facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 477 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 340 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 265 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 259 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 244 Son Yorum: Gamze

Kalem Mevzuatı Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Kalem Mevzuatı Final Yaprak Testleri

Ceza hâkimi iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde iddianeme hakkında bir karar vermek zorundadır?
a. 7 gün
b. 1 ay
c. 10 gün
d. 15 gün
e. 2 ay

Aşağıdakilerden hangisi adlî yargı ceza mahkemelerinde tutulması zorunlu kayıtlardan biri değildir?
a. Esas Kaydı
b. Davanın Değerlendirilmesi Kaydı
c. Temyiz Kaydı
d. Muhabere Kaydı
e. Değişik İşler Kaydı

Aşağıdakilerden hangisi adlî yargı ceza mahkemelerinde tarafından tutulması gereken kartonlardan biri değildir?
a. Adlî Tebligat ve Posta Gönderileri Kartonu
b. Karar Kartonu
c. Teftiş Tavsiyeler Listesi Kartonu
d. Keşif Günleri Kartonu
e. Zimmet Kartonu

Aşağıdakilerden hangisi adlî yargı özel (ihtisas) ceza mahkemelerinden biri değildir?
a. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
b. Trafik Mahkemesi
c. Kadastro Mahkemesi
d. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi
e. Çocuk Ceza Mahkemesi

Aşağıdakilerden hangisi toplu mahkemedir?
a. Asliye Ceza Mahkemesi
b. Ağır Ceza Mahkemesi
c. Cocuk Ceza Mahkemesi
d. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi
e. Trafik Mahkemesi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Davalardan hangisinin ağır ceza, hangisinin asliye ceza veya sulh ceza mahkemelerinde görüleceği hususuna görev denir. 
b. Üst dereceli mahkemeler kovuşturmanın her aşamasında görevsizlik kararı vererek dava dosyasını alt dereceli mahkemeye gönderebilir.
c. Alt dereceli mahkemeler kovuşturmanın her aşamasında görevsizlik kararı vererek dava dosyasını üst dereceli mahkemeye gönderebilir.
d. İddianamenin kabulünden önce genel görevli tüm ceza mahkemeleri görevsizlik kararı verebilir.
e. Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.

“Yetki” kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Davaya bakmak yetkisi, mağdurun ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.
b. Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.
c. Zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.
d. Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir.
e. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir.

Ceza mahkemelerinde davanın tarafları olarak duruşmalara aşağıdaki kişilerden hangisi katılmaz?
a. Sanık
b. Mağdur
c. Tanık
d. Katılan
e. Şikâyetçi

Aşağıdakilerden hangisinin dava dosyasını inceleme yetkisi yoktur?
a. Sanık
b. Suçtan Zarar Gören
c. İhbar Eden
d. Şîkayetçi
e. Katılan

Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri tarafından yargılama sonunda verilen hüküm türlerinden biri değildir?
a. Düşme
b. Davanın reddi
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı
d. Mahkûmiyet
e. İşlemden Kaldırılması
Ara
Cevapla
#2
Suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması ve kovuşturulması istemini açıklamasına ne ad verilir?
a. İhbar
b. Fezleke
c. Şikâyet
d. İddianame
e. Tevzi

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet başsavcılığında tutulması zorunlu kayıtlardan biri değildir?
a. Soruşturma kaydı
b. İnfaz kaydı
c. Karar kaydı
d. Hapis ile tazyik kaydı
e. Zimmet kaydı

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri müdürleri tarafından tutulması zorunlu kartonlardan biri değildir?
a. Fezleke kartonu
b. Şikâyet kartonu
c. Teftiş tavsiyeler listesi kartonu
d. İddianame kartonu
e. Adli tebligat ve posta gönderileri karton

Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu adliyelerde iş bölümünü yapma yetkisi kime aittir?
a. Başsavcıvekili
b. Kıdemli Cumhuriyet savcısı
c. Komisyon başkanı
d. Cumhuriyet başsavcısı
e. Cumhuriyet savcısı

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet başsavcılığının adli görevlerinden biri değildir?
a. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek
b. Yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek,
c. Adli tıp şube müdürlüğünü denetlemek
d. Gerektiğinde kanun yollarına başvurmak
e. Kesinleşen mahkeme kararının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak

Cumhuriyet savcıları hangi mahkemenin duruşmalarına katılmak zorundadır?
a. İcra ceza mahkemesi
b. Sulh ceza mahkemesi
c. Asliye hukuk mahkemesi
d. Çocuk mahkemesi
e. Ağır ceza mahkemesi

Cumhuriyet Başsavcılığı; Usül ve şekil bakımından hatalı bulduğu mahkeme hükümlerine karşı, kararın geliş tarihinden itibaren kaç gün içerisinde kanun yoluna başvurabilir?
a. Beş
b. Yedi
c. On
d. Ondört
e. Otuz

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet başsavcısının görevlerinden biri değildir?
a. Duruşmalara katılmak
b. Hâkimin yokluğunda ona vekâlet etmek
c. Kanun yollarına başvurmak
d. İş bölümünü yapmak
e. Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet başsavcılığına bağlı bürolardan biri değildir?
a. Soruşturma bürosu
b. İnfaz bürosu
c. Talimat bürosu
d. Seçim bürosu
e. Emanet Bürosu

Aşağıdakilerden hangisi soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının verdiği kararlardan biri değildir?
a. Beraat kararı
b. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
c. İddianame
d. Fezleke
e. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
Ara
Cevapla
#3
Hüküm ile birlikte tahsil edilmesi gereken toplam nispi harcın ne kadarı davacıdan peşin olarak tahsil edilir?
a. 1/4’ü
b. 1/2’si
c. 1/10’u
d. 2/3’ü
e. 4/59’u

Kasa hesabı bulunan birimlerden hangisinde elde edilen faiz getirisi Hazine’ye aittir?
a. İzalei şüyu para hesabı
b. Tereke para hesabı
c. Hukuk makemeleri emanet para hesabı
d. Suç eşyası emanet para hesabı
e. Kısıtlı veya gaip adına bankaya yatırılan para hesabı

Tereke davaları hangi mahkeme bünyesinde yürütülür?
a. Sulh hukuk mahkemesi
b. Asliye hukuk mahkemesi
c. Ticaret mahkemesi
d. İcra hukuk mahkemesi
e. Aile mahkemesi

Aşağıdakilerden hangisi izalei şüyu satışlarında alınacak vergilerden değildir?
a. İhale kararı damga vergisi
b. Katma değer vergisi
c. Veraset ve intikal vergisi
d. Emlak Vergisi
e. Gelir vergisi

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemeleri vezne kasa hesabında bulunmaz?
a. Hukuk mahkemeleri emanet para hesabı
b. Katma değer vergisi
c. Harç hesabı
d. Gelir ve damga vergisi tevkifatı hesabı
e. Teminat hesabı

Aşağıdakilerden hangisi gider avansının konusuna girmez?
a. Bilirkişi ücreti
b. Tanık ücreti
c. Posta ücreti
d. Yargı harcı 
e. Keşif ücreti

Tahsilat makbuzunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a. Alınan paraların rakam ve yazı ile belirtilen tutarı
b. Davacının nüfus bilgileri 
c. Dosya numarası
d. Makbuzun seri ve sıra numarası
e. Mahkeme adı

Reddiyat makbuzunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a. Mahkeme adı
b. Ödeme yapılanın adı soyadı ve imzası
c. Ödemeyi yapan memurun nüfus bilgileri
d. Makbuzun seri ve sıra numarası
e. Dosya numarası

Tahsil edilen harç paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur?
a. 1 ay
b. 15 gün
c. 2 ay
d. 7 gün
e. 10 gün

Aşağıdakilerden hangisi yargı harçlarından biri değildir?
a. Başvurma harcı
b. Karar ve ilam harcı
c. Temyiz harcı
d. Keşif harcı
e. Bilirkişi harcı
Ara
Cevapla
#4
Memur amiri tarafından verilen hangi emri hiçbir suretle yerine getiremez?
a. Genelgelere aykırı
b. Kanunlara aykırı
c. Yönetmeliklere aykırı
d. Tüzüklere aykırı
e. Konusu suç teşkil eden

Aşağıdakilerden hangisi “Uyarma” cezasını gerektiren fiil ve hâllerden biri değildir?
a. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek
b. Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
c. Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak
d. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
e. Siyasi partiye girmek

Disiplin cezalarına ne kadar süre içerisinde itiraz edilebilir?
a. Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren on gün
b. Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay
c. Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren yedi gün
d. Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren bir yıl
e. Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren onbeş gün

Adli yargı ilk derece mahkemeleri yazı işleri müdürünün, üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mahkeme hâkimi
b. Mahkeme başkanı
c. Adalet komisyonu başkanı
d. Personel genel müdürü
e. Cumhuriyet başsavcısı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kalem hizmetleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin denetimi altında yürütülür.
b. Disiplin amiri, memurunun adli soruşturmayı gerektirecek bir olayı ile karşılaştığında ceza soruşturmasını re’sen kendisi yapar.
c. İşlerin yürütülmesinden kaynaklanan sorunlardan kalem personeli ile birlikte ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısı da sorumludur.
d. Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısı Cumhuriyet savcısına, mahkeme başkanı da üyelere, işbölümüne göre kalem hizmetlerinin yürütülmesinin denetlenmesinde görev verebilir.
e. Disiplin amiri, memurunun disiplini bozan eylemini tespit etmesi durumunda disiplin soruşturmasını re’sen kendisi yapar.

Yazı işleri müdürü aşağıda gösterilen memurlardan hangisinin disiplin amiri değildir?
a. Mübaşir
b. Hizmetli
c. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
d. Zabıt Kâtibi
e. Sözleşmeli memur

Hâkimler aşağıda gösterilen memurlardan hangisinin disiplin amiri değildir?
a. Mübaşir
b. Yazı işleri müdürü
c. Zabıt kâtibi
d. İdari işler müdürü
e. Hizmetli

Disiplin amirleri aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini doğrudan verebilir?
a. Aylıktan kesme
b. Yer değiştirme
c. Kademe ilerlemesinin durdurulması
d. Devlet memurluğundan çıkarma
e. Kamu hizmetlerinden yasaklılık

Cumhuriyet başsavcıvekili ve savcılar, mahkemeler kasa hesabı ile icra ve iflas daireleri hesap ve işlemlerini ne zaman denetlerler?
a. Birincisi Ocak ayında olmak üzere en az altı ayda bir düzenli aralıklarla, kuşku duyulduğunda ise derhâl.
b. Birincisi Ocak ayında olmak üzere en az dört ayda bir düzenli aralıklarla, kuşku duyulduğunda ise derhâl.
c. Birincisi Ocak ayında olmak üzere en az üç ayda bir düzenli aralıklarla, kuşku duyulduğunda ise derhâl.
d. Birincisi Ocak ayında olmak üzere en az beş ayda bir düzenli aralıklarla, kuşku duyulduğunda ise derhâl.
e. Birincisi Ocak ayında olmak üzere her ay düzenli aralıklarla, kuşku duyulduğunda ise derhâl.

Cumhuriyet savcılarının idari görevleri yönünden kalem hizmetlerine yönelik gözetim ve denetim yetkilerini gereği gibi kullanıp kullanmadıklarını kim denetler?
a. HSYK müfettişleri
b. Adalet Müfettişi
c. Komisyon başkanı
d. Ağır ceza mahkemesi başkanı
e. Mülkî müfettiş
Ara
Cevapla
#5
Suç isnat edilen kişiler ile ilgili mahkemece verilen hüküm kesinleşmediği sürece, suçlu sayılamayacağı ilkesine ne ad verilir? 
A) Beraat 
B) Masumiyet karinesi 
C) Şüpheli
D) Sanık
E) Suçsuz

Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar? 
A) İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının sonuncu gününden itibaren 
B) İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının birinci gününden itibaren 
C) İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının sonuncu gününden itibaren 
D) Kararın verildiği ayın sonuncu gününden itibaren 
E) İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren 

İnfaz hâkimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinden ne kadar süre içinde karar verir? 
A) Bir hafta 
B) 15 gün 
C) 30 gün 
D) 45 gün 
E) 2 ay 

Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinde fiziki dosyaları inceleyerek suret alabilecek kişilerden biri değildir? 
A) Sanık vekili 
B) Şikâyetçi 
C) Mağdur 
D) Sanığın eşi 
E) Katılanın vekili 

Ceza mahkemelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Çocuk ceza mahkemesi özel ihtisas mahkemesidir. 
B) Ceza hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemelerdir. 
C) Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemesi olmak üzere üç tür genel ceza mahkemesi vardır. 
D) Ceza mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca kurulur. 
E) Yalnızca asliye ceza mahkemeleri her adli yargı teşkilatında bulunması gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı sistemi içerisinde müstakil olarak kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinden biri değildir? 
A) İcra ceza mahkemesi 
B) Çocuk ağır ceza mahkemesi 
C) Çocuk ceza mahkemesi 
D) Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi 
E) İnfaz hâkimliği 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnfaz defteri 
B) Arama defteri 
C) Kabahat eylemleri kayıt defteri 
D) Hapis ile tazyik defteri 
E) Denetimli serbestlik genel defteri 

Aşağıdakilerden hangisi disiplin sorumluluğu kapsamında aylıktan kesme cezası gerektiren fiil ve hallerden biridir? 
A) Verilen emirlere itiraz etmek 
B) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek 
C) Toplu müracaat ve şikayet etmek 
D) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak 
E) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak 

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının yapabilecekleri eylemlerden biridir? 
A) Siyasi partiye üye olmak 
B) Belli bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutmak 
C) Siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep kıstaslarına göre ayrımda bulunmak 
D) Siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ve eylemde bulunmak 
E) Oy kullanmak 
Ara
Cevapla
#6
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hukuk mahkemesinde dava açılması amacıyla gönderilen talep yazısına ne ad verilir? 
A) İddianame 
B) Fezleke 
C) Soruşturma 
D) Davaname 
E) İstinabe 

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının görevlerinden biri değildir? 
A) Sanıkların tutuklanmasına karar vermek 
B) Duruşmalara katılmak 
C) Adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak 
D) Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek 
E) Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına vekâlet etmek 

Aşağıdakilerden hangisi vezne kasa hesabında bulunmaz? 
A) Teminat Hesabı 
B) Cezaevi yapı harcı 
C) Gelir ve Damga Vergisi Tevkifatı 
D) Harç hesabı 
E) Emanet para hesabı 

Elektronik imza sahibi gerçek kişiler, güvenli elektronik imza ile dava açmaları durumunda, davanın yargılama harçlarını ve gider avansını nereden yatırabilirler? 
A) UYAP Kurum Bilgi Sisteminden 
B) UYAP Vatandaş Bilgi Sisteminden 
C) UYAP Avukat Portalından 
D) UYAP Tevzi Bürosundan 
E) Mahkeme Veznesinden 

Tereke ve izale-i şüyu işlemleri hangi mahkeme bünyesinde yürütülür? 
A) Asliye hukuk mahkemesi 
B) İcra hukuk mahkemesi 
C) Sulh hukuk mahkemesi 
D) Kadastro mahkemesi 
E) Aile mahkemesi 

2012 yılı itibariyle Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lira'sıdır? 
A) 9,85 
B) 13,75 
C) 15,00 
D) 19,15 
E) 21,15 

Aşağıdakilerden hangisi kalem hizmetlerini yürütmek veya denetlemek görevlerinden herhangi birini yerine getiremez? 
A) Yazı işleri müdürü 
B) Emniyet amirleri 
C) Zabıt katipleri 
D) Mübaşirler 
E) Hakimler 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Cumhuriyet savcılarını denetleyemezler. 
B) Görülmekte olan bir davaya müdahale edip hakim yerine karar verebilirler. 
C) Hakimlerin adli ve idari görevlerini incelerler. 
D) Görülmekte olan bir ceza davasında savunma hazırlanmasına yardımcı olabilirler. 
E) Görülmekte olan bir soruşturmayı savcılar yerine tamamlayabilirler. 

İstinaf mahkemeleri olarak da anılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Danıştay 
B) Ceza Mahkemeleri 
C) Anayasa Mahkemesi 
D) Bölge Adliye Mahkemeleri 
E) Yargıtay 

Gömlek dosyanın kapağına aşağıdakilerden hangisi yazılır? 
A) Delillere ilişkin bilgiler 
B) Bilirkişi raporuna ilişkin belgeler 
C) Dosya esas numarası ve taraf bilgileri 
D) Zabıt katibinin adı 
E) Hakimin sicil numarası 

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında tutulan tutanaklardan biri değildir? 
A) İfade tutanakları 
B) Sorgu tutanakları 
C) Elkoyma tutanağı 
D) Otopsi Tutanağı 
E) Tutuklama müzekkeresi 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir? 
A) Arama tutanağı 
B) Ölü muayene tutanağı 
C) İmtiyaz tutanağı 
D) Keşif tutanağı 
E) İmha tutanağı 

Bir davanın dayanılan hukuki sebeplerinin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Harçlandırma formu 
B) Dava dilekçesi 
C) Sayman mutemedi alındısı 
D) Tevzi formu 
E) Tensip tutanağı 

Aşağıdakilerden hangisinin mağduru şikâyetinden vazgeçerse sanığa ceza verilmez? 
A) Taksirle ölüme neden olma 
B) Kasten adam öldürme 
C) Sövme suçu 
D) Küçükleri suistimal 
E) Şirket vergi borcunu zamanında ödememe 

Ceza hukukunda oranlılık ilkesinin gereğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Suçun ağırlığı ile orantılı bir yaptırım uygulanması gerekir. 
B) Suç işlenmesini önlemek için yüksek oranda güvenlik gücü istihdam edilmelidir. 
C) Suçun cezalarının yürütme tarafından belirlenmesidir. 
D) Anayasal temel ve hak ve özgürlükler gerektiğinde ihlal edilebilir. 
E) O yerdeki ceza mahkemelerinin en üst derecelisi yaptırım oranlarını belirler. 

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı sistemi içerisinde müstakil olarak kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinden biri değildir? 
A) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 
B) İcra Ceza Mahkemesi 
C) Çocuk Ceza Mahkemesi 
D) Fikrî Ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi 
E) İnfaz Hâkimliği 

Hukuk Mahkemesinde dava açılması sürecinde, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacından alınan meblağa ne ad verilir? 
A) Gelir vergisi 
B) Gider avansı 
C) Kurumlar vergisi 
D) Tazminat 
E) Para cezası 

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya hallerden biridir? 
A) Devlete ait resmi aracı özel menfaat sağlamak için kullanmak 
B) Görevi ile ilgili olarak çıkar sağlamak 
C) Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak 
D) Verilen emirlere itiraz etmek 
E) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek 

I. Herkese eşit mesafede yaklaşılması 
II. İşlerin savsaklanmadan icrası 
III. Zimmet, iltimas gibi eylemlerden kaçınılması 
Yukarıdakilerden hangileri adalet hizmetlerinin adil olarak yürütüldüğüne dair inancın ve güvenin oluşmasını sağlar? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Cumhuriyet savcılarını denetleyemezler. 
B) Görülmekte olan bir davaya müdahale edip hakim yerine karar verebilirler. 
C) Görülmekte olan bir ceza davasında savunma hazırlanmasına yardımcı olabilirler. 
D) Görülmekte olan bir soruşturmayı savcılar yerine tamamlayabilirler. 
E) Hakimlerin adli ve idari görevlerini incelerler. 
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi soruşturma sonucu verilen kararlardan biri değildir? 
A) İddianame 
B) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar 
C) Birleştirme kararı 
D) Görevsizlik kararı 
E) Zamanaşımı kararı 

Aşağıdakilerden hangisinin kovuşturulması şikâyete bağlı değildir? 
A) Hakaret 
B) Konut dokunulmazlığı 
C) Taksirle yaralama 
D) Taksirle adam öldürme 
E) Sövme  

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnfaz defteri 
B) Hapis ile tazyik defteri 
C) Arama defteri 
D) Kabahat eylemleri kayıt defteri 
E) Denetimli serbestlik genel defteri 

Kaymakamlığa yapılan ihbarların gecikmeksizin bildirilmesi gereken makam aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Valilik 
B) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı 
C) Elçilikler 
D) Cumhuriyet Başsavcılığı 
E) Müracaat Savcısı 

Harç hesabı bilgileriniz ışığında, tahsil edilen harç ve vergi paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur? 
A) 7 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 30 

Adlî yargı ilk derece mahkemelerinde, kasa hesabı bulunmayan birim aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hukuk mahkemeleri veznesi 
B) Tereke hâkimliği 
C) Başsavcılık özel kalemi 
D) İzale-i şüyu satış memurluğu 
E) Emanet memurluğu 

2012 yılı itibariyle Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lira'sıdır? 
A) 9,85 
B) 13,75 
C) 15,00 
D) 19,15 
E) 21,15 

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerden biri değildir? 
A) Uyuşmazlık Mahkemesi 
B) Sulh Hukuk Mahkemesi 
C) Ağır Ceza Mahkemesi 
D) Disiplin Mahkemeleri 
E) Askeri Mahkemeler 

İstinaf mahkemeleri olarak da anılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Danıştay 
B) Ceza Mahkemeleri 
C) Bölge Adliye Mahkemeleri 
D) Anayasa Mahkemesi 
E) Yargıtay 

Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder? 
A) Belgenin noterce tasdik edildiğini 
B) Belgenin hukuka uygun olduğunu 
C) Belgenin elle imzalandığını 
D) Belgenin elektronik imza ile imzalandığını 
E) Belgenin gerçeğe uygun olduğunu 

Mahkeme başkanının herhangi bir özrü bulunması durumunda mahkeme tutanağını aşağıdakilerden hangisi imzalar? 
A) Zabıt Kâtibi 
B) Herhangi bir üye 
C) Mübaşir 
D) Üyelerin en kıdemlisi 
E) Diğer bir mahkemenin hâkimi 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final mevzuatı kalem


Hızlı Menü: