facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 510 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 456 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 336 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 403 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 350 Son Yorum: Gamze

İşletme Fonksiyonları Final Ders Notları

#1
not 
Yeni İşletme Fonksiyonları Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey İşletme fonksiyonu olarak muhasebe bilgi üreten bir bilgi sistemidir. İşletmelerin finansal olaylarını belgelere dayalı olarak kayıt altına alır, sınıflandırır, özetler ve bilgi kullanıcılarının isteklerine bağlı olarak raporlar. 

Okey Bilgi kullanıcılarına sunulan bilginin karar almalarına yardımcı olabilmesi için bilginin kaliteli olarak üretilmesi gerekmektedir. 

Okey Kaliteli bilgi ise zamanlı, tam, tutarlı ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Bilanço eşitliği olarak adlandırılan muhasebe eşitliği, muhasebenin temelini oluşturmaktadır. 

Okey Aslında basit bir eşitliği ifade etmektedir. Varlıklar = Kaynaklar eşitliği işletmenin tüm parasal değerlerinin özetidir. 

Okey Varlıklar, işletmenin sahip olduğu tüm ekonomik değeri ifade eder ve işletmenin sahip olduğu varlıklar öncelikle işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynaklarla elde edilebilir. 

Okey İşletme, faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni kaynakları borçlanma yoluyla sağlayabilir. 

Okey Bu kaynaklara, yabancı kaynak denir. Bu nedenle her zaman varlıklar ile kaynaklar birbirine eşit olmak zorundadır. 

Okey Muhasebe sürecinin temel iki işlevi bulunmaktadır. İlk işlevi “ölçme”dir ve “kayıtlama” veya “defter tutma” olarak da ifade edilir. İkinci işlevi ise “iletme” işlevidir.

Okey İşletme dışı bilgi kullanıcılar;
• İşletme sahipleri veya ortakları,
• Finansal kurumlar ve piyasalar,
• Rakipler,
• Müşteriler veya Tedarikçiler,
• Çalışanlar ve İşçi Sendikaları,
• Devlet,
• Düzenleyici kurumlar,
• Sivil toplum örgütleri ve
• Medya olarak sıralanabilir.

Okey İşletme içi bilgi kullanıcıları, işletmenin sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu işletme fonksiyonlardan oluşur. 

Okey Muhasebe de işletmenin bir fonksiyonudur. İnsan vücudunun her organı hem kendi görevini yapar hem de diğer organlara destek verir. 

Okey İşletme fonksiyonları da aynı insan vücudu gibi tüm fonksiyonlar hem kendi görevlerini yürütür hem de birbirleri ile sıkı ilişki içinde olmak zorundadır. 

Okey Muhasebe yönetim fonksiyonun karar almasına yardımcı olmak için bilgi üretir. İşletmenin temel faaliyet konusu olan mal alıp satmaktır. Bu faaliyetin yürütülmesinde pazarlama etkin rol oynar. 

Okey Ancak müşteriler ile olan ilişkilerde parasal değişimlerin izlenmesi muhasebe tarafından gerçekleştirmektedir. 

Okey Ayrıca pazarlamanın tutundurma faaliyetleri için gerekli parasal sınırlarda yönetim ve muhasebe tarafından çizilmektedir. Üretim ve hizmet işletmeleri için ise üretim fonksiyonunun ayrı bir önemi vardır. 

Okey Ancak üretilen ürünün, üretim yerinin ve üretim unsurlarının maliyetlerine ilişkin bilgiler muhasebe tarafından üretilerek üretim fonksiyonuna yönlendirilebilir. 

Okey Finans fonksiyonunun en temel işlevi işletmenin ihtiyaç duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlamasıdır. Fon gereksinimi ve bu fonların aktarılacağı yerler muhasebe tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Okey İnsan kaynakları ise işletme ile işgören arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. İnsan, işletme için önemli bir kaynaktır ve maliyetlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Okey İnsan kaynakları muhasebesi ile işgörenin temininden işten ayrılıncaya kadar katlanılan maliyetler konusunda insan kaynakları fonksiyonuna bilgi üretilmektedir.
Ara
Cevapla
#2
Okey İnsan kaynakları yönetimi; katma değer üretebilecek iş gücünü bulmak, işlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için eğitmek, kariyer yönetimi doğrultusunda gelecekte üstlenecekleri görevler için geliştirmek, performanslarını değerlendirmek, ücretlerini adil olarak belirlemek ve sürekliliklerini sağlamak amacıyla ortaya konan faaliyetlerin toplamıdır. 

Okey İnsan kaynakları yönetiminin kapsamını dört temel başlık altında toplayabiliriz. Bunlar: (i) İnsan kaynakları yönetiminin altyapısının oluşturulmasıyla ilgili faaliyetler (iş analizi, iş gerekleri, yetkinlikler, iş tanımı, iş etüdü ve iş dizaynı), (ii) İnsan kaynakları yönetiminin idari kapsamı (işçi sağlığı ve iş güvenliği, endüstri ilişkileri, kıdem tazminatı, alt işverenlik, şikâyet yönetimi ve iş yeri disiplini), (iii) İnsan kaynakları yönetiminin teknik kapsamı (insan kaynakları planlaması, iş gören temini, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, iş değerlemesi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi) ve (iv) İnsan kaynakları yönetiminin davranışsal kapsamıdır (motivasyon, iletişim, liderlik, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel güven, duygusal taciz ve yıldırma, örgütsel tükenmişlik, örgütselsinisizm gibi).

Okey İş analizi, işletmedeki işler hakkında bilgi toplamak için yapılan çalışmalar bütünüdür. 

Okey İş analizi, örgütsel yapı içerisinde yer alan ya da yer alacak olan tüm işlerin ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak incelenmesidir. İş gerekleri, işi yapacak olan iş görende bulunması gereken özellikleri ifade etmektedir. 

Okey İşin yerine getirilebilmesi için işi yapacak olan iş görenden istenilen eğitim düzeyinin, yabancı dil bilgisinin, iş deneyiminin, becerilerinin ve yeteneklerinin bilgisini içermektedir. 

Okey Eğer işin kapsamında varsa; işle ilgili riskler, bazı özel fiziksel ya da psikolojik beklentiler de belirtilmektedir. Yetkinlikler; iş görenin görevini yerine getirirken kullandığı bilgi, sıklıkla tekrarladığı tutumlar, beceri, yetenek ve davranışlardır. 

Okey Yetkinlikleri; (i) Başarma eğilimine ve eyleme yönelik yetkinlikler, (ii) Yardımlaşmaya ve hizmete yö nelik yetkinlikler, (iii) Yönetsel yetkinlikler, (iv) Bilişsel yetkinlikler ve (v) Kişisel etkinliğe yönelik yetkinlikler olarak sınıflandırabiliriz. 

Okey İş analiziyle toplanan bilgilerin sistematik ve detaylı olarak yazıya dökülmüş hâline iş tanımı denilmektedir. İş tanımlarının yapılmasının temel amacı, işin özellikleri doğrultusunda işin ne olduğunu açıklayan ifadelerin belirlenmesidir. 

Okey “İş nasıl yapılıyor?” sorusundan sonra “İş nasıl yapılmalı dır?” sorusuna cevap arayan iş etüdü, temelde ergonomi, metot (yöntem) etüdü ve iş ölçümü olarak adlandırılan ve birbirini izleyen bir süreç ten oluşmaktadır. 

Okey İş dizaynı (ya da tasarımı) çalışmalarının amacı, çalışanların işlerinden sıkılması nedeniyle verimliliklerinin ve etkinliklerinin düşmesini engelleyebilmek amacıyla işin içeriğinin değiştirilmesi ve/veya geliştirilmesidir. İş analizi çalışmaları doğrultusunda; işin kapsamı basitleştirilerek, genişletilerek ya da zenginleştirilerek iş yeniden dizayn edilebilmektedir. 

Okey İş gören sağlığı; işletmelerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, fiziksel, bedensel ve ruhsal niteliklerine uygun işlerde çalıştırılmaları, işin insana ve insanın da işe uyumunu hedefleyen faaliyetlerdir. 

Okey İş güvenliği; meslek hastalıkları ve iş kazalarını azaltabilmek amacıyla işyerindeki çalışma koşullarının ayrıntılı olarak incelenmesi, sağlık ve güvenlik içinde iş yerinde çalışmaların yürütülebilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerdir. İş kazası; önceden planlanmayan, istenmeyen, denetlenemeyen bir olayın iş yerinde meydana gelmesidir. 

Okey Endüstri ilişkileri kavramı; sosyal taraflar arasındaki istihdam ilişkilerini yönlendiren ve yöneten yasalar, değerler, ilkeler, normlar, örgütlenmeler ve uygulamaların çok yönlü etkileşimi doğrultusunda iş görenlerin çalışma ve istihdam koşullarının belirlendiği bir sistemi anlatmaktadır. 

Okey İş görenin çalıştığı iş yerinden nedensiz yere uzaklaştırılmasının kendisi ve ailesi üzerinde doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak bazı sınırlamalar getirilmesi düşüncesi “iş güvencesi” kavramını doğurmuştur. 

Okey İş güvencesinin kıdem tazminatı uygulamasıyla desteklenmesi doğrultusunda, iş görenin uzun süre çalıştığı işyerinde bir hakkının olduğu kabul edilmiştir. 

Okey İşletme yönetiminin yerine getiremediği veya kendisinin yapması durumunda daha yüksek maliyete katlanmak zorunda kalabileceği işlerin başka işletmelerden satın alınması doğrultusunda işletme ve dış kaynak işletme arasında alt işverenlik ilişkisi oluşmakta ve bu ilişki hukuki olarak tanımlanmaktadır. 

Şikâyet, en kısa tanımıyla, bir yakınmanın açığa çıkmasıdır ve iş yerinde sosyal taraflar arasındaki uyuşmazlığın bir göstergesidir. 

Okey Bu kısa tanım; yakınma, şikâyet ve uyuşmazlığın birbirini izleyen ve birbirinin göstergesi olan üç kavram olduğunu ve şikâyetin “yönetilebilir bir süreç” olarak ele alınması gerektiğini bize açıklamaktadır. 

Okey Disiplin kavramını, “iş yeriyle ilgili kuralların tümü, örgüt üyelerinin düzenle ilgili yazılı ve/veya yazısız eylem, işlem, tutum ya da davranışlara titizlik ve özenle uymaları durumu” olarak tanımlayabiliriz. 

Okey İş görenin hukuka aykırı eylemleri bazen sadece disiplin suçu sayılırken, bazı hâllerde disiplin suçuyla birlikte adli suç da sayılabilmektedir. 

Okey İnsan kaynakları planlaması, işletmenin iş gören ihtiyacının tahmini ve bu ihtiyacın giderilmesi için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. 

Okey Başka deyişle, doğru çalışanların doğru zamanlarda istihdam edilmesini sağlama sürecidir. İş gören temini, iç ve dış kaynaklardan işletmeye uygun çalışanların bulunmasıdır. 

Okey Eğitim; iş görenin bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerinin toplamıyla yaptığı işin gerekleri arasındaki açığı kapatmayı amaçlayan bir süreçtir. Okullarda verilen eğitimden farkı, amacının iş görenin yaptığı işe yönelik olmasıdır. Genel eğitimin kapsamı daha geniştir. 

Okey Geliştirme, çalışanda bulunan ancak yetkinlik olarak davranışa yansımamış bilgi, beceri ve yeteneklerin ortaya çıkarılması ve kişinin daha önce edindiği bilgi ve becerilere yenilerini katılmasıdır. 

Okey Performans değerleme, önceden belirlenmiş standart ölçütler doğrultusunda çalışanların performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. 

Okey Performans değerlemesi yapılırken değerleme anından geriye doğru bir zaman kesiti ele alınmaktadır. Değerlendirilen bu zaman kesiti, “değerleme dönemi” olarak adlandırılır ve çalışanın geçmiş çalışmaları ve davranışları değerlendirilir. 

Okey Bu aşamada ayrıca, gelecek değerlendirme dönemi için “beklenti düzeyinde” düşünceler açıklanmaktadır. Açıklanan beklentiler, iş görenin yetkinliklerinin geliştirilmesiyle doğrudan ilgilidir. 

Okey İş değerlemesi, işletmedeki her bir işin ürettiği katma değer doğrultusunda göreceli sırasının (en yüksek katma değer yaratan işten en düşük katma değeri yaratan işe doğru) belirlenmesidir. 

Okey Doğal olarak, en fazla katma değeri yaratan işe en yüksek ücret ödenecektir. En düşük katma değer yaratan işe, asgari ücret ödenecektir. 

Okey Bu bağlamda iş değerlemesi, işletmedeki işlerin ayrıntılı analiz ve tanımları sonrasında, aralarındaki farklılıkların, önem ve güçlük derecelerinin güvenilir, nesnel ve tutarlı ölçütlere göre saptanması işidir. 

Okey Ücret yönetimi; sosyal tarafların beklentilerini tatmin edebilecek bir ücret politikasının belirlenmesini, uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinden birisidir. 

Okey İş görenin emeği karşılığında yapılan ödemenin sadece nakit parayla sınırlı kalmaması nedeniyle, maddi (nakit olarak çalışana verilen para) ve maddi olmayan (nakit para dışında iş görene sunulan olanaklar) iki boyutu bulunmaktadır

Okey Kariyer planlaması, çalışanın gelecekte yapacağı işler, üstleneceği görevler doğrultusunda öngörüde bulunulmasıdır ve hem çalışan hem de işletme yönetimi tarafından yapılabilir. Çalışan açısından, gelecekte yapacağı işler ve üstlenmek istediği görevlerin kendisi tarafından öngörülmesidir ve “kariyer talebi” olarak adlandırılmaktadır. 

Okey İşletme yönetimi açısından, çalışanın sahip olduğu bilgi, deneyim, beceri ve yetenekler doğrultusunda çalıştığı işletmede yükselmesinin planlanmasıdır ve “kariyer arzı” olarak adlandırılmaktadır. 

Okey Kariyer arz ve talebinin uyumlaştırılması doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kariyer yönetimi olarak adlandırılmaktadır. 

Okey Çalışanların verimlilik ve etkinlikleriyle kurumsal performans arasındaki ilişki doğrultusunda; motivasyon, iletişim, liderlik, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel güven, duygusal taciz ve yıldırma, örgütsel tükenmişlik, örgütselsinisizm gibi konular insan kaynakları yönetiminin davranışsal kapsamında ele alınmaktadır.

Okey Örneğin; iş tatmini çalışanların verimliliklerini ve etkinliklerini artırarak örgütsel vatandaşlığı destekler ve kurumsal performans üzerinde etkilidir. 

Okey İnsan kaynakları yönetiminin davranışsal kapsamda yer alan bu konular “işletme yönetimi”, “örgütsel davranış” gibi bilim dalları tarafından ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Ara
Cevapla
#3
Okey İşletmelerin başarısında iletişim temel faktördür. Bu nedenle iletişim taktikleri ve stratejilerinin iyi anlaşılması ve işletme faaliyetlerinin bütünün kapsayacak şekilde uygulanması kritik bir önem taşımaktadır. 

Okey İşletmeler faaliyet gösterebilmeleri için gerekli kaynaklara iletişim aracılığıyla ulaşırlar. Bu nedenle iletişim, örgütsel performansın temelini oluşturmaktadır. 

Okey İşletmeler açısından kritik bir öneme sahip olan iletişim paydaşlar üzerinde arzulanan etkiyi yaratması için doğru bir şekilde yönetilmelidir. 

Okey İletişim yönetiminin temel işlevi, marka ya da kurum imajının hedeflendiği şekilde olumlu, saygın, güvenilir şekilde oluşturulmasıdır. 

Okey Kurumsal imaj, tüm deneyimlerin, inançların, duyguların ve bilgilerin etkileşimi sonucunda hedef kitlenin zihninde oluşan, kurum hakkındaki bir bütün değerlendirmedir. Kurumsal kimlik planlaması ve uygulamalarının nihai hedefi kurumsal imajdır. Kurumsal itibar, paydaşların zaman içerisinde kurum hakkındaki genel değerlendirmeleridir. 

Okey Bu değerlendirme paydaşın kurumla doğrudan deneyimleri, kurumun hareketleri ve/veya diğer rakiplerin hareketleriyle karşılaştırmayla ilgili bilgi sağlayan diğer her türlü iletişim ve sembolizm biçimine dayalıdır. 

Okey Kurumsal kimlik, kurumun ne yaptığı, nasıl yaptığı, benimsediği stratejiler ve değerleri gibi birçok ifadeyi içerir ve paydaşların gözünde kurumu diğer rakiplerden farklılaştırır. Yöneticilerin, paydaşların sahip olmasını arzu ettikleri ve tutundurmaya çalıştıkları kurumsal nitelikleri ifade eder.

Okey Kurumsal iletişim, paydaşların kurumun kimliği, imajı ve itibarının oluşumunu algıladığı süreçtir. Yönetim disiplini içinde gelişmiştir ve kurumsal mesajların tutarlılığını ve şeffaflığını sağlamayı amaçlar.

Okey Kurumun tüm iletişimlerinin tutarlı bir şekilde yönetilmesi, kurum kimliğinin geliştirilmesi, ilgili çevrelere etkili şekilde iletilmesi ve arzulanan kurumsal imaj ve kurumsal itibarın elde edilmesini içerir. Özet olarak kurumun iç ve dış sosyal paydaşlarıyla ilgili tüm iletişim, politika ve uygulamaları kapsayan bir yönetim biçimidir. 

Okey Kurumsal iletişimi oluşturan fonksiyonlar; kurumsal reklam, kurumsal sosyal sorumluluk, medya ilişkileri, iç iletişim, yatırımcı ilişkileri, hükûmetle iletişim ve kriz iletişiminden oluşur.
Ara
Cevapla
#4
Okey Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yapılan genel tanımlamaya göre; “bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan sistematik ve düzenli çalışmalara ArGe denir.” Bunun yanında ArGe en kısa şekilde inovasyona yönelik yeni ürünlerin veya üretim süreçlerinin geliştirilmesi için yapı lan faaliyetler olarak ta tanımlanabilir.

Okey OECD’nin ArGe faaliyetlerini tanımlamada esas aldığı Frascati El Kitabına (2002) göre araştırma faaliyetleri içeriklerine göre üç temel gruba ayrılır:
• Temel bilimsel araştırma (basic, fundamental or pure research), herhangi bir uygulama veya kullanım alanı göz önünde bulundurulmadan deneysel veya teorik olarak oluşan olayların veya yapılan gözlemlerin altında yatan nedenleri, mekanizmaları anlamaya ve bu yolla yeni bilgiler oluşturmaya ve temel anlayış kazanmaya yönelik özgün faaliyetler bu grup içerisinde yer alır. Burada temel bilimsel araştırmanın özünü merak oluşturur. Örneğin, kanserli hücrelerin oluşum ve gelişim süreçlerini öğrenmeye yönelik yapılacak bir çalışma öncelikli olarak bu konuda temel bir anlayış kazanmaya yönelik olacaktır ve alınacak sonuçlar ilk anda belli bir uygulama alanında kullanılamayabilir. Ancak daha sonra elde edilen bu bulgular farklı şekillerde örneğin yeni ilaçların geliştirilmesinde, yeni tedavi yöntemlerinin oluşturulmasında veya mevcut yöntemlerin geliştirilmesinde kullanılabilecektir.

• Uygulamaya yönelik araştırma (applied research), tanımlanmış belli bir amaca yönelik olarak bu alanda yeni bilgiler elde etmek için yapılan özgün araştırma faaliyetleri bu grupta yer alır. Başka bir deyişle uygulamaya yönelik araştırmanın odağında problem çözmek vardır. Örneğin, ıslanmayan ve kırışmayan kumaşların üretilmesine yönelik araştırma faaliyetleri uygulamaya yönelik araştırma faaliyetleri arasında sayılabilir.

• Deneysel geliştirme (experimental development), Firma içinde araştırma veya deneyim sonucu kazanılmış bilginin kullanılmasıyla i) yeni malzemelerin, ürünlerin veya cihazların üretilmesine, ii) yeni süreçler, sistemler ve yöntemlerin kurulmasına veya iii) üretilmekte olan ürünlerin veya kurulmuş üretim tesislerinin geliştirilmesine yönelik yapılan sistematik faaliyetler deneysel geliştirme faaliyetleridir. Örneğin, üretim sürecinde ıskarta miktarını azaltacak bir yöntemin deneme-yanılma yoluyla geliştirilmesi deneysel geliştirme faaliyetleri arasındadır.

Okey ArGe sürecinde geliştirilen ürün ve hizmetler şirkete;
• satışların artması,
• kârlılığın artması,
• uluslararası yeni pazarlara açılınması,
• markanın değerinin artması ve yenilikçi bir şirket olarak ün kazanılması,
• artan itibarla en başarılı personeli bünyeye çekme gücünün kazanılması,
• yeni iş ortakları bulunması,
• dış finansman sağlanmasında kolaylıklar gibi ticari faydalar sağlayacaktır.

Okey Bunlara ek olarak şirket içi süreçlerin ArGe faaliyetleri kapsamında analiz edilmesi ve buna göre iyileştirmelerin yapılması ürünlerin veya hizmetin üretimi, pazarlanması ve satışına izin verir.

Okey Bu yolla şirketler,
• maliyetleri azaltabilir,
• müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirebilir,
• ürünlerini daha hızlı bir şekilde pazara sokabilirler.

Okey Arge organizasyonunun geliştirilmesi için çok önemli olan kritik yönetim fonksiyonlarının, işlemlerin, birleşmelerin, araçların ve ölçümlerin belirlenmesi ve bütünleştirilmesi ve böylelikle başarılı bir ArGe yönetimi elde edilmesi için 9 kilit uzmanlık boyutunun bir arada kullanılması gerekmektedir.

Okey Bu fonksiyonlar;
• Araştırma ve Geliştirme Stratejisi,
• İnovasyon,
• Portföy yönetimi,
• Proje yönetimi,
• Tedarik yönetimi,
• İnsan kaynakları yönetimi,
• Fikri mülkiyet hakları yönetimi,
• Düzenlemeler ve standartlarla uyum,
• ArGe faaliyetleri (entegrasyon)yönetimi.

Okey İnovasyon;
• özgün olmalı,
• değer yaratmalı ve
• değiş tokuş değeri olmalıdır.

Okey İnovasyon, bir şirketin ürünlerinde, hizmetlerinde, üretim, dağıtım, pazarlama ve iş yapış yöntemlerinde yapılabilir. Sonuç olarak inovasyonun birden fazla çeşidi vardır. Bunlar:
• Ürün İnovasyonu,
• Hizmet İnovasyonu,
• Süreç İnovasyonu,
• İş Modeli İnovasyonu,
• Deneyim İnovasyonu,
• Pazarlama İnovasyonu,
• Organizasyonel İnovasyon.

Okey İnovasyonu yönetmek farklı seviyelerde çalışmayı gerektirir:
• Ürünleri ve portföyü yönetme Ürünlerin ya da hizmetlerin pazara sunulmasında olgunluk düzeyine varana dek büyümesine ve en sonunda da düşüşe geçmesine kadar olan “yaşam döngüsü”nü yönetme. Ürünlerin kârlılıklarının en üst düzeye çıkması için ürünlerin pazardaki farklı evrelerinde farklı pazarlama stratejileri uygulamak gerekir. Düşüşe geçmiş olan bir ürün inovasyonla yeniden canlandırılabilir ya da daha iyisini yapabilecek olan bir üçüncü tarafa satılabilir ya da lisans verme yöntemiyle devredilebilir. Dengeli bir ürün portföyü, eski bir ürün düşüşe geçerken yerine gelen ürünün olgunluk evresine gelmek üzere olmasını sağlamalı ve böylece müşterilere verilen hizmetin ve markanın varlığının sürekliliği garanti altına alınmalıdır.

• Süreç ve uygulamaları yönetme Şirket içinde yaratıcılığı ve inovasyonu harekete geçirme yeteneğini yönetme ve organizasyonun her bölümündeki süreçlerin iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş ve uygun olacaksa farklı gereksinimlere göre uyarlanmış olmasını sağlama. Uygulamalar tutarlı planlama şablonları ile desteklenir ve ilgili çalışmalar şirketin bütünüyle paylaşılarak iyi uygulamalar teşvik edilir. Çoğu zaman intranet tabanlı iş akışı ile kolaylıklar sağlanarak araç ve tekniklerin diğer alanlarda da kullanılması sağlanır. Bu, iş yeri tasarımı, ortam ve rol modeller aracılığıyla kültürel olarak da teşvik edilir.

• Üretim hattını ve verimliliği yönetme Rapor verme, gözden geçirme, performans hedefleri ve ödüllere yapılandırılmış bir biçimde yaklaşarak, inovasyonun şirket içindeki ilerlemesini yönetme. Ürün hattını yönetmek, inovasyon projeleri portföyünü yöneterek bu projelere yapılan yatırımların ve kaynakların uygun bir bi çimde tahsis edilmesini ve projelerde bir sinerji yaratılmasını sağlama ya da taklitlerden kaçınma ve pazara sunulma süresini kısaltma yolları aranması ile ilgili bir konudur.

 Okey İnovasyonun gerçekleşmesini ve şirketin güçlü bir biçimde buna odaklanmasını sağlamak aşağıdaki ölçümlerle daha mümkün hâle gelebilir:
• Çıktı ölçümleri; örneğin yeni ürünlerden elde edilen gelirlerin toplam gelire oranı,
• Süreç ölçümleri; örneğin yeni önerilerin sayı sı, uygulamaya geçmiş önerilerin toplam öneri sayısına oranı,
• Geliştirme aşamasındaki inovasyonlar sayesinde gelecekteki olası gelirlerin ve kârların tahmini
• İnsanları ve projeleri yönetme Projeleri ve bu projeler üzerinde çalışan insanları yönetmek çalışmaları daha yakından izleyen etkin bir takım liderliği ve proje yöneticiliği rolü üstlenmeyi gerektirir.

Okey Bunun ardından da sık sık yenilenen bir döngü hâlinde, başlama, planlama, gerçekleştirme, gözden geçirme ve kapatma biçimindeki klasik evreler gelir.

Okey Bir inovasyon projesinin ürün geliştirme üzerine odaklanma olarak düşünülmesi elbette kolay olacaktır.

Okey Ama öncesi ve sonrası ile ilgili bölümlerde aynı derecede hatta çoğu zaman daha da önemlidir örneğin Fikir üretimi, yaratıcı ön tasarım süreçleri, ayrıca pazara dağıtımı ve ürünün pazarda benimsenme süreçleri.

Okey Dağıtım kanallarındaki, perakende pazarlamadaki, iletişim kanallarındaki, satış teknikleri ve fiyatlandırma yapılarındaki ve süregiden hizmet ve destek uygulamalarındaki inovasyon, müşterileri çoğu zaman ürünün kendisinden daha çok etkileyebilir.

Okey Bugüne kadar 1500’den fazla kurumsal müşteriyle çalışma yapmış olan Ideo Company’nin Başkanı Tom Kelley’nin bu konudaki yorumları ve önerileri şöyle:
“Gerçekten başarılı olan şirketlerde, yönetim kurulu üyelerinin her zaman bir miktar gergin olduklarını, sürekli olarak biraz daha iyi, biraz daha hızlı olma ve biraz daha yükseğe sıçrama çabasını gösterdiklerini fark ettim.

Okey Bu gerginlik, yeni şeyler bulmak için sürekli olarak ufku taramalarına yol açıyor ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.

Okey Orta kademe yöneticiler, genellikle mevcut işleri yürütmeye ve optimize etmeye yoğunlaştığından, statükoculukla mücadele, CEO’nun ve yönetim kurulunun görevidir.

Okey Bu söylenen, alanlarında lider konumunda olan şirketler için özellikle geçerli, çünkü gururları, kendilerine çok fazla güvenmelerine yol açabilir. En iyi şirketler, en önde olduklarında bile adımlarını hızlandırma çabasını sürdüren şirketlerdir.

Okey CEO’ların yaratmaya çalışması gereken önemli şeylerden biri, yöneticilerin yeni Fikirler geliştirmek konusunda hızlı ama bunları yargılamak konusunda yavaş hareket ettikleri, “Fikir dostu” bir ortamdır.

Okey Bugünün iş dünyasındaki çığır açan inovasyonların çoğunun kökeninde, başlangıçta yanıtlardan çok yeni sorular üreten embriyo halindeki Fikirler var.

Okey Hızla karar alınan şirketlerde, bu türden kırılgan Fikirler, çiçek açma fırsatını bulamadan reddedilebilir.

Okey Belirli bir departman ya da yerde bir yaratıcılık vahası yaratabilirsiniz; ama bundan çok daha iyisi, ekibinizdeki herkesin, alay konusu olma ya da eleştirilme korkusu yaşamadan yeni Fikirler önerebileceğini düşünmesidir.

Okey Dolayısıyla, eğer bir inovasyon kültürü ne sahip olmak istiyorsanız, Fikir üretme işini tek başına “inovasyon departmanı” olarak gördüğünüz birime bırakmayın.

Okey Tüm departmanların, sürekli olarak yeni Fikirler üretmenin yalnızca hakları değil ama aynı zamanda görevleri olduğunu düşünmesini sağlayın."
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final ders notları fonksiyonları işletme


Hızlı Menü: