facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 145 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 111 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 98 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 101 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 87 Son Yorum: Gamze

Kamu Ekonomisi 2 Final Ders Notları

#1
not 
Yeni Kamu Ekonomisi 2 Final 5. 6. 7. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Refah iktisatçılarının piyasada Pareto optimalinin gerçekleşme koşulu olarak ileri sürdükleri kriterlerden biri bireylerin tam enformasyona sahip oldukları ve rasyonel davrandıklarıdır. 

Okey Fakat gerçekte piyasa ekonomisinde tam enformasyonun sağlanması son derece zordur. Piyasa sürecinde yer alan bütün birimler, piyasa yapısı konusunda bütün bilgilere sahip değillerdir. 

Okey Acaba devlet müdahalesine ilişkin kararların alındığı siyasal karar alma süreci ve dolayısıyla demokratik işleyiş açısından da enformasyon sorununa rastlanabilir mi? Uygulamaya bakıldığında tüm vatandaşların kamu faaliyetlerine aynı derecede ilgisinin olmadığı ve siyasal süreçte olup biten her şey konusunda tam enformasyona sahip olmadıkları bilinen bir gerçektir. 

Okey Siyasal süreçte seçmenin çeşitli enformasyon kaynakları vardır. Seçmenin enformasyonu temin için çaba göstermesi gerekebilir fakat bazı bilgiler seçmenlerin özel bir çabasını gerektirmeksizin kendisine ulaşır. 

Okey Seçmenin tercihte bulunacağı aday veya siyasal parti konusunda bilgilenmesinde bir başka kaynak; söz konusu aday veya siyasal partinin kendisidir. 

Okey Aday veya siyasal parti çeşitli araçlardan (genellikle kitle iletişim araçlarından) yararlanarak kendisini, temel düşünceleri ve politika önerilerini seçmenlere tanıtabilir. 

Okey Partilerin seçmenlere bilgi aktarmasının ikinci boyutu ise bir partinin diğer partilerin görüşleri ve adayları hakkındaki eleştirilerini iletmesidir. 

Okey Siyasal süreçte ortaya çıkan enformasyon sorunlarından bir kısmı süreçte rol oynayan birimlerin rasyonel davranmaları sonucunda ortaya çıkan sorunlardır. 

Okey Bunlar; rasyonel bilgisizlik, rasyonel ilgisizlik, bürokrasinin bilgi hakimiyeti, gizlilik ve örtbas, siyasal arz ve siyasal talep yönlerinden ortaya çıkan taraşı, yanlış ve aşırı enformasyon sorunları ve mali aldanma sorunudur. 

Okey Öte yandan bazı enformasyon sorunları aktörlerin rasyonel davranışları dışındaki faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Bu sorunlar; doğal bilgisizlik, doğal ilgisizlik, seçmen unutkanlığı ve seçmen miyopluğudur. 

Okey Birtakım enformasyon sorunları ise birimlerin rasyonel davranışı nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi, başka faktörler nedeniyle de oluşabilir. Bu sorunları da depolitizasyon ve asimetrik enformasyon sorunu olarak gruplandırmak mümkündür. 

Okey Siyasal karar alma sürecindeki enformasyon sorunlarından ilki seçmen bilgisizliğidir. Seçmen bilgisizliği, seçmenin eksik enformasyona sahip olmasını ifade eder. 

Okey Seçmenin kendi tercihi olmaksızın eksik enformasyona sahip olması söz konusu olabildiği gibi, eksik enformasyona sahip olma seçmenin bir tercihi de olabilir. Bunlardan ilki doğal bilgisizlik, ikincisi ise rasyonel bilgisiz olarak adlandırılır. 

Okey Seçmenlerin tercihte bulunacakları adaylar, siyasal partiler veya politika alternatişeri konusunda tam enformasyona sahip olmaması çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Okey Bu nedenler; seçmenlerin siyasal etkinlik duygusunun düşük olması, kamusal kararların bir bohça şeklinde oylanması, enformasyon temin etme isteksizliği, eğitim seviyesinin düşük olması, enformasyon toplama imkanının az olması ve rasyonel seçmen bilgisizliğidir. 

Okey Seçmenin bilgisizliği her zaman için şartların getirdiği bir zorunluluk değildir. Belirli durumlarda seçmenin daha fazla enformasyon toplama konusunda bir çaba harcaması söz konusu olmaz. 
Çünkü seçmen rasyonel düşünür. 

Okey Şayet seçmenin tercih yapacağı alternatif adaylar, siyasal partiler veya politikalar hakkında enformasyon toplaması (adayların kişilikleri, eğitim durumları, çeşitli konulardaki düşünceleri vb.) maliyetli ise seçmenin bilgisiz kalması daha rasyonel olacaktır. 

Okey “Rasyonel seçmen bilgisizliği” olarak bilinen bu durum, ilk kez Anthony Downs tarafından ele alınmıştır. Siyasal sürecin işleyişinin sonucunda ideal demokrasiye ulaşmayı engelleyen bir diğer faktör, seçmenlerin siyasete olan ilgisizliğidir. 

Okey Seçmen ilgisizliği, seçmenin rasyonel davranışının bir sonucu olabileceği gibi, rasyonel davranış dışı faktörlerden (kişilik yapısı gibi doğal nedenlerden) de kaynaklanabilir. Seçmenler siyasete neden ilgi göstermezler? Bunun çok farklı nedenleri olabileceği ileri sürülebilir. 

Okey Bunların başında seçmenlerin eğitim seviyesinin yetersizliğinin olduğu savunulmaktadır. Refah seviyesi ile siyasal ilgisizlik arasında da ters yönlü bir ilişki olduğu söylenebilir. 

Okey Öte yandan kitle iletişim araçlarının yetersiz ve siyasal alanda bilgiye ulaşmanın güç olmasının da siyasal ilgisizlik üzerinde önemli bir etken olduğu düşünülebilir. Seçmenlerin bazıları seçim sistemine ve demokrasiye olan inançsızlıkları nedeniyle siyasete ilgisiz kalabilir. 

Okey Siyasal ilgisizliğe neden olan bir başka faktör de, seçmenin bedavacı davranışıdır. Seçmenin siyasal etkinlik duygusunun düşük olması da, siyasal ilgisizliğe neden olan bir başka faktördür. 

Okey Görüldüğü gibi seçmenin gerek bedavacı olması gerekse düşük siyasal etkinlik duygusu nedeniyle oy kullanmaması, seçmenin bilinçli tercihlerinin bir sonucudur.

Okey Downs ve Buchanan, siyasal ilgisizliğin seçmen için rasyonel bir karar olabileceğini savunmuşlar ve bu durumu “rasyonel seçmenlerin ilgisizliği” olarak nitelendirmişlerdir. Depolitizasyon, bilgiye ve siyasal katılıma olan ilginin yok edilmesidir. 

Okey Depolitizasyonda siyasal iktidar, çeşitli politikalarla seçmenin kamu politikaları hakkında enformasyon toplama isteğini kırar. Depolitizasyonun en önemli sonucu, seçmenin siyasi olaylara karşı ilgisiz kalmasıdır. 

Okey Politikacılar için uzun dönemde ekonomiye yararlı olabilecek politikaların yürürlüğe konulması yerine, kısa sürede sonuç alınabilecek politikalar yürürlüğe koymak rasyonel bir tercih olarak görülmektedir. 

Okey Kamu tercihi literatüründe bu duruma “politik miyopluk” veya “miyopluk etkisi” adı verilmektedir. 

Okey Seçmen için politik konjonktür içerisinde seçim öncesi kendisine sunulan yararlı politikalar, tercihleri üzerinde önemli ölçüde belirleyicidir. Seçim öncesinde kısa vadeli düşünen seçmen, bu politikaları rasyonalite açısından değerlendirme gereğini duymaz. 

Okey Seçmen, genel halk için uzun vadeli yararlı olan projelere değil, kısa vadeli çıkarlarına uygun projelere destek verir. Bu açıdan bakıldığında seçmen, kamusal alan ile ilgili ayrıntılı enformasyon elde etme ve değerlendirme gereğini duymaz. 

Okey Siyasal süreçte seçmen tercihlerine ilişkin sorunlar mali tercihler üzerinde etkili olabilmektedir. Özellikle vergilemeye ilişkin kararların alınmasında enformasyon eksikliğinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

Okey Özellikle gizli vergiler özelliğini taşıyan dolaylı vergiler, vatandaşların kullandığı malların fiyatları içerisinde yer aldığından, kamusal mal ve hizmetlerin finansmanında kullanılan bu vergilerin gerçek maliyetini seçmen kavrayamaz. 

Okey Bunun sonucunda kamusal mal ve hizmetler kendisine bedava sunuluyormuş hissine kapılarak, bu mal ve hizmetler olan taleplerini artırırlar. 

Okey “Mali Aldanma” olarak adlandırılan bu süreç, ilk kez İtalyan Amilcare Puviani tarafından açıklanmış ve daha sonra Nobel Ekonomi Ödülü sahibi James M. Buchanan tarafından geliştirilmiştir. 

Okey Siyasal ilgisizliği ve enformasyon eksikliğini gidermede şu faktörler önemlidir: Eğitim, kitle iletişim araçlarından yararlanma imkanının artırılması, yönetimde şeffaflık, referandum, halk teşebbüsü ve halk vetosu gibi katılım yöntemleriyle seçmenlerin kamu politikaları hakkında bilgilenmelerinin sağlanması, enformasyon maliyetlerinin azaltılması, oy kullanmayan seçmenlerin para cezası ile cezalandırılması, seçimlerde oy kullanılmasında kolaylıklar getirilmesi, siyasal sürece ve politikaya güvenin sağlanması, siyasal iktidarların sık sık gizli vergiler uygulamaya koymasını önleyecek şekilde yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılması, şeffaf, basit ve anlaşılır bir vergi yapısı oluşturulması
Ara
Cevapla
#2
Okey İdeal demokrasiye ulaşma çabaları, tarih boyunca devam etmiş ve farklı demokrasi anlayışları kapsamında değişik demokrasi türleri ortaya çıkmıştır.

Okey Fakat uygulanan demokratik modeller çeşitli düşünürler tarafından geliştirilen teorilerle eleştirilere maruz kalmışlardır. 

Okey Demokrasinin işleyişi için bir toplumdaki bireysel tercihlerin tutarlı toplumsal tercihlere dönüşmesi gerekir. Bunun sağlanması, kolektif karar alma sürecinin bir sorunudur. 

Okey Amerikalı iktisatçı K.J. Arrow, bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmak için geçerli olması gereken oylama kuralını bulmaya çalışmıştır. Fakat tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmak ise kollektif karar alma sürecinin belirli koşulları karşılaması gerekir. 

Okey Demokratik sistemlerde uygulamada yaygın olarak kullanılan çoğunluk kuralı bu koşulları karşılamada yetersizdir. 

Okey Arrow’un bu görüşleri literatürde “Arrow Paradoksu” ya da “İmkânsızlık Teoremi” olarak adlandırılmaktadır. 

Okey Anthony Downs’a göre, demokrasinin işleyişindeki aksaklıklardan birinin eksik enformasyon sorunu olduğunu ifade etmiştir. Gerçek dünyada seçmenler tercihte bulunacakları adaylar, siyasal partiler, hükûmet politikaları ve bu politikaların sonuçları hakkında tam enformasyona sahip değillerdir. 

Okey Demokrasiye yönelik eleştirilerin bir kısmı elitist teorisyenlerden gelmiştir. 

Okey Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto ve Robert Michels’in başını çektiği bu teorisyenler, siyasal elitizm kavramını farklı açılardan değerlendirmekle birlikte, demokrasinin işleyişi açısından elit yapıları önemli bir engel olarak görmüşlerdir. 

Okey Demokrasinin önündeki en önemli engeli sınırsız demokrasi ve bunun sonucu olarak siyasal gücün kötüye kullanımı olarak gören iki önemli düşünür; F. A. Von Hayek ve James M. Buchanan’dır. 

Okey Hayek sınırsız demokrasinin tehlikelerine işaret ederek, sınırsız demokrasiyi bireysel özgürlüklerin önünde önemli bir engel olarak görmüştür. 

Okey Hayek’e göre sınırsız demokrasi, gücü kanunla sınırlandırılmış iktidar ile mümkündür. 

Okey Karl Marx, 1800’lü yıllardaki demokrasiyi burjuvazinin egemen olduğu bir demokrasi olarak nitelendirmiş ve ideal demokrasiyi proletaryanın egemen olduğu bir demokrasi (Proletaryan Demokrasi) olarak tanımlamıştır. 

Okey Günümüzde uygulama yönünden geçerliliği olan temsili katılımcı demokrasilerdir. Ancak temsili katılımcı demokrasilerin de pratikte önemli açmazları bulunmaktadır. 

Okey Temsili demokraside halk egemenliği parlamentoda temsilciler tarafından temsil edilmekte ve parlamentoda çoğunluğu sağlayan siyasal iktidar, kamusal faaliyetlere ilişkin kararlarda önemli ölçüde söz sahibi olmaktadır. Bu durumda yürütme organının, yasama organına karşı üstünlüğü geçerli olmaktadır. 

Okey Temsili demokrasinin en önemli açmazı demokrasiyi ifade eden halk egemenliği kavramının yanlış yorumlanmasıdır. 

Okey Çoğunlukçu temsili demokrasilerde çoğunluğun halk iradesini temsil etmemesinin yanında bu grubun dışındaki azınlığın haklarının temsili de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Okey Şüphesiz kararların oy birliği ile alınmadığı her alanda bir azınlık grup söz konusu olacaktır. Fakat çoğunluğun karar aldığı bir siyasal süreç, azınlığın sürece katılmaması ve temsil edilmemesi anlamına gelmemelidir. 

Okey Çoğunlukçu temsilî demokraside çoğunluk iradesinin halk egemenliğini temsilini engelleyen bir başka faktör yasama organında görülebilen “Oy Ticareti” uygulamalarıdır. 

Okey Oy ticareti; parlamentodaki siyasal partilerin anlaşarak, karşılıklı olarak birbirlerinin kanun teklişerini desteklemeleridir. Demokrasi için sakıncalı olan negatif oy ticaretidir. 

Okey Temsili katılımcı demokrasiye en önemli eleştiri siyasal katılımın yetersizliği ve seçmenlerin bilgisizliğidir. 

Okey Günümüzde “demokrasi” olarak adlandırılan çeşitli ülkelerde gerçekte “halkın egemenliği” değil, “çıkar ve baskı gruplarının egemenliği” söz konusudur. Kimi zaman hükûmetler, sınırsız yetkileri elinde bulunduran siyasal güç odağı konumundadırlar. 

Okey Kimi zaman da parasal güç odağı olarak zenginler ve bunların kurdukları dernek vs. organizasyonlar (işveren sendikaları vb.) kendi istekleri dahilinde siyasal iktidarları etkileyebilmektedirler. 

Okey Depolitizasyon, toplumda çeşitli nedenlerle kendiliğinden beliren bir eğilimi veya yönelişi değil fakat devlet otoritesince belli bir amaçla bilinçli olarak benimsenen bir tutumu ifade etmek için kullanılır. 

Okey Depolitizasyonun sonucu seçmenlerin politikaya ve dolayısıyla siyasal katılıma olan ilgisinin zayıflamasıdır. 

Okey Seçmenlerdeki kısa vadeli düşünme alışkanlığı (politik miyopluk) da seçim dönemlerinden önce yaygın olarak görülmektedir. Bu durum rasyonel siyasal tercihlerin ortaya konulmasını Sivil toplum demokrasilerin vazgeçilmez bir unsurudur. 

Okey Günümüzde baskı ve çıkar grupları şeklinde organize olan sivil toplum kuruluşları, siyasal iktidar üzerinde çeşitli yöntemlerle etkili olabilmektedirler. Günümüzde demokrasilerinin önündeki en güçlü tehlikelerden biri insan hakları ihlalleridir. 

Okey Bu hakların etkin bir şekilde güvence altına alınmadığı ülkelerde, devletin bireysel özgürlüklerini sınırlayıcı uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Çağdaş demokrasilerin bir kısmında hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı işler durumda değildir. 

Okey Hükûmetlerin keyfice aldıkları kararlar ve yaptığı uygulamalar üzerinde kontrol mekanizmaları son derece yetersizdir. 

Okey Yargının tam bağımsız olmadığı ülkelerde hukuk dışı eylem ve uygulamalar maalesef yaygındır. Laiklik olgusu devletin çeşitli dinlere karşı ayırımcı olmamasını gerektirmektedir. 

Okey Öte yandan devletin ülkedeki belirli bir dine karşı imtiyazlı davranması ve bu yolla dinin siyasallaştırılması ülkeyi demokratik bir rejimden teokratik bir rejime sürükleyebilir. Demokrasiyi yozlaştıran nedenlerden bir diğeri “lider diktası” dır.

Okey Siyasal partilerde parti içi demokrasinin mevcut olmaması dolayısıyla en başta parti liderliği için yarışma hakkı ortadan kalkmaktadır. Ordu da “askerî güç odağı” olarak çeşitli ülkelerde demokrasi dışı eğilimlere yönelebilmektedir. 

Okey Ordunun bir güç odağı olduğu ülkelerde, hiç beklenmedik zamanlarda askerî ihtilaller olabilmektedir. Bazen, silahlı kuvvetler gizli ya da açık olarak hükûmetler üzerinde baskı oluşturabilmektedir. engellemektedir
Ara
Cevapla
#3
Okey Bireylerin karşı karşıya kaldıkları ikilemleri ortadan kaldırmak ya da çözmek için kullandıkları yöntemler ve oluşturdukları stratejiler oyun teorisinin temellerini oluşturmaktadır.

Okey Oyun teorisi, insan davranışlarını inceleyen kendine has özellikleri olan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Oyun teorisi stratejik durumları ele almaktadır. 

Okey Grup içerisindeki her birey tarafından yapılan tercihler vasıtasıyla etkilenen bütün insan gruplarındaki durumları gösteren oyun teorisinin odak noktası “karşılıklı işbirliği”dir. 

Okey Bir oyun oyuncuların seçtiği stratejilerdeki kesin kuralları düzenleyen, seçtiklerinde sahip oldukları bilgiyi ve çıktı sonuçlarının faydalarını nasıl değerlendirdiklerini ifade eden her bir oyuncunun sahip olduğu stratejilerden oluşmaktadır. 

Okey Oyunların temsil ettiği durumlar üç biçimdedir; işbirlikçi oyun, işbirliksiz oyun ve karma güdülü oyun. 

Okey İşbirlikçi oyunda sonuç, oyuncuların hem kararlarının hem de çıkarlarının çakışmasına bağlıdır. İşbirlikçi oyunda oyuncuların diğer oyunculara kendi niyetlerini belirtmesi gereklidir. 

Okey İşbirliksiz oyunda oyuncuların çıkarlarının tam olarak zıt olması durumunda oyuncular niyetlerini birbirinden gizlemektedir. 

Okey Eğer bir oyuncunun kazancı diğer oyuncunun kaybına eşitse bu tür oyunlar sıfırtoplamlı oyunlardır. Sıfır toplamlı olmayan oyunlarda oyuncular birlikte kazanır veya kaybeder. 

Okey Eğer oyuncuların çıkarları eşzamanlı olarak kısmen zıt ve kısmen ortak ise bu tür oyuna karma güdülü oyun adı verilmektedir. Oyuncular herhangi bir oyuna iştirak eden ve bağımsız karar alan birimleridir. 

Okey Nash dengesi, her oyuncunun stratejisinin diğer oyuncuların stratejilerine en uygun cevap olan stratejiler profilidir. “Nash dengesi” kavramı geniş tabanlı oyunlarda geçerli olma avantajına sahiptir. 

Okey Oyun teorisi kavramlarıyla işbirlikçi davranış kuralları üç şekilde sınıflandırılabilir: Mahkûm Açmazı oyunları, Korkak Tavuk oyunları ve İtimat oyunları. İtimat oyunları anarşik olarak kolayca çözülebilir. 

Okey Korkak Tavuk oyunları olarak adlandırılan oyun türünde rasyonel kişisel çıkara dayanan oyuncu için basit bir kural vardır: “Diğer oyuncular çekilirse işbirliğine git; diğer oyuncular işbirliğine giderse çekil.” Bu tür oyunlar anarşik olarak çözülmesi daha zor ve daha çok devletin düzenlemesini gerektiren oyunlardır. Mahkûm açmazları devlet olmaksızın çözülmesi en zor oyunlardır. 

Okey Mahkûm açmazlarında kişiler, diğerlerinden kaçının işbirliğine gittiğine aldırmaksızın işbirliğinden ziyade çekilmeyi yeğler. Bununla birlikte herkesin iş birliğine gittiği bir dünya herkesin çekildiği bir dünyadan daha iyidir. 

Okey Kamusal mallar teorisi çerçevesinde mahkum açmazına tipik bir örnek ulusal savunmadır. Kamusal malların bu kategorisindeki mallar, devletin varlığına ihtiyaç duymaktadır. 

Okey Kamu tercihi, kamu kesiminde karar alma ve tercihleri analiz eden bir yeni ekonomi disiplininin adıdır. 

Okey Geleneksel ekonomi biliminde sadece özel kesimde üretici ve tüketicilerin kararları ve tercihleri analiz edilmiştir. Kamu tercihi, ekonomistlerin metotlarını politikaya uygulamakta ve özellikle iki temel problemi ele almaktadır: Kollektif faaliyet sorunu ve toplam tercihler sorunu. 

Okey Modern oyun teorisinin kurucuları Von Neumann ve Morgenstern’in temel eserlerinde amaçlarını, “sosyal bir ekonomideki katılımcılar açısından rasyonel davranışı tanımlayan ve o davranışın genel niteliklerinden çıkarılan matematiksel olarak tümel ilkelerin bulunması” olarak açıkladıklarını belirtmektedir. 

Okey Böylece oyun teorisinin bu kurucuları, ekonomideki rasyonel davranışları göz önüne alarak, oyun teorisini rasyonel tercih bilimi olarak kabul etmişlerdir. 

Okey Kamu tercihi disiplini içerisinde incelenen muhtelif konular (kollektif faaliyetin mantığı, kuralların rasyoneli, rant kollama, oylama kuralları vs.) oyun teorisi perspektifinden ele alınmıştır. 

Okey Özellikle kamu ekonomisine ve kamu tercihine daha yakın olan dolaylı oyun paradigmaları 19. yy. sonlarına ve 20. yy. başlarına doğru ortaya konmuştur. 

Okey De Viti De Marco’nun 1888 ve Mazzola’nın 1896’da ortaya attıkları kamu ekonomisi paradigması, bir toplumda kamusal malların üreticiler ve tüketiciler arasında işbirlikçi olarak paylaşıldığını ifade etmektedir. 

Okey K. Wicksell’in 1896’da ortaya koyduğu “oy birliğiyle oylama kuralı” mali tercihlerde parlamento üyeleri arasında pozitif toplamlı bir oyun oynandığını göstermektedir. 

Okey W. Pareto 1906 yılında ortaya koyduğu “Pareto kriteri” ile bir toplumda maksimum refahın nasıl elde edileceğini açıklamıştır. 

Okey J. M. Buchanan ve G. Tullock’un 1962 yılında yayımladıkları “Oy birliğinin Hesabı: Anayasal Demokrasinin Mantığı” başlıklı eserde, anayasal yaklaşım ile oyun teorisi perspektifi birlikte ele alınarak ekonomi teorisine yeni bir dal kazandırılmıştır. 

Okey Buchanan ve Tullock’un çalışması sayesinde Pareto’nun çatısına uygun olarak, kamu tercihi teorisinin bakış açısından pozitif  toplamlı, sıfır toplamlı ve negatif toplamlı oyunların rasyonel sınıflandırması sağlanmıştır. 

Okey Kamu tercihi iktisatçılarının oyun teorisine dayalı perspektife ilgi duyduğu alanlardan biri, G. Tullock’un 1967 yılında ortaya koyduğu “rant kollama” davranışıdır. 

Okey Mahkûm açmazı türünün rekabetçi davranış biçimi, rant arayanların elde ettikleri rantları, o rantları elde etmek amacıyla yaptıkları yatırımların maliyetlerine harcayacaklarını ve bu sayede kolektif bakış açısından bunun kaynakların büyük ölçüde israfına neden olacağını ifade etmektedir. J. M. Buchanan, rant kollama faaliyetini analize tabi tutarken asimetrik kazançlar çerçevesinde Mahkum Açmazı oyunundan hareket etmiş ve rant kollama oyunlarının simetrik olmayan oyunlar olduğunu göstermiştir. 

Okey Bu oyunlarda kaybedenler olduğu gibi kazananlar da bulunmaktadır. Buchanan’a göre, rant kollamaya olanak sağlayan yürürlükteki yasalarda yapılabilecek değişiklikler üzerinde genel bir işbirliğine gitmektense temel anayasa değişikliği üzerinde işbirliğine varmak daha kolay sonuç vermektedir. 

Okey Bu şekilde birçok çıkar grubu, bütün rant kollama fırsatlarının genel anlamda ortadan kaldırılması üzerinde işbirliğine gidebilecek ve bu yönteme başvuran her bir çıkar grubu net zararından daha çok kazanç sağlayabilecektir. 

Okey Bu konuya ilişkin önemli olarak verilebilecek bir örnek J. M. Buchanan’ın 1987 yılında ele aldığı “Semiriyeli Çıkmazı” adlı çalışmasıdır. Bu çalışmada merkezî hükûmetin ya da yerel idarelerin fakirlere, işsizlere ve sakatlara yaptıkları kamusal yardımlar kamu tercihi perspektifinden analiz edilmektedir. 

Okey Semiriyeli çıkmazında kamusal yardım alanların ve yardımları verenlerin pazarlık ettiği ve yardımların istismar edildiği bir oyun tanımlanmaktadır. 

Okey Oyunlar Kuramı’nın hakim paradigması, Nash dengelerinin çokluğu hâlinde oyunun dengeye ulaşması için oyuncular arasında bir eş güdüme ihtiyaç olduğunu öne sürer. 

Okey Dolayısıyla her ne kadar bu oyunun bütün Nash dengeleri toplumsal açıdan arzulanabilir sonuçlar vermektelerse de oyuncular arasındaki eş güdüm yokluğu bunlara ulaşmaya mani olabilir. 

Okey Konacak bir kural, bu eş güdümü sağlayacaktır. Bu oyunla açıklanmak istenen konu oldukça basittir: Kurallar değerlidir çünkü bize (diğer yollarla daha pahalıya sağlanacak olan) bilgiyi sağlarlar.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final kamu ders notları 2 ekonomisi


Hızlı Menü: