facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 867 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 795 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 546 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 470 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 593 Son Yorum: Gamze

İşletme Fonksiyonları Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İşletme Fonksiyonları Final Yaprak Testleri

Aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangisi işletmenin sonsuz ömrünün eşit zaman dilimlerine bölünerek işletmenin durumu ve performansı hakkında bilgi üretilmesini sağlamaktadır?
a. Süreklilik kavramı
b. Kişilik kavramı
c. Para ile ölçme kavramı
d. Dönemsellik kavramı
e. İhtiyatlılık kavramı

Aşağıdaki hangisi işletmenin sabit maliyetlerinden birisi değildir?
a. Ürün için kullanılan hammadde maliyeti
b. Rutin bakım onarım maliyetleri
c. Emlak vergisi
d. Amortisman maliyeti
e. Kira maliyeti

Aşağıdaki hangisi işletmenin bütçe hazırlama sürecinde planlamanın ikinci işlevidir?
a. İşletme fonksiyonlarından teklişerin gelmesi
b. İşletme fonksiyonlarının teklişerinin uzlaştırılması
c. Bütçe komitesinin oluşturulması
d. Planlanan hedeflerin gerçekleşenler ile uyumunun kontrolünün yapılması
e. Bütçe yönergesinin hazırlanması

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işletme dışı bilgi kullanıcılarına ürettiği bir bilgi değildir?
a. Satılan Mamulün Maliyeti Tablosu
b. Bilanço
c. Gelir Tablosu
d. Öz Kaynak Değişim Tablosu
e. Nakit Akım Tablosu

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu işgörenin değerinin hesaplanmaya çalışıldığı muhasebe türüdür?
a. Maliyet Muhasebesi
b. Finansal Muhasebe
c. İnsan Kaynakları Muhasebesi
d. Yönetim Muhasebesi
e. Denetim Muhasebesi

Aşağıdaki işletme fonksiyonlarından hangisi işletmenin finansal durumuna ve performansına yönelik bilgi üretir?
a. Pazarlama fonksiyonu
b. Yönetim fonksiyonu
c. Muhasebe fonksiyonu
d. Üretim fonksiyonu
e. İnsan kaynakları fonksiyonu

Aşağıdakilerden hangisi kaliteli finansal bilgilerin özelliklerinden biri değildir?
a. Bilginin içeriği
b. Bilgiye erişebilirlik
c. Bininin kaynağı
d. Bilginin temsil edilebilirliği
e. Bilginin maliyeti

Aşağıdakilerden hangisi kaliteli finansal bilgide, yalınlık ve tutarlılık olması gerektiğini belirten özelliktir?
a. Bilginin temsil edilebilirliği
b. Bilginin içeriği
c. Bilgi sistemi
d. Bilginin kaynağı
e. Bilgiye erişilebilirlik

Aşağıdaki hangisi işletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri ifade etmektedir?
a. Yabancı kaynaklar
b. Sermaye
c. Varlıklar
d. Öz kaynaklar
e. Gelirler

Aşağıdaki hangisi işletmenin muhasebe fonksiyonu için “işletmenin dili” teriminin kullanılmasının temel nedenidir?
a. İşletmenin basınla olan ilişkilerini düzenlemesi
b. İşletmenin bilgi kullanıcılarına ihtiyaç duydukları bilgileri iletmesi
c. İşletmenin hakla ilişkiler görevini yürütmesi
d. İşletmenin stratejik kararlarını alması
e. İşletmenin parasal değerlerine ilişkin belgeleri toplaması
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yapma nedenlerinden birisi değildir?
a. İşyerinde disiplini sağlayabilmek
b. İş gereklerini belirlemek
c. Yetkinlikleri belirlemek
d. İş tanımlarını hazırlamak
e. İş kazasından korunma yöntemlerini belirlemek

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel yetkinliklerden birisi değildir?
a. Empati sahibi olma
b. Ast’larını eğitme ve geliştirme
c. Takım çalışması
d. Liderlik
e. Yetki kullanabilme

Aşağıdakilerden hangisi iş gören temininde kullanılan dış kaynaklar arasında yer almaz?
a. İnsan kaynakları envanteri
b. Eğitim kurumlarından yeni mezun olanlar
c. Rakip işletmelerde çalışanlar
d. İşsizler
e. Kendi işini yapan deneyimli kişiler

İş görenin bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerinin toplamıyla yaptığı işin gerekleri arasındaki açığı kapatmaya ne ad verilir?
a. Eğitim
b. Öğrenim
c. Geliştirme
d. Yetiştirme
e. Kültürlenme

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin idari kapsamı içinde yer almaz?
a. Performans değerleme
b. Endüstri ilişkileri
c. Kıdem tazminatı
d. Alt işverenlik
e. Disiplin

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin teknik kapsamı içinde yer almaz?
a. Şikayet yönetimi
b. İş gören temini
c. İş değerlemesi
d. Performans değerlemesi
e. Ücret yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin alt yapısını oluşturma doğrultusunda yapılan çalışmalardan değildir?
a. Kariyer planlama
b. İş analizi
c. İş gerekleri
d. İş tanımı
e. Metot etüdü

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin davranışsal kapsamında yer alan konulardan birisi değildir?
a. İş analizi
b. İş tatmini
c. Örgütsel vatandaşlık
d. Örgütsel tükenmişlik
e. Yıldırma

Amacı, nasıl ve ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılacağı saptanmış faaliyetlere ne ad verilir?
a. Görev
b. Pozisyon
c. İş
d. Uzmanlık
e. Meslek

Örgütsel yapı içinde yer alan ya da alacak olan tüm işlerin ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak incelenerek bu işler hakkında bilgi toplanması nasıl adlandırılmaktadır?
a. İş analizi
b. Hareket analizi
c. Zaman etüdü
d. Ergonomi
e. İş basitleştirme
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdaki sorulardan hangisi kurumsal itibarı tanımlamaktadır?
a. Kurumu meydana getiren çalışanları, ürünleri, hizmetleri, sembolleri gibi nitelikleri
b. Kurumun tamamını kapsayan marka
c. Birçok paydaşın kurum hakkındaki imajlarının toplamı
d. Paydaşların gözünden kurumun görünüşü
e. Tüketicinin zihninde yer alan markanın bütüncül bir resmi

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarla ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Dinamik bir kavramdır.
b. Kurumun yaptığı iletişim sonucunda hemen oluşur.
c. Rakiplerin bulunduğu ortamda kurumun algılanan değerini belirginleştirir.
d. Yönetilmesi zaman alır.
e. Paydaşların kurum hakkında farklı itibarları olabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal kimlik karmasını oluşturan bileşenler doğru olarak verilmiştir?
a. Düşünce-vizyon-ses
b. Vizyon-misyon-imaj
c. Düşünce-ruh-ses
d. İtibar-imaj-kültür
e. Ruh-imaj-itibar

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü tanımlamaktadır?
a. Kurumun var olma nedeni ve görevi
b. Kurumun öngörülen geleceği ve hedefleri
c. Kurumun değişiminin yönünü belirleyici ifadeler
d. Tüm kurum üyelerince paylaşılan ve kurumu diğer örgütlerden ayıran anlam ve özellikler bütünü
e. Kurumu farklılaştıran, ona kişilik ve özellikler katan hedefler

Aşağıdaki kurumsal iletişimle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kurumsal iletişim yönetim disiplini içinde gelişmiştir.
b. Paydaşların kurumun kimliği, imajı ve itibarının oluşumunu algıladığı süreçtir.
c. Yönetimsel iletişim, pazarlama iletişimi ve stratejik iletişim olmak üzere üç alt başlıktan oluşur.
d. İç ve dış sosyal paydaşlarla ilgili tüm iletişim, politika ve uygulamaları kapsar.
e. Kurumsal mesajların tutarlılığını ve şeffaşığını sağlamaya yönelik bir yaklaşımdır.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin fonksiyonlarından birisi değildir?
a. Medya ilişkileri
b. Kriz iletişimi
c. Kurumsal sosyal sorumluluk
d. Promosyon
e. İç iletişim

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde iletişim yönetimiyle ilgili doğru bir ifade değildir?
a. İşletme faaliyet gösterebilmek için gerekli kaynaklara iletişim aracılığıyla ulaşır.
b. İşletme ham madde ihtiyacını karşılamak için iletişimden yararlanır.
c. İşletme iş gücü ihtiyacını karşılamak için iletişimden yararlanır.
d. İşletmeler maliyet hesaplarını iletişim aracılığıyla yapar.
e. İşletme paydaşlarına ulaşmak için iletişime başvurur.

Aşağıdakilerden hangisi paydaş yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Kurumlar paydaşlarıyla çift yönlü bir iletişim kurarlar.
b. Kurumların iletişimleri yatırımcılar, tüketiciler ve çalışanlarla sınırlıdır.
c. Paydaş yaklaşımı neoklasik ekonomi teorisinden, sosyoekonomik teoriye geçildiğinin göstergesidir.
d. Kurumun her bir paydaşına olan sorumluluğu eşit seviyededir.
e. Etkili bir iletişim için ilk önce kurumun paydaşlarının kimler olduğu tespit edilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi marka imajının oluşumuna etki eden çağrışımlardan birisi değildir?
a. Reklam
b. Fiyat
c. Paydaşlar
d. Mağaza ve satış noktaları
e. Çalışanlar

Kurumsal imaj ve kurumsal kimlik ilişkisi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Kurumsal imaj ve kurumsal kimlik eş anlamlıdır.
b. Kurumsal kimlik, kurumsal imaj çalışmalarının sonucu paydaşlarda ortaya çıkar.
c. İyi bir kurumsal imaj, kurumsal kimliği etkiler.
d. Kurumsal kimliğin, kurumsal imajdan farkı çeşitli paydaşların kurum hakkındaki imajlarının bütünü olmasıdır.
e. Kurumsal kimlik planlaması ve uygulamalarının nihai hedefi arzulanan bir kurumsal imaj oluşturmaktır.
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdaki kurumlardan hangisi Türkiye’de Ar-Ge için destek alınabilecek kurumlardan biri değildir?
a. TÜBİTAK
b. TTGV
c. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
d. BOREN
e. Sosyal Güvenlik Kurumu

İnovasyon türleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a. Ürün inovasyonu
b. Süreç inovasyonu
c. Ar-Ge inovasyonu
d. Organizasyonel inovasyon
e. Pazarlama inovasyonu

İnovasyon hakkında söylenen aşağıdaki sözlerden hangisi doğrudur?
a. İnovasyon Ar-Ge den ibarettir.
b. İnovasyon sadece ürün ve teknoloji ile ilgilidir.
c. İnovasyon ticari başarıyı gerektirir.
d. İnovasyonu sadece büyük şirketler yapar.
e. İnovasyonu gelişmiş ülke şirketleri başarır.

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon yönetiminin bir parçası değildir?
a. Ürünleri ve portföyü yönetme
b. Süreç ve uygulamaları yönetme
c. İnsanları ve projeleri yönetme
d. Üretim hattını ve verimliliği yönetme
e. Hepsi

Hangi ünlü yönetim gurusu “bir yöneticinin düşebileceği en büyük tuzaklardan birinin inovasyonla yeniliğin birbiriyle karıştırılması olacağını” söylemiştir?
a. J. Murray Spengler
b. Peter F. Drucker
c. Steve Rivkin
d. Tom Kelley
e. C. K. Pralahad

Aşağıdaki Ar-Ge faaliyetlerinden hangisi Frascati El Kitabı (2002) Ar-Ge sınışandırmasına göre temel bilimsel araştırma faaliyeti olarak nitelendirilebilir?
a. Islanmayan kumaşların geliştirilmesi
b. Üretim verimliliğini artıracak süreç iyileştirmeleri
c. Şeker hastalığına sebep olan gen özelliklerinin araştırılması
d. LCD televizyonlara yeni fonksiyonların eklenmesi
e. Kırışmayan gömlek üretilmesi

Ar-Ge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlar
b. Sistematik ve düzenli çalışmalardır
c. Yeni malzeme ve ürün oluşturmak amaçlıdır
d. İnovasyona yönelik çıktıların geliştirilmesine yö- neliktir
e. Herhangi bir risk içermez.

Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge nin Şrmalara sağladığı faydalardan biri değildir?
a. En az ücret ödenecek personeli bulmasına
b. Satışların artmasına
c. Markanın değerinin artmasına
d. Maliyetlerin azaltılmasına
e. Uluslararası yeni pazarlara açılınması

Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge yönetimi fonksiyonları arasında sayılamaz?
a. İnsan kaynakları yönetimi
b. Fikri mülkiyet hakları yönetimi
c. Tedarik yönetimi
d. Ar-Ge faaliyetleri entegrasyon yönetimi
e. Pazarlama yönetimi

“İnovasyon değer yaratmalıdır” ilkesine göre yaratılacak değer özellikle kimin için olmalıdır?
a. Rakip Şrmalar için
b. Şirket için
c. Müşteriler için
d. Yöneticiler için
e. Ar-Ge ekibi için
Ara
Cevapla
#5
İş görene yapması için verilen, sorumluluğunu taşıdığı görevlerin bütününe ne ad verilir? 
A) Pozisyon 
B) İş 
C) Meslek 
D) Uzmanlık 
E) Görev 

Aşağıdakilerden hangisi iş dizaynı çalışmalarından biri değildir? 
A) İş basitleştirme 
B) İş genişletme 
C) İş zenginleştirme 
D) İş rotasyonu 
E) İş değerleme 

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir paydaş iletişimi gerçekleştirebilmek için cevaplanması gereken sorulardan biri değildir? 
A) Kurumun paydaşları kimlerdir? 
B) Paydaşların kurumdan beklentileri nelerdir? 
C) Paydaşların kurum açısından sağladığı avantajlar ve riskler nelerdir? 
D) Paydaşların kuruma karşı yasal sorumlulukları nelerdir? 
E) Kurumun paydaşlarına karşı sorumlulukları nelerdir? 

Paydaşların zaman içerisinde kurum hakkındaki genel değerlendirmeleri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kurumsal kimlik 
B) Kurumsal imaj 
C) Kurumsal itibar 
D) Marka İmajı 
E) Kurumsal iletişim 

Kurumsal imajı tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Marka çağrışımlarının stratejik olarak yönetilmesine yönelik bir yaklaşımdır. 
B) Paydaşların zaman içerisinde kurum hakkındaki genel değerlendirmeleridir. 
C) Kurumu meydana getiren çalışanlar, ürünler, hizmetler, semboller gibi niteliklerin bütünüdür. 
D) Tüm deneyimlerin, inançların, duyguların ve bilgilerin etkileşimi sonucunda hedef kitlenin zihninde oluşan, kurum hakkındaki bir bütün değerlendirmedir. 
E) Arzulanan kurumsal kimliğin oluşturulması için gerçekleştirilen çalışmaları kapsayan genel çerçevedir.  

Aşağıdakilerden hangisi kaliteli finansal bilginin özelliklerinden biridir? 
A) Bilginin maliyeti 
B) Bilginin üretildiği dönem 
C) Bilginin iletilme süreci 
D) Bilgi sistemi 
E) Bilginin temsil edilebilirliği 

Belirli bir dönemde gerçekleşen faaliyetlerin sonucunu kâr veya zarar olarak gösteren tabloya ne ad verilir? 
A) Gelir Tablosu 
B) Finansal Durum Tablosu 
C) Öz Kaynak Değişim Tablosu 
D) Nakit Akış Tablosu 
E) Bilanço 

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcıları için bilgi üreten muhasebenin türlerinden biri değildir? 
A) Finansal Muhasebe 
B) İç Denetim 
C) Yalın Muhasebe 
D) Bağımsız Denetim (Dış Denetim) E) Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 

Muhasebe sürecinde envanter kayıtlarından sonra oluşturulan mizan aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ara Mizan 
B) Genel Geçici Mizan 
C) Geçici Mizan 
D) Değişken Mizan 
E) Kesin Mizan  

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin idari kapsamı içinde yer almaz? 
A) İş yeri disiplini 
B) Alt işverenlik 
C) Endüstri ilişkileri 
D) İş değerlemesi 
E) Kıdem tazminatı 

İşletmedeki işler hakkında bilgi toplayarak yapılan ve örgütsel yapı içinde yer alan işlerin ayrıntılı olarak incelenmesine dayanan çalışmalar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İş gören analizi 
B) İş analizi 
C) Uzmanlık analizi 
D) Meslek analizi 
E) Kariyer analizi 
Ara
Cevapla
#6
Kurumun sahip olduğu dil, hikayeler, kahramanlar, seromoni ve törenler, fiziksel semboller, örgütsel uygulamalar gibi sembollerin bütününe ne ad verilir? 
A) Kurum değerleri 
B) Kurum vizyonu 
C) Kurum kültürü 
D) Kurum misyonu 
E) Kurum imajı 

Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun türleri arasında değildir? 
A) Gelir İnovasyonu 
B) Ürün İnovasyonu 
C) Hizmet İnovasyonu 
D) İş Modeli İnovasyonu 
E) Deneyim İnovasyonu 

Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge'nin şirketlere sağladığı faydalardan biri değildir? 
A) Satışların artması 
B) Karlılığın artması 
C) Maliyetlerin artması 
D) Yeni iş ortakları bulunması 
E) Markanın değerinin artması 

Projede neyin yapılıp neyin yapılmayacağını belirleyen parametre aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kapsam 
B) Risk 
C) Maliyet 
D) Süre 
E) Kalite
 
Bilimsel araştırmanın temelinde hangi neden yer alır? 
A) Merak 
B) Problem çözmek 
C) Ürün geliştirmek 
D) Sistem geliştirmek 
E) Riski azaltmak 

Yatay farklılaşmada örgüt yapısının daralması aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? 
A) Bölümlerde çalışanların sayısı artar. 
B) Bölümlerin sayısı azalır. 
C) Bölümlerde çalışanların sayısı azalır. 
D) Bölümlerin sayısı artar. 
E) Bölüm sayısı aynı kalır. 

Ürünleri üretip bunlara müşteri aramayı değil, müşterileri için uygun ürünler aramayı amaçlayan işletme aşağıdaki pazarlama anlayışlarından hangisini benimsemiştir? 
A) Ürüne yönelik pazarlama anlayışı 
B) Pazara yönelik pazarlama anlayışı 
C) Üretime yönelik pazarlama anlayışı 
D) Satışa yönelik pazarlama anlayışı 
E) Topluma yönelik pazarlama anlayışı 

Üretimi fayda yaratmak olarak tanımlayan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mühendisler 
B) Yöneticiler 
C) Pazarlamacılar 
D) İktisatçılar 
E) Tasarımcılar 

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için ihtiyaç duyduğu maddi varlıklardan biri değildir? 
A) Makina 
B) Bina 
C) Araç 
D) Gereç 
E) Marka 
Ara
Cevapla
#7
X İşletmesi'nin 31 Aralık bilançosunda kısa vadeli borçlarının 46.000 Türk Lirası ve uzun vadeli borçlarının ise 38.000 Türk Lirası olduğu görülmektedir. İşletmenin kuruluş bilançosundaki sermayesi 65.000 Türk Lirası'dır. Kuruluş bilançosu öz kaynakları ile 31 Aralık tarihinde düzenlenen bilançodaki öz kaynakları birbirine eşittir. Bu bilgilere göre X İşletmesi'nin varlıklarının toplam değeri kaç Türk Lirası'dır? 
A) 73.000 
B) 84.000 
C) 103.000 
D) 111.000 
E) 149.000 

İşi yapacak olan iş görende bulunması gereken özelliklere ne ad verilir? 
A) İş koalisyonu 
B) İş gerekleri 
C) İş sistemi 
D) İş örneklemesi 
E) İş metodu 

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin amaçlarından biri değildir? 
A) Etkinlik azalışı sağlamak 
B) Mevcut iş görenleri elde tutmak 
C) Nitelikli iş görenleri çekmek 
D) Tatminkâr olmak 
E) Motive edici olmak 

Aşağıdakilerden hangisi işgörenin yetkinliklerinden biri değildir? 
A) Takım çalışması 
B) İletişim becerisi 
C) İnformal eğitim 
D) Astlarını eğitebilme 
E) Liderlik 

Halkla ilişkilerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İdari bir fonksiyondur. 
B) Tek bir topluluktan değil birden çok topluluktan oluşan 'halk' ile muhatap olur. 
C) Uzun dönemden çok kısa dönem ilişkilere dayanır. 
D) Halkla iki yönlü iletişim ve etkileşime dayalı bir uzmanlık alanıdır. 
E) Değişik faaliyet ve amaçları içine alan geniş kapsamlı bir uygulama alanıdır.  

Aşağıdaki ürün tasarım sürecinin genel evrelerinden hangisinde, ilk fikir geliştirme, potansiyel teknik ve pazar konularının analizi, fizibilite değerlendirmesi ve tasarım briefinin hazırlanması faaliyetleri yer almaktadır? 
A) Geliştirme evresinde 
B) Planlama evresinde 
C) Üretim evresinde 
D) Pazarlama evresinde 
E) Uygulama evresinde 

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesini etkileyen faktörlerden biri değildir? 
A) İşletmenin faaliyet konusu 
B) İşletmenin büyüklüğü 
C) Satışlardaki artış ya da azalış oranı 
D) Satışlardaki düzenlilik 
E) Rakiplerdeki yabancı personel sayısı 

Dönen varlıklardan kısa süreli borçların çıkartılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 
A) Pasif çalışma sermayesi 
B) Faaliyetsel eksik çalışma sermayesi 
C) Net çalışma sermayesi 
D) Edilgin çalışma sermayesi 
E) Artık çalışma sermayesi  

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı bilgi kullanıcılarından biri değildir? 
A) İşçi sendikaları 
B) Müşteriler 
C) İşletme yöneticileri 
D) Rakipler 
E) Devlet 

İşletmenin sonsuz ömründe eşit aralıklara bölünmüş zaman dilimine ne ad verilir? 
A) Part 
B) Kısım 
C) Sezon 
D) Bölüm 
E) Dönem 
Ara
Cevapla
#8
Kurumsal itibar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sosyal sorumluluğa yönelik artan ilgi şirketleri güçlü bir kurumsal itibar kurmaya yöneltmiştir. 
B) Paydaşların zaman içerisinde kurum hakkındaki genel değerlendirmeleridir. 
C) Kurumsal itibar mali performans üzerinde etkilidir. 
D) Durağan bir kavramdır. 
E) İyi bir itibar şirketin yüksek fiyatla ürün sunabilmesine yardımcı olabilir. 

Kurumsal iletişimi oluşturan üç temel iletişim alanı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) Yönetimsel iletişim - pazarlama - fiyatlama 
B) Pazarlama iletişimi - lojistik - halkla ilişkiler 
C) Yönetimsel iletişim - örgütsel iletişim -edilgin konumlandırma 
D) Yönetimsel iletişim - pazarlama iletişimi - örgütsel iletişim 
E) Yönetimsel iletişim - pazarlama iletişimi -pasif çevre iletişimi 

Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge'nin şirketlere sağladığı faydalardan biri değildir? 
A) Satışları azaltması 
B) Satışları artırması 
C) Kârlılığı artırması 
D) Yeni iş ortaklarının bulunmasına yardım etmesi 
E) Markanın değerini artırması 

İnovasyon nedir? 
A) Merkeziyetçilik 
B) Lojistik unsuru 
C) Yavaş büyüme 
D) Yeni bir fikrin değer yaratan uygulaması 
E) Fiyatlandırma 

Projede neyin yapılıp neyin yapılmayacağını belirleyen (projenin sınırlarını belirleyen çerçeve) parametre aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kapsam 
B) Önlem 
C) Prototip sezgi 
D) Süre 
E) Kalite  

Çalışanları etrafında toplama, onları ortak amaçlar doğrultusunda güdüleme ve amaca yönelik davranışlar sergilemelerini sağlayabilmelerine ne ad verilir? 
A) Liderlik 
B) Rotasyon 
C) Koalisyon 
D) Yatay bütünleşme 
E) Dikey standardizasyon 

Aşağıdakilerden hangisi güç kaynaklarından biri değildir? 
A) Zorlayıcı güç 
B) Yasal güç 
C) Ödüllendirme gücü 
D) Uzmanlık gücü 
E) Teknik edilgin güç 

Pazarlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Değer yaratır. 
B) Yalnızca fiziksel mallar için kullanılır. 
C) İnsan istek ve ihtiyaçlarını karşılar. 
D) Tüketici tatmini yaratmayı amaçlar. 
E) Pazarlama düşüncesi evrilerek günümüze kadar ulaşmıştır. 

Margarin ve ekmek aşağıdaki ürün gruplarından hangisine örnek olarak verilebilir? 
A) Beğenmeli ürünlere 
B) Özellikli ürünlere 
C) Aranmayan ürünlere 
D) Kolayda ürünlere 
E) Zor ürünlere 

Aşağıdakilerden hangisi hücresel üretimin önemli avantajlarından biri değildir? 
A) Makine hazırlık sürelerini kısaltmak 
B) Yatırım maliyetini artırmak 
C) Üretim kapasitesini artırmak 
D) Çalışanlar arasındaki işbirliğini artırmak 
E) Sipariş bekleme sürelerini azaltmak 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final fonksiyonları işletme


Hızlı Menü: