facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 429 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 321 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 294 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 287 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 236 Son Yorum: Gamze

Kalem Mevzuatı Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Kalem Mevzuatı Vize Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi mübaşirin görevlerinden biri değildir?
a. Mahkemelerin ara kararlarını yerine getirmek
b. Fiziki ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak
c. Hâkimin uygun bulduğu kişilerin dosyadan fotokopi almasına yardımcı olmak
d. Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek
e. Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak

Hangi durumdan yazı işleri müdürü ile zabıt kâtibi birlikte sorumludur?
a. Tutanakların imzasız bırakılmasından
b. Tahsil edilmesi gereken harcın yanlış hesaplanmasından
c. Havalesi gereken evrakın havale edilmemesinden
d. İşin birikmesi veya gecikmesinden
e. Teminatın iadesi gereken hallerde gerekli işlemleri yerine getirilmemesinden

Aşağıdakilerden hangisi idarî işler müdürünün görevlerinden biri değildir?
a. Stajyer hâkimler ve avukatların takip, askerlik işlerine ait tecil ve kadro defterini tutmak
b. Adliyenin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek
c. Maaş mutemetliği hizmetlerini sağlamak
d. Bina araç ve gereçlerinin korunması ve bakımlarının gözetilmesi hizmetlerini takip etmek
e. Bürosunda görevli personele disiplin cezası vermek

İmzalanan ve mühürlenen mahkeme hükmüne ait nüshalar, makbuz karşılığında taraflara verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Adalat komisyanu yazı işleri müdürü
b. İdari işler müdürü
c. Hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü
d. Ceza mahkemeleri yazı işleri müdürü
e. Zabıt kâtibi

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir?
a. Hukuk mahkemesi
b. Vergi mahkemesi
c. Ceza mahkemesi
d. Askeri mahkeme
e. Uyuşmazlık mahkemesi

Adalet komisyonu aşağıda belirtilen hangi mahkeme bünyesinde kurulur?
a. Ticaret mahkemesi
b. Sulh ceza mahkemesi
c. Ağır ceza mahkemesi
d. Asliye hukuk mahkemesi
e. Asliye ceza mahkemesi

Aşağıdaki belirtilen mahkemelerden hangisi adli yargı ilk derece özel (ihtisas) hukuk mahkemelerinden biri değildir?
a. Tüketici mahkemesi
b. Sulh hukuk mahkemesi
c. Ticaret mahkemesi
d. İş mahkemesi
e. Aile mahkemesi

Aşağıdaki belirtilen personellerden hangisinin özlük işleri Adalet Bakanlığınca yerine getirilir?
a. İdari işler müdürü
b. Zabıt kâtibi
c. İcra müdürü
d. Mübaşir
e. Yazı işleri müdürü

Kalem personeli arasındaki iş bölümünü yapmaya yetkili olan kalem personeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Zabıt kâtibi
b. Mübaşir
c. Hizmetli
d. Yazı işleri müdürü
e. Hiçbirisi

Aşağıdaki hususlardan hangisi zabıt kâtibinin ret edilme sebeplerinden biri değildir?
a. Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında
b. Aynı apartmanda ikamet eden komşusunun davasında
c. Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında
d. Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş olması
e. Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması
Ara
Cevapla
#2
UYAP bilişim sistemi kullanılarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile diğer adli ve idarî işlemlerin etkin, verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde yürütülebilmesi için aşağıda gösterilen hususlara riayet edilmesi gerekmez?
a. UYAP ortamında düzenlenen her türlü belge ve kararın güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle imzalanması,
b. Zorunluluk sebebiyle haricen oluşturulan belgeler ile sistem haricinde gelen belgelerin ekleriyle birlikte taranarak UYAP ortamına aktarılması,
c. Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden bilgi ve belgelerin mümkün olduğu nispette elektronik ortamda istenilmesi,
d. UYAP üzerinden sağlanan, nüfus, adres, tapu, sabıka kaydı, yurt dışı adres bilgisi gibi, bilgi ve belgelerin temini için ayrıca fizikî yazışma yapılmaması,
e. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP üzerinden gönderilen belgelerin ayrıca elle atılan imza ile imzalanmış aslının istenmesi,

Güvenli elektronik imza ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir.
b. Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir.
c. Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını resen inceler.
d. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler ayrıca fizikî olarak da düzenlenir.
e. Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir.

Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda bittiği halde, elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre ne zaman biter?
a. Mesai saatinden iki saat sonra
b. Mesai saatinin sonunda
c. Gün sonunda
d. Ertesi günün mesai başlangıç saatinde
e. Mesai saatinden bir saat önce

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın amaçlarından biri değildir?
a. Vatandaşa ve avukatlara internet bağlantısı sağlanması,
b. Adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi
c. İş süreçlerinin hızlandırılması, 
d. Elektronik arşivin oluşturulması
e. Güvenilir, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizmasının oluşturulması

Dosyaların kanun yolu incelemesine gönderilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a. Tüm temyiz işlemlerinin UYAP üzerinden yapılması
b. Başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesinin verilmesi
c. Hükmün temyize kabil olup olmadığı ve yasal süresi içerisinde talepte bulunulup bulunulmadığı kontrol edilmesi
d. Dosya gönderme formunda temyiz talebinde bulunanın imzasının olması,
e. Dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tüm ekleri ile birlikte gönderilip gönderilmediğinin, hükme dayanak yapılan belge ve delillerin dosya arasında bulunup bulunmadığının denetlenmesi

Asıl dosyanın fiziksel olarak diğer bir mahkeme veya mercie gönderilmesi gerektiğinde, dosya içerisindeki her türlü belgeyi gösteren ve zabıt kâtibince altı imzalanan liste aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dosya listesi
b. Taraf listesi
c. Dava listesi
d. Dizi listesi
e. Duruşma listesi

Gömlek (gölge) dosya için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Gömlek dosyanın kapağına, dosya esas numarası ve taraf bilgileri yazılır.
b. Asıl dosya gelene kadar bütün işlemler bekletilir.
c. Dosya içerisine, önemli belge ve delillerin birer fotookopisi konulur.
d. İncelenip iade edilmek üzere, bilirkişiye veya başka mercilere gönderilen dosyaların aslı gelene kadar geçici bir dosya oluşturulmasına gömlek dosya denilir.
e. Gömlek dosya asıl dosyanın yerini tutacağından dosya sayım ve devir işlerinin doğru yapılmasına katkı sağlar.

3. Yangın, yersarsıntısı, seylap, heyelan gibi doğal afetler sonucunda adliye dairelerinde bulunan derdest veya karara çıkmış bir dosyanın kaybolması ya da belgelerinin zarara uğraması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a. Kaybolan veya zarara uğrayan dosyalar hakkında karar vermek mümkün olmadığından, davanın reddine karar verilir.
b. Zayi olduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranır. Bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir sureti Adalet Bakanlığı’na gönderilir.
c. Yangın, yersarsıntısı, seylap veya heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dairelerinde ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesine Adalet Bakanlığınca karar verilir. Bu karar Resmî Gazetede ilân edilir.
d. Bakanlıkça dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde, bu kararın en kısa süre içerisinde mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilân edilir.
e. UYAP’da kaydı bulunan belgeler kullanılarak dosyanın ihyasına çalışılır.

Bilgisayarların ve bilgisayar donanımlarının yetkili personeller tarafından daha verimli ve ekonomik olarak kullanılması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a. Virüs programı yüklenmeden ve aktif hale getirilmeden kesinlikle internete girilmemelidir.
b. Bilgisayar ve yan donanımları sıvı maddelerle temas ettirilmez, sigara külü, toplu iğne, ataç ve zımba teli gibi yabancı maddeler bilgisayarların klavyelerine ve özellikle de yazıcıların içine kaçırılmaz.
c. Kablo kanalları üzerinde bulunan kırmızı renkli UPS elektrik prizlerine bilgisayar ve yan donanımları haricindeki elektrikli cihazlar takılmalıdır.
d. Standart donanım dışında, hizmetle ilgisi olmayan aygıtlar (televizyon kartı, faksmodem kartı vb.) bilgisayarlara takılmamalıdır.
e. Bilgisayar ve monitörler, kullanan personel tarafından en az haftada bir defa iz bırakmayacak nemli bez ile gerekli temizliği yapılmalı, temizleme öncesinde elektrik fişi prizden mutlaka çekilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi UYAP portalına girmek için gerekli olan bir malzemedir?
a. USB bellek kartı 
b. Güvenli elektronik şifre aparatı
c. Hafıza kartı
d. CD oynatıcı 
e. Mikrofon
Ara
Cevapla
#3
Resmî yazışmalarda uyulması gereken kurallara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Tarih; yıl, ay ve gün rakamla, aralarına () işareti konularak yazılır.
b. Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kâğıt kullanılır.
c. Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
d. Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına (Standart Dosya Planı) uyulması zorunludur.
e. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır.

Yazının ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası belgenin neresinde bulunur?
a. Diğer yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve imzasının en sağında
b. Diğer yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve imzasının en solunda
c. Diğer yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve imzasının ortasında
d. Diğer yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve imzasının üstünde
e. Diğer yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve imzasının altında

Yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir?
a. Müzekkere
b. Tutanak
c. Sorgu
d. İfade
e. Tebliğ

Resmî yazıların gönderilmesinde aşağıdaki usül kurallarından hangisine uyulmaz?
a. Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde yer alır.
b. Yazının gideceği yerin iletişim bilgileri zarfın sağ üst köşesinde yer alır.
c. Yazının ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.
d. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların eposta adresi üzerinden yapılır.
e. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir.

Aşağıdakilerden hangisi Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin amaçlarından biri değildir?
a. Resmî yazışma kurallarını belirlemek
b. Yeknesaklığı sağlamak
c. Resmî dilin kullanılması 
d. Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak
e. Adli yargı birimleri dâhil bütün resmî organlarda uygulanması

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre tutulması gereken tutanaklarda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a. Mahkemenin adı
b. Beyanı alınan kişilerin adli sicil kaydı
c. Duruşmanın açıldığı yer, gün ve saati
d. Hâkim, zabıt kâtibi ve hazır bulunan tarafların adı ve soyadı
e. Beyanda bulunana okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişi beyanı

Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre ifade tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih
b. İfade veren kişinin açık kimliği
c. Tutanak içeriğinin ifade veren tarafından okunduğu
d. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri
e. İfade verenin yemini

Resmî yazışmalarda yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından ne kadar boşluk bırakılır?
a. 1,5 cm
b. 3,5 cm
c. 2 cm
d. 2,5 cm
e. 3 cm

Resmî yazışmalarda bilgisayarla yazılan yazılarda hangi yazı tipi ve karakteri kullanılır?
a. Times New Roman 11
b. Arial 12
c. Times New Roman 12
d. Tahoma 10
e. Calibri 11

Resmî yazıda “Ekler” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Elektronik ortamında yapılan yazışmalarda varsa ilgili evrak ve ekler de taranmak suretiyle sisteme katılmalıdır.
b. Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/ EKLER:” ifadesinin altına yazılır.
c. Dağıtım varsa eklerin yerine dağıtım yazılır. 
d. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır.
e. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek.... konulmadı” ifadesi yazılır.
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı hukuk mahkemelerinde tutulan kayıtlardan biri değildir?
a. Esas kaydı
b. İstinaf kaydı
c. İtiraz
d. Temyiz kaydı
e. Karar kaydı

Aşağıdakilerden hangisinin fiziki dosyaları inceleme ve suret alma yetkisi bulunmaz?
a. Fer’î müdâhil
b. Avukat
c. Stajerler
d. Davalı
e. Tanık

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemeleri tarafından yargılama sonunda hâkim tarafından verilen karar (hüküm) değildir?
a. Görevsizlik
b. Dosyanın işlemden kaldırılması
c. Yetkisizlik
d. Davanın Birleştirilmesi
e. Davanın Açılmamış Sayılması

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Esas kaydı kapatıldıktan sonra, artık dosya ile ilgili hâkim veya kalem personeli tarafından hiçbir yargısal işlem yapılamaz.
b. Hukuk mahkemelerinde gerekçeli kararlar tefhim (hükmün okunması) tarihinden başlamak üzere, 1 hafta içinde yazılmalıdır.
c. Bakiye harç karar tarihinden itibaren iki ay içerisinde taraflarca yatırılması gerekir.
d. Hukuk mahkemelerinde gerekçeli karar ancak talep hâlinde tebliğ edilerek kesinleştirme işlemi yapılır.
e. İlgililerden tahsil olunan gider avansının kullanılmayan kısmı Hazineye devredilir.

Aşağıdakilerden hangisi özel (ihtisas) mahkemelerinden biri değildir?
a. Aile mahkemesi
b. Ticaret mahkemesi
c. Asliye Hukuk Mahkemesi
d. Tüketici mahkemesi
e. Denizcilik İhtisas Mahkemesi

Bir davaya hangi yerdeki (coğrafya bakımından) mahkeme tarafından bakılacağını belirleyen kurala ne denir?
a. Görev
b. İstinaf
c. Uyuşmazlık
d. İtiraz
e. Yetki

Görevli mahkemenin belirlenmesi ve dava dosyasının ilgili mahkemelere gönderilmesi işleminin yapıldığı büro aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilgi işlem bürosu
b. Tevzi bürosu
c. Vezne bürosu
d. Adli sicil bürosu
e. Emanet bürosu

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Tevzi memurunun “Harçlandırma Formu” hazırlama yetkisi bulunmaz.
b. Gider avansının yatırılmadığı veya yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir.
c. Tevzi işleminin sona ermesi ile birlikte dava açma işlemi de tamamlanmış olur.
d. Dava dilekçesinin UYAP sistemeni kaydedildiği tarihte dava açılmış sayılır.
e. Başka yerde bulunan mahkemeler tevzi bürosundan da dava açılabilir.

Ön inceleme tutanağında aşağıdaki hususlardan hangisine yer verilmez?
a. İlk itiraz bulunup bulunmadığına
b. Ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmadığına
c. Davacının iddialarına
d. Mahkemenin görevli olup olmadığına
e. Davalının savunmalarına

Tevzi Formunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a. Dağıtım yapılan mahkemenin adı
b. Dosyanın esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih
c. Dosya türü
d. Tarafların adı ve soyadı
e. Davanın safahati
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir? 
A) Hukuk Mahkemeleri 
B) Yargıtay 
C) Bölge Adliye Mahkemeleri 
D) Ceza Mahkemeleri 
E) Anayasa Mahkemesi 

Askerî mahkemelerde verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları, son yargı yeri olarak inceleyip karara bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Askeri Yargıtay 
B) Danıştay 
C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
D) Bölge İdare Mahkemesi 
E) Ağır Ceza Mahkemesi 

Suçta kullanılan bıçağın müsadere edilene kadar emanet memurluğu deposunda saklanması aşağıdaki hangi tür adli kalem hizmetidir? 
A) Adli Hizmetler 
B) İdari Hizmetler 
C) Muhasebe Hizmetleri 
D) Mali Hizmetler 
E) Muhafaza Hizmetleri 

Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır? 
A) 00:00 
B) 23:00 
C) 22:00 
D) 19:00 
E) 18:00 

Gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim vb. dokümana ne ad verilir? 
A) Bilgi 
B) Senet 
C) Belge 
D) Evrak 
E) Vesika 

Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder? 
A) Belgenin noterce tasdik edildiğini 
B) Belgenin hukuka uygun olduğunu 
C) Belgenin elle imzalandığını 
D) Belgenin elektronik imza ile imzalandığını 
E) Belgenin gerçeğe uygun olduğunu 

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemeleri tarafından yargılama sonunda hâkim tarafından verilen karar (hüküm) türlerinden biri değildir? 
A) Tam kabul 
B) Görevsizlik 
C) Gerekçeli kararın tebliği kararı 
D) Yetkisizlik 
E) Sulh olma 

UYAP bilişim sistemi üzerinden açılan davalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Bu sistem üzerinden dava açılabilmesi için elektronik imza sahibi olunmalıdır. 
B) Taraf vekilleri, yargılama harçlarını ve gider avansını internet üzerinden mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarmak zorundadır. 
C) Taraf vekilleri (avukatlar) "UYAP Kurum Bilgi Sistemi" üzerinden dava açabilirler. 
D) Gerçek ve tüzel kişiler yargılama harçlarını ve gider avansını kredi kartı ile ödeyebilirler. 
E) Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. 

Ayrı bir ihtisas mahkemesinin kurulmadığı yerlerde genel yetkili mahkeme olarak ihtisas mahkemesinin görev alanına giren davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sulh Hukuk Mahkemesi 
B) İcra Hukuk Mahkemesi 
C) İcra Ceza Mahkemesi 
D) Asliye Hukuk Mahkemesi 
E) Ticaret Mahkemesi 

Tevzi memurun dava harç ve masraf bilgilerini hesaplayarak hazırladığı evrak aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bilgi işlem formu 
B) Sayman mutemet alındı makbuzu 
C) Tevzi formu 
D) Harçlandırma formu 
E) Vezne formu 

Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler? 
A) 7 gün 
B) 10 gün 
C) 15 gün 
D) 30 gün 
E) 45 gün
Ara
Cevapla
#6
İncelenip iade edilmek üzere, bilirkişi veya başka mercilere gönderilen dosyaların aslı gelene kadar oluşturulan geçici dosya aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yedek Dosya 
B) Asıl Dosya 
C) Gömlek Dosya 
D) İadeli Dosya 
E) Suret Dosya 

Hukuk davalarında dosya düzeni neye göre yapılır? 
A) Tarih sırasına göre 
B) Olayların önemine göre 
C) Davacının iradesine göre 
D) Davalının iradesine göre 
E) Mahkemenin iradesine göre 

Adli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Adli yazışmalar mümkün olduğu oranda kısa olmalıdır. 
B) Yazışmaların tümü noter tarafından tasdik edilmelidir. 
C) Adli yazışmalarda anlaşılabilir ifadeler kullanılmalıdır. 
D) Kullanılan ifadeler ve kelimeler doğru yazılmalıdır. 
E) İmla kurallarına uyulmalıdır.

İstinabe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İstinabe ile bilirkişi raporu elde etmek mümkündür. 
B) İstinabe ile şüpheli ifadesi alınabilir. 
C) İstinabe yoluyla tanık ifadesi alınması mümkündür. 
D) Cumhuriyet savcısı başka yer Cumhuriyet başsavcılarına veya diğer mahkemelere istinabe gönderebilir. 
E) Asliye Hukuk Mahkemeleri, başka yer Asliye Hukuk Mahkemelerine istinabe gönderebilirler. 

Tutanaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Bilgisayar gibi araçlarla hazırlanmaları şarttır, bunların olmaması durumunda tutanak hazırlanamaz. 
B) Sözlük anlamı, belli yerlerdeki veya kurumdaki sözlerin yazıya geçirilmesi amacıyla tutulan zabıtnamedir. 
C) İmzalanması gereklidir, imzaların okunaklı olmaması durumunda imza sahibi ismini de eklemelidir. 
D) Duruşma tutanakları duruşmanın içeriğine ve safhalarına uygun olmak zorundadır. 
E) Belli ebattaki kâğıtların tutanak hazırlanmasında kullanılması şarttır. 

Duruşma tutanağında aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? 
A) Tanıkların aylık geliri 
B) Tanık ifadeleri 
C) Taraf avukatlarının dilekçedeki hukuki yanlışları ve vergi levhaları 
D) Hâkimin siyasi görüşü 
E) Başsavcının felsefi düşüncesi veya dini inancı 

Aşağıdakilerden hangisi tutanakta mutlaka yer alması gereken unsurlardan biri değildir? 
A) Mahkemenin adı 
B) Hâkimin mezun olduğu Hukuk Fakültesinin adı ve varsa diğer dereceleri hakkında bilgiler 
C) Duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat 
D) Yargılamanın aleni yahut gizli yapılıp yapılmadığı 
E) Taraflar ve varsa vekillerinin adları ile soyadları 

Yargıtay'a ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İlk derece mahkemelerinin vermiş oldukları kararların hukukî denetimini yapmakla görev ve yetkilidir. 
B) Yüksek dereceli mahkemelerden biridir. 
C) Kuruluş, görev ve yetkileri Yargıtay Kanunu'nda düzenlenmiştir 
D) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine göre görev yapmaktadır. 
E) Adli ve askeri yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlıklarını çözmekle görevlidir. 

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kalem personelinin sundukları hizmetlerden biri değildir? 
A) Adli Hizmetler 
B) İdari Hizmetler 
C) Mali Hizmetler 
D) Bilgi İşlem Kalemi 
E) Atama Hizmetleri 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir? 
A) Hukuk Mahkemeleri 
B) Yargıtay 
C) Anayasa Mahkemesi 
D) Bölge Adliye Mahkemeleri 
E) Ceza Mahkemeleri 

I. İstenen bilgiye kısa zamanda ulaşılması
II. Dosya incelemesinde emek kaybının engellenmesi
III. Güvenli arşivleme yapılabilmesi
IV. Evrak kaybının engellenmesi 
Yukarıdakilerden hangileri fiziki ortamda belge ve evrakların dosyalanmasının yararlarındandır? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve IV 
D) II, III ve IV 
E) I, II, III ve IV 

UYAP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) UYAP memurlara daha düzgün dosya tutulmasını öğreten bir eğitim programıdır. 
B) UYAP'ın amacı adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamaktır. 
C) Bu program 1975 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 
D) UYAP daktilo kullanımını teşvik etmektedir. 
E) UYAP yalnızca merkez teşkilatlara bağlı adalet kurumlarında kullanılmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda uyulması gereken kurallardan biridir? 
A) Yazıyı gönderen kurumun adı yalnızca söz konusu belgenin en sonuna ortalanarak yazılır. 
B) Evrak kayıt numarası tek yetkili ve görevli Cumhurbaşkanlığı makamından alınan bir numaradır. 
C) Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar her zaman bir nüsha olarak düzenlenir. 
D) Resmi yazışmalarda, belediye meclisi mevzuatınca belirlenmiş olan kodlama sistemine uygun belgeler hazırlanmalıdır. 
E) Bilgisayarla yazılan yazılarda esas olarak kullanılması gereken "Times New Roman" yazı tipidir, gerekli olduğunda başka yazı tipleri de kullanılabilir. 

Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler? 
A) 7 gün 
B) 10 gün 
C) 15 gün 
D) 30 gün 
E) 45 gün 

Elektronik imza sahibinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. 
B) Kurum çalışanının kullanıcı adı ile yapılan işlerdeki tüm sorumluluk, kullanıcı adı kullanılan kurum çalışanına aittir. 
C) Kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini başkaları ile paylaşmalıdır. 
D) Güvenli elektronik imza sahibi olanların çok dikkatli olması gerekir. 
E) Elektronik sertifika sahibi imza oluşturma yetkisini kimseye kullandırmamalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi adli kalem bürolarında yürütülen hizmetlerden biri değildir? 
A) Adli hizmetler 
B) İdari hizmetler 
C) Muhasebe hizmetleri 
D) Danışma hizmetleri 
E) Muhafaza hizmetleri 

Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar? 
A) İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının sonuncu gününden itibaren 
B) İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının birinci gününden itibaren 
C) İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren 
D) İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının sonuncu gününden itibaren 
E) Kararın verildiği ayın sonuncu gününden itibaren 

Aşağıdaki mahkemelerden hangisi tek hâkimli değildir? 
A) Ticaret Mahkemesi 
B) Aile Mahkemesi 
C) Anayasa Mahkemesi 
D) Kadastro Mahkemesi 
E) Denizcilik İhtisas Mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanında danışma ve inceleme organı olarak görev yapan üst dereceli bir mahkemedir? 
A) Askeri Yargıtay 
B) Danıştay 
C) Uyuşmazlık Mahkemesi 
D) Anaysa Mahkemesi 
E) Vergi Mahkemeleri 
Ara
Cevapla
#8
Dizi pusulası (listesi) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Dosyanın kaybolması durumunda içeriğinin belirlenmesine yarar. 
B) Dizi pusulası 5 suret olarak düzenlenir. 
C) Dizi pusulasının 3 sureti dosyada muhafaza edilir. 
D) Dizi pusulasının 2 sureti geçici (gömlek) dosyada muhafaza edilir. 
E) Cumhuriyet Başsavcısınca hazırlanır. 

Aşağıdakilerden hangisi Sayman Mutemedi Alındısında yer almaz? 
A) Bilirkişi Bilgisi 
B) Vekâlet harcı miktarı 
C) Tahsilat yapan birim adı 
D) Dosya numarası 
E) Teslim edenin adı ve soyadı 

Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır? 
A) 00:00 
B) 23:00 
C) 22:00 
D) 19:00 
E) 18:00 

İstinabe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Cumhuriyet savcısı başka yer Cumhuriyet başsavcılarına veya diğer mahkemelere istinabe gönderebilir. 
B) İstinabe ile bilirkişi raporu elde etmek mümkündür. 
C) İstinabe ile şüpheli ifadesi alınabilir. 
D) İstinabe yoluyla tanık ifadesi alınması mümkündür. 
E) Asliye Hukuk Mahkemeleri, başka yer Asliye Hukuk Mahkemelerine istinabe gönderebilirler. 

"Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder? 
A) Resmi yazı 
B) Tutanak 
C) Dilekçe 
D) Zabıt belgesi 
E) Yazışma 

Resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yere ne ad verilir? 
A) Komisyon 
B) Kurul 
C) Senato 
D) Kalem 
E) Daire 

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir? 
A) Arama tutanağı 
B) Ölü muayene tutanağı 
C) Keşif tutanağı 
D) İmtiyaz tutanağı 
E) İmha tutanağı

Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı işlerinden biri değildir? 
A) Gaiplik kararı işi 
B) Vesayet işleri 
C) Mirasçılık belgesi verilmesi işi 
D) Ad ve soyadın değiştirilmesi işi 
E) Boşanma işleri 

Aşağıdaki adli yargı adalet memurlarından hangisinin özlük işleri adalet bakanlığınca yürütülür? 
A) Yazı işleri müdürü 
B) İdari işler müdürü 
C) Bilgi işlem müdürü 
D) Ceza infaz kurumu müdürleri 
E) Mübaşirler 

Yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir? 
A) Tutanak 
B) Senet 
C) Tahliye taahhütnamesi 
D) İstinabe 
E) Müzekkere 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak mevzuatı vize kalem


Hızlı Menü: