facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 498 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 355 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 369 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 394 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Vize Ders Notları Gamze 3 351 Son Yorum: Gamze

İstatistik 2 Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni İstatistik 2 Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Bir araştırmada tanımlanan evren sonlu evren ise gerekli bilgilerin üretilebilmesi için tamsayım yapılabilir veya örneklemeye başvurulur. 

Okey Araştırma için gerekli zamana, ekonomik imkânlara ve araçlara sahip olunduğunda tamsayım yapılmalıdır. Çünkü tamsayım sonucu elde edilen verileri kullanarak hesaplanan bilgiler kesin bilgilerdir. 

Okey Tanımlanan evren sonsuz evren ise örnekleme zorunludur. Tamsayım uygulamasının imkânsız, örneklemeye başvurmanın gerekli olduğu durumlarda örneklemeye başvurmak kaçınılmazdır. 

Okey Örneklemeye başvurulduğunda araştırmacı zaman ve ekonomik tasarruf sağlar. 

Okey Ayrıca tamsayım yapmayı engelleyen diğer nedenlerin varlığında örnekleme araştırma yapmaya imkan verir. 

Okey Örnekleme planı 5 aşamalı bir süreçtir. Bu aşamalarda araştırmacı araştırma yapacağı evreni tanımlar. 

Okey Bu evren sonlu evren olduğunda evrenle ilgili güncel bir çerçeve hazırlar veya belirli bir kaynaktan nasıl temin edilebileceğini belirler. 

Okey Daha sonra olasılıklı ve olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden hangisini temsilî bir örneklem oluşturma amacıyla araştırmasında kullanacağına karar verir. 

Okey Seçilecek örneklem hacminin ne olacağını belirler ve örnekleme uygulaması sonucu oluşturduğu örneklemdeki birimler üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veriler derlenir. 

Okey Örneklemden derlenen veriler için araştırmada istenen bilgileri üreten istatistikler; örneklem aritmetik ortalaması, örneklem oranı vb. gibi istatistikler hesaplanır. 

Okey Bu istatistikler ve bu istatistiklerle ilgili dağılımın özellikleri kullanılarak bu istatistiklerin bilgi ürettiği parametreler; evren aritmetik ortalaması µ, evren oranı π için gerekli çıkarım bilgileri üretilebilir.
Ara
Cevapla
#2
Okey Tanımlanan evrenden rassal ve birbirinden bağımsız olarak seçilen örneklemden hesaplanan istatistikler yardımıyla bu evrenin sahip olduğu dağılımın parametre değerini araştırmaya tahminleme denir. 

Okey Tahminlenecek parametre için bilgi üreten istatistiğin hesaplanmasında kullanılan formülasyona tahminleyici, örneklem gözlem değerlerinin bu tahminleyiciye uygulanması suretiyle hesaplanan sayısal değere tahmin adı verilir. 

Okey Parametreler örneklem istatistiklerinden hareketle bir sayı olarak tahminleniyorsa yapılan tahminlemeye nokta tahminlemesi, parametre değerini kapsayan bir aralığın sınırlarıyla tahminleniyorsa aralık tahminlemesi söz konusu olur. 

Okey Evren parametresine ilişkin tahminleme sürecinin aşamaları aşağıdaki gibi gösterilir:
• Tanımlanan evrenden/evrenlerden belirlenen hacimde rassal örneklem/örneklemler seçilir.
• Bu örneklemdeki/örneklemlerdeki birimler üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veriler derlenir.
• Bu veriler kullanılarak tahminlenecek parametre için bilgi üretecek istatistikler hesaplanır.
• Bu istatistiğin/istatistiklerin dağılımının özelliklerinden yararlanılarak istenen parametre için tahminleme yapılır.

Okey Tahminlenecek parametre tek evrene ilişkin parametre olduğunda tek evren parametresiyle ilgili nokta ve aralık tahminlemesi yapılır. 

Okey Tek evren parametresiyle ilgili nokta tahminlemesi yapılırken seçilecek örneklemin rassal örneklem olması gerekir. 

Okey Örneklemden hesaplanan ve tahminlenecek parametre için bilgi üreten istatistiklerin birer rassal değişken olduğu düşünülür. 

Okey Bir rassal değişken olan θˆ örneklem istatistiğinin örnekleme dağılımı normal ise ve merkezî limit teoreminin gerekleri sağlanmış ise örneklem istatistiği θˆ nın beklenen değeri E(θˆ) evren parametresi θˆ ya eşit alınıyorsa nokta tahminlemesi yapılmış olur. Bu tahminleme E(θˆ) = θˆ şeklinde yazılır. 

Okey Örneklem istatistiklerinden yararlanarak evren parametreleri 1α güven düzeyinde örneklem istatistiğine göre simetrik bir aralıkta tahminleniyorsa yapılan tahminleme aralık tahminlemesidir. Aralık tahminlemesinin genel gösterimi, θˆ – z vθˆ < θ < θˆ + z vθˆ şeklinde yapılır.
Ara
Cevapla
#3
Okey Genel olarak hipotez, karşılaşılan özel duruma ilişkin bir önermedir. 

Okey İstatistiksel hipotez, bir araştırmada ilgilenilen bir ya da daha fazla parametrenin değeri hakkında ileri sürülen ve doğruluğu, geçerliliği bu parametre hakkında bilgi üreten istatistikden ve bu istatistiğin örnekleme dağılımıyla ilgili bilgilerden yararlanarak araştırılabilen önermelerdir. 

Okey İstatistiksel hipotez bir dağılımın parametre değerine ilişkin hipotezdir.

Okey İstatistiksel hipotezlerin test edilmesi sürecinin aşamalarını aşağıdaki gibi saymak mümkündür:
1) Hipotezlerin ifade edilmesi 
2) Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi 
3) Rassal örneklemin seçilmesi, verilerin derlenmesi, test istatistiğinin hesaplanması 
4) İstatistiksel kararın verilmesi 
5) Probleme ilişkin kararın açıklanması. 

Okey İstatistiksel hipotezler sıfır hipotezi, istatistiksel hipotez (H0) ve karşıt hipotez, araştırma hipotezi (H1) şelinde ifade edilirler. 

Okey H0 hipotezinde test edilecek parametrenin bilinen, belirlenen değerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı durum ifade edilir. 

Okey H1 hipotezinde ise H0 hipotezini çürütecek bir hipotezdir. Bu hipotez test edilecek hipotezin yönünü tanımlar. 

Okey Test sonucu verilecek kararı parametre değerinden hem küçük hem de büyük yöndeki anlamlı örneklem istatistiği farklılıkları etkileyecek ise H1 hipotezi çift yönlü; verilecek kararı evren parametresinden ya küçük ya da büyük yöndeki anlamlı örneklem istatistiği farklılıkları etkileyecekse H1 hipotezi tek yönlü olarak tanımlanacaktır. Test sürecinin ikinci aşaα anlamlılık düzeyini belirler. 

Okey Bu değer örneklem istatistiğinin dağılımında sıfır hipotezinin red bölgesini tanımlar. Bir başka anlatımla α, sıfır hipotezi gerçekte doğru iken yanlışlıkla bu hipotezin reddedilmesi olasılığını gösterir. 

Okey Üçüncü aşamada ise test edilecek parametreyle ilgili bilgi üreten örneklem istatistiğinin dağılımının şekliyle ilgili bilgilerden yararlanılarak test istatistiği belirlenir. Bu ünitede z ve t test istatistikleri ile F test istatistiği uygulamalı olarak gösterilmiştir. 

Okey Dördüncü ve beşinci aşamalarda sırasıyla istatistiksel karar ve bu kararın probleme ilişkin anlamı ortaya konur. 

Okey Karar sürecinde hesaplanan test istatistiğinin değeri ile belirlenen _ anlamlılık düzeyindeki z, t ve F tablo değerleri karşılaştırılır Bu bölümde, uygulamada sıkça karşılaşılan tek evren aritmetik ortalaması ile tek evren oranına ilişkin parametreler hakkında hipotez sınamaları uygulanmıştır. 

Okey Tek evren ortalamasına ilişkin testte örneklem hacminin küçük ve büyük olması durumları için testler, test sürecinin aşamalarına uygun şekilde ayrı ayrı örneklerle açıklanmıştır. 

Okey Tek evren oranına ilişkin test uygulaması ise sadece büyük örneklem hacimleri için yapılmıştır. 

Okey Bu bölümde, uygulamada sıkça karşılaşılan iki evren aritmetik ortalaması arasındaki fark ile iki evren oranı arasındaki fark parametrelerine ilişkin hipotez sınamaları uygulanmıştır. 

Okey İki evren ortalamasının farkına ilişkin testte örneklem hacminin küçük ve büyük olması durumları için testler, test sürecinin aşamalarına uygun şekilde ayrı ayrı örneklerle açıklanmıştır. 

Okey İki evren oranının farkına ilişkin test uygulaması ise sadece büyük örneklem hacimleri için yapılmıştır. 

Okey İkiden fazla evren ortalamasının karşılaştırılması istendiğinde t ve z testleri uygun olmamaktadır. Çünkü ikiden fazla evren ortalamasının karşılaştırılması t ve z testleri ile ikişerli kombinasyonlar hâlinde yapılması durumunda doğru karar verme riski artmaktadır. 

Okey Bu nedenle bu tür karşılaştırmalar için F testi uygulanmaktadır. 

Okey Bu test sürecinde de diğer test süreçlerindeki aşamalar izlenir, kullanılan F test istatistiği  şeklinde yazılır. Örnek uygulamalarda hesaplanan test istatistiği ile berlirlenen anlamlılık düzeyinde ve hesaplanan serbestlik derecelerinde F tablo değeri ile karşılaştırma yapılır. 

Okey Hesaplanan F istatistiğinin değeri tablodaki F değerinden büyükse sıfır hipotezi reddedilir.
Ara
Cevapla
#4
Okey İstatistikte değişkenler sayısal (nicel) değişkenler ve sayısal olmayan (nitel) değişkenler olmak üzere iki grupta sınışandırılmaktadır. 

Okey İşte sayısal olmayan değişkenler arasındaki herhangi bir ilişkinin var olmadığını ileri sürerek (H0 hipotezi), bu hipotezin red edilip edilemeyeceğinin incelenmesinde uygulanan KiKare Bağımsızlık Testi’dir. 

Okey İki ya da daha fazla bağımsız örneklemin, aynı anakütleden seçilip seçilmediğinin araştırılmasında Kikare Homojenlik Testi kullanılır. 

Okey n hacimli (birimlik) bir örneklemin anakütleyi iyi temsil edip edemeyeceğini araştırılmasında Kikare Uygunluk Testi kullanılır rxc kontenjans tablolarından (r > 2 ve c > 2) hesaplanan x2 değerinin gösterdiği ilişki düzeyini saptamak amacıyla kullanılan kontenjans katsayısı sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirler.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize ders istatistik notları 2


Hızlı Menü: