facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 606 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 592 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 433 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 491 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 440 Son Yorum: Gamze

Kamu Mali Yönetimi Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Kamu Mali Yönetimi Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Stratejik planlama kavramını tanımlayabilmek
Okey Stratejik planlama, en geniş anlamda mevcut ile ulaşılması arzu edilen durum arasındaki yolu, amaç, hedef ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri ortaya koyarak tarif eden bir süreç olarak tanımlanabilir. 

Okey Stratejik planlama süreci kuruluş içidışı ortamın kapsamlı bir analizi sonrasında orta uzun vadeli bir bakış açısı ile geleceğe yönelik kararların verilmesi esasına dayanmaktadır. 

Okey Stratejik Planlama; kamu kurumlarında politika oluşturulması, planlama ve bütçeleme süreci arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi yanında kuruluşların kaynak dağıtım ve kullanım sürecine daha aktif katılımını sağlaması nedeniyle de önemli bir kurumsal planlama aracı olarak görülmektedir. 

Kamu sektöründe stratejik planlamanın önemini açıklayabilmek 
Okey Stratejik planlama kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır. Kamu sektöründe politika oluşturma sürecinin devamında kurumsal katkıyı ortaya koyan stratejik planlar kurumsal olarak iş yapma biçiminde önemli değişimlere yol açmaktadır. 

Okey Bu anlamda hizmet önceliklerinin belirlenmesi ve sunumunda politika oluşturma sürecine kurumun aktif katılımı, kurumsal kültürün ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi, hedeflere ilişkin performansın dolayısı ile başarının ölçülmesine ilişkin alt yapının güçlendirilmesi ile saydamlık ve katılımcılık temel kurumsal kazanımlar olmaktadır. 

Okey Bu değişim beraberinde kurumda çalışanların katılım ve farkındalık yoluyla motivasyonlarının artmasına ve kapasitelerinin gelişmesinde de yol açmaktadır. 

Okey Toplumsal açıdan ise stratejik plan süreci ile kurumun sunduğu hizmetten etkilenen kesimlerin katılımının çeşitli şekillerde katılımının yolu açılmakta bu da hizmetin kalitesi açısından olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de stratejik planlamaya geçişin yasal altyapısını açıklayabilmek
Okey Kamu mali yönetiminin temelini teşkil eden 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu’nun yerini alan ve kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizin uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uyumunu sağlamayı amaçlayan 5018 sayılı KMYKK 2003 yılında kabul edilmiştir. 

Okey Kanun bir geçiş dönemi sonunda 2006 yılı başından itibaren tüm hükümleri ile Türk mali yönetim sistemi içinde yürürlüğe girmiştir. 

Okey Kanun’un stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlıklı 9. maddesinde: “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ifadesine yer verilerek, kamu mali yönetimde stratejik planlama sürecine geçilmiştir. 

Stratejik planlamadan beklenen temel faydaları sıralayabilmek
Okey Stratejik planlama, girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır. 

Okey Değişimin planlanmasıdır, değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. 

Okey Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir. Stratejik planlar gerçekçidir. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. Kaliteli yönetimin aracıdır. 

Okey Hesap verme sorumluluğuna temel oluştururlar. Bir başka ifadeyle sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. 

Okey Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. 

Okey Bununla beraber, ilgili taraşarın, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz

Türkiye’de stratejik planlama sürecinin aşamalarını değerlendirebilmek
Okey Türkiye’de uygulamasına geçilen kurumsal düzeyde stratejik plan modeli dört temel sorunun yanıtlanmasına üzerine kurulmuştur. 

Okey Bu sorular: Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz? “Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. 

Okey “Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir. 

Okey Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan stratejiler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır.

Okey Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır.
Ara
Cevapla
#2
Mali saydamlık kavramını tanımlayabilmek
Okey Mali saydamlık, hükûmetin yapısının ve işlevlerinin, uygulayacağı maliye politikası konusundaki niyetlerinin, kamu kesimi hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuya açık olmasını ifade eder. 

Okey Kamu politikalarını oluşturmakla sorumlu olan hükûmetlerin maliye politikası tercih ve uygulamalarını kamuoyu ile paylaşması mali saydamlığın aslında başlangıç noktası olmaktadır. 

Okey Mali saydamlığı devletin plan, program, bütçe ve uygulama sürecinde mali yönetime ilişkin hedefleri ve uygulama sonuçlarını bütçe hakkının gerektirdiği şekilde anlaşılır ve güvenilir bir bilgi altyapısında kamuoyuna sunması olarak tanımlayabiliriz. 

Okey Saydamlığı, halk diliyle devletin milletten aldığı kaynaklarla ne yaptığı hakkında tüm hikayeyi ve gerçekleri topluma doğru bir biçimde anlatması olarak da tanımlayabiliriz. 

Okey Bununla bağlantılı olarak mali saydamlık devletin yaptığı işlerle ilgili gerçeklerden tasarruf etmediği bir durumu anlatır. 

Kamu sektöründe mali saydamlığın önemini açıklayabilmek
Okey Kamusal mali işlemlerde saydamlık, mali politikaların planlanması ve sonuçları ile ilgili daha bilinçli bir kamuoyunun oluşmasına, mali politikaların uygulanması konusunda hükûmetlerin sorumlu tutulmasına ve böylece makro ekonomik politikaların ve seçimlerin daha iyi anlaşılmasına ve geçerlilik kazanmasına olanak tanır. 

Okey Mali saydamlık kavramı sayesinde devlet faaliyetleri daha gözlemlenebilir hâle gelir; devlet topluma karşı daha sorumlu ve hesap verir bir organ olarak karşımıza çıkar. 

Okey Mali saydamlık, mali politikaların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, iyi yönetişimin sağlanabilmesi ve devlet faaliyetlerindeki mali bütünlük için gerekli bir kavramdır. 

Okey Saydamlığın olmadığı bir yerde devletin temel toplumsal amacı olan kamusal mal ve hizmetleri temsili demokrasi çerçevesinde etkin bir şekilde üreteceğini söylemek mümkün değildir. 

Okey Saydamlığın eksikliği seçilmiş olan siyasiler ile atanmış olan bürokratların sorumluluklarının hesap verme sorumluluğu temelinde kurulamaması anlamına gelecektir. 

Okey Yürütmenin parlamentoya, parlamentonun ise vatandaşa olan hesap verme sorumluluğunun önemli bir ayağı eksik kalmış olacaktır. 

Mali saydamlık konusunda uluslararası standartları değerlendirebilmek
Okey OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), Dünya Bankası (World Bank) ve IMF (Uluslararası Para Fonu) gibi uluslararası kuruluşlar ülkelerin istikrarlı bir yapı kazanması için oldukça önemli olan mali saydamlık kavramını belli standartlara bağlayarak saydamlığın ülkelerde ne boyutta olduğunun analiz edilebilmesine olanak sağlamışlardır. 

Okey IMF tarafından mali saydamlığın ölçülmesi amacıyla geliştirilen Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü’nde dört temel standart bulunmaktadır. 

Okey Bunlar; rollerin ve sorumlulukların açık olması, bütçe sürecinin açık olması, bilginin kamuya açık olması, denetimin ve istatistiki veri yayınlarının bağımsız olması olarak sıralanabilir. 

Türkiye’de mali saydamlıkla ilgili gelinen noktayı değerlendirebilmek
Okey Türkiye’de devlet hesaplarının saydamlığı uluslararası uygulamalarla beraber 2000 sonrası dönemde önem kazanmaya başlamıştır.

Okey Ülkemizde, 1994 ve 2001’de yaşanan ağır ekonomik krizlerden sonra, kamu mali yönetim sistemine yönelik reformların en önemlisi, bütçe disiplinin sağlaması amacıyla Orta Vadeli Harcama Sisteminin oluşturulmasına yönelik reform niteliğindeki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) olmuştur.

Okey 2000 sonrası dönemde kamu mali yönetim sistemine ilişkin reform niteliğinde yapılan düzenlemelerde saydamlık önemli bir ilke olarak alınmış ve yasal düzenlemelerin çerçevesi bu ilke üzerine oturtulmaya çalışılmıştır.

Okey Tüm bunlara ilave olarak mali raporlama ve muhasebe standartlarının uluslararası standartlara yakın bir çerçevede oluşturulmaya çalışılması bilginin güvenilirliğini ve kalitesini saydamlık perspektifinden artırmıştır.

Okey Bunlara ilave olarak Sayıştay’ın denetim kapsamının genişletilmesi ve denetim alanlarının mali raporlar ve kurumsal performans denetimiyle etkinleştirilmesi saydamlığın parlamento ve kamuoyu açısından güvencesi olmuştur
Ara
Cevapla
#3
Devlet muhasebesinin amaçlarını açıklayabilmek
Okey Devlet muhasebesinin temel amacı, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının bir mali yıla ait faaliyet sonuçlarının bütçelenmiş gelir ve giderlere uygunluğunun kontrolünü sağlamaktır. 

Okey Devlet muhasebesi bu amaca yönelik olarak mali yıl içerisinde gerçekleşen gelir ve giderleri sağlıklı bir biçimde tespit eder ve faaliyet sonuçlarını raporlar şeklinde ortaya koyar.

Okey Devlet muhasebesinin diğer bir amacı; devlete ve diğer yönetim birimlerine ait varlık ve kaynakları en iyi şekilde izlemek ve dönem sonlarında ilgililere ihtiyaçlarına uygun bir şekilde raporlamaktır. 

Okey Devlet muhasebesinin mali yönetim aracı olma yönündeki bir diğer amacı ise devletin gerçekleştirdiği hizmetlerin maliyetlerini ortaya koyarak, verimlilik analizlerine temel oluşturmaktır. 

5018 sayılı Kanuna göre ülkemizde uygulanan devlet muhasebe kayıt yöntemini ayırtedebilmek
Okey Devlet muhasebesi kayıt yöntemleri genel olarak dörde ayrılmaktadır. 

Okey Nakit esasına dayalı, uyarlanmış nakit esasına dayalı, tahahakkuk esasına dayalı ve uyarlanmış tahakkuk esasına dayalı devlet muhasebesi. 5018 sayılı Kanunun 50. maddesinde mali işlemlerin tahakkuk esasına göre kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. 

Okey “Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.

Okey Bütün mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır” şeklindeki hükmün birinci cümlesi, devlet muhasebesinde kayıt yöntemi olarak tahakkuk esasının uygulanacağını açıkça hüküm altına almıştır. 

5018 sayılı Kanuna göre ülkemizde devlet muhasebe istatistiklerinin oluşturulma sürecini özetleyebilmek
Okey 5018 sayılı Kanun ile getirilen önemli yeniliklerden birisi de genel yönetim birimlerinin konsolide edilmiş mali istatistiklerinin hazırlanmasıdır. 

Okey Kanunun 52. maddesi Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce hazırlanacak mali istatistiklerin, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerini kapsayacağı ifade edilmiştir. 

Okey Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınce (Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce) derlenecektir. 

Okey Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri mali istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlayacaklar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne) göndereceklerdir.

Okey Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, kamu idarelerince Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan mali tablolardan Maliye Bakanlığınca üretilmekte ve aylık olarak yayımlanmaktadır.

Okey Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait mali tablolardan üretilen mali istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamına dâhil kamu idarelerinin mali istatistikleri elde edilmekte ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanmaktadır. 

Mali raporlama kavramını tanımlayabilmek
Okey Raporlama sözcük olarak herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırmaların sonuçlarını, tespitleri, düşünceleri veya gözlemleri yazılı olarak ortaya koyma işlemidir. 

Okey Mali raporlama ise kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde elde edilmesi ve kullanımı için gerekli dokümanların yazılı olarak ilgili makamlara sunulması ve/veya kamuoyuna düzenli olarak duyurulmasıdır. 

Okey Mali raporlama, mali saydamlığın sağlanması için kamu kaynaklarının kullanımı üzerinde kamuoyu denetimi ve yetkili mercilere ilgililerin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesinde kullanılması gereken ana unsurdur
Ara
Cevapla
#4
Denetim ve kontrol kavramlari arasindaki farklari belirleyebilmek
Okey Denetim ve kontrol kavramlari arasinda amaç, içerik, yöntem ve faaliyetleri icra edenler bakimindan bazi farkliliklar da bulunmaktadir. 

Okey En önemli farklilik, kontrol faaliyetlerinin, yönetim sorumluluğu kapsaminda icra edilirken denetimin bağimsiz bir mesleki faaliyet olarak yürütülmesidir. 

Okey Kontrolde kurumdan bağimsiz olmak gerekmez, denetimde bağimsizlik şarttir. 

Okey Denetim ile kontrol arasindaki diğer temel farklar şunlardir: Kontrol eş anli olarak yürütülür, denetim geçmişe dönüktür. Kontrol devamli bir faaliyettir, denetim bir defa yapilir. 

Okey Kontrolde mekanik araçlar da kullanilabilir, denetim genelde insan tarafindan yapilir. 

5018 Sayili KMYKK’ye göre iç kontrolü ve amacini açiklayabilmek
Okey 5018 sayili Kanun’un 55. maddesinde iç kontrol; “idarenin amaçlarina, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlik ve kaynaklarin korunmasini, muhasebe kayitlarinin doğru ve tam olarak tutulmasini, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamaninda ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafindan oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür” diye tanimlanmiştir. 

Okey İç kontrolün amaçlari ise: Kamu gelir, gider, varlik ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini; kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini; her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini; karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamaninda ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini; varliklarin kötüye kullanilmasi ve israfini önlemek ve kayiplara karşi korunmasini sağlamak, olarak belirlenmiştir. 

5018 Sayili KMYKK’ye göre iç denetim türlerini tanimlayabilmek
Okey İç denetim faaliyeti; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojileri ve sistem denetimi uygulamalarini kapsamaktadir. 

Okey Uygunluk Denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. 

Okey Performans Denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanmasi, uygulanmasi ve kontrolü aşamalarindaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.

Okey Mali Denetim: Gelir, gider, varlik ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tablolarin güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 

Okey Bilgi Teknolojisi Denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 

Okey Sistem Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapisina katki sağlayici bir yaklaşimla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştirilmasi, kaynaklarin ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

5018 Sayili KMYKK’ye göre diş denetimin amacini açiklayabilmek
Okey Sayiştay tarafindan yapilacak harcama sonrasi diş denetimin amaci, genel yönetim kapsamindaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarinin Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasidir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
yönetimi final kamu ders notları mali


Hızlı Menü: