facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,031 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 698 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 669 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 733 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 524 Son Yorum: Gamze

Kamu Ekonomisi 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Kamu Ekonomisi 2 Vize Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi pozitif kamu tercihinin inceleme alanları içinde yer almaz?
a. Ortanca Seçmen Teorisi
b. Çıkar Grupları Teorisi
c. Anayasal Politik İktisat
d. Oy Ticareti
e. Politik Konjonktür Dalgalanmaları Teorisi

Ekonomik ve siyasal karar alma teorisine ilişkin anayasal kurallar hakkındaki çalışmaları nedeniyle büyük takdir toplamış ve 1986 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a. J.M. Buchanan
b. K. Wicksell
c. D. Black
d. M. Olson
e. K. Arrow 

J. Rawls’un ileri sürdüğü ve toplumun temel yapısını geliştirmek için uygulanacak kurallar bütününü ortaya koyan ve bu kuralların, ekonomik ve sosyal hak ve sorumlulukları belirleyeceğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kolektif tercih teorisi
b. Sosyal sözleşme teorisi
c. Bürokrasinin ekonomik teorisi
d. Seçmen davranışları teorisi
e. Politik rekabet teorisi

Aşağıdakilerden hangisi Anayasal iktisatçılara göre; anayasada siyasal iktidarların mali alandaki yetkilerine ilişkin yer alabilecek sınırlamalardan değildir?
a. Vergilemeye ilişkin sınırlamalar
b. Devlet bütçesine ilişkin sınırlamalar
c. Kamu harcamalarına ilişkin sınırlamalar 
d. İdarelerarası mali ilişkilere ilişkin sınırlamalar
e. Parasal sisteme ilişkin sınırlamalar 

Kamu Tercihi Teorisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Siyaset, ekonomi ve hukuk biliminin kesişim noktasında yer alan interdisipline bir inceleme alanıdır. 
b. Dar anlamda “devlet başarısızlığı”yla ilgilidir.
c. Anayasal yeniden yapılanma, normatif boyutu nu oluşturur.
d. Sosyal çıkar yaklaşımını önemli sayar.
e. Sadece toplumsal tercihlere ulaşma sorunu ile ilgilenmemekte, aynı zamanda bu sorunu eko nomi bilimi açısından da analiz etmektedir.

Anayasal iktisatçılara göre, hükümetin aldığı farklı kararlar için geçerli olan kural ve usulleri belirlemede uygulanabilecek olan ve anayasal reformun temelini oluşturan oylama kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Basit çoğunluk kuralı
b. Mutlak çoğunluk kuralı
c. Kaliteli (nitelikli) çoğunluk kuralı
d. Puanlı oylama kuralı
e. Nokta oylama kuralı

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Tercihi İktisadının temel varsayımları arasında sayılamaz?
a. Metodolojik Bireycilik
b. Politik Mübadele
c. Rasyonellik
d. İktisadi Denge.
e. Homo Economicus

Politik sürece ilişkin kurumsal yapıyı (örneğin; kolektif tercihin gerektirdiği kurallar nelerdir ve bu kurallar süreçteki unsurların davranışlarını nasıl etkiler?) inceleyen teori aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Kamu tercihi teorisi
b. Kolektif tercih teorisi
c. Sosyal tercih teorisi
d. Rasyonel beklentiler teorisi
e. Uyumcu beklentiler teorisi

Sosyal refahı sağlamanın zorluğu üzerinde duran ve belirli koşulları (diktatör bir yönetimin olmaması, geçerli oylama kuralı ile bir karar almanın mümkün olması, bireysel tercih sıralaması üzerinde bir kısıtlamanın olmaması, karar alma kuralının bireylerin tercihlerine cevap verebilmesi) sağlayacak hiçbir oylama yönteminin mevcut olmadığını savunarak “İmkansızlık Teoremi” adı verilen teoriyi ortaya atan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. G. Tullock
b. K. Arrow
c. J. Bentham
d. J.M. Keynes
e. K. Wicksell

Gerçek yaşamdaki politik kuralların yapısını ve politik karar almada rol alan kişilerin davranış motivasyonlarının ekonomik analizini yapan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a. Normatif Kamu Tercihi
b. Anayasal İktisat
c. Pozitif Kamu Tercihi
d. Rasyonel Beklentiler Teorisi
e. Siyaset Bilimi
Ara
Cevapla
#2
Oy ticareti aşağıdaki siyasal süreçteki aktörlerden hangileri arasında meydana gelir?
a. Siyasal iktidarseçmen
b. Siyasal iktidarçıkar ve baskı grubu
c. Siyasal iktidarmuhalefet partisi
d. Siyasal iktidar bürokrasi
e. Bürokrasi çıkar grupları

Bütçe maksimizasyonu aşağıdaki siyasal süreçteki unsurlardan hangisinin en temel amacıdır?
a. Seçmen
b. Çıkar ve baskı grubu
c. Muhalefet
d. Politikacılar 
e. Bürokrasi

Siyasal süreçte oylamaya katılan vatandaşların oylama nedeniyle harcadıkları zaman hangi maliyeti ifade eder?
a. İçsel maliyet
b. Dış maliyet
c. Zaman maliyeti
d. Karar alma maliyeti
e. Batık maliyet

Oylama maliyetleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Oylamaya katılan birey sayısı arttıkça dış maliyetler azalır.
b. Oylamaya katılan birey sayısı azaldıkça karar verme maliyeti artar.
c. Oy birliği ilkesinin geçerli olduğu durumda dış maliyetler sıfırdır.
d. Kamusal karar alma sürecine katılan bireyin yüklendiği dış maliyet, piyasadaki karar alma maliyetinden büyüktür.
e. Optimum oylama oranında karar alma maliyeti minimum düzeydedir. 

Knut Wicksell’e göre kamu ekonomisinde mali sömürünün olmaması ve Pareto optimumunun sağlanması için hangi oylama yöntemi geçerli olmalıdır?
a. Oy çokluğu kuralı
b. Basit çoğunluk kuralı
c. Oy birliği kuralı
d. Nitelikli çoğunluk kuralı
e. Puanlı oylama kuralı

Her bireyin belirli bir puanının olduğu, bu puanın alternatif tercihler arasında istedikleri şekilde dağıttıkları, isterlerse bazı alternatiflere hiç puan vermedikleri oylama yöntemini ne ad verilir?
a. Puanlı oylama kuralı
b. Nokta oylaması kuralı
c. Borda kuralı
d. Nitelikli çoğunluk kuralı
e. Basit çoğunluk kuralı

Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasilerde kamusal mallar konusunda toplum tercihlerini ortaya koymak için yararlanılan tekniklerden değildir?
a. Referandum
b. Halk teşebbüsü
c. Halk vetosu
d. Halk ataması
e. Oylama

Toplumdaki bireylerden birinin refahını azaltmadan diğer bireylerin refahını artırmak mümkün değilse toplumsal refah optimum düzeydedir. Bu duruma ne ad verilir?
a. Hicks optimumu
b. Scitovsky optimumu
c. Pareto optimumu
d. Kaldor optimumu
e. Optimum oylama kuralı 

Bazı bireylerin, tercihlerini açıklamamaları hâlinde kamusal mal ve hizmetin tüketiminden mahrum olmayacaklarını bildikleri için, bu mallara olan tercihlerini açıklamak istememeleri durumuna ne ad verilir?
a. Fayda yaklaşımı
b. Bedavacı sorunu
c. Tahsis ilkesi
d. Mali anestezi
e. Mali rant

Aşağıdakilerin hangisi, aday sayısının çok olduğu bir seçim durumunda, düşük bir oy yüzdesi ile seçimi kazanma ihtimalinin ortadan kalktığı, oylama yöntemidir?
a. Mutlak çoğunluk 
b. Basit çoğunluk
c. Kaliteli çoğunluk
d. Nispi çoğunluk
e. Oy birliği
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde bürolararası rekabetin faydaları arasında sayılamaz?
a. Politikacıların ve halkın, büroların faaliyetlerine ilişkin enformasyonu artırır.
b. Bürokratların elde ettikleri gelirleri artırır.
c. Denetim maliyetlerini azaltır ve denetim imkânını arttırır.
d. Yeni teknoloji geliştirme ve bu teknolojilerden yararlanma olanaklarını artırır.
e. Rekabet üretim maliyetlerini düşürerek, verimliliği teşvik eder. 

Bürokrasinin kamu politikaları hakkında siyasal iktidarlara göre daha fazla bilgiye sahip olmaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a. Eksik enformasyon
b. Asimetrik enformasyon
c. Seçmenlerin rasyonel bilgisizliği
d. Siyasal iktidarın ve bürokrasinin tam enformasyonu
e. Aşırı bilgi yükleme

Aşağıdakilerden hangisi büroların temel özellikleri arasında sayılamaz?
a. Büroların üreteceği mal ve hizmetlerin ne kadar üretileceğine bürokratlar karar verir.
b. Büroların Şnansmanı merkezî idare veya yerel hükûmet bütçeleriyle karşılanır.
c. Bürolar tarafından arz edilen hizmetlerin çoğu yüksek sabit maliyete sahiptir.
d. Kamusal mal ve hizmet sunan bürolar geniştir ve çok sayıda insan çalışır.
e. Bürolar kâr amacı gütmeyen birimlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi William Niskanen’e göre; bürokratların fayda fonksiyonuna dahil olan değişkenlerden biri değildir? 
a. Büroda değişiklik yapma kolaylığı
b. Maaş 
c. Büroyu yönetme 
d. Bütçeyi onaylama
e. Toplumsal itibar

Kamu sektöründe kamu çalışanlarının sayısının artması sonucunda, daha çok bireyin geçinmek için kamu sektörüne bağlı hâle gelmesi ve bu durumun kamu harcamalarında artışa neden olmasına ne ad verilir? 
a. Kartopu etkisi
b. Sinek kağıdı etkisi
c. Sıçrama etkisi
d. Hızlandıran etkisi
e. Çarpan etkisi

Kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanması konularında uzman niteliğini taşıyan kişilere ne ad verilir?
a. Devlet memuru
b. Bürokrat
c. Yönetici
d. Şef
e. Hizmetli

“Resmî Organizasyon ve Yönetim Teorisi” hangi yönetim bilimci tarafından ileri sürülmüştür?
a. Max Weber
b. William Niskanen
c. Henri Fayol
d. Ludwig V. Mises
e. Gordon Tullock

“İdeal tip bürokrasi” kavramını ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ludwig V. Mises 
b. Gordon Tullock
c. Henri Fayol
d. William Niskanen
e. Max Weber

Aşağıdakilerden hangisi Weberyen bürokrasinin temel özelliklerinden biri değildir?
a. Bürokratik örgütlerin devamlılığını sağlamak amacıyla ayrıntılı kayıt ve dosyalama sistemi geliştirilmiştir. 
b. Bürokraside çalıştırılacak kişiler objektif kriterlere göre işe alınırlar ve maaşlar hiyerarşik düzene göre basamaklandırılır. 
c. İleri düzeyde iş bölümü ve uzmanlaşma mevcuttur.
d. Otoritenin merkezileşmesi söz konusu değildir. 
e. Bürokratlar belirli kurallara uymakla yükümlüdürler. 

Aşağıdakilerden hangisi “Bürokrasinin Ekonomik Teorisi”nin inceleme alanlarından biri değildir?
a. Gündemin kontrolü 
b. Bürolararası rekabet 
c. Rant maksimizasyonu 
d. Bürokratik üretim sürecinin yapısı
e. Bürokratlar ile siyasal iktidar arasındaki pazarlık süreci
Ara
Cevapla
#4
Rant kollama nedir?
a. Üretim faktörlerinden toprağın ve diğer kaynakların üretimden aldığı paya verilen isimdir.
b. Üretim faktörleri sahiplerinin ekonomide oluşan ranttan pay alma çabasıdır.
c. Çıkar ve baskı gruplarının devlet tarafından ekonomiye müdahale sonucunda “suni” olarak yaratılmış bir ekonomik transferi elde etmek için giriştikleri faaliyetlerdir.
d. Üretim faktörleri sahiplerinin piyasada oluşan ekonomik transferi elde etmek için giriştiği faaliyetlerdir.
e. Çıkar gruplarının birlikte gerçekleştirdikleri iktisadi faaliyetlerdir. 

Aşağıdakilerden hangisi  bir devletin uygulamasıdır?
a. Özel çıkar
b. Kamu çıkarı
c. Monetarist iktisat
d. Arz yönlü iktisat
e. Niskanen

Rasyonel tercih teorisine göre aşağıdakilerden hangisi grup oluşturulmasının teşvik edici unsurlarında değildir? 
a. Maddi teşvikler
b. Ün
c. Makammevki elde etme isteği 
d. Cennete kabul beklentisi
e. Toplum çıkarına hizmet etme

Aşağıdakilerden hangisi amaçları yönünden çıkar grupları içerisinde yer almaz?
a. Mesleki çıkar grupları
b. İşçi sendikaları
c. Çevrenin ve doğanın korunmasını amaçlayan çıkar grupları,
d. İnformel çıkar grupları
e. Sınıfsal çıkarı korumayı amaçlayan çıkar grupları

Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının fonksiyonlarından değildir?
a. Elde ettikleri karlar sonucunda ödedikleri vergiler ile devlet bütçesine katkıda bulunmak
b. Farklı toplumsal tabanların istek ve eğilimlerini öğrenmek ve bunları karar alma sürecindeki ilgili birimlere aktarmak
c. Siyasi iktidar tarafından alınan kararların, toplumsal tabanı geniş bir konsensüs içinde kabul edilmesine yardımcı olmak 
d. Çıkar grupları, kendi çıkarlarını ilgilendiren konularda devlete sağlamış oldukları bilgiyi aynı zamanda kamuoyu ile paylaşarak kamuoyunu sürekli bilgilendirmek 
e. Kendi toplumsal tabanlarındaki genel eğilimler doğrultusunda akılcı çözüm önerileri oluşturmak

Ortak ekonomik ve sosyal amaçlara dayalı etkin bir şekilde organize olmuş kuruluşlara ne ad verilir?
a. Suç örgütleri
b. Çıkar grupları
c. Kanun simsarları
d. Partizan gruplar
e. Lobiler

Aşağıdakilerden hangisi kan bağı, hısımlık, etnik köken, inanç birlikteliği vb. nedenlerle oluşmuş gruplardır?
a. İnformel
b. Formel
c. Komünal 
d. Anomik 
e. Koruyucu 

Belirli bir konuda birbirinden bağımsız kişilerin bir amaç uğruna bir araya gelerek oluşturdukları gruplar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anomik
b. Komünal
c. Kurumsal
d. Tutum
e. Kategorik

Çıkar gruplarının, karar merkezleri içine kendi çıkarlarına hizmet edecek kişilerin atanmasını sağlayarak, bu kişiler vasıtasıyla da siyasal kararların kendi ortak çıkarları doğrultusunda alınmasını sağlama çabalarına ne denir?
a. İkna
b. Kamuoyunu etkileme
c. Sabotaj
d. Lobicilik
e. Doğrudan hareket

Çıkar gruplarının hükümetin faaliyetlerini engelleme ve baltalama yoluyla grubun menfaatlerini koruma yolu aşağıdakilerden hangi kavram ile ifade edilmektedir?
a. Sabotaj
b. Lobicilik
c. Kolektif Rüşvet
d. Tehdit
e. İkna
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının ortak özelliklerinden biri değildir? 
A) İşleyişinin belirli uzmanlıklara dayanması nedeniyle basit bir organizasyon gerektirmesi 
B) Kendi üyelerinin ya da toplumsal tabanının çıkarlarını maksimize etme çabası içerisinde olmaları 
C) Belli çıkarlar etrafında toplanmaları 
D) Aralarında liderlik mücadelesinin söz konusu olabilmesi 
E) Çıkarların maddi çıkarlar olabileceği gibi, manevi çıkarlar şeklinde de olabileceği 

Önceden planlanmamış, fakat zaman içerisinde kendiliğinden oluşmuş olan gruplara ne ad verilir? 
A) Tutum grupları 
B) İnformel gruplar 
C) Anomik gruplar 
D) Kurumsal gruplar 
E) Hemşehri grupları 

Çıkar gruplarının büyümesi ve güç kazanması ile birlikte siyasal iktidarların tüm topluma yarar sağlayacak hizmetler yerine bu kesimlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde hareket etmek zorunda kaldığını öne süren iktisatçı kimdir? 
A) Mancur Olson 
B) David B. Truman 
C) George Stigler 
D) Gary Becker 
E) Duncan Black

Oylama Kuralları Teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmada oylama kurallarından yararlanılır. 
B) Uygulamada daha yaygın olarak görülen oylama kuralı ise oy çokluğu (çoğunluk) kuralıdır. 
C) Oybirliği kuralında karar alma maliyetinin yüksek olması nedeniyle, uygulamada mutlak oybirliği kuralının geçerli olması gerektiği savunulmaktadır. 
D) Oybirliği kuralının geçerli olabilmesi için, oylama katılan seçmenlerin tüm tercihlerinin aynı olması yani görüş birliği içinde bulunmaları gerekir. 
E) Knut Wicksell, kamu ekonomisinde sosyal refahın maksimizasyonu için oybirliği ilkesinin uygulanması gerektiğini ileri sürmüştür. 

Politik süreçte yer alan seçmenin, tek başına hükümeti ve hükümetin uygulayacağı kamu politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileme gücünün sınırlı olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir? 
A) Seçmenlerin Davranışları 
B) Ortanca Seçmen Teorisi 
C) Logrolling 
D) Çıkar Grupları Teorisi 
E) Bürokrasi Teorisi 

Çoğunluk kuralıyla karar alınması durumunda bir seçeneğin onaylanması için gerekli çoğunluğu sağlamak amacıyla yapılan oy değiş tokuşuna ne ad verilir? 
A) Nisbi çoğunluk kuralı 
B) Oybirliği kuralı 
C) Ortanca seçmen 
D) Oy maksimizasyonu 
E) Logrolling 

Aşağıdakilerden hangisi devletin başarısızlığına neden olan faktörlerden biri değildir? 
A) Siyasal iktidarın politik miyopluğu 
B) Siyasal etkinlik sorunu 
C) Seçmenin siyasal talebini açıklaması 
D) Parti içi demokrasinin yetersizliği 
E) Hizmet kayırmacılığı 

Özel çıkarların değiş-tokuş edilmesi görüşü kamu tercihi teorisinin hangi varsayımını ifade eder? 
A) Metodolojik bireycilik 
B) Sosyal tercih yaklaşımı 
C) Rasyonellik 
D) Ekonomik insan 
E) Politik mübadele 

Siyasal süreçte oylama sonucunda kararı beğenmeyenlerin katlandıkları maliyete ne ad verilir? 
A) İçsel maliyet 
B) Karar alma maliyeti 
C) Dışsal maliyet 
D) Toplam maliyet 
E) Fırsat maliyeti 
Ara
Cevapla
#6
Referandum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kısaca kamusal kararları bireylerin oylarına sunmak demektir. 
B) Toplumsal tercihleri belirlemede en ileri yöntemdir. 
C) Parasal maliyeti oldukça düşüktür. 
D) Referandumda sorun, oylamada hangi yöntemin kullanılacağıdır. 
E) Halkın yasama faaliyetine katılmasını sağlayan bir araçtır

Siyasal karar alma sürecindeki baskı ve çıkar grupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ortak ekonomik ve sosyal çıkarlara dayalı, etkin bir şekilde organize olmuş kuruluşlardır. 
B) Kanun simsarları vasıtasıyla siyasal partileri etkilemeye çalışarak baskı grupları haline gelirler. 
C) Demokratik sistemlerde karar alma sürecinde etkin çıkar gruplarından biri mesleki teşekküller ve odalardır. 
D) Ortaya çıkmasındaki temel mantık, siyasal karar alma sürecinde bireysel olarak etkin olmanın güçlüğü ve ortak çıkarlara sahip bireylerin ortak hareket ederek bu süreçte daha etkin olabilmeleridir. 
E) Çıkar grupları kendi meslek üyelerinin tepkisini çekmemek için siyasal süreçte pasif rol almaya gayret ederler. 

Demokrasilerde en yaygın şekilde kullanılan oylama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Basit çoğunluk kuralı 
B) Oybirliği kuralı 
C) Nitelikli çoğunluk kuralı 
D) Oyçokluğu kuralı 
E) Mutlak oybirliği kuralı 

Her bireyin belirli bir puanının olduğu, bu puanın alternatif tercihler arasında istedikleri şekilde dağıttıkları, isterlerse bazı alternatiflere hiç puan vermedikleri oylama yöntemine ne ad verilir? 
A) Puanlı oylama kuralı 
B) Borda kuralı 
C) Nitelikli çoğunluk kuralı 
D) Nokta oylaması kuralı 
E) Basit çoğunluk kuralı 

Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre bürokrasinin özelliklerinden biri değildir? 
A) Görevlerin uzmanlaşmaya uygun bir biçimde en küçük parçalara bölünmüş olması 
B) Bürokraside çalıştırılacak kişilerin objektif kriterlere göre işe alınması 
C) Bürokratik örgütlerin devamlılığını sağlamak amacıyla ayrıntılı kayıt ve dosyalama sisteminin geliştirilmesi 
D) Bürokratik kuralların geçerli olması 
E) İşbölümünün bir sonucu olarak parçalanmış olan işler arasındaki koordinasyonun, otoritenin yetki devri ile sağlanması 

Kartopu Etkisi’ni ileri süren iktisatçı kimdir? 
A) Buchanan 
B) Musgrave 
C) Niskanen 
D) Downs 
E) Black 

Kısmen ödeneklerle veya devlet tarafından yapılan yardımlarla finanse edilen kâr amacı gütmeyen organizasyonlara ne ad verilir? 
A) Karma iktisadi girişim 
B) Kamu girişimi 
C) Kamu yönetimi girişimciliği 
D) Büro 
E) Reji 

Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un "Resmi organizasyon ve yönetim" adını verdiği organizasyon modelinin özelliklerinden biri değildir? 
A) Organizasyonda birimlerin tek bir amaç ve planının mevcut olması 
B) Küçük ölçekli organizasyonlar için önerilmiş olması 
C) Organizasyonda her şeyin belirli bir düzen içinde yapılması 
D) Çalışanların teşebbüs gücü ve yaratıcılığının ön plana çıkarılması 
E) Çalışanlara adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde davranılması

Bürokrasinin, yasama organının aldığı kararlar üzerinde gündemi belirleyerek ve yönlendirerek etkili olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
A) Gündemin kontrolü 
B) Bürolar arası rekabet 
C) Bürokratlar ile siyasal iktidar arasındaki pazarlık süreci 
D) Asimetrik enformasyon sorunu 
E) Siyasal ilgisizlik 

Grupların oluşumunu evrimsel bir zorunluluk olarak gören ve grupların sosyal zorlama ile kendiliğinden oluştuğunu savunan teori aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sosyal Çatışma Teorisi 
B) Sosyal Dışlama Teorisi 
C) Sosyal Güdü Teorisi 
D) Sosyal Kurum Teorisi 
E) Özel Çıkar Teorisi 

Aşağıdakilerden hangisi kategorik gruplara bir örnektir? 
A) Doktorlar 
B) Zenginler 
C) Aileler 
D) Askeri kurumlar 
E) Mesleki birlikler 
Ara
Cevapla
#7
“İmkansızlık teorisi” aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) Anthony Downs 
B) James Buchanan 
C) Gordon Tullock 
D) Knut Wicksell 
E) Kenneth Arrow 

Ekonomi teorisinin araç ve metotlarını alarak bunları politik sürece, kamu sektörüne uygulayan teori aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kamu tercihi teorisi 
B) Politik iktisat teorisi 
C) Sosyal iktisat teorisi 
D) Metodolojik iktisat teorisi 
E) Anayasal iktisat teorisi 

Yasama organınca kabul edilmiş ve yürürlükte olan bir yasanın halkın belirli bir çoğunluğu tarafından istenmemesi nedeniyle iptal edilmesine ne ad verilir? 
A) Halk vetosu 
B) Referandum 
C) Nitelikli çoğunluk 
D) Halk teşebbüsü 
E) Rant kollama 

Siyasi iktidarın almış olduğu kararların uygulayıcısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Meclis 
B) Yargı 
C) Siyasi parti 
D) Çıkar grupları 
E) Bürokrasi 

Toplumda bazı kesimlerin kamusal mal ve hizmetlerden daha fazla yararlandığı halde daha az vergi ödemesi durumuna ne ad verilir? 
A) Mali sömürü 
B) Optimum çıkar 
C) Mali tevzin 
D) Rant kollama 
E) Mali rant 

Kamusal kararların bireylerin oyuna sunulmasına ne ad verilir? 
A) Halk teşebbüsü 
B) Referandum 
C) Nitelikli çoğunluk 
D) Halk vetosu 
E) Rant kollama 

Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemlerdeki siyasal sürecin unsurlarından biri değildir? 
A) Seçmenler 
B) Güvenlik güçleri 
C) Siyasal partiler 
D) Bürokrasi 
E) Çıkar grupları 

Aşağıdakilerden hangisi entellektüel çıkar gruplarına bir örnektir? 
A) İşçi birlikleri 
B) Fikir dernekleri 
C) İşveren sendikaları 
D) Tüketici kooperatifleri 
E) Greenpeace
Ara
Cevapla
#8
Bürokratların siyasi iktidara karşı pazarlık yeteneğini artıran ve onu daha avantajlı hale getiren temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gündem kontrolü 
B) Bütçe maksimizasyonu motivasyonu 
C) Yüksek enformasyon 
D) Bürolar arası rekabet 
E) X-Etkinsizliği 

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’in bürokrasisinin temel özellikleri arasında yer almaz? 
A) Otoritenin merkezileşmesi 
B) Bürokratik kuralların geçerli olması 
C) İşbölümünün en az düzeyde olması 
D) Rasyonel bir personel yönetimi anlayışının olması 
E) Yazılı kayıtlar ve ayrıntılı dosyalama sisteminin geçerli olması 

“İdeal tip bürokrasi” kavramını geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Henri Fayol 
B) Max Weber 
C) William Niskanen 
D) John O. Ledyard 
E) Theodore Groves 

Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un "Resmi organizasyon ve yönetim" adını verdiği organizasyon modelinin özelliklerinden biri değildir? 
A) Küçük ölçekli organizasyonlar için önerilmiş olması 
B) Organizasyonda birimlerin tek bir amaç ve planının mevcut olması 
C) Organizasyonda her şeyin belirli bir düzen içinde yapılması 
D) Çalışanların teşebbüs gücü ve yaratıcılığının ön plana çıkarılması 
E) Çalışanlara adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde davranılması 

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimindeki büroların özellikleri arasında yer almaz? 
A) Kâr amacı gütmemeleri 
B) Hangi mal ve hizmetleri üreteceklerinin siyasi süreç içinde belirlenmesi 
C) Faaliyetlerinin finansmanlarının farklılık göstermesi 
D) Bürolarda çok sayıda kişi çalışması 
E) Sundukları hizmetlerin çoğunun çok düşük maliyetle üretilmesi

Çıkar gruplarının; hükümet, parlamento ve yargı organlarının üyeleri gibi karar alma sürecindeki aktörlerle gizli ya da açık görüşmeler yaparak kendi çıkarlarını sağlamaya çalışmaları aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
A) Lobicilik 
B) İkna 
C) Kamuoyunu etkileme 
D) Tehdit 
E) Doğrudan hareket 

Toplumdaki kesimlerin ortak bazı karakteristik özellikleriyle oluşan gruplar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Formel gruplar 
B) Kurumsal gruplar 
C) Entelektüel gruplar 
D) Kategorik gruplar 
E) Komünal gruplar 

Paylaşılan değerler, inançlar ve idealler uğruna oluşturulmuş gruplar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kurumsal gruplar 
B) İnanç grupları 
C) Tutum grupları 
D) Hemşehri grupları 
E) Anomik gruplar 

Çıkar gruplarının, politikacıların çocuklarının eğitim masraflarını karşılaması, söz konusu grupların kullandığı yöntemlerden hangisine bir örnektir? 
A) Tehdit 
B) Sabotaj 
C) Lobicilik 
D) Kolektif rüşvet 
E) İkna 

Oybirliği kuralının sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bireyin sömürülme ihtimalinin yüksek olması 
B) Ortanca seçmenin karar alıcısı olması 
C) Çıkar gruplarının etkisinin artması 
D) Karar alma maliyetinin yüksek olması 
E) Bürokrasiye aşırı yetki vermesi 

Kamu tercihi alanında çalışan ve 1986 yılında Nobel Ekonomi ödülünü alan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kenneth Arrow 
B) Anthony Downs 
C) James M. Buchanan 
D) Gordon Tullock 
E) Duncan Black 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize kamu 2 ekonomisi


Hızlı Menü: