facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  Mahalli İdareler Maliyesi Vize Ders Notları Gamze 4 2,122 Son Yorum: mahmut
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 726 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 701 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 457 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 452 Son Yorum: Gamze

İşletme Fonksiyonları Vize Ders Notları

#1
not 
Yen İşletme Fonksiyonları Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Yönetimin belli başlı özellikleri şunlardır: (i) Yalnızca insanlar için geçerlidir. (ii) En az iki insan olmalı ve biri yöneten diğeri yönetilen rolünü üstlenmelidir. (iii) Amaçlar önceden belirlenmeli ve çalışanların iş birliği sağlanmalıdır. (iv) Yönetim basamakları ve bu basamaklara ait yetki/sorumluluk düzeyleri belirlenmelidir. (v) Yönetsel faaliyetlerde verimlilik, etkinlik ve iktisadilik göz önünde bulundurulmalıdır. (vi) Hem bilim hem de sanattır. 

Okey Yapılan her tanımda yönetimin bazı özellikleri ön plana çıkarılmakta ve yönetim akademisyenleri, “önemli olduğunu düşündükleri bazı özellikleri daha çok vurgulayarak” kendi yönetim tanımlarını yapmaktadır. 

Okey Yönetimi “planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim süreci doğrultusunda eldeki kaynakları verimli, etkili ve iktisadi olarak kullanarak önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma” olarak tanımlayabiliriz. 

Okey Bu tanımda öne çıkan özellik, yönetimin “planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetim” gibi faaliyetlerin gerçekleştirilerek yerine getirilmesi ve bu faaliyetlerin birbirini izlemesinin “yönetim süreci” olarak adlandırılmasıdır. 

Okey Fonksiyon kavramı, “bir bütünü oluşturan değişkenlerden herhangi birinin bütünün üzerindeki etkisi” olarak tanımlanabilir. 

Okey Buna göre, yönetim olarak adlandırılan “bütün”, “planlamaörgütlemeyöneltmekoordinasyondenetim” olarak adlandırılan değişkenlerden oluşmaktadır ve bu değişkenler bütünün işleyişi üzerinde doğrudan etkilidir. 

Okey Yönetim, işletmedeki tüm faaliyetleri kapsayan bir fonksiyondur. 

Okey Başka deyişle pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi tüm işletme fonksiyonlarının yönetimi söz konusudur. Bu bağlamda; yönetim işletmenin “genel fonksiyonu” olarak adlandırılmaktadır. 

Okey Yönetimin işletmenin genel fonksiyonu olması doğrultusunda, yönetimin alt fonksiyonları olan planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim diğer işletme fonksiyonlarının hepsinde yer alır. 

Okey Şöyle ki üretim planlaması, satış planlaması, finansal planlama, iş gücü planlaması vb. gibi. Ayrıca satın alma fonksiyonu da “tedarik” anlamında diğer işletme fonksiyonları içinde yer alabilmektedir. Örneğin; iş gücünün tedariki ya da finansal fonların tedariki gibi. 

Okey Profesyonel yönetici; işletmenin değişen rekabet koşullarına uymasını ve sürekli dinamik hâlde olmasını sağlayan, işletmenin risk dışındaki sorumluluklarını üstlenen, işletmenin amaçlarını ger çekleştirmek için girişimciye karşı sorumluluk üstlenen ve işletme çalışanlarının bireysel amaçlarıyla işletmenin örgütsel amaçları arasında uyum sağlayan bir işletme çalışanıdır. 

Okey Girişimciyi, “sermayesini kâr elde etmek amacıyla ortaya koyan ve üretim faktörlerini bir araya getirerek belirli bir mal ve/veya hizmeti üretmek ve/veya pazarlamak riskini üstlenen kişi” olarak tanımlayabiliriz. Girişimcinin en önemli özelliği “girişimcilik ruhuna” sahip olmasıdır. 

Okey Şöyle ki doğa (yani üretimin gerçekleştirileceği yer), sermaye (yani para, arazi, bina, makine, ham madde), iş gören (ücret karşılığında çalışanlar) ve teknoloji (patent, lisans, know how, imtiyaz) gibi üretim faktörlerini girişimcilik ruhu bir araya getirir. 

Okey Endüstri Devrimi öncesinde, Orta Çağ’da kölelerin yeterince verimli çalışmadığının fark edilmesi ve bazı bölgelerde köle ayaklanmalarının yaşanması, toprak sahiplerini mevcut sistemden daha farklı bir çözüm yolu aramaya itmiştir. 

Okey Böylece, kendilerine üretmedikleri için verimsiz çalışan kölelerin serbest bırakıldığı ve elde edilen ürünün toprak sahibi ile köylüler (köleler artık köylüler olmuşlardır) arasında paylaşıldığı yeni bir model ortaya konulmuştur. 

Okey Tarımsal gelişmeyle ve tarım ürünlerinin çeşitlenmesiyle sistemli bir şekilde artan ticari tarımsal üretim, üretime katılmayan ama üretici ile tüketici arasında köprü oluşturan tüccarlar sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Okey Tüccarlar, toprak sahipleriyle köylüler arasında aracı konumuna gelmiş ve denizciliği de kullanarak büyük zenginlikler elde ederek diğer iki sınıfa egemen olacak kadar güçlenmiştir. 

Okey Zamanla toprak işçilerinin toprak sahipleri için çalıştığı feodal sistem, zanaat işçilerinin ve ustaların sermaye sahipleri için üretim yapmasıyla birlikte kapitalist sisteme dönüşmüştür. 

Okey Endüstri Devrimi sonrasında, öncülüğünü Frederick W. Taylor’un (18561917) yaptığı “bilimsel yönetim yaklaşımı”; öncülüğünü Henry Fayol’un (18411925) yaptığı “yönetim süreci yaklaşımı” ve öncülüğünü Max Weber’in (18641920) yaptığı “bürokrasi yaklaşımı”, klasik yönetim olarak adlandırılmaktadır. 

Okey Bu üç yaklaşımın “klasik” olarak adlandırılmasının nedeni, “üzerinden çok zaman geçse bile varsayımlarının değerini yitirmemesinden” kaynaklanmaktadır. Neoklasik yönetim, klasik yönetimin eksik olan yönlerini tamamlamaktadır. 

Okey Elton Mayo (18801949) ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Hawthorne Araştırmaları verimliliğin ya da başka deyişle kurumsal performansın daha da artırılmasının klasik yönetimin eksik bıraktığı yön olan “insan unsuruna” önem vererek gerçekleştirilebileceğini kanıtlamıştır. Modern yönetim; “sistem yaklaşımı” ve “durumsallık yaklaşımı” olarak adlandırılan iki yaklaşımdan oluşmaktadır. 

Okey Bu yaklaşımların temelinde; işletme olarak adlandırılan bütünün, kendisini meydana getiren unsurlarına analiz yoluyla ayrılması ve bu unsurların teker teker ele alınıp ayrıntılı olarak incelenmesinden sonra, sentezle bütünün (işletmenin) yeniden oluşturulması bulunmaktadır. 

Okey Güncel yönetim yaklaşımlarını şöyle sıralayabiliriz: Kaynak bağımlılığı, Örgütsel strateji, Vekâlet, İşlem maliyeti, Kurumsallık ve Örgütsel ekoloji. 

Okey Güncel yönetim yaklaşımların temel özelliği, “maliyetler üzerinde odaklanarak kurumsal performansı desteklemeleridir”. Bunun nedeni, genellikle bu yaklaşımları önerenlerin “örgütsel ekonomi” olarak adlandırılan bir uzmanlık alanında çalışmalarıdır. 

Okey Yönetim uygulamalarını şöyle sıralayabiliriz: Toplam kalite yönetimi, Altı sigma, Dengeli ölçüm kartı (kurum karnesi), Kıyaslama, Temel yetenekler, Dış kaynak kullanımı, Küçülme kademe azaltma ve doğru ölçeği bulma, Personeli güçlendirme, Değişim mühendisliği, Yalın organizasyonlar, Stratejik ortaklıklar, Kurumsal sosyal sorumluluk ve Sürdürülebilirlik. 

Okey Bu yönetim uygulamalarının ortak özelliği, maliyet minimizasyonu ve gelir maksimizasyonu doğrultusunda kurumsal performansın yükseltilmesidir. 

Okey Bu amaca, yönetim uygulamaları doğrultusunda örgüt yapısında gerçekleştirilen değişikliklerle ulaşılabilecektir. 

Okey Örgüt yapısı; bir işletmedeki bölümlerin, hiyerarşi zincirinin, karar verme anlayışının, çalışanlar arasındaki ilişkilerin örgüt kültürü doğrultusunda oluşturulduğu dinamik bir yapılandırma sürecidir. 

Okey Dinamik olmasının nedeni, gerçekleştirilen her yönetim uygulamasının örgüt yapısını değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu bağlamda, örgüt yapısının temel unsurları şöyle sıralanabilir: (i) Yatay farklılaşma, (ii) Dikey farklılaşma, (iii) Merkezîleşme ve merkezîleşmeme, (iv) Biçimselleşme ve biçimselleşmeme, (v) Örgüt kültürü. 

Okey Yönetim bilimi, yönetim alanında karşılaşılan olguları daha iyi anlayabilmek ve sorunları çözebilmek için açılımlar geliştirmiştir. 

Okey Bu açılımların tümü, gider minimizasyonu ve gelir maksimizasyonu doğrultusunda kurumsal performansın artırılması ve işletmenin yaşamının sürekli kılınması doğrultusundadır. 

Okey Yönetim biliminin açılımları, işletme lisans eğitimi boyunca değişik sınıflarda ve farklı yarıyıllarda öğrenciye aktarılmaktadır. 

Okey Yönetim biliminin temel açılımlarını şöyle sıralayabiliriz: (i) Stratejik yönetim, (ii) Örgütsel davranış, (iii) İnsan kaynakları yönetimi. Bu açılımların her birinin kendi “alt açılımları” bulunmaktadır. 

Okey Stratejik yönetimin temel özelliği; üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme, insan kaynakları gibi “bölümlerin yöneticilerinin aynı dilden konuşmalarını” sağlamasıdır. 

Okey Ayrıca; değişen çevre koşullarının, dünya konjonktürünün ve piyasaların sürekli analiz edilmesi doğrultusunda “doğru zamanda doğru yatırımların” yapılmasına olanak tanır. 

Okey Örgütsel davranış, sosyal tarafların (işveren temsilcileri ve işçiler) davranışlarından oluşan örgütün tüm davranışlarını ve bu davranışların kurumsal performans üzerindeki etkisini incelemektedir. 

Okey İnsan kaynakları yönetiminin amacı; nitelikli, yetenekli çalışanları işletmeye çekebilmek ve uygun görevlerde istihdam edebilmek, yaptıkları işte verimli olabilmeleri için eğitmek, kariyer planlaması doğrultusunda daha sonraki görevlerine hazırlanabilmeleri için geliştirmek, performanslarını değerlendirmek, ücretlerini adil olarak belirlemek ve iş gücünün sürekliliğini sağlayabilmektir. 

Okey Bu amaç ları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetler ise insan kaynakları planlaması ve iş gücü gereksinimini belirleme, seçme ve işe yerleştirme, işe uyum eğitimi (oryantasyon), eğitim ve geliştirme, iş de ğerlemesi, performans değerlemesi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, işçi sağlığı ve güvenliği, endüstriyel ilişkiler, şikâyet ve disiplin yönetimi olarak sıralanabilir
Ara
Cevapla
#2
Okey Pazarlama; kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin, düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurma çabalarını planlama ve uygulama sürecidir. 

Okey Pazarlamanın amacı mevcut ve muhtemel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını keşfetmek ve bu istek ve ihtiyaçları tatmin etmektir. Pazarlamanın başarısı müşterinin tatmin olması ve bağlılığı ile yakından ilişkilidir. 

Okey Tüketici memnuniyeti ya da tatmini bir ürünün tüketiciler tarafından beklenen performansına kıyasla algılanan performansına bağlıdır. Eğer bir ürünün performansı beklentilerin altına düşerse tüketici tatmin olmaz. 

Okey Eğer algılanan performans beklentileri karşılarsa tatmin olur ve hatta beklentinin çok üstüne çıkarsa tüketici üst düzeyde bir memnuniyet yaşar. 

Okey Pazarlama sadece kâr amaçlı işletmeler tarafından kullanılmamakta, kâr amaçlı olmayan kuruluşlar; ülke, şehir, turistik destinasyon gibi yerler; sporcular, şöhretler, politikacılar gibi kişiler de pazarlama bilgisinden yararlanmaktadırlar. 

Okey İşletmeler pazarlama faaliyetlerini yürütürken üretim yönlü, ürün yönlü, satış yönlü, tüketici yönlü ya da topluma yönelik bakış açısına diğer bir değişle felsefeye sahip olabilirler. 

Okey Pazarlama stratejisi işletmenin ürün/hizmetlerini sunacağı hedef pazarların belirlenmesini ve bu hedef pazarların istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir pazarlama karması geliştirilmesini içerir. 

Okey Pazarlama karması bir işletmenin kontrolü altındaki tüm pazarlama faaliyetlerini içeren ve bu faaliyetlerin sınıflandırılmasını sağlayan bir modeldir. İşletmeler pazarlama planlaması aşamasına durum analizi yaparak başlarlar. 

Okey SWOT analizi durum analizi yapmak için kullanılabilecek; işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile pazarlama çevresindeki fırsat ve tehditleri ayrıntılı olarak inceleyen bir yaklaşımdır. Pazarlama stratejisinin önemli bir kısmını oluşturan hedef pazarın seçiminden önce pazar bölümlenir. 

Okey Pazarın istek ve ihtiyaçlar açısından ortak özellikler taşıyan ve firmanın pazarlama faaliyetlerine benzer biçimde tepki veren daha küçük ve türdeş bölümlere ayrılması pazar bölümleme olarak bilinir. 

Okey İşletme tüm pazarı bölümlere ayırdıktan sonra bu pazar içindeki çeşitli alt bölümleri ya da tek bir bölümü hedef pazar olarak seçebileceği gibi tüm pazara da hizmet vermeye karar verebililir. İşletme seçtiği hedef pazarda ürününü konumlandırmalıdır. 

Okey Konumlandırma kavramı, ürünün bazı önemli özellikler açısından tüketici tarafından nasıl görüldüğü, nasıl tanımlandığı anlamına gelir. 

Okey İyi bir konumlandırma yapabilmek için ürünün rakiplerden farklılaştırıcı ve rekabet üstünlüğü sağlayacak özelliklerini saptamak gerekir. 

Okey Pazarlamada ürün tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bir pazarın satın alması, tüketmesi, kullanması, dikkatini çekmesi amacıyla sunulan her şeyi içerir. 

Okey Nihai tüketiciler tarafından kendi tüketimleri amacıyla satın alınan mal ve hizmetler tüketim mallarıdır. 

Okey Tüketim malları kolayda mallar, beğenmeli mallar, özellikli mallar ve aranmayan mallar şeklinde dört türe ayrılır. 

Okey Günümüzde çok önem kazanan hizmet ise bir tarafın diğerine sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan bir faaliyet ya da faydadır.

Okey Dokunulmazlık, türdeş olmama, eş zamanlı üretim ve tüketim, dayanıksızlık ve sahipliğin olmaması hizmetlerin ortak özellikleridir. 

Okey Ürünle ilgili kararlar içinde markalama çok önemli bir yer tutar. Bir ürünü belirlemek ve onu rakiplerin tekliflerinden ayırabilmek amacıyla kullanılan bir isim, işaret, sembol, tasarım ya da bunların bir bileşimi marka olarak bilinir. 

Okey Markalaşmak işletme açısından çok önemlidir, marka değerine sahip olmak bir ürüne rekabetçi üstünlük kazandırır. 

Okey Fiyat işletmelerin pazarlama karması içinde gelir getirici tek unsurdur. Pazarlama karmasının diğer unsurları işletme için maliyet anlamına gelir. 

Okey Belli başlı fiyatlama stratejileri; tüketicinin algıladığı değere göre fiyatlama, maliyete dayalı fiyatlama ve rekabete dayalı fiyatlama olmak üzere üç başlık altında toplanabilir. İşletmenin piyasaya yeni çıkaracağı bir ürünü nasıl fiyatlayacağı da önemli bir karardır.

Okey İşletmelerin yeni ürünleri için veya yeni girdikleri pazarlarda yüksek fiyat belirleyerek pazarın kaymağını toplama, düşük fiyat belirleyerek pazara derinlemesine girme ve rekabetçi (parite) fiyatlandırma stratejileri izlerler. 

Okey Dağıtım kanalları ya da pazarlama kanalları ürünleri ve hizmetleri üreticilerden tüketicilere hareket ettirmek için tasarlanan ve çeşitli tesisler, araçlar ve bilgi sistemleriyle desteklenen insan ve örgütlerden oluşan bir sistemdir. 

Okey Dağıtım kanalları üretilen ürünleri tüketicinin istediği yer ve zamanda onların sahipliğine sunarak yer, zaman ve sahiplik faydası yarattığı gibi şekil faydası da yaratabilmektedir. 

Okey Pazarlama kanallarında toptancı ve perakendeci gibi aracı işletmeler üreticilerle tüketicileri birbirine bağlarlar. Pazarlama kanal yapısının tasarımında işletmeler kanalın uzunluğuna yani kanalda hangi aşamaların olacağına karar verirler. 

Okey Doğrudan kanallarda üretici doğrudan tüketiciye satış yaparken dolaylı kanallarda bazen sadece perakendeci bazen de hem toptancı ve hem de perakendeci yer alır.

Okey Kanal tasarımında bir diğer karar alanı da aracıların türüne karar vermektir. Kanaldaki her aşamada yer alan aracıların sayısı ya da yoğunluğu da önemlidir. 

Okey Bazı ürünlerin dağıtımında pek çok satış noktası kullanılıp yoğun dağıtım tercih edilirken bazı ürünlerin satışında daha az sayıda satış noktası ya da çok sınırlı bir dağıtım seçeneği uygun olabilmektedir. 

Okey Pazarlama karması içinde mevcut ve potansiyel müşteriler ile iletişim kurma işlevi tutundurma faaliyetleri ile gerçekleşir. Tutundurma araçları pazarlama iletişimini sağlar ve reklam, satış tutundurma, kişisel satış, doğrudan pazarlama ve halkla ilişkileri içeren bir karmadan oluşur. 

Okey Reklam, mesajların kimliği belirli bir kaynak tarafından gönderildiği bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında belirli bir ücret ödenerek gerçekleştirilen ve kişisel olmayan iletişim biçimidir. 

Okey Satış tutundurma ise bir ürün ya da hizmetin satışını ya da satın alınmasını teşvik eden kısa dönemli teşviklerden oluşur. 

Okey Satış yapmak ve müşteri ilişkileri oluşturmak amacıyla bir firmanın satış gücü tarafından gerçekleştirilen kişisel sunuşlar kişisel satış olarak bilinir. 

Okey Halkla ilişkiler haber değeri olan olumlu duyurumlar çıkmasını sağlayarak, iyi bir kurum imajı inşa ederek ve şirket hakkında çıkan olumsuz söylentilerle, olaylarla mücadele ederek bir işletmenin çeşitli halklarıyla olumlu ilişkiler kurmaktır. 

Okey Tutundurma karmasının diğer bir unsuru olan doğrudan pazarlama ise dikkatlice seçilmiş müşterilerle hem anında bir tepki elde etmek hem de süregelen müşteri ilişkileri oluşturmak için doğrudan bağlantılar kurmaktır.
Ara
Cevapla
#3
Okey İnsan gücü, malzeme ve donanım gibi diğer girdi kaynaklarının etkin kullanımı ile gerçekleştirilen üretim ekonominin can damarı olmaktadır. İktisatçılar üretim olayını “fayda yaratmak” şeklinde tanımlamaktadırlar. 

Okey Bu tanımlama çok geniş kapsamlıdır ve bu yaklaşıma göre her türlü fayda yaratmak üretim olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık mühendisler üretim olayına daha dar kapsamlı olarak olayın fiziki yönüyle bakarlar. 

Okey Mühendislere göre bir fiziksel varlık üzerinde, onun değerini arttıracak bir değişiklik yapmak veya hammadde veya yarı mamulleri kullanılabilir bir mala dönüştürmek üretimdir. 

Okey Günümüzde, işletmelere göre üretim kavramının kapsamı genişletilerek üretim faktörlerinin tedarikinden mal ve hizmetlerin pazara sunulmasına kadar olan tüm faaliyetleri kapsayan temel bir işletme faaliyeti durumuna gelmiştir. 

Okey Ayrıca, teknolojideki gelişmeler de üretimin bugünkü şeklini almasına etki etmiştir. Basit olarak, girdileri mal ve hizmetlere dönüştü ren sisteme üretim sistemi adı verilmektedir. 

Okey Bir işletmenin üretim sistemi işletmenin mal ve/veya hizmet üretimi gerçekleştiren bölümüdür. 

Okey Üretilenler, bazı işletmelerde fiziki bir mal (bilgisayar, koltuk, bardak) olurken bazı işletmelerde de hizmet (lokanta, sağlık, sigorta) olmaktadır. 

Okey Üretim sistemleri literatürde farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu farklı sınıflandırmalara rağmen, üretim sistemi türleri içinde geçmişten günümüze geçerliliğini koruyan ve muhtemelen gelecekte de var olacak olan bazı temel sınıflandırmalar bulunmaktadır. 

Okey Günümüzde rekabetin yoğunlaşması ve teknolojideki gelişmeler üretim sistemlerindeki ilkel yöntemlerin kullanılmasını giderek azaltmasına rağmen dünyamızda farklı ülkelerde oluşan koşullara bağlı olarak dört üretim sistemi olan el işçiliği, ev işçiliği, imalathane sistemi ve fabrikasyon sistemlerinden her biri kullanılmaya devam edilmektedir. 

Okey Üretim sistemi üretimin meydana gelmesinde kullanılan üretim yöntemine göre de sınıflandırılabilmektedir. 

Okey Üretim sistemi üretim yöntemine göre birincil ya da primer üretim, analitik ve sentetik üretim, fabrikasyon üretim ve montaj üretimi olarak dört sınıfa ayrılabilmektedir. 

Okey Diğer bir sınıflandırma da üretim sistemlerinin talebe göre stoğa üretim, siparişe göre üretim ve siparişe göre montaj olarak sınıflandırılmasıdır. Ayrıca üretim miktarına ve akışına göre kesikli üretim, sürekli üretim ve proje tipi üretim olarak da sınıflandırılabilmektedir. 

Okey Son 20 yılda değişen çevre koşulları, müşteri istek ve gereksinimlerindeki büyük değişim, teknolojik ilerlemeler ve rekabet gibi etkenler fabrikasyon üretim sistemlerinde farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Okey Bilgisayar ve robot teknolojilerindeki gelişmelerin üretimin içine girmesiyle birlikte ileri üretim sistemleri adı verilen sistemler oluşmuştur. 

Okey Bu başlık altında esnek üretim, tam zamanında üretim, yalın üretim, bilgisayarla bütünleşik üretim ve grup teknolojisi/hücresel üretim sistemleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Üretim yönetimi kapsam bakımından geniş, faaliyet hacmi çok yüklü bir işletmecilik fonksiyonudur. 

Okey Buna göre, üretim yönetimi için şöyle bir tanım yapmak mümkündür: Üretim yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarının belirli miktarlardaki ürünün istenilen niteliklerde (kalitede), istenilen zamanda ve en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir. 

Okey Üretim yönetiminde hedeflenen üretim ile ilgili miktar, zaman, kalite ve maliyet faktörlerinin en iyi değerlerinin bulunmasına yönelik çalışma yapmaktır. 

Okey Üretim yönetimi bu hedeflere ulaşmaya çalışırken hangi ürünlerin, hangi miktarlarda, hangi özelliklerde, nerede ve kim tarafından üretileceğini de belirlemeye çalışmaktadır. 

Okey Bu konular belirlenirken diğer taraftan da maliyet en düşük düzeyde ya da kar en yüksek düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. 

Okey Ayrıca, müşterilerin istek ve gereksinimlerinin karşılanması, stok düzeyinin olası en düşük düzeyde tutulması ve üretim kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı da önemli olmaktadır.
Ara
Cevapla
#4
Okey İşletmelerin piyasa değerlerinin artması, finans fonksiyonunun ve finans yöneticilerinin kendisinden beklenen görevleri en etkin bir şekilde yerine getirmelerine bağlıdır. 

Okey İşletmeye gerekli olan varlıkların sağlanması, bu varlıklar için gerekli fon ihtiyacının en iyi şekilde nasıl finanse edileceğinin belirlenmesi ve elde edilen kârların ne şekilde dağıtılacağına ilişkin kararların alınması finans fonksiyonunun ve finansal yönetimin temel sorumluluk alanlarıdır. 

Okey Buralardaki başarı ya başarısızlık doğrudan işletmenin piyasa değerini etkileyecek niteliktedir. 

Okey Finans yöneticisinin karşı karşıya bulunduğu karar alanlarından hemen hemen en önemlisi yatırım alanındaki kararlardır. Çünkü gelecekte sağlanacak faydalar için sermayenin uzun süreli yatırılması gerekmektedir. 

Okey Yatırım kararları denildiğinde sadece kâr ya da hasılat sağlayan yatırımlarla ilgili (yeni üretim birimlerinin kurulması gibi) kararlar değil, kullanılmakta olan fonların daha iktisadi kullanımı sağlanarak fonlarda tasarruf yapılması (daha etkin dağıtım sistemi geliştirmek gibi) biçiminde kararlar da olabilir. 

Okey Yine diğer işletmelerle birleşme, diğer işletmelerin satın alınması ya da devir alınması, dış ülkelerde doğrudan yatırımlar gibi stratejik kararlar da yatırım kararları kapsamındadır. 

Okey Finans yöneticisinden, işletmeye gerekli olan varlıklara yönelik olarak fon ihtiyacını belirlemesi ve bu ihtiyacın en iyi şekilde nasıl finanse edileceğini ortaya koyması, gerekli fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin finansman kararlarını alması da beklenir. 

Okey Finansal yönetimin üçüncü önemli karar alanı da dividant ya da kâr payı dağıtımıyla ilgilidir. 

Okey Dividant kararları, faaliyetlerden sağlanan kârların ne kadarının işletmede bırakılacağı ne kadarının ortaklara dağıtılacağıyla ilgilidir. Finansal kararlarla işletmelerin hukuki yapısı arasında yakın ilişki vardır. 

Okey İşletmenin kurulması, sermaye sağlanması, sermaye artırımı, kârın dağıtımı, vergi tahakkuku, alacaklılara karşı sorumluluk, faaliyet sonuçlarının açıklanması, fon sağlama miktarı ve şekli gibi konularda alınacak kararlar işletmelerin hukuki yapısıyla doğrudan ilgilidir. 

Okey Çalışma sermayesi yönetimi firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi, iş hacmini genişletebilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama (likidite) riskini azaltması, kredi değerliliğini arttırması, olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi, faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir. 

Okey Çalışma sermayesi yönetimi nakitin, alacakların, kısa vadeli yatırım araçlarının ve stokların yönetimini kapsamakla beraber daha geniş bir ifade ile kısa vadeli borçların yönetimini de kapsamaktadır. 

Okey Sermaye bütçelemesi konusu işletmeler açısından finansal yönetim uygulamalarının son derece önemli bir yönünü oluşturur. Bu kavram, sermaye harcamalarının yapılması, sermaye varlıklarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve seçimindeki toplam süreci anlatır. 

Okey İşletmeler yatırım yaparlarken, bu yatırımların finansmanında borç ve/veya özsermaye kullanırlar. İşletmenin varlıklarının finansmanında kullandıkları her bir kaynağın ayrı bir maliyeti vardır. 

Okey Bu kaynakların toplam içerisindeki ağırlığı ile maliyetlerinin çarpılması ve bulunan değerlerin toplanmasıyla ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti bulunur. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin doğru bir biçimde bulunması önemlidir. 

Okey İşletmenin yatırımdan beklediği karlılık oranı, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin üzerindeyse yatırım kararı doğru bir karar, aksi durumda ise yanlış bir karar olacaktır. 

Okey Sermaye yapısı kararları en basit şekilde, işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılan borç ve öz sermayenin bileşimine ilişkin verilen kararlardır. 

Okey Sermaye yapısını oluşturan bileşimin risk ve getiri arasında denge kuran bir şekilde oluşturulması gerekir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
vize ders notları fonksiyonları işletme


Hızlı Menü: