facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 678 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 644 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Vize Yaprak Testleri Gamze 9 622 Son Yorum: Gamze

İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İstatistik 2 Vize Ders Yaprak Testleri

X rassal değişkeni, ortalaması (µ) 50 ve standart sapması (σ) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, hacmi n=100 olan örneklemin ortalaması X _ =55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?
a. 0,5
b. 1
c. 1,5
d. 2
e. 5

Örneklem oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 0 ≤ π ≤1
b. 1 < π <0
c. 1 < π <1
d. π < 1
e. π >1

Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?
a. Ortalama
b. İstatistik
c. Frekans
d. Anlamlı fark
e. Parametre

Aşağıdakilerden hangisi, tamsayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?
a. Maliyet
b. Ölçüm için birimlerin tahrip edilmesi olasılığı
c. Evren hacminin küçük olması
d. Zaman
e. Evren hacminin sonsuz sayıda olması

Tabaka hacimleri sırasıyla 50, 250 ve 200 birimden oluşan bir evrenden kota örneklemesiyle 50 birimlik örneklem oluşturulmak istenmektedir. Bu örneklem hacmi tabaka hacimlerinin evren içindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılırsa üçüncü sıradaki tabakadan seçilecek birim sayısı kaç olmalıdır?
a. 4
b. 15
c. 20
d. 35
e. 40

Evren hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?
a. Rassal iadeli
b. Rassal iadesiz
c. Sistematik
d. Keyfî ve sistematik birlikte 
e. Keyfî

Bir örneklemin özelliklerine ilişkin değerlere ne ad verilir?
a. Örnek istatistiği
b. Evren
c. Anlamlı fark
d. Örnekleme
e. Parametre

Bir evrenden rastgele seçilen birden fazla örneğin sonuçlarının birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Beklenen frekans
b. Yöntem farklılığı
c. Örnek değişkenliği
d. Örnek istatistiği
e. Parametre

İki sonuçlu bir evrenden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, lerin dağılımına (i=1, 2,..., n) ne ad verilir?
a. Oranların örnekleme dağılımı
b. Örneklem istatistiği
c. Binom dağılımı
d. Normal dağılım
e. Ortalamaların örnekleme dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Tabakalı örnekleme
b. Basit rassal örnekleme
c. Kartopu örneklemesi
d. Küme örneklemesi
e. Sistematik örnekleme
Ara
Cevapla
#2
Bir evrenden seçilen 100 birimlik rassal bir örneklemin ortalaması 20, standart sapması 5 olarak bulunmuştur. Evren ortalaması %95,44 güvenle hangi aralıkta yer alır?
a. 1921
b. 1525
c. 1723
d. 1822
e. 1722

Bir lojistik firmasında çalışan personelin iş yeri memnuniyetinin araştırılması istenmektedir. Bu amaçla 100 personel rassal olarak seçilmiştir. Seçilen personelin 68’inin iş yerinden memnun olduğu belirlenmiştir. Bu bilgilere göre bu firma çalışanlarının iş yerinden memnuniyet oranını tahminleyiniz?
a. 68
b. 32
c. 0,68
d. 0,32
e. 0,72

Ortalaması 50 kg ve varyansı 23 kg olan 50 birimlik bir örneklemin, evren ortalaması %95 güvenle hangi aralıkta yer alır?
a. 40,6  59,4
b. 45,08  59,34
c. 45,2  54,8
d. 48,66  51,34
e. 49,74  50,26

Bir milletvekili, kendi seçim bölgesinde partisinin oy oranını tahminlemek istiyor. Bu amaçla rassal olarak 750 seçmen seçiyor ve bunların 495’inin kendi partisine oy vereceğini tespit ediyor. Bu bilgilere göre istenen tahminin %95 güven sınırları nedir?
a. 0,627 < π < 0,693
b. 0,600 < π < 0,702
c. 0,598 < π < 0,637
d. 0,640 < π < 0,712
e. 0,602 < π < 0,701

Evren parametresine yakın örnekleme dağılımına sahip olan tahminleyiciye ne ad verilir? 
a. Yansız tahminleyici
b. Etkin tahminleyici
c. Tutarlı tahminleyici
d. Yeterli tahminleyici
e. Yanlı tahminleyici

Bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını %99,34 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart normal dağılım tablo değeri (z) kaçtır?
a. 2,66
b. 2,68
c. 2,70
d. 2,72
e. 2,74

Her birinde 50’şer işçi olan iki grubun ortalama verimlilik değerleri arasındaki farkın güven düzeyi 0,95 için tahminlenmek istendiğinde, z veya t tablolarından okunacak değer nedir?
a. t = 2,750
b. t = 2,042
c. z = 1,960
d. z = 1,645
e. z = 1,276

Hacimleri n1 = 15, n1 = 12 olan birbirinden bağımsız rassal örneklemlerin seçildiği evrenlerin dağılımları normal ise bu iki evrenin ortalamaları arasındaki farkın %95 güven düzeyi için tahminlenmesi istendiğinde, z veya t tablosundan okunacak değer nedir?
a. 1,706
b. 2,052
c. 2,58
d. 1,96
e. 2,06

Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 100 birimlik bir örneklemin ortalaması 56, standart hatanın tahmini değeri 1,2’dir. Evren ortalaması 53 ise ortalamanın dönüştüğü z değerinin sağında kalan bölgenin oranlanmış alanı kaçtır?
a. 0,0062
b. 0,4893
c. 0,4938
d. 0,5000
e. 0,9893
Ara
Cevapla
#3
Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için, yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu hammadde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Hammaddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.
Bu sınamada örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Sağ uçta, %2.5’lik alan
b. Sol uçta, %2.5’lik alan
c. Sağ uçta, %5’lik alan
d. Sol uçta, %5’lik alan
e. Sağ uçta, %10’luk alan

Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için, yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu hammadde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Hammaddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.
Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir? 
a. µ ≠ 450
b. µ > 462
c. µ = 450
d. µ ≠ 462
e. µ > 450

Üniversiteye giriş sınavlarında kız öğrencilerin ortalama başarısının (µ1) erkek öğrencilerin ortalama başarısından (µ2) daha büyük olduğu iddia edilmektedir.
Bu iddianın araştırılmasında sıfır hipotezi nedir?
a. H0 : µ1 > µ2
b. H0 : µ1 < µ2
c. H0 : µ1 – µ2 ≠0
d. H0 : µ1 – µ2 =0
e. H0 : µ1 – µ2 <0

Üniversiteye giriş sınavlarında kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu yönündeki iddianın araştırılması için her iki grup öğrenciden sırasıyla 16 ve 18 öğrenci rassal olarak seçilmiştir. Bu araştırmada serbestlik derecesi kaçtır?
a. 32
b. 34
c. 36
d. 2
e. 18

Bir tüketici organizasyonu 3 farklı firma tarafından üretilen kalem pillerin ortalama ömürlerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla her firmanın ürettiği kalem pillerden rassal olarak 7’şer tane seçilmiş ve araştırma için gerekli olan veriler derlenmiştir. Derlenen veriler için hesaplanan bazı istatistikler ve veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kaynak Sapma Kareler Toplam›
Gruplar Arası 45
Gruplar İçi 10
Tablodaki verileri kullanarak hesaplanacak olan test istatistiğinin değeri nedir?
a. 55
b. 35
c. 4,5
d. 40,2
e. 0,22

Örnek büyüklüğü 12 birim, anlam düzeyi 0.05 olan tek yönlü bir sınamadaki kritik t değeri kaçtır?
a. 1.782
b. 1.796
c. 1.812
d. 2.179
e. 2.201

Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ortalama ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir. 
Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?
a. Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü artırır.
b. Yeni yöntem ortalama pil üretimini artırır.
c. Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü değiştirmez.
d. Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü değiştirir.
e. Yeni yöntem ortalama pil üretimini azaltır.

Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ortalama ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir. 
Bu sınamada kurulacak alternatif hipotez nedir? 
a. Yeni yöntem ortalama pil üretimini artırır.
b. Yeni yöntem ortalama pil üretimini azaltır.
c. Yeni yöntem ortalama pil üretimini değiştirir.
d. Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü artırır.
e. Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü değiştirir.

Aşağıdaki alternatif hipotezlerden hangisi çift yönlü bir sınama gerektirir?
a. A firmasının günlük ortalama üretim miktarı B firmasının günlük ortalama üretim miktarından fazladır. 
b. A marka malın ortalama dayanıklılık süresi B marka malın ortalama dayanıklılık süresinden azdır.
c. A makinesinin aylık ortalama verimliliği B makinesinin aylık ortalama verimliliğinden farklıdır.
d. A marka ampülün ortalama ömrü B marka ampülün ortalama ömründen kısadır.
e. A marka malın aylık satış oranı B marka malın aylık satış oranından fazladır.

0.02 anlam düzeyinde sınanan bir hipotez için, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır? 
a. 0.01
b. 0.02
c. 0.05
d. 0.98
e. 0.99
Ara
Cevapla
#4
Barınma Şekli  Başarılı  Başarısız   TOPLAM
Ailenin yanında      55      35           90
Devlet Yurdunda    64       46          110
Özel Yurtta           61       39         100
TOPLAM             180      120        300
Yukarıda verilen tabloya göre, 0.05 anlamlılık düzeyinde test yaparken H0 hipotezinin red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. x2 > 3.84
b. x2 > 0.10
c. x2 > 7.81
d. x2 > 5.99
e. x2 > 10.59

Kontenjans katsayısının sıfır çıkması hangi anlama gelir?
a. İki değişken arasında üst düzey bir ilişki olduğunu belirtir. 
b. İki değişken arasında orta düzey bir ilişki olduğunu belirtir.
c. İki değişken arasında bir ilişki olmadığını belirtir.
d. İki değişken arasında alt düzey bir ilişki olduğunu belirtir.
e. İki değişkenin arasında tam bir ilişki olduğunu belirtir.

Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediğinin belirlenmesi için yapılan test aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Küçük örneklem testi
b. Kikare uygunluk testi
c. Kikare bağımsızlık testi
d. Büyük örneklem testi
e. Kikare homojenlik testi

Kikare uygunluk testi hangi amaçla yapılır? 
a. n hacimli bir örneklemin evreni iyi temsil edip edemeyeceğini araştırmak için 
b. İki değişken arasındaki ilişkinin kuvveti hakkında da bilgi sahibi olmak için
c. Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediğini araştırmak için 
d. İki nitel değişken arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için
e. Evrendeki değişkenlerin homojen olup olmadığını araştırmak için

50 kişiden elde edilen verilerin değerlendirildiği bir araştırmada kikare istatistiğinin değeri 0.70 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre kontenjans katsayısınn değeri nedir? 
a. 0.20
b. 0.11
c. 0.04
d. 0.55
e. 0.38

Sayısal olmayan değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin (bağıntının) var olup olmadığının test edilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a. Küçük örneklem testi
b. Kikare uygunluk testi
c. Kikare bağımsızlık testi
d. Büyük örneklem testi
e. Kikare homojenlik testi

KiKare bağımsızlık testinde serbestlik derecesi aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanır?
a. v = (r1) + (c1)
b. v = (r+1) (c+1)
c. v = r / (c1)
d. v = (r1) (c1)
e. v = (r+1)  (c+1)

Barınma Şekli  Başarılı  Başarısız   TOPLAM
Ailenin yanında      55      35           90
Devlet Yurdunda    64       46          110
Özel Yurtta           61       39         100
TOPLAM             180      120        300
Yukarıdaki tabloya göre, sıfır hipotezinin doğru ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Öğrencilerin başarı durumları ile barınma şekli birbirinden bağımsızdır.
b. Öğrencilerin başarı durumları ile barınma şekli birbirine bağımlıdır.
c. Devlet yurdunda kalan öğrenciler daha başarılıdır.
d. Öğrencilerin başarıları birbirinden farklıdır.
e. Ailenin yanında kalan öğrenciler başarısızdır.


Barınma Şekli  Başarılı  Başarısız   TOPLAM
Ailenin yanında      55      35           90
Devlet Yurdunda    64       46          110
Özel Yurtta           61       39         100
TOPLAM             180      120        300
Yukarı verilen tabloya ilişkin serbestlik derecesi kaçtır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5


Barınma Şekli  Başarılı  Başarısız   TOPLAM
Ailenin yanında      55      35           90
Devlet Yurdunda    64       46          110
Özel Yurtta           61       39         100
TOPLAM             180      120        300
Yukarıda verilen tabloda devlet yurdunda kalan ve başarılı olan öğrencilere ait beklenen frekans değeri kaçtır? 
a.46
b. 58
c. 64
d. 62
e. 66
Ara
Cevapla
#5
Bir hipotezi 0,98 güven düzeyinde sınarken, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır? 
A) 0,01 
B) 0,02 
C) 0,05 
D) 0,98 
E) 0,99 

Dağılımı normal olan bir evrenin aritmetik ortalamasının sınırlarını %99 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak normal dağılım tablo değeri (kritik değer) kaçtır? 
A) 2,57 
B) 2,68 
C) 2,70 
D) 2,72 
E) 2,74 

Evren ortalamasının 70 olup olmadığının test edilmesinde rassal olarak seçilen ve hacmi 49 birim olan bir örneklemin ortalaması 76, standart sapması 21 olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre, test istatistiğinin değeri kaçtır? 
A) 0,5 
B) 1,0 
C) 1,5 
D) 2,0 
E) 2,5 

Tek evren aritmetik ortalamasıyla ilgili iki yönlü bir hipotez testinde benimsenen anlamlılık düzeyi 0,05 ve örneklem hacmi 17 birim ise hesaplanan istatistiğin karşılaştırılacağı tablo değeri kaçtır? 
A) 2,160 
B) 2,120 
C) 2,110 
D) 1,746 
E) 1,740 

Normal dağılıma sahip bir evrenin standart sapması 12'dir. Bu dağılımdan rassal olarak seçilen bir örneklemin standart hata değeri 1,5 olarak hesaplandığına göre, örneklem hacmi kaçtır? 
A) 8 
B) 36 
C) 64 
D) 81 
E) 144 

Bir okuldaki kız öğrenciler arasından 80 öğrenci, erkek öğrenciler arasından ise 100 öğrenci rassal olarak seçilmiştir. Seçilen kız öğrencilerin 60'ının, erkek öğrencilerin 65'ı sınıfı doğrudan geçtiği belirlenmiştir. 
Buna göre, kız ve erkek öğrencilerin sınıfı doğrudan geçme oranları arasındaki farkın nokta tahmin değeri kaçtır? 
A) 0,1 
B) 0,2 
C) 0,3 
D) 0,4 
E) 0,5 

Bir işyerindeki işgörenlerin yüzde kaçının düzenli olarak spor yaptığı tahminlenmek istenmektedir. Bu amaçla bu işgörenlerin arasından 400 işgören rassal olarak seçilmiştir. Bunların 120'sinin düzenli spor yaptığı belirlenmiştir 
Buna göre, bu işyerinden seçilen örneklemdeki işgörenlerin arasında düzenli spor yapmayan işgören oranı kaçtır? 
A) 0,30 
B) 0,40 
C) 0,60 
D) 0,70 
E) 0,80 

Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 81 birimlik örneklem için ortalamanın standart hatası 0,25 ise, bu dağılımın standart sapması kaçtır? 
A) 2,25 
B) 4,50 
C) 5,06 
D) 12,25 
E) 20,25 

Ortalaması 50 ve varyansı 16 olan 256 birimlik bir rassal örneklemin ait olduğu evrenin ortalamasının %95 güvenle tahminlenmesinde alt sınır değeri kaça eşittir? 
A) 45,16 
B) 46,56 
C) 48,26 
D) 49,51 
E) 52,15 
Ara
Cevapla
#6
Bir işletmede kullanılan makinelerin üretim hızını artırmak amacıyla makineler üzerinde bir değişiklik yapılmıştır. Sonucun üretim hızını artırıp artırmadığı sınanmak istenmektedir. 
Buna göre, bu sınamadaki sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Değişiklik hatalı ürün oranını artırır. 
B) Değişiklik hatalı ürün oranını değiştirmez. 
C) Değişiklik üretim hızını etkilemez. 
D) Değişiklik üretim hızını etkiler. 
E) Değişiklik üretim hızını düşürür. 

Tek evren ortalamasına ilişkin bir iddianın test edilmesi amacıyla n=17 birimlik bir örneklem rassal olarak seçilmiş ve x = 20, s = 2 olarak bulunmuştur. 
Buna göre, bu sınamada kullanılacak serbestlik derecesi kaçtır? 
A) 13 
B) 14 
C) 15 
D) 16 
E) 17 

Kontenjans katsayısının değeri aşağıdaki durumların hangisinde sıfır olur? 
A) Hesaplanan ki-kare değeri tablo değerinden büyük çıktığında 
B) İki nitel değişken arasında bir ilişki bulunmadığında 
C) Sıfır hipotezi reddedildiğinde 
D) Beklenen frekanslar gözlenen frekanslardan küçük çıktığında 
E) İki nitel değişken arasında orta düzeyde bir ilişki bulunduğunda 

Satır sayısı 3 olan bir kontenjans tablosunun serbestlik derecesi 10 olduğuna göre sütun sayısı kaçtır? 
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 7 

Bir araştırmada X2 istatistiğinin değeri 85,26 ve kontenjans katsayısı 0,9 olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre, bu araştırmadaki gözlem sayısı kaçtır? 
A) 10 
B) 20 
C) 30 
D) 40 
E) 50

İki nitel değişken arasında ilişki olup olmadığı aşağıdaki tekniklerden hangisiyle araştırılır? 
A) Ki-Kare Uygunluk Testi 
B) Ki-Kare Homojenlik Testi 
C) Kontenjans Katsayısı 
D) Korelasyon Katsayısı 
E) Ki-Kare Bağımsızlık Testi

Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinin hangisinin uygulaması sonucu hesaplanan bilgi genelleme amacıyla kullanılamaz? 
A) Tabakalı örnekleme 
B) Basit rassal örnekleme 
C) Tek aşamalı örnekleme 
D) Sistematik örnekleme 
E) Kota örneklemesi 

Seçim yapılacak bir ilçede partilerin oy oranlarını tahminlemek amacıyla yapılacak basit rassal örneklem nasıl oluşturulur? 
A) İlçedeki seçmen listesinden rassal seçimle belirli sayıda seçmen seçilerek 
B) İlçedeki seçmen listesindeki bütün seçmenler örnekleme alınarak 
C) Her seçmen eşiyle birlikte seçilerek 
D) Yalnız okur-yazar seçmenler seçilerek 
E) İlçede yaşayan bütün insanlar örneğe alınarak 

Bir rassal örneklemden derlenen veriler için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir? 
A) Parametre 
B) Örneklem 
C) İstatistik 
D) Örnekleme 
E) Veri Kümesi 

Hacmi 5 birim olan bir evrenden iadesiz seçimle hacmi 2 birimlik kaç farklı örneklem oluşturulabilir? 
A) 2 
B) 3 
C) 5 
D) 7 
E) 10 
Ara
Cevapla
#7
Uygulanmakta olan bir öğretim sisteminin ortalama başarısı 75 puandır. Başarıyı yükseltmek amacıyla bu öğretim sisteminde değişiklik yapılmıştır. Yeni öğretim sistemiyle öğrenim gören öğrencilerden rassal olarak seçilen 100 kişinin ortalama başarısı 80 puan ve standart sapması 20 puan olarak hesaplanmıştır. 
Yukarıdaki bilgilere göre, yeni öğretim sisteminin başarıyı arttırıp arttırmadığına ilişkin karar verilirken test edilecek alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir? 
A) µ≠75 puan 
B) µ<75 puan 
C) µ>75 puan 
D) µ<80 puan 
E) µ>80 puan 

Uygulanmakta olan bir öğretim sisteminin ortalama başarısı 75 puandır. Başarıyı yükseltmek amacıyla bu öğretim sisteminde değişiklik yapılmıştır. Yeni öğretim sistemiyle öğrenim gören öğrencilerden rassal olarak seçilen 100 kişinin ortalama başarısı 80 puan ve standart sapması 20 puan olarak hesaplanmıştır. 
Yukarıdaki bilgilere göre, yeni öğretim sisteminin başarıyı arttırıp arttırmadığına ilişkin karar verirken hesaplanacak test istatistiğinin değeri kaçtır? 
A) 0,5 
B) 2,5 
C) 4,8 
D) 5 
E) 6,2

              Pop  Arabesk  Klasik   TOPLAM
Futbol      100    40       20             160 
Basketbol  40     60       20             120 
Tenis         40     20       60             120 
Toplam    180    120     100            400
Bu bilgilere göre, sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Futbolla ilgilenenlerin çoğu pop müzik dinler. 
B) Arabesk müzik dinleyenlerin çoğu basketbolla ilgilenir. 
C) Dinlenilen müzik türü ile ilgilenilen spor dalı arasında bir ilişki vardır. 
D) Pop müzik klasik müzikten daha az dinlenilmektedir. 
E) Dinlenilen müzik türü ile ilgilenilen spor dalı arasında bir ilişki yoktur. 

              Pop  Arabesk  Klasik   TOPLAM
Futbol      100    40       20             160 
Basketbol  40     60       20             120 
Tenis         40     20       60             120 
Toplam    180    120     100            400
Yukarıdaki tabloya göre, klasik müzik dinleyen ve tenisle ilgilenenlerin beklenen frekans değeri kaçtır? 
A) 30 
B) 40 
C) 50 
D) 60 
E) 70 

              Pop  Arabesk  Klasik   TOPLAM
Futbol      100    40       20             160 
Basketbol  40     60       20             120 
Tenis         40     20       60             120 
Toplam    180    120     100            400
Yukarıdaki tabloya ilişkin serbestlik derecesi kaçtır? 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 

Aşağıdakilerden hangisi aralık tahminlemesi sürecinin bir aşaması değildir? 
A) Rassal örneklemin seçilmesi 
B) Örneklem istatistiğinin değerinin, parametre değerine eşit alınması 
C) Güven düzeyinin belirlenmesi 
D) Verilerin derlenmesi ve gerekli istatistiklerin hesaplanması 
E) Örneklem istatistiğinin dağılım şekline bağlı olarak tahminlemenin yapılması 

Tanımlanan evrenden rassal olarak seçilen 144 birimlik bir örneklemin ortalaması 56, ortalamanın standart hatası 0,25 olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre, bu dağılımın standart sapması kaçtır? 
A) 3 
B) 5 
C) 8 
D) 12 
E) 14 

Normal dağılıma sahip bir evrenin ortalamasının en az 53 olduğu yönündeki bir iddianın 0,01 anlamlılık düzeyi kullanılarak sınanması için hesaplanan test istatistiğinin değeri 4,2'dir. 
Buna göre, bu sınamada verilecek hem istatistiksel karara ve hem de problem ilişkin kararla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) H0 red, evrenin ortalaması en az 53 değildir. 
B) H0 red, evrenin ortalaması en az 53'tür. 
C) H1 red, evrenin ortalaması en az 53'tür. 
D) H0 kabul, evrenin ortalaması en fazla 53'tür. 
E) H1 kabul, evrenin ortalaması en fazla 53'tür. 

Uygulanmakta olan bir öğretim sisteminin ortalama başarısı 75 puandır. Başarıyı yükseltmek amacıyla bu öğretim sisteminde değişiklik yapılmıştır. Yeni öğretim sistemiyle öğrenim gören öğrencilerden rassal olarak seçilen 100 kişinin ortalama başarısı 80 puan ve standart sapması 20 puan olarak hesaplanmıştır. 
Bu bilgilere göre, yeni öğretim sisteminin başarıyı arttırıp arttırmadığına ilişkin karar verirken test edilecek hipotez aşağıdakilerden hangisidir? 
A) µ=75 puan 
B) µ>75 puan 
C) µ=80 puan 
D) µ>80 puan 
E) µ<80 puan 
Ara
Cevapla
#8
Satır ve sütun sayıları eşit olan bir kontenjan tablosuna ilişkin serbestlik derecesi aşağıdaki değerlerden hangisi olabilir? 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8 
E) 9 

Ki-kare homojenlik testinin yapılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) n hacimli bir örneklemin anakütleyi iyi temsil edip edemeyeceğini araştırmak 
B) İki nitel değişken arasında ilişki olup olmadığını araştırmak 
C) İki nitel değişken arasındaki ilişkinin derecesini araştırmak 
D) Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediğini araştırmak 
E) İki nicel değişken arasında ilişki olup olmadığını araştırmak

Tanımlanan bir araştırmanın sayılabilir birimlerinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir? 
A) Parametre 
B) Tam sayım 
C) Sonlu evren 
D) Örneklem 
E) İstatistik 

X nın standart hatasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Standart hata evren değişkenliğine bağlıdır. 
B) Standart hata örneklem hacmine bağlıdır. 
C) Örneklem hacmi arttıkça standart hata büyür. 
D) Standart hatayı küçültmek için örneklem hacmini artırmak gerekir. 
E) Evren değişkenliği büyükse standart hata da büyük olur.
 
Sonlu evrenin birimlerinin kayıtlı olduğu listeye ya da tabloya ne ad verilir? 
A) Örnekleme birimi 
B) Tam sayım 
C) Parametre 
D) Veri seti 
E) Çerçeve 

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenlerden biri değildir? 
A) Zaman tasarrufu 
B) Kesin sonuç elde etme imkânı vermesi 
C) Maliyet tasarrufu 
D) Birimlerin ölçüm için zarara uğraması 
E) Daha doğru veri derleme imkânı vermesi 

Araştırmaya konu olan evrenin birimleri ilgilenilen değişken bakımından heterojen olduğunda, temsili örneklem oluşturabilmek için aşağıdaki olasılıklı örnekleme yöntemlerinden hangisi uygulanır? 
A) Basit rassal örnekleme 
B) Sistematik örnekleme 
C) Tek aşamalı örnekleme 
D) Tabakalı örnekleme 
E) Çok aşamalı örnekleme 

Bir bankamatik makinesinde yapılan son 1.000 işlemin 120'sinde hatalı işlem gerçekleşmiştir. 
Bu bilgilere göre, bu bankamatik makinesinin tüm işlemlerindeki hatalı işlem oranının %95 güven düzeyindeki alt sınır değeri kaçtır? 
A) 0,0196 
B) 0,1004 
C) 0,1056 
D) 0,1201 
E) 0,1960 

Bir bankamatik makinesinde yapılan son 1.000 işlemin 120'sinde hatalı işlem gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, bu bankamatik makinesinin gerçekleşen tüm işlemlerindeki hatalı işlem oranının %95 güven düzeyindeki üst sınır değeri kaçtır? 
A) 0,0196 
B) 0,1056 
C) 0,1201 
D) 0,1396 
E) 0,1960 

Aşağıdakilerden hangisi nokta tahminlemesi sürecinin aşamalarından biri değildir? 
A) Örneklemdeki birimler üzerinden verilerin derlenmesi 
B) Tahminlenecek parametre için bilgi üreten istatistiğin hesaplanması 
C) Keyfi seçimle örneklemin oluşturulması 
D) Örneklem istatistiğinin dağılım şeklinin belirlenmesi 
E) Parametre için tahminleme yapılması  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize istatistik 2


Hızlı Menü: