facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 474 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 340 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 264 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 259 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 243 Son Yorum: Gamze

Kamu Ekonomisi 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Kamu Ekonomisi 2 Final Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi Anthony Downs’a göre eksik enformasyonun temel unsurlarından biri değildir?
a. Partilerin vatandaşların ne istediklerini her zaman bilmemeleri
b. Bürokratların siyasi partilerin ne yapmak istediklerini bilmemeleri
c. Vatandaşın hükûmetin veya muhalefetin ne yaptığını bilmemeleri
d. Bilgisizliği gidermek için gerekli bilginin elde edilmesinin çok maliyetli olması
e. Vatandaşın hükûmetin veya muhalefetin ne yapması gerektiğini bilmemeleri

Aşağıdakilerden hangisi seçmen bilgisizliğinin sonuçlarından sayılamaz?
a. Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılmasını engeller.
b. Seçmen bilgisizliği lobicilik faaliyetlerinin artmasına neden olur.
c. Seçmen bilgisizliği ideolojilerin hakimiyetini sonlandırır.
d. Seçmen bilgisizliği kaynak israfına yol açar.
e. Siyasal iktidarları rüşvete duyarlı hâle getirir.

Bireyin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesi ya da bir grup veya eylemin siyasal kimliğini yitirmesi veya siyasal süreçlerin dışında kalması  aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a. Depolitizasyon
b. Rasyonel ilgisizlik
c. Rasyonel bilgisizlik
d. Seçmenlerin miyopluğu
e. Seçmenlerin unutkanlığı

Siyasal iktidar ve bürokrasinin kamu politikaları hakkında seçmenlere göre da fazla bilgiye sahip olmaları hangisi ile ifade edilir?
a. Eksik enformasyon
b. Asimetrik enformasyon
c. Seçmenlerin rasyonel bilgisizliği
d. Siyasal iktidarın ve bürokrasinin tam enformasyonu
e. Doğal enformasyon

Piyasadaki aynı türdeki fakat farklı kalitedeki malla ile ilgili olarak alıcı ile satıcının aynı derecede enformasyona sahip olmamalarına ne denir?
a. Asimetrik enformasyon
b. Eksik bilgilenme
c. Limonlar piyasası
d. Ters seçim
e. Ahlaki tehlike

Asimetrik enformasyonunu yol açtığı sorunlar arasında hangisi yer almaz?
a. Ahlaki tehlike
b. Ters seçim
c. Farklı kalitedeki iki malın aynı fiyattan satılması
d. Sahip vekil sorunu
e. Oyun teorisi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğal bilgisizlik ve bilginin büyümesi ile ilgili olarak kullanılamaz?
a. Doğuştan bilgi yoktur.
b. Bilgi sonsuz değildir.
c. İnsan seçme yaşına kadar duyular, öğrenme ve tecrübeyle enformasyonunu arttırmaktadır.
d. İnsan seçme yaşına ulaştığında rasyonel bilgisizlik durumundadır.
e. Doğal bilgisizlik alanı, insanın yaşı ilerledikçe küçülür.

Aşağıdakilerden hangisi “Doğal Bilgisizlik” kavramı için söylenemez?
a. Doğuştan bilgi yoktur.
b. Doğal bilgisizliğin yerini yaş ilerledikçe rasyonel bilgisizlik alır.
c. Doğal bilgisizlik alanı insan yaşı ilerledikçe küçülür.
d. Doğal bilgisizlikte insan bir olgunun var olduğunu bilmekte fakat bilgisiz kalmayı tercih etmektedir.
e. Doğal bilgisizlik hiçbir zaman tam olarak kaybolmaz.

Aşağıdakilerden hangisi seçmen bilgisizliğinin nedenlerinden değildir?
a. Seçmenlerin etkinlik duygusunun düşük olması
b. Seçmenlerin enformasyon toplama konusunda isteksiz olması
c. Kamusal kararların tek tek oylanması nedeniyle enformasyon elde etmenin zorlaşması
d. Seçmenlerin eğitim seviyelerinin düşük olması
e. Bazı seçmenlerin enformasyon toplamı imkânlarının azlığı

Aşağıdakilerden hangisi “rasyonel bilgisizlik” kavramı için söylenemez?
a. İnsan yaşı ilerledikçe ve enformasyon topladıkça rasyonel bilgisizlik alanı küçülür. 
b. Doğuştan itibaren yaş ilerledikçe doğal bilgisizliğin yerini rasyonel bilgisizlik alır.
c. Rasyonel bilgisizlikte insan bir olgunun var olduğunu bilmekte fakat bilgisiz kalmayı tercih etmektedir.
d. Rasyonel bilgisizlikte seçmen, enformasyon toplamanın fayda ve maliyetlerini karşılaştırır.
e. Vatandaşlar kendilerini etkileyen konular konusunda daha bilgilidirler.
Ara
Cevapla
#2
Siyasal karar alma sürecinde parti içi demokrasinin etkin bir şekilde işlemediği, parti kadrolarının belirli bir elit kesimin elinde toplandığı durumu ifade etmede kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Oligarşinin Tunç Yasası
b. Elit dolaşımı
c. Demarşi
d. Poliarşi
e. Meritokrasi

Aşağıdakilerden hangisi çıkar ve baskı gruplarının siyasal iktidar ve bürokrasi üzerinde oluşturduğu baskı yöntemlerinden biri değildir?
a. Tehdit
b. Lobicilik
c. Sabotaj
d. İkna
e. Ortak vizyon oluşturma

Seçmenin tam enformasyona sahip olmasının faydalarını ve enformasyon maliyetlerini karşılaştırdığında, enformasyon elde etme maliyeti faydasından fazla ise tercihte bulunacağı alternatifler hakkında bilgisiz kalmayı tercih etmesine ne ad verilir?
a. Tam enformasyon
b. Rasyonel bilgisizlik 
c. Kısmi bilgisizlik 
d. Yüksek bilgisizlik
e. Doğal bilgisizlik

Tutarlı toplumsal tercihlerine ilişkin uygunluk koşullarını belirledikten sonra bu koşulları karşılamadaki en büyük engelin çoğunluk kuralı olduğunu belirten teori aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eksik Enformasyon Teorisi
b. Siyasi Elitizm Teorisi
c. İmkansızlık Teoremi
d. Oligarşinin Tunç Yasası
e. Poliarşi

Aşağıdakilerden hangisi K. Arrow’a göre demokratik bir yönetimde tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmayı sağlayacak oylama kuralının karşılaşması gereken koşullardan biri değildir?
a. Karar alma kuralı bireylerin tercihlerine cevap verebilmelidir. 
b. Toplumda diktatörlük yönetimi olmamalıdır.
c. Bireysel tercihlerin sıralanması konusunda bir kısıtlama olmamalıdır. 
d. Bireysel tercihlerin sıralaması ne şekilde olursa olsun, geçerli olan karar alma kuralı ile karar almak mümkün olabilmelidir.
e. Bireysel tercihlerde çelişki olmamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Anthony Downs’a göre iyi işleyen bir demokrasinin şartlarından değildir?
a. Partiler arasında ileri düzeyde rekabet olmalıdır. 
b. Seçimlerin yapılma zamanına sadece hükümetteki parti karar vermemelidir. 
c. Yetişkin nüfusun genel seçme hakkı ve eşit oy hakkı olmalıdır.
d. Seçmenlerin seçim süreciyle ilgili tam enformasyona sahip olması için eğitimden geçirilmelidir. 
e. Seçim sonuçları kabul edilmeli ve seçim sonrasında kazanan ve kaybedenler illegal ve güce dayalı araçlar kullanmamalıdır.

Politik gücün, toplumun küçük bir grubunun elinde olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Oligarşi
b. Demarşi
c. Poliarşi
d. Demokrasi
e. Alturizm

Demokrasinin önündeki en önemli engeli, sınırsız demokrasi ve bunun sonucu olarak siyasal gücün kötüye kullanımı olarak gören düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anthony Downs ve K.J. Arrow
b. K.J. Arrow ve Gaetano Mosca
c. Vilfredo Pareto ve Robert Michels
d. F. A. Von Hayek ve James M. Buchanan
e. Montesquieu ve Max Weber

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Buchanan ve Tullock’a göre oylama maliyeti seçmenin siyasal sürece katılımında önemli bir belirleyicidir. 
b. Oylama mekanizması aracılığıyla katılımının sağlayacağı faydalar, oylamanın maliyetinden fazla ise seçmenler oylamada bulunurlar. 
c. Buchanan ve Tullock, fırsat maliyetini minimize eden optimal çoğunluğa ulaşmaya çalışmışlardır.
d. Seçmen açısından oylamanın dışsal maliyet ve karar alma maliyeti (zaman maliyeti, bilgi edinme maliyeti vb.) olmak üzere iki tür maliyeti vardır.
e. Bir toplumda oylamaya katılacak birey sayısının fazla olması halinde dışsal maliyetler azalır. 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Çıkar ve baskı grupları siyasal karar alma sürecine hakim olduğu demokrasilere “Plütokrasi” adı verilir. 
b. James M. Buchanan’a göre, egemenlik genel irade olarak tanımlamıştır ve halk çoğunluğu genel iradeyi yansıtmaktadır.
c. Parlamenter sistemin ayırt edici özelliği; seçime dayalı ve temsil niteliği olan parlamentoya karşı sorumlu bir hükümetin olması ve yasamayürütme ilişkisinin esnek kuvvetler ayrımına dayanmasıdır.
d. Yasama organındaki siyasal partilerin kendi çıkarları için aralarında anlaşarak toplumun tercihlerini yansıtmayan bir yasa tasarısını onaylamalarına “negatif oy ticareti” denir.
e. Siyasal gücün kötüye kullanımını, politik aktörlerin çıkar maksimizasyonu yoluyla demokrasiyi tahrip etmesini engelleyebilecek tek önlemin, çoğunluk yönetimine getirilecek anayasal sınırlamalar olduğu görüşü “anayasal (sınırlı) demokrasi” olarak ifade edilmektedir. 
Ara
Cevapla
#3
Merkezi hükümetin ya da yerel idarelerin fakirlere, işsizlere ve sakatlara yaptıkları kamusal yardımları alanların ve yardımları verenlerin pazarlık ettiği ve yardımların istismar edildiğini gösteren oyunların yer aldığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Rant Kollama 
b. Hizmet Kayırmacılığı
c. Leviathan
d. Refah Devleti 
e. Semiriyeli Çıkmazı

Bireysel menfaatlerle toplumsal menfaat ya da bireysel davranmakla işbirliği yapmak arasındaki muhtemel çelişkiyi ortaya koyan oyuna ne ad verilir?
a. KorkakTavuk oyun
b. İtimat oyunu
c. Statik oyun 
d. Mahkum açmazı
e. İşbirliksiz oyun

Hangi oyunda hiçbir oyuncunun hakim stratejisi yoktur ve her iki oyuncu da rakibinin kararını veri olarak alır?
a. İşbirlikçi olmayan oyun
b. İşbirlikçi oyun
c. Karmagüdülü oyun
d. İkikişili oyun
e. Çokkişili oyun

James M. Buchanan’a göre kaybedenleri olduğu gibi kazananları da olan simetrik olmayan oyun aşağıdakilerden hangisidir?
a. Oy ticareti oyunları
b. Hizmet kayırmacılığı oyunları
c. Politik mübadele oyunları
d. Sosyal tercih oyunları
e. Rant kollama oyunları 

James M. Buchanan’a göre, rant kollamanın azaltılması için rant kollamaya olanak sağlayan yürürlükteki yasalarda yapılabilecek değişiklikler üzerinde genel bir işbirliğine gitmektense, aşağıdaki unsurlardan hangisi üzerinde işbirliğine varmak daha kolay sonuç verir?
a. Tüzükler
b. Kanunlar
c. Anayasa
d. Yönetmelikler
e. Mahkeme kararları

Bireylerin karşı karşıya kaldıkları ikilemleri ortadan kaldırmak ya da çözmek için kullandıkları yöntem ve oluşturdukları stratejiler hangi teorinin temel inceleme alanını oluşturur?
a. Kamu tercihi teorisi
b. Oyun teorisi
c. Rant kollama teorisi
d. Anayasa teorisi
e. Toplumsal tercih teorisi 

Sonucun oyuncuların hem kararlarının hem de çıkarlarının çakışmasına bağlı olduğu, oyunda oyuncuların diğer oyunculara kendi niyetlerini belirttiği oyunlara ne ad verilir? 
a. İşbirlikçi oyun
b. Toplamı sıfır oyun
c. İmkansızlık teoremi
d. Oyun stratejisi
e. KorkakTavuk oyunu

Oyuncuların ardışık olarak stratejileri seçtiği ve diğer oyuncuların seçiminin ne olduğunun farkında olduğu oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tam bilgili 
b. Tikel bilgili 
c. Eksik bilgili 
d. Tümel bilgili 
e. Sıfır toplamlı olmayan 

Hangi oyun devlet olmaksızın çözülmesi en zor oyunlardır ve kamusal malların devlet tarafından üretilmesinin gerekçesini oluşturur?
a. Korkak Tavuk oyunu
b. Statik oyun
c. Mahkum açmazı
d. İtimat oyunu
e. İşbirliksiz oyun

K. Wicksell’in ortaya koyduğu hangi kural mali tercihlerde parlamento üyeleri arasında pozitif toplamlı bir oyun oynandığını göstermektedir?
a. Basit çoğunluk 
b. Nitelikli çoğunluk 
c. Oyçokluğu 
d. Oybirliğiyle oylama 
e. Azınlık oyu 
Ara
Cevapla
#4
Siyasal süreçte oylamaya katılan seçmen ya da politikacıların çeşitli politika ya da adaylara verdikleri oylar oranlandığında, en fazla oy alan politikacı ya da siyasi partinin ya da alternatif politikanın seçilmesi kuralına ne ad verilir? 
A) Oyçokluğu kuralı 
B) Nispi çoğunluk kuralı 
C) Puanlı oylama kuralı 
D) Nokta uygulaması kuralı 
E) Oybirliği kuralı 

Kamu çalışanlarının sayısı artarken, daha çok bireyin geçinmek için kamu sektörüne bağlı hale gelmesinin, kamu harcamaları üzerindeki artırıcı etkisine ne ad verilir? 
A) Bütçe etkisi 
B) Gelir etkisi 
C) İki yönlü tekel etkisi 
D) Dışlama etkisi 
E) Kartopu etkisi 

Aşağıdakilerden hangisi komünal gruplara örnek olarak gösterilemez? 
A) Esnaflar 
B) Aileler 
C) Kabileler 
D) Etnik gruplar 
E) Aynı dini inanca sahip gruplar 

“Tabula Rasa” öğretisinde insanın yeni doğduğu dönemdeki bilgi seviyesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Doğal bilgisizlik 
B) Rasyonel bilgisizlik 
C) Rastgele bilgisizlik 
D) Rasyonel ilgisizlik 
E) Depolitizasyon 

“Rasyonel seçmen bilgisizliği” durumunu ilk kez ele alan kişi kimdir? 
A) Stiglitz 
B) Puviani 
C) Akerlof 
D) Downs 
E) Buchanan 

Politikacıların, uzun dönemde ekonomiye yararlı olabilecek politikaları yürürlüğe koymaları yerine, kısa sürede sonuç alınabilecek politikaları yürürlüğe koyma çabalarına ne ad verilir? 
A) Asimetrik enformasyon 
B) Mali aldanma 
C) Depolitizasyon 
D) Hizmet kayırmacılığı 
E) Politik miyopluk 

Eksik enformasyon nedeniyle, aynı zamanda birer vergi mükellefi olan seçmenlerin, bazı kamusal mal ve hizmetlerin kendilerine olan maliyetini tam olarak fark edememelerine ne ad verilir? 
A) Rasyonel bilgisizlik 
B) Mali desantralizasyon 
C) Seçmen bilgisizliği 
D) Mali aldanma 
E) Seçmenlerin miyopluğu 

Aşağıdakilerden hangisi seçmen bilgisizliğinin sonuçlarından biri değildir? 
A) Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılmasını engellemesi 
B) Belirli kesimlerin lobicilik yapmasına imkan sağlaması 
C) Kaynak israfına yol açması 
D) İdeolojilerin hâkimiyetini sonlandırması 
E) Demokratik hükümeti temsili hükümete dönüştürebilmesi 

Bireyin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesi ya da bir grup veya eylemin siyasal kimliğini yitirmesi ya da siyasal süreçlerin dışında kalmasına ne ad verilir? 
A) Rasyonel ilgisizlik 
B) Rasyonel bilgisizlik 
C) Depolitizasyon 
D) Seçmenlerin miyopluğu 
E) Sosyal dışlama

Downs’a göre vatandaşların bütçedeki mevcut ve potansiyel konuları ve her konunun tüm fayda ve maliyetlerini bilmesine ne ad verilir? 
A) Kısmi bilgisizlik 
B) Sıfır bilgisizlik 
C) Doğal bilgisizlik 
D) Yüksek bilgisizlik 
E) İradi bilgisizlik 
Ara
Cevapla
#5
Pareto, toplumun tabakaları arasında aşağıdan yukarıya doğru devamlı bir hareket olduğunu, bu hareketin elit tabakasının içyapısının değişmesi sonucunu doğurduğunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamıştır? 
A) Yönetici elit 
B) Siyasal elit 
C) Elit dolaşımı 
D) Pareto optimumu 
E) Ortanca seçmen 

“Demokrasilerde azınlığın hâkimiyeti kaçınılmazdır” görüşünü ileri süren kişi kimdir? 
A) Downs 
B) Pareto 
C) Michels 
D) Mosca 
E) Black 

Aşağıdakilerden hangisi çıkar ve baskı gruplarının siyasal iktidar ve bürokrasi üzerinde uyguladığı baskı yöntemlerinden biri değildir? 
A) Grev 
B) Hükümetlerin çalışmalarını baltalama 
C) Bir dahaki seçimlerde sandık başına gitmeme 
D) Tehdit 
E) İkna 

Siyasal partilerin kendi çıkarları için anlaşarak toplumsal tercihlerde sapmaya yol açmasına ne ad verilir? 
A) Negatif oy ticareti 
B) Oy ticareti 
C) Oy çokluğu 
D) Pozitif oy ticareti 
E) Oy pazarlığı 

Anayasal yaklaşım ile oyun teorisi perspektifini beraber ele alarak ekonomi teorisine yeni bir dal kazandıran iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) R. A. Musgrave ve P. Musgrave 
B) J. M. Buchanan ve G. Tullock 
C) V. Pareto ve A. Pigou 
D) M. Olson ve D. Black 
E) P. A. Samuelson ve M. Friedman 

1987 yılında ortaya koyduğu çalışmasında makroekonomik politikaya ilişkin olarak iki partili bir sistemde yaşanan seçimleri birer tekrarlanan oyun olarak ele alan ve her seçime ilişkin tek-atışlı Nash dengesini ortaya koyan kişi kimdir? 
A) K. Arrow 
B) D. Black 
C) A. Alesina 
D) B. Pascal 
E) W. Pareto 

Her oyuncunun stratejisinin, diğer oyuncuların stratejilerine en uygun cevap olan stratejiler profiline ne ad verilir? 
A) Nash dengesi 
B) Pareto optimumu 
C) Leontief paradoksu 
D) Hicks dengesi 
E) Lerner koşulu 

Oyuncuların yalnızca diğer oyuncuların ne yapacağını tahmin ederek, bir başka oyuncunun hamlesini bilmeden hareket ettiği oyun aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tümel bilgili oyun 
B) Tikel bilgili oyun 
C) Yetenek oyunu 
D) Tam bilgili bir oyun 
E) Eksik bilgili oyun 

Bir oyuncunun kazancının diğer oyuncunun kaybına eşit olduğu, bir oyuncu kazanırken diğerinin kaybettiği oyuna ne ad verilir? 
A) İşbirlikçi oyun 
B) Sıfır-toplamlı oyun 
C) Tikel bilgili oyun 
D) Karma-güdülü oyun 
E) Eksik bilgili oyun

İktidardaki politikacıların seçimleri yeniden kazanabilmek için seçim öncesinde istihdamı artırmaları, seçimden sonra ise enflasyonla mücadele etmeleri şeklinde ekonomiyi yönlendirme hareketlerine ne ad verilir? 
A) Seçmenin davranışları 
B) Politik rekabet 
C) Anayasal yeniden yapılanma 
D) Ortanca seçmen teorisi 
E) Politik konjonktür dalgalanmaları 
Ara
Cevapla
#6
Kamusal yardım alanların ve yardımları verenlerin pazarlık ettiği ve yardımların istismar edildiği oyun türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dinamik oyun 
B) İşbirlikçi oyun 
C) Mahkum açmazı oyunu 
D) Sıfır toplam oyun 
E) Semiriyeli çıkmazı

Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi iktisadının temel varsayımları arasında yer alır? 
A) Atomize 
B) Homojenite 
C) Politik mübadele 
D) Tam bilgi 
E) Ahlaki riziko 

Fi; seçmenin oylamaya katılmakla beklediği fayda, Mi; oylamaya katılma maliyeti, Fio; vazgeçilen faaliyetin değeri ise seçmenler aşağıdaki koşullardan hangisinde oylamaya katılma kararı alır? 
A) Fi – (Fio + Mi) > 0 
B) Fi – (Fio + Mi) < 0 
C) Fi + (Fio + Mi) > 0 
D) Fi + (Fio – Mi) > 1 
E) Fi + (Fio – Mi) <1 

Yarı doğrudan demokrasilerde halkın temsilcileri vasıtasıyla değil, bizzat kanun teklifinde bulunmasına ne ad verilir? 
A) Referandum 
B) Nitelikli çoğunluk 
C) Halk vetosu 
D) Rant kollama 
E) Halk teşebbüsü 

Bürokrasinin, yasama organının aldığı kararlar üzerinde gündemi belirleyerek ve yönlendirerek etkili olmasına ne ad verilir? 
A) Güncel politika 
B) Optimum yönlendirme 
C) Gündemin kontrolü 
D) Marjinal manipülasyon 
E) Yetki optimizasyonu 

Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının siyasi süreci etkileme yöntemlerinden biri değildir? 
A) Kamuoyunu etkilemek 
B) Tehdit 
C) Terör ortamı oluşturmak 
D) Kolektif rüşvet 
E) Lobicilik 

Aşağıdakilerden hangisi Anthony Downs’un siyasi mekanizmada enformasyon sorununa yönelik önermelerinden biri değildir? 
A) Tercihlerin homojen olmaması durumunda enformasyon arayan vatandaşlar daha çok oy kullanır. 
B) Seçmenlerin büyük çoğunluğu seçimlerle ilgili önemli ölçüde enformasyona sahip değildir. 
C) Seçmenlerin çoğunun oylamadan önce enformasyon toplama isteği çok düşüktür. 
D) Düşük gelirli vatandaşlar, oy kullanmaktan daha çok kaçınırlar. 
E) Oylama maliyetleri azalırsa, oylamaya katılım da artar. 

Aşağıdakilerden hangisi klasik demokrasi teorisinin üzerine kurulduğu koşullardan biri değildir? 
A) Halkın iradesi ya da hiç değilse çoğunluğun görüşleri yasalaştırılır. 
B) Halk akılcı çözümlere ulaşır. 
C) Halk olup biten her şeyden haberdardır. 
D) Halk bir sonuca ulaştıktan sonra bunu seçimlerde ortaya koyar. 
E) Halk kamu işlerine ilgi duymaz

Aşağıdakilerden hangisi seçmen bilgisizliğinin nedenleri arasında yer almaz? 
A) Seçmenlerin enformasyon toplama olanaklarının bolluğu 
B) Bazı seçmenlerde siyasal etkinlik duygusunun düşüklüğü 
C) Kamusal kararların bir bohça şeklinde oylanması nedeniyle seçmenlerin tam enformasyon elde etmesinin mümkün olmaması 
D) Seçmenlerin çoğunun enformasyon elde etme konusunda isteksiz olması 
E) Bazı seçmenlerin eğitim seviyesinin düşük olmasının eksik enformasyona neden olması 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağı üzerine ileri sürülen tezlere göre, felsefe öğretilerinden biri değildir? 
A) Nitelikcilik 
B) Rasyonalizm 
C) Duyumculuk 
D) Doğuştancılık 
E) Sezgicilik 

Aşağıdakilerden hangisi Robert Dahl’a göre, siyasi katılmanın boyutları arasında yer almaz? 
A) İlgi 
B) Önemseme 
C) Oylama 
D) Bilgi 
E) Eylem 

Parti içi elit kesimin, parti içerisinde faklı bir sesin yükselmesine izin vermemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
A) Siyasal elitizm 
B) Siyasal sınıfların hakimiyeti 
C) İmkansızlık teoremi 
D) Siyasal gücün kötüye kullanımı 
E) Oligarşinin Tunç Yasası 

Aşağıdakilerden hangisi Arrow’a göre, bireysel tercihlerle uyumlu toplumsal tercihlere ulaşmanın koşulları arasında yer almaz? 
A) Diktatörlük yönetiminin olmaması 
B) Tercihlerin geçişli olmaması 
C) Geçerli olan karar alma kuralının bir sonuç üretebilmesi 
D) Tüm olası sonuçların sıralanabilmesi 
E) Karar alma kuralının bireylerin tercihlerine cevap verebilmesi 

Parlamentodaki siyasal partilerin anlaşarak, karşılıklı olarak birbirlerinin kanun tekliflerini desteklemelerine ne ad verilir? 
A) Despotizm 
B) Tunç Yasası 
C) Elitizm 
D) Oy ticareti 
E) Politik miyopluk

Buchanan ve Tullock’a göre, dışsal maliyetlerin “sıfır” olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Basit çoğunluk 
B) Oy birliği 
C) Dörtte üç çoğunluk 
D) Oy çokluğu 
E) Üçte iki çoğunluk 

Devlet otoritesi tarafından seçmenlerin politikaya ve dolayısıyla siyasal katılıma olan ilgilerinin azaltılmasına ne ad verilir? 
A) Politik miyopluk 
B) Siyasal ilgisizlik 
C) Militarizm 
D) Depolitizasyon 
E) Lider diktası 

Bir oyunda, daha sonra hareket eden oyuncunun kendisinden önceki oyuncuların hamlelerini bilmesi aşağıdaki oyun türlerinden hangisini ifade etmektedir? 
A) Marjinal oyun 
B) Dinamik oyun 
C) Optimal oyun 
D) Statik oyun 
E) Kararsız oyun 

Bir oyuncunun diğer bütün stratejilerine baskın gelen stratejiye ne ad verilir? 
A) Nominal strateji 
B) Marjinal strateji 
C) İşbirlikçi strateji 
D) Dominant strateji 
E) Optimum strateji 

Oyuncuların çıkarlarının eş zamanlı olarak kısmen zıt ve kısmen ortak olduğu oyunlara ne ad verilir? 
A) İşbirlikçi oyun 
B) Karma-güdülü oyun 
C) Optimal oyun 
D) Marjinal oyun 
E) İşbirliksiz oyun 

Aşağıdakilerden hangisi devlet olmadan çözülmesi en zor oyun türüdür? 
A) Korkak-tavuk oyunu 
B) İtimat oyunu 
C) İşbirlikçi oyun 
D) Mahkum açmazı oyunu 
E) Süper oyun 
Ara
Cevapla
#8
Locke, yeni doğmuş bir insanın aklının, üstüne hiçbir şey yazılmamış dümdüz bir kağıt gibi olduğunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmiştir? 
A) Seçmen bilgisizliği 
B) Rasyonel bilgisizlik 
C) Enformasyon eksikliği 
D) Asimetrik enformasyon 
E) Tabula Rasa 

Eksik enformasyon nedeniyle, aynı zamanda birer vergi mükellefi olan seçmenlerin, bazı kamusal mal ve hizmetlerin kendilerine olan maliyetini tam olarak fark edememelerine ne ad verilir? 
A) Rasyonel bilgisizlik 
B) Mali aldanma 
C) Mali desantralizasyon 
D) Seçmen bilgisizliği 
E) Seçmenlerin miyopluğu

Bireylerin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesine ne ad verilir? 
A) Seçmen miyopluğu 
B) Seçmen unutkanlığı 
C) Depolitizasyon 
D) Ters seçiş 
E) Ahlaki sorun 

Aşağıdakilerden hangisi, Downs’a göre iyi işleyen bir demokrasinin şartlarından biri değildir? 
A) Partiler arası rekabetin olması 
B) Seçimlerin yapılma zamanına sadece hükümetteki parti tarafından karar verilmemesi 
C) Ergin nüfusun genel seçme ve eşit seçme hakkına sahip olması 
D) Seçimi kazan veya kaybeden partilerin illegal ve güce dayanan araçlar kullanmaması 
E) Yarı temsili sistemin geçerli olması 

Oyuncuların kendi kişisel stratejilerini ve netice fonksiyonlarını diğer oyuncular gibi bildiği ve her oyuncunun da diğer oyuncuların tüm bilgiye sahip olduğunu bildiği oyunlara ne ad verilir? 
A) İşbirlikçi oyun 
B) Karma-güdülü oyun 
C) Statik oyun 
D) Dinamik oyun 
E) Tümel bilgili oyun 

18. Rant kollama faaliyetinin, simetrik olmayan oyun türü olduğunu ileri süren kişi kimdir? 
A) Tullock 
B) Downs 
C) Neumann 
D) Buchanan 
E) Samuelson 

Doğanın dahil edilmediği, iki yada daha fazla oyuncunun dahil olduğu ve oyuncuların her birinin sonuçlar üzerinde kısmi kontrolü olduğu oyun türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İşbirlikçi oyun 
B) Karma-güdülü oyun 
C) Statik oyun 
D) Strateji oyunu 
E) İşbirliksiz oyun 

“Diğer oyuncular çekilirse işbirliğine git, diğer oyuncular işbirliğine giderse çekil” mantığına sahip oyun türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Korkak-tavuk oyunu 
B) Mahkum açmazı oyunu 
C) İtimat oyunu 
D) İşbirlikçi oyun 
E) Süper oyun
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final kamu 2 ekonomisi


Hızlı Menü: