facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 557 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 498 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 355 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 369 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 394 Son Yorum: Gamze

Kalem Mevzuatı Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni Kalem Mevzuatı Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Türk yargı sistemi içerisinde Anayasa yargısı, idarî yargı, askerî yargı ve adli yargı olmak üzere dört çeşit yargı mevcuttur. Tüm yargı birimlerinde kayıtların tutulduğu ve yazışmaların idare edildiği bürolar bulunmaktadır. 

Okey Yargısal hizmetler "Kalem" olarak adlandırılan bu bürolardan yürütülür. Adli yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleri olarak iki çeşittir. 

Okey Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı ile ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresinde görev yapmak üzere bir de adalet komisyonu kurulur. Bütün illerde mutlaka adliye ve ağır ceza mahkemesi mevcuttur. 

Okey Nüfusu fazla ve iş yoğunluğu çok olan şehirlerde ise birden fazla adliye ve ağır ceza mahkemesi bulunabilir. Buna karşın her ilçede adliye olmadığı gibi iş yoğunluğuna göre ancak bazı ilçe adliyelerinde ağır ceza mahkemesi kurulmuştur. 

Okey Ağır ceza mahkemesi olmayan ilçe adliyeleri en yakın ağır ceza mahkemesine bağlanmıştır. Adli hizmetler yönünden kalem; Cumhuriyet başsavcılığı, ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri kalemi olarak temelde üçe ayrılır. 

Okey Her kalemde bir yazı işleri müdürü ve yeteri kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli bulunur. İlke olarak her mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığında, bir yazı işleri müdürlüğü kurulur. 

Okey Yazı işleri müdürlüğü bünyesinde mahkemeler için yeteri kadar zabıt kâtibi ve birer adet mübaşir ile hizmetli tahsis edilir. 

Okey Cumhuriyet başsavcılığında ise yeteri kadar zabıt kâtibi ve hizmetli istihtam edilir. Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde ayrıca idarî, mali ve teknik işlerle ilgili müdürlükler kurulabilir. 

Okey Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. Adli yargı adalet memurlarının tamamı 657 Sayılı Kanun'a tabidirler ve mesleğe atanmaları Adalet Bakanlığınca yapılır. 

Okey Adalet memuru genel bir kavram olup, adli yargı kalem personeli de adalet memurları kapsamındadır. Ancak, her adalet memuru da adli yargı kalem persneli değildir. 

Okey Hukuk mahkemelerinde çalışan kalem personelinin görevleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nde düzenlendiği halde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile ceza mahkemelerinde çalışan personelin görevleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik içerisinde düzenlenmiştir.

Okey Yazı işleri müdürü; kalem personelinin disiplin amiri olmaları nedeniyle kendisine bağlı çalışan tüm personelin iş ve işlemlerini denetlemek ve gözetlemekle görevlidir. 

Okey Görevinde düzensiz ve kayıtsız personeli uyarmak gerektiğinde disiplin soruşturması başlatmak yetkisi dâhilindedir. Müdürler aynı zamanda personelini yetiştirmekle de mükelleftir. 

Okey Personel arasında adil ve hakkaniyete uygun iş bölümü yapmak, çok çalışana çok iş mantığından uzak yazılı iş bölümü yapmak da müdürlerin temel görevleri arasındadır. 

Okey Zabıt kâtipleri, yazı işleri müdürlerinin yönetimi, hâkim ve savcıların denetim ve gözetimi altında çalışırlar. Hâkimler ve Cumhuriyet savcıları her türlü tutanağı zabıt kâtiplerine yazdırırlar. 

Okey Kayıtların düzenli tutulmamasından, işlerin zamanında yapılmaması nedeniyle birikmesinden ve sürüncemede kalmasından zabıt kâtipleri ile birlikte yazı işleri müdürleri de sorumludur. 

Okey İş uyumunu, barışını ve huzurunu temin etmek, resmî sıfatın gereği amir memur ilişkilerinin ve hiyerarşik yapının belirli düzeyde tutulmasını sağlamak, halkın adalete olan güvenini sarsmamak, adalet hizmetlerinin hızlı ve sağlık yürütülmesini gerçekleştirmek tüm adalet personelinin en öncelikli vazifesidir. 

Okey Adli kalem personelinin tüm özlük işleri bağlı bulundukları adalet komisyonu tarafından yerine getirilir. 

Okey Adliyenin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını yapmak, bina ve araçların bakım, onarım gibi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, personelin maaş ve ücret ödemelerini yerine getirmek idari işler müdürünün belli başlı görevleri arasındadır. 

Okey Adliyenin bilişim sistemini sağlayan bilgisayarların bakım ve onarımını yapmak bu husustaki Bilgi İşlem Dairesinin emir ve talimatlarını yerine getirmek amacıyla bilgi işlem büroları, müdürlük ve şeflikleri kurulmuştur.
Ara
Cevapla
#2
Okey Bilgisayar teknolojisi; kâğıdın yazışma, belgelendirme, haberleşme, arşivleme gibi alanlarda kullanılmasını büyük oranda kaldırmıştır. 

Okey Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’nin arzu ettiği hedeflerden biri de ülkemizde faaliyet gösteren tüm yargı birimlerinde ve adalet dairelerinde, bütün kayıtların ve yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlayarak kâğıt kullanımını tamamen sona erdirerek “kâğıtsız ofis sistemini” hayata geçirilmesidir. 

Okey Tüm yargısal işlemler ve bilgiler ilk zamanlarda elle, sonra daktilo, daha sonra da elektronik ortamda kâğıtlara yazılarak belgeler oluşturulmuş, bu belgeler belirli sistematik kurallar içerisinde bir araya getirilerek dosyalanmış, dosyalar da arşivlere kaldırılarak muhafaza edilmiştir. 

Okey Uygulamada soruşturma, kovuşturma ve yargılama esnasında elde edilen veya kaydı yapılan belgeler genel olarak kâğıt kapaklı dosyalara takılmak suretiyle muhafaza edilmektedir. 

Okey Mahkemelerin esas, talimat ve değişik iş numaraları üzerinden yürüttükleri dosyalar ile Cumhuriyet başsavcılığının soruşturma ve infaz dosyalarına ait belgeler, olayın niteliğine (evrak sayısına) göre küçük, orta veya büyük boy klasörlerde muhafaza edilir. 

Okey İyi bir arşivleme yapılabilmesi, belge ve dosyaların zayi olmasının önüne geçilebilmesi ve çalışmaların verimli olabilmesi için belgelerin belirli sistematik kurallar içerisinde, doğru ve düzenli kayıt edilmesi daha sonra bu belgelerin sağlıklı bir şekilde dosyalanması gerekir. 

Okey Başka birimlere gönderilen dosyalar için mutlaka gömlek (gölge) dosya oluşturulur, dosya içerisindeki tüm belgeleri açıklayan dizi listesi ile asıl dosya içerisinde bulunan önemli belgelerin birer sureti bu gömlek dosya içerisine takılır. 

Okey Adalet Bakanlığı 2004 yılında adli yargı birimlerinde görevli tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına dizüstü bilgisayar ve kalemlere de masaüstü bilgisayarlar dağıtmak suretiyle yargıda daktilo dönemini kapatmıştır. 

Okey Bilgisayar ve bilgisayar donanımları ile UYAP bilişim sisteminin kullanılarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile diğer adli ve idari işlemlerin etkin, verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen talimatlara uyulmasına özen gösterilmelidir. 

Okey Elektronik imza ve kullanıcı adları UYAP bilgi sistemi için hukuki olarak bağlayıcı niteliktedir. 

Okey Sistem üzerinde yapılan işlemler kullanıcı kimlikleri üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle UYAP bilişim sistemi ile birlikte verilen şifreler ve güvenli elektronik imza kullanımında bilgi güvenliğine önem verilmelidir. 

Okey Bu bağlamda, şifreler başkası ile paylaşılmamalı, tereddüt edilmesi durumunda derhâl değiştirilmeli, güvenli elektronik imza mutlaka ilgilisi tarafından atılmalıdır. 

Okey Aksi durumda veriler çalınabilir, değiştirilebilir, silinebilir ya da çok gizli belgeler görüntülenebilir, çalışılan birimle ilgili kişisel bilgiler İnternetten yayımlanabilir, interaktif bankacılık kullanıyorsanız hesabındaki paralar çalınabilir, bilgisayarınız üzerinden sizin adınıza bilişim suçları işlenebilir hatta hakkınızda görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dava açılabilir.
Ara
Cevapla
#3
Okey Bütün resmî organlarda, resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla Başbakanlık tarafından çıkartılan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 02/12/2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Okey Yargı birimleri, yargısal faaliyetler sırasında gerek ilgililerin istemi üzerine gerek kendiliğinden (re’sen) çeşitli yazı ve yazışmalarda bulunurlar. 

Okey Mevzuata bağlı kalınmak suretiyle kendine özgü yazışma usul ve yöntemlerini uygularlar. Örneğin; tutanak düzenlemek, davanın taraarına, diğer yargı birimlerine, resmî veya özel kuruluşlara ya da kişilere müzekkere göndermek gibi. 

Okey Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, resmî bütün kurum ve kuruluşlarda uyulması gereken genel ilkeleri göstermesine ve bu ilkelerin adli yargı organların da bağlamasına karşın, adli yazışmaların kendisine özgü yazışma kuralları ve söz konusu Yönetmelikten farklılık gösteren yazışma usülleri vardır. 

Okey Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik haricinde, adli yazışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili Hukuk Muhakemleri Kanunu Yönetmeliği’nde ve Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’te çeşitli hükümler bulunmaktadır. 

Okey Resmî yazışmaların bir türü olan adli yazı ve yazışmalarda; Kısa, anlaşılabilir ve açık ifadeler kullanılır, kelimelerin doğru yazılmasına dikkat edilir, yazım ve imla kurallarına uyulmaya çalışılır, yasal düzenlemelerde belirtilen usül ve esaslara dikkat edilir. 

Okey Adli yargı kalem hizmetlerinin yürütülmesi esnasında, bir takım resmî yazılar düzenlenir ve resmî yazışmalar yapılır. Bu yazı ve yazışmalar bazen talep içerikli olur bazen de delil ve ispat aracı olarak kullanılır. 

Okey Adli yazı ve yazışmalar; tutanak, talimat (istinabe) ve müzekkere olarak adlandırılmıştır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. 

Okey Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. 

Okey Adalet Bakanlığı 2004 yılında tüm hâkimlere ve Cumhuriyet savcılarına dizüstü bilgisayar tahsis etmiş, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarının kalemlerini masaüstü bilgisayar, güç kaynağı, yazıcı ve tarayıcı cihazlarla donatmıştır. Böylece bu tarihten sonra daktilo ile yazma dönemi kapanmıştır. 

Okey Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aracılığı ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda UYAP bilişim sistemi üzerinden çalışan ve elektronik belgelerin transferini sağlamaya yarayan Dosya Yönetim Sistemini (DYS) oluşturarak çağımızın ihtiyaçlarına hizmet verecek ölçüde modernize etmeyi başarmış ve DYS’nin UYAP sistemini kullanan tüm birimlere entegresini gerçekleştirmiştir. 

Okey Bu durumda, UYAP bilişim sistemini kullanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlar ile yüksek yargıda görevli hâkim ve savcılar dâhil bütün adalet memurlarının kurum içi veya sisteme dâhil kurumlar arası yazışmalarını istisnalar hariç DYS üzerinden, UYAP sistemine dâhil olmayan dış birimlere yönelik tebliğ işlemlerini ve tüm resmî yazışmalarını ise güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgelerle elektronik posta kanalıyla yapmaları zorunlu hâle gelmiştir
Ara
Cevapla
#4
Okey Hukuk mahkemeleri, genel mahkemeler ve özel mahkemeler olarak ikiye ayrılır. Genel mahkemeler de sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri olmak üzere iki çeşittir. Özel mahkemeler aynı zamanda ihtisas mahkemeleri olup özel kanunlarla kurulur. 

Okey Özel mahkemeler; ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesi, iş mahkemesi, aile mahkemesi, kadastro mahkemesi, fikrî ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve denizcilik ihtisas mahkemesidir. 

Okey Özel mahkemelerin bulunmadığı yerlerde, özel mahkemenin görev alanına giren davalara asliye hukuk mahkemesi genel yetkili mahkeme sıfatıyla bakar. 

Okey Adliyede birden fazla asliye hukuk mahkemesi varsa davaya hangi asliye hukuk mahkemesinin bakacağına Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu karar verir. 

Okey Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. Tüm hukuk (İhtisas mahkemeleri dâhil) mahkemeleri tek hâkimlidir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 

Okey Türkiye genelindeki adli yargı mahkemelerinde, davaların açılmasından, hüküm verilmesine kadar yapılan tüm işlemler ile itiraz veya temyiz amacıyla dosyaların üst mahkemelere gönderilmesi UYAP bilişim sistemi üzerinden kayıt yapılmak suretiyle yürütülmektedir. 

Okey Harç ve yargılama gideri dava şartı olup yatırılmaması veya eksik yatırılması durumunda davanın reddine karar verilir. Davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında her dosya için bir tensip tutanağı düzenlenir. 

Okey Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ve tahkikat aşamasından önce ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasının sonunda ön inceleme tutanağı düzenlenir. 

Okey Zabıt kâtibinin gözetimi altında taraflar veya fer’î müdâhil, hukuk mahkemelerine ait derdest veya karara çıkmış dava dosyalarını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydıyla hâkimin ya da bu konuda yetkilendirdiği yazı işleri müdürünün izniyle dosyayı inceleyebilir. 

Okey Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. Ancak inceleme sonrasında dosya inceleme tutanağı düzenlenir. İnceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır. 

Okey Davacı, davalı, fer’i müdâhil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. 

Okey Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur. 

Okey Taraf vekilleri “UYAP Avukat Bilgi Sistemi” vasıtasıyla dava dosyalarını, herhangi bir bilgisayarın İnternet bağlantısı üzerinden her zaman inceleyebilir ve örnek alabilirler. Hüküm aynı zamanda nihai karardır. Nihai karar ile birlikte dosyanın esas kaydı kapanarak, hâkim yargısal işleme son vermek suretiyle dosyadan elini çeker. 

Okey Dava dosyasının, nihai karar ile birlikte esas kaydı kapatıldıktan sonra artık dosya ile ilgili hâkim veya kalem personeli tarafından hiçbir yargısal işlem (yargılama ile ilgili) yürütülmez ve hüküm fıkrası dâhil belge ve tutanaklar üzerinde değişiklik yapılamaz
Ara
Cevapla


[-]
Tags
mevzuatı vize ders notları kalem


Hızlı Menü: