınlarının bağımsız olması
e. Anket yoluyla değerlendirme zorunluluğu

Mali yönetim için açık ve net bir yasal, düzenleyici ve idari çerçeve oluşturulması, IMF tarafından mali saydamlığın ölçülmesi amacıyla geliştirilen Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü’nde yer alan temel standartlardan hangisinin kapsamına girmektedir?
a. Rollerin ve sorumlulukların açık olması
b. Bütçe sürecinin açık olması
c. Bilginin kamuya açık olması
d. Denetimin ve istatistiki veri yayınlarının bağımsız olması
e. Anket yoluyla değerlendirme zorunluluğu

Aşağıdakilerden hangisi TEPAV bünyesinde yapılan çalışmalarda, Türkiye’de mali saydamlığı değerlendirmeye yönelik olarak belirlenen ilkelerden değildir?
a. Kamu Sektörünün ekonomide sahip olduğu rol
ve sorumlulukların açık olması
b. Kamuoyuna bilgi sunma ve raporlama düzeyi
c. Bütçenin hazırlanma ve onaylanma sürecinde açıklık
d. Kesin hesapların parlamento tarafından onaylanması ile mali sonuçların dış denetiminde ve değerlendirilmesi sürecinde açıklık
e. Vergi gelirlerinin arttırılması

Saydamlığın olmaması aşağıdaki durumlardan hangisini ortaya çıkarmaz?
a. Bugünkü ve gelecekteki vergi yüklerinin gizlenebilmesini sağlar.
b. Kamu harcamalarının faydalarının abartılabilmesini sağlar.
c. Bugünkü ve gelecekteki borç ödemelerinin düşük hesaplanabilmesine olanak sağlar.
d. Kamu maliyesi üzerinde düzensizlik oluşturur.
e. Kamu maliyesini daha etkin hale getirir.

Vergi mükellefi olan seçmenlerin devlet tarafından sunulan mal ve hizmetlerin kendilerine olan maliyetlerini fark etmemelerinden dolayı, kamusal mal ve hizmetlere olan taleplerini sürekli arttırmaları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mali yanılsama
b. Mali saydamlık
c. Hesap verilebilirlik
d. Bütçe yansıması
e. Bütçe saydamlığı

Aşağıdakilerden hangisi D. Mueller’in devletin büyümesine ilişkin ileri sürdüğü temel öğelerden biri değildir?
a. Çıkar grupları
b. Devlet bürokrasisinin çıkarları
c. Kamusal malların üretilmesi
d. Gelirin yeniden dağılımı
e. Kamu gelirlerinin artması

Mali yanılsama arttıkça aşağıdakilerden hangisinin olacağı söylenebilir?
a. Devlet etkinleşir
b. Devlet etkinsizleşir
c. Devletin gelirleri azalır
d. Kamu harcamaları azalır
e. Milli gelir artar. 

Bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak, ilgili kişiler karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekârlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliği kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mali yanılsama
b. Mali saydamlık
c. Hesap verilebilirlik
d. Bütçe yansıması
e. Bütçe saydamlığı 

Hükümetin yapısının ve işlevlerinin, uygulayacağı maliye politikası konusundaki niyetlerinin, kamu kesimi hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuya açık olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mali saydamlık
b. Vergi saydamlığı
c. Performans 
d. Vizyon
e. Strateji
Ara
Cevapla
#3
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikleri derleyen ve değerlendiren birimler hangisidir?
a. Türkiye İstatistik Kurumu-Maliye Bakanlığı 
b. Devlet Planlama Müsteşarlığı-Sayıştay
c. Hazine Müsteşarlığı-Maliye Bakanlığı 
d. Maliye Bakanlığı-Sayıştay 
e. Sayıştay-İçişleri Bakanlığı

Mali istatistiklerini zamanında göndermeyenlere ne tür bir yaptırım uygulanır?
a. Disiplin cezası verilir 
b. Cezai sorumluluk uygulanır 
c. İdari para cezası verilir 
d. Mali sorumluluk verilir 
e. Hapis cezası verilir

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre istisnalar dışında bütçe gelir ve giderleri ne zaman muhasebeleştirilir? 
a. Bütçe gelirleri tahakkuk ettirildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.
b. Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.
c. Bütçe gelirleri tahakkuk ettirildiği, bütçe giderleri ise tahsil edildiği yılda muhasebeleştirilir.
d. Bütçe gelir ve giderleri tahakkuk ettirildiği yılda muhasebeleştirilir.
e. Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ertesi yılda muhasebeleştirilir.

Üst Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırladığı rapor aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birim Faaliyet Raporu
b. İdare Faaliyet Raporu
c. Genel Faaliyet Raporu
d. mahallî İdareler Genel Faaliyet Raporu
e. Kesin Hesap Kanunu

Birim Faaliyet raporu hangi yetkili tarafından hazırlanır?
a. Üst Yönetici
b. Muhasebe Yetkilisi
c. Harcama Yetkilisi
d. Gerçekleştirme Görevlisi
e. Taşınır Mal Kayıt Sorumlusu

Devletin icra ettiği faaliyetlere ilişkin meydana gelen mali nitelikteki işlemlerine ait bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve analiz edilip yorumlanması suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemine ne ad verilir?
a. Tekdüzen Hesap Sistemi
b. Özel Muhasebe 
c. Devlet Muhasebesi
d. İç Kontrol
e. Sistem Analizi

Aşağıdakilerden hangisi devlet muhasebesi kayıt yöntemlerinden değildir?
a. Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
b. Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
c. Uyarlanmış Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
d. Uyarlanmış Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
e. Mahsup Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi

5018 sayılı Kanun uygulamasında bütçe gelir ve giderlerinde hangi esas benimsemiştir?
a. Her ikisinde de nakit esası
b. Bütçe giderlerin de nakit bütçe gelirlerinde tahakkuk esası 
c. Bütçe gelirlerinde nakit bütçe gelirlerinde tahakkuk esası 
d. Her ikisinde de tahakkuk esası 
e. Hiçbiri

“Bir ekonomik değer meydana getirildiğinde, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirildiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.” ifadesi muhasebenin hangi esasa göre tutulması gerektiğini ifade eder?
a. Nakit esası 
b. Tahakkuk esası 
c. Hem tahakkuk hem de nakit esası 
d. Mahsup esası 
e. Bütçe esası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanunun uygulama sonuçlarını onama yetkisini ne ile kullanır?
a. Genel uygunluk bildirimi ile
b. Sayıştay denetimi ile
c. Kesin hesap kanunu ile 
d. Maliye Bakanlığı aracığıyla yaptıracağı denetimlerle 
e. Faaliyet raporları ile
Ara
Cevapla
#4
İç kontrolün kurulması ve gözetilmesinden sorumlu olan kişi kimdir?
a. Bakan
b. Üst yönetici
c. Harcama yetkilisi
d. Gerçekleştirme görevlisi
e. Muhasebe yetkilisi

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetine ne ad verilir?
a. İç kontrol
b. İç denetim
c. Harcama öncesi kontrol
d. Mali yönetim
e. Teftiş

İç denetçiler ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
a. Üst yönetici olabilirler.
b. İdari görevlerde bulunabilirler.
c. Asli görevleri olan iç denetçilik dışında başkaca iş yapamazlar.
d. Kendiliklerinden resen soruşturma yapabilirler.
e. Genel Sekretere bağlı olarak çalışırlar.

İç Denetim Koordinasyon Kuruluna üye vermeyen Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başbakanlık 
b. Kalkınma Bakanlığı
c. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı
d. Kamu bankalarının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı
e. Maliye Bakanlığı

Sayıştay’ın işlemlerini kim denetlemektedir? 
a. Sayıştay 
b. Meclis tarafından oluşturulan bir komisyon 
c. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Bü yük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı tarafın dan görevlendirilen ve gerekli mesleki nitelikle re sahip denetim elemanlarından oluşan bir ko misyon
d. Maliye Bakanlığı
e. Hiçbiri

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kişilerin idari ve cezai sorumluluğunun tespitine yönelik olarak yapılan inceleme ve değerlendirme faaliyetini ifade etmektedir?
a. Soruşturma
b. Teftiş
c. Revizyon
d. Denetim
e. Kontrol

Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetim ve kontrol arasındaki farklardan biri değildir?
a. Kontrol ve denetim, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi için önemlidir.
b. Kontrol hesap verme sorumluluğunu yerine getirirken denetimden daha etkindir. 
c. Kontrolde kurumdan bağımsız olmak gerekmez iken, denetimde bağımsızlık şarttır.
d. Denetim iş sürecinde bağımsız ve uzman kişilerce yapılır.
e. Kontrol iş sürecine dahil personel tarafından yürütülür.

Kontrol kavramıyla ilgili yazılanlardan hangisi yanlış ifade edilmiştir? 
a. Kontrol yönetimin bütün kademelerinde uygulanır.
b. Kontrol ve denetim birbirinden farklı kavramlardır.
c. Kontrol devamlı bir faaliyet iken denetim bir defa yapılır.
d. Kontrol sadece üst yönetim kademesinde kullanılır.
e. Bir çok çalışmada kontrol kavramı denetimle eş anlamlı kullanılmıştır.

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününe ne denir?
a. İç denetim 
b. Teftiş 
c. İç kontrol 
d. Dış denetim 
e. Revizyon 

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birim tarafından yapılan kontroller bütününe ne denir?
a. Mali kontrol
b. Harcama öncesi kontrol
c. Ön mali kontrol
d. İç kontrol
e. Dış denetim
Ara
Cevapla
#5
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunun kapsamında bütçe uygulaması sonuçlarının hesap verme sorumluluğu aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır? 
A) Faaliyet Raporları 
B) Stratejik Plan 
C) Performans Programı 
D) Performans Değerlendirmesi 
E) Makro Mali Plan 

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin kamu yönetimi çerçevesinde gerçekleştirilmesindeki temel ilkeden biri değildir? 
A) Sorumluluk ilkesi 
B) Süreklilik ilkesi 
C) Değişkenlik ve uyum ilkesi 
D) Eşitlik ilkesi 
E) Tarafsızlık ilkesi 

Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmeti yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idaresi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Genel bütçe kapsamındaki idareler 
B) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 
C) Mahalli idareler 
D) Özel bütçe kapsamındaki idareler 
E) Sosyal güvenlik kurumları 

Aşağıdakilerden hangisi kamu mali yönetim sisteminin işleyişine yönelik düzenlemeler getirmek amacıyla çıkarılan kanunlardan biri değildir? 
A) 4734 Kamu İhale Kanunu 
B) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 
C) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 
D) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 
E) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak, ilgili kişiler karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekârlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliği kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mali yanılsama 
B) Mali saydamlık 
C) Bütçe saydamlığı 
D) Hesap verilebilirlik 
E) Performans saydamlığı 

Stratejik planlama sürecinde kuruluşun geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımı olan ve farklı birimler arasında birleştirici bir unsur olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Misyon 
B) Vizyon 
C) Çevre analizi 
D) Değerlendirme 
E) Maliyetlendirme 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun bağlı bulunduğu idare aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kalkınma Bakanlığı 
B) Sayıştay 
C) Başbakanlık 
D) TBMM 
E) Maliye Bakanlığı 

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde değişimin yönünü belirleyen faktörlerden biri değildir? 
A) Yasal faktörler 
B) Dini faktörler 
C) Kültürel faktörler 
D) Tarihsel faktörler 
E) Ekonomik faktörler 

Kamu harcamalarının artışını politik süreçle ilişkilendiren kuram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kamusal tercihler kuramı 
B) Mali yanılsama kuramı 
C) Bütçe performansı kuramı 
D) Mali saydamlık kuramı 
E) Performans saydamlığı kuramı 

Üretilen mali raporların, gelirleri, giderleri (amortisman dahil), varlıkları (mali ve fiziksel varlıkları, cari ve sermaye varlıklarını), yükümlülükleri ve diğer ekonomik akımlarını içeren muhasebe kayıt sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi 
B) Uyarlanmış Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi 
C) Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülük Tablosu 
D) Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi 
E) Mahsup Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi 

Aşağıdakilerden hangisi devletin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin meydana gelen mali nitelikteki işlemlerine ait bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve analiz edilip yorumlanması suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunulan bilgi sistemi olarak tanımlanır? 
A) Genel mizan 
B) Devlet muhasebesi 
C) Mali raporlama 
D) Bilanço 
E) Kesin hesap 

5018 sayılı Kanununa göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce hazırlanacak mali istatistikler hangi idarelerin mali istatistiklerini kapsar? 
A) Kamu iktisadi teşebbüsleri 
B) Döner sermayeli işletmeler 
C) Bütçe dışı fonlar 
D) Özel şirketler 
E) Genel yönetim kapsamındaki idareler
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi bütçe kapsamı dışındaki fonlardan biri değildir? 
A) Gelir Vergisi Fonu 
B) Özelleştirme Fonu 
C) Tanıtma Fonu 
D) İşsizlik Sigortası Fonu 
E) Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama yaklaşımı için söylenemez?
A) Kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilklerinden hareket etmektedir. 
B) Geleceğe dair bir vizyon oluşturmadır. 
C) Tepeden inme katı bir yaklaşımdır. 
D) Vizyona uygun hedefler saptanmalıdır. 
E) Ölçülebilir göstergeler geliştirilmelidir. 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecek olan üç yıllık perspektife sahip olan belgedir? 
A) Orta Vadeli Mali Plan 
B) Orta Vadeli Program 
C) Bütçe Çağrısı 
D) Yatırım Genelgesi 
E) Bütçe Hazırlama Rehberi

Aşağıdakilerden hangisi yasama organının Türk kamu mali sistemindeki rolünü belirten Anayasa maddelerinden biri değildir? 
A) Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. 
B) Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir. 
C) Bütçe kanunu bir tür torba kanundur. 
D) Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. 
E) Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. 

Aşağıdakilerden hangisi iç denetçinin görevlerinden biri değildir?
A) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 
B) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak. 
C) Harcama öncesi yasal uygunluk denetimi yapmak. 
D) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. 
E) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. 

Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve işlemlerinin hedeflere, bütçelere, kurallara ve standartlara uygun olarak yürütülmesini ya da işlenmesini güvence altına almak üzere incelenmesine ne ad verilir? 
A) Soruşturma 
B) Teftiş 
C) Revizyon 
D) Denetim 
E) Kontrol 

Kamu gelir ve giderlerinin tür ve miktarını belirleme yetkisinin kime ait olduğu, halkın temsilcilerinin bütçe üzerinde elde ettikleri, yürütmenin vergi toplamasına izin verme ve harcama yapmasına onay verme yetkilerinin tamamı olarak tanımlanan bütçe hakkının başlangıcı tarihteki hangi olaydır? 
A) Haklar Bildirgesi (1689) 
B) Sened-i İttifak (1808) 
C) Fransız İhtilali (1789) 
D) Kanun-i Esasi (1876) 
E) Magna Carta Libertatum (1215) 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin orta vadeli mali çerçeve hazırlamaları bir gerekliliktir ve tüm üyeler orta ve uzun dönemli bütçe stratejileri hakkında yıllık rapor üretmekle yükümlüdür. Bu raporlar Avro alanı dışında kalan ülkelerde hangi adı almaktadır? 
A) İstikrar Programı 
B) Mali Strateji Beratı 
C) Yakınsama Programı 
D) Orta Vadeli Çerçeve 
E) Çok Yıllı Mali Durum Raporu 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi çok yıllı bütçelemenin faydaları arasında yer almaz? 
A) Mali disiplinsizlik yaratması 
B) Tutarlı kaynak harcama dengesi kurması 
C) Kamu harcamalarının dizginlenmesi 
D) Şeffaf bir planlama ve bütçeleme süreci oluşturması 
E) Sorumluluk ve saydamlığın arttırılması 

Mali Saydamlık ve Uluslararası Standartlar arasında yer alan "Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü" aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır? 
A) Dünya Bankası 
B) OECD 
C) IMF 
D) ILO 
E) UNESCO 

Aşağıdakilerden hangisi devlet muhasebesi kayıt yöntemlerinden biri değildir? 
A) Nakit esaslı 
B) Karma esaslı 
C) Nakite uyarlanmış 
D) Tahakkuka uyarlanmış 
E) Tahakkuk esaslı 

Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 117. Maddesinde sayılan, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince hazırlanacak ve kamuoyunun bilgisine sunulacak mali tablolardan biri değildir? 
A) Kesin Hesap Kanunu 
B) Bilanço 
C) Faaliyet Sonuçları Tablosu 
D) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 
E) Nakit Akım Tablosu 

Ülkemizde 5018 Sayılı Kanun ile genel yönetim birimlerinin konsolide edilmiş mali istatistiklerini aşağıdakilerden hangi kurum hazırlar? 
A) Muhasebat Genel Müdürlüğü 
B) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
C) Sayıştay 
D) Yüksek Planlama Kurulu 
E) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 

Yasama organı bütçe yasa tasarısı üzerindeki gerekli incelemelerini öncelikli ve ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yapar? 
A) Meclis Genel Kurulu 
B) Bakanlar Kurulu 
C) Kalkınma Bakanlığı 
D) Başbakan 
E) Bütçe Komisyonu 

TBMM Bütçe Komisyonu kaç kişiden oluşur? 
A) 40 
B) 50 
C) 60 
D) 70 
E) 80 

Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli mali öngörülerini devlet bütçesi ile beraber sunan ülkelerden biri değildir? 
A) Norveç 
B) İsveç 
C) İngiltere 
D) ABD 
E) Fransa 

Ülkemizde iç kontrol sürecinde ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından sorumlu birimler aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mali hizmetler birimleri 
B) Muhasebe yetkilileri 
C) İç denetçiler 
D) Bakanlar 
E) Milletvekilleri  
Ara
Cevapla
#8
Ülkemizde iç kontrol sisteminin çerçevesini oluşturan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1982 Anayasası 
B) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
C) Belediyeler Kanunu 
D) Borçlar Kanunu 
E) Bütçe Kanunu 


Stratejik yönetim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Misyonun belirlenmesi 
B) Stratejilerin belirlenmesi 
C) Durum analizi 
D) İzleme 
E) Performans ölçme ve değerlendirme 

Belirlenen maliyetler çerçevesinde birimlerin çıktılarının neler olacağına karar verildiği bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Performans esaslı bütçeleme sistemi 
B) Çok yıllı bütçeleme sistemi 
C) Çıktı bütçeleme 
D) Planlama-programlama bütçeleme sistemi 
E) Program bütçe 

Ülkemizde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir? 
A) 2001 
B) 2003 
C) 2004 
D) 2006 
E) 2010

Saydamlığın düşük olduğu ve hesap verme sorumluluğu ile kontrol süreçlerinin etkin çalışmadığı ekonomide borçlanma politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Borçlanma kolay hale gelir. 
B) Borçlanma maliyetleri düşer. 
C) İç borçlanma daha kolay yapılır. 
D) Borçlanma maliyetleri yükselir. 
E) Dış borçlanma daha kolay yapılır. 

Mali saydamlığın belirlenen uluslararası kriterler çerçevesinde artması, aşağıdakilerden hangisini arttırır? 
A) Finansal bozuklukların giderilmesini 
B) Dış ticaret açığını 
C) Toplam üretimi 
D) İthalatı 
E) Kamu yönetimine olan güveni 

Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirildiği iç denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Uygunluk denetimi 
B) Parlamento denetimi 
C) Performans denetimi 
D) Mali denetim 
E) Sistem denetimi 

Aşağıdakilerden hangisi kamu mali yönetiminin kapsadığı konulardan biri değildir? 
A) Kamu gelirleri 
B) Kamu borçları 
C) Devlet taşınmazları 
D) Sosyal politikalar 
E) Bütçe süreci 

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin eldeki kaynakları en uygun yolla belirlenen amaçlara yöneltebilme çabasıdır? 
A) Planlama 
B) Örgütlenme 
C) Koordinasyon 
D) Yönlendirme 
E) Denetim 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden biridir? 
A) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
B) Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler 
C) Döner Sermayeli İşletmeler 
D) Fonlar 
E) İktisadi Devlet Teşekkülleri 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki Genel Bütçeli Kuruluşlara bir örnektir? 
A) Anadolu Üniversitesi 
B) Yükseköğretim Kurulu 
C) Milli Eğitim Bakanlığı 
D) Vakıflar Genel Müdürlüğü 
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
yönetimi testleri yaprak final kamu mali


Hızlı Menü: