facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,004 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 935 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 686 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 591 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 733 Son Yorum: Gamze

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Yaprak Testleri

İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı miktarı hangi organın kararı ile belirlenir? 
a. Genel Kurul 
b. Yönetim Kurulu 
c. Denetleme Kurulu 
d. Disiplin Kurulu 
e. Yayın Kurulu 
 
Sendika üyesi işçinin gaipliğine karar verilmesi, aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur? 
a. Sendika üyeliğinden çıkarılma 
b. Sendika üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi 
c. Sendika üyeliğinden çekilme 
d. Sendika üyeliğinin askıda kalması 
e. Sendika üyeliğinin devamı 

Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonlara getirilen yasak faaliyetlerden biri değildir? 
a. Ticari faaliyet yasağı 
b. İşçi ve işveren ilişkilerinde yasaklar 
c. Gelirlerini üyelerine dağıtma yasağı 
d. Siyasi faaliyet yasağı 
e. Amaçsal yasaklar 

Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonları yönetim ve işleyişi yönünden denetleyen organdır? 
a. Denetleme Kurulu 
b. Yönetim Kurulu 
c. Disiplin Kurulu 
d. Danışma Kurulu 
e. Temsilciler Kurulu 

Sendika ve konfederasyonlar hangi organın kararı ile feshedilebilir? 
a. Yönetim Kurulu 
b. Genel Kurul 
c. Denetleme Kurulu 
d. Disiplin Kurulu 
e. Temsilciler Kurulu

Kapatılan sendika ve konfederasyonun tasfiye sonucunda malvarlığı devrinin ilgili kuruluş tarafından kabul edilmemesi halinde mallar kime devredilir? 
a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ’na 
b. Sosyal Sigortalar Kurumu’na 
c. İşsizlik Sigortası Fonu’na 
d. Ücret Garanti Fonu’na 
e. Türkiye İş Kurumu’na

Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi ile oluşturulan tüzel kişiliğe ne denir? 
a. Birlik 
b. Federasyon 
c. Dernek 
d. Kooperatif 
e. Konfederasyon 

Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların en üst zorunlu organıdır? 
a. Disiplin Kurulu 
b. Yönetim Kurulu 
c. Denetleme Kurulu 
d. Genel Kurul 
e. Yayın Kurulu 

Sendikalar Kanunu’na göre kimler yönetici sayılır? 
a. Genel Kurul üyeleri 
b. Disiplin Kurulu üyeleri 
c. Denetleme Kurulu üyeleri 
d. Yönetim Kurulu üyeleri 
e. Danışma Kurulu üyeleri 

Sendikalar Kanunu’na göre, bir işçi sendikasına üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir? 
a. 15 
b. 16 
c. 18 
d. 20 
e. 21 
Ara
Cevapla
#2
Karar verilmiş olan bir kanuni grev genel sağlık açısından sakıncalı görülürse kaç gün süre ile ertelenebilir? 
a. 10 
b. 15 
c. 25 
d. 35 
e. 60 

Aşağıdakilerden hangisi grev ve lokavt yasağı bulunan işyerleri arasında yer almaz? 
a. Mezarlıklar 
b. Belediyeler 
c. Hastaneler 
d. Eczaneler 
e. Huzurevleri 

Geçici grev ve lokavt yasaklarında yasağın sona ermesinden itibaren kaç gün içinde grev ve lokavt yeniden uygulamaya konabilir? 
a. 10 
b. 15 
c. 30 
d. 45 
e. 60 

İşyerinde çalışan işçilerin en az ne kadarı grev oylaması talebinde bulunabilir? 
a. 1/2 
b. 1/3 
c. 1/4 
d. 3/2 
e. 2/3 

Grev kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren kaç gün içinde grev oylaması talebinde bulunulabilir? 
a. 2 
b. 3 
c. 6 
d. 10 
e. 30

Aşağıdakilerden hangisi normatif hükümler arasında yer almaz? 
a.  Sendika ilanlarının asılacağı yerlere ilişkin hüküm 
b.  Fazla çalışmalara ilişkin hüküm 
c.  Çalışma sürelerine ilişkin hüküm 
d.  Primlere ilişkin hüküm 
e.  Sosyal yardımlara ilişkin hüküm 

Aynı iş kolunda bir işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesine ne ad verilir? 
a. İşyeri toplu iş sözleşmesi 
b. İşyerleri toplu iş sözleşmesi 
c. Grup toplu iş sözleşmesi 
d. İşletme toplu iş sözleşmesi 
e. İşkolu toplu iş sözleşmesi 

Bir toplu iş sözleşmesinin teşmil edilebilmesi için, bu toplu iş sözleşmesini yapmış olan işçi sendikasının bağlı bulunduğu iş kolundaki işçilerin en az % kaçını temsil etmesi gerekir? 
a. 5 
b. 7 
c. 3 
d. 30 
e. 50 

Ücretlerin artırılmasına ilişkin olarak taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığa ne ad verilir? 
a. Hak uyuşmazlığı 
b. Çıkar uyuşmazlığı  
c. Bireysel iş uyuşmazlığı 
d. Toplu iş uyuşmazlığı 
e. İş uyuşmazlığı 

Arabulucunun görev süresi tarafların anlaşması ile en çok kaç gün uzatılabilir? 
a. 2 
b. 3 
c. 6 
d. 10 
e. 30
Ara
Cevapla
#3
Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıdakilerden hangisinin ilgili kuruluşudur? 
a. Başbakanlık 
b. Türkiye İş Kurumu 
c. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
d. T.C. Emekli Sandığı Kurumu 
e. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
 
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun organlarından biri değildir? 
a. Genel kurul 
b. Yönetim kurulu 
c. Yüksek hakem kurulu 
d. Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı 
e. Sosyal güvenlik yüksek danışma kurulu 

Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde çıraklar aşağıdaki sigorta kollarından hangisi açısından sigortalı sayılırlar? 
a. Hastalık 
b. Hastalıkanalık 
c. İş kazası ve meslek hastalığı 
d. İş kazası ve meslek hastalığıhastalık 
e. İş kazası ve meslek hastalığı hastalıkanalık 

Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılır? 
a. Askerli hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar 
b. Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli çalışanlar 
c. İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 
d. Rehabilite edilen hasta veya maluller 
e. Yedek subay okulu öğrencileri 

Sigortalılar, sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç ne kadar zaman içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını bildirmeleri gereklidir? 
a. 10 gün 
b. 15 gün 
c. 20 gün 
d. 1 ay 
e. 3 ay 

Sosyal güvenlik kavramı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde kabul edilen kanunda kullanılmıştır? 
a. İsveç 
b. Fransa 
c. Almanya 
d. İngiltere 
e. Amerika Birleşik Devletleri 

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinden biri değildir? 
a. Tasarruf 
b. Özel sigorta 
c. Sosyal sigorta 
d. Hukuki sorumluluk 
e. Yardımlaşma sandıkları 

Aşağıdakilerden hangisi Beveridge Raporu’nun önerilerinden biri değildir? 
a. Sosyal sigorta kurumlarının birleştirilmesi ve tek elden yönetilmesi 
b. Sosyal güvenliğin finansmanının vergilerle sağlanması  
c. Her sigorta kolu için ayrı ayrı prim alınması 
d. Tüm risklerin kapsama alınması 
e. Sigortalılığın zorunlu olması 

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde sosyal güvenlik sistemi tamamen vergilerle finanse edilen devlet yardımlarına dayanmaktadır? 
a. Amerika Birleşik Devletleri 
b. Yeni Zelanda 
c. Almanya 
d. Türkiye 
e. Şili 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacaklarının zamanaşımı süresi ne kadardır? 
a. 1 yıl 
b. 3 yıl 
c. 5 yıl 
d. 10 yıl 
e. 15 yıl
Ara
Cevapla
#4
İşsizlik sigortasının finansmanına işverenin ödemesi gereken prim payı , sigortalının prime esas kazancının yüzde kaçıdır? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 5 
e. 6,5 

İşsiz kalan bir kimse işsizlik ödeneği alabilmesi için iş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren kaç gün içinde Türkiye İş Kurumu’na başvurmak zorundadır? 
a. Derhal 
b. 3 
c. 5 
d. 10 
e. 30 

5510 sayılı kanuna göre 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 60 yaşını doldurmuş bir erkek sigortalının, yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için en az kaç gün prim ödemiş olması gerekir? 
a. 5000 
b. 6000 
c. 7200 
d. 8000 
e. 9000 

Sigortalının ölümü ile aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan geride kalan dul eşin ölüm aylığın dan alacakları pay yüzde kaçtır? 
a. 25 
b. 30 
c. 50 
d. 60 
e. 75

İşveren, genel sağlık sigortasının finansmanına sigortalının prime esas kazancının % kaçı oranında katkı da bulunur? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 5 
e. 7,5

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarından birisi değildir? 
a. İş Kazası 
b. Meslek Hastalığı 
c. Hastalık 
d. Analık 
e. Yaşlılık 

İşsizlik sigortası kaç sayılı kanunla düzenleme altına alınmıştır? 
a. 4857 sayılı kanun 
b. 5510 sayılı kanun 
c. 4447 sayılı kanun 
d. 5502 sayılı kanun 
e. 2821 sayılı kanun 

İşveren 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca hizmet akdi ile çalıştırılan bir sigortalının geçirdiği iş kazasını kazadan sonra en geç kaç iş günü içinde kolluk kuvvetlerine bildirmek zorundadır? 
a. Derhal 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 

SSGSSK’nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olan kadına emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir? 
a. 30 
b. 45 
c. 60 
d. 90 
e. 120 

Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya aylık kazancının ne kadarı oranında gelir bağlanır? 
a. %10 
b. %30 
c. %40 
d. %50 
e. %70 
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların isteğe bağlı olarak oluşturdukları organlardan biridir? 
A) Temsilciler Kurulu 
B) Disiplin Kurulu 
C) Yönetim Kurulu 
D) Denetleme Kurulu 
E) Genel Kurul

Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında iş kolu düzeyinde yapılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İşletme toplu iş sözleşmesi 
B) İşkolu toplu iş sözleşmesi 
C) Çerçeve sözleşme 
D) Kapsamlı toplu iş sözleşmesi 
E) Grup toplu iş sözleşmesi 

Toplu iş sözleşmesinden öngörülen yakacak yardımının verilmemesi halinde hangi dava açılabilir? 
A) Eda davası 
B) Yorum davası 
C) Edim davası 
D) Borç davası 
E) Tahkim davası 

Toplu iş sözleşmesinde yer alan “sendika temsilcilerine oda tahsisi” sözleşmenin hangi hükmünün içinde yer alır? 
A) Normatif hükümler 
B) Sendikal hükümler 
C) İş hükümleri 
D) Muhteva hükümleri 
E) Borç doğuran hükümler 

Toplu iş sözleşmesinin yapılmasında herhangi bir uyuşmazlığın olmaması durumunda aşağıdaki safhalardan hangisi görülmez? 
A) Toplu görüşme 
B) Toplu görüşmeye çağrı 
C) Yetki belgesi başvurusu 
D) Toplu iş sözleşmesi imzalanması 
E) Arabuluculuk 

İsteğe bağlı sigortalılar için prim oranı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) % 12 
B) % 15 
C) % 20 
D) % 22 
E) % 32 

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1982 yılında sosyal güvenlik sistemini tamamen özelleştirmiştir? 
A) Yeni Zelanda 
B) Şili 
C) İngiltere 
D) Almanya 
E) Fransa 

Aşağıdakilerden hangisi 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşmesi’nde tanımlanan risklerden biri değildir? 
A) Hastalık 
B) Analık 
C) İşsizlik 
D) Ölüm 
E) Barınma 

Aşağıdakilerden hangisi 5510 Sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılmaz? 
A) Mahalle muhtarları 
B) İşçi sendikası başkanı 
C) Umumi kadınlar 
D) Ev hizmetlerinde çalışanlar 
E) Jokeyler

Ölen sigortalının hak sahiplerinden olan çocuklarına gelir bağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hak sahibi çocuk çırak olarak çalışıyorsa kendilerine ölüm aylığı bağlanır. 
B) Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklara aylık bağlanmaz. 
C) Hak sahibi çocuk yükseköğrenim görüyor ve 25 yaşını doldurmamışsa ona %25 oranında aylık bağlanır. 
D) Sigortalı tarafından evlat edinilen ve tanınan çocuklara gelir bağlanır. 
E) Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların her birine kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmaması halinde %50 oranında aylık bağlanır. 

Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun özel kaynaklarından biri değildir? 
A) İş sözleşmesi 
B) Toplu iş sözleşmesi 
C) Yönetmelikler 
D) İşyeri iç yönetmelikleri 
E) İşyeri uygulamaları 

Muhasebe elemanı Veli kayıtları tutarken zimmetine 500 bin Türk Lirası geçirmiş ve bu olay işveren tarafından öğrenilmiştir. Olay üzerine işveren, işçi Veli’nin iş sözleşmesini feshetmek istemektedir. Veli’nin kayıtları tutarken zimmetine para geçirmesi hangi borcuna aykırılık oluşturmaktadır? 
A) Özenle işgörme borcu 
B) Talimatlara uyma borcu 
C) Çalışma koşullarına uyma borcu 
D) Sadakat borcu 
E) Teslim ve hesap verme borcu 

Ücret alacakları için zamanaşımı süresi kaç yıldır? 
A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 10 
E) 15 

İş sözleşmesi bildirimli fesih yoluyla işveren tarafından sona erdirilen 2 yıllık kıdemi olan işçi için bildirim süresi kaç haftadır? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) 10 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi ve işveren sendikalarının kurulmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Meslek 
B) Bölge 
C) İşyeri 
D) İşkolu 
E) İşletme 

Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların kendiliğinden sona erme hallerinden biri değildir? 
A) Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi 
B) Anayasada belirtilen Cumhuriyetin nitelikleri ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunulması 
C) Zorunlu organların oluşturulmaması 
D) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmaması 
E) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi 

Bir işçi sendikasının kurulabilmesi için en az kaç işçinin bir araya gelmesi gerekmektedir? 
A) 5 
B) 7 
C) 8 
D) 10 
E) 15 

Aşağıdakilerden hangisi katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasında yer almamaktadır? 
A) Ayakta tedavide hekim muayenesi 
B) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar 
C) Vücut dışı protezler 
D) Afet hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri 
E) Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri 

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortalısı değildir? 
A) Ceza infaz kurumları bünyesinde bulunan hükümlüler 
B) İş sözleşmesi ile çalışanlar 
C) İsteğe bağlı sigortalılar 
D) İşçi sendikalarının yönetim kurulu üyeleri 
E) Bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan ses sanatçıları 

Aşağıdakilerden hangisi işsizlik ödeneğinin verilmesinin koşulları arasında yer almaz? 
A) İşten ayrılmadan önceki son 90 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışılmış olmak 
B) İş ilişkisinin sona ermesinde herhangi bir kusuru olmamak 
C) İş sözleşmesi sona ermeden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışılmış olmak 
D) İşsizlik sigortası primi ödeme şartlarını yerine getirmiş olmak 
E) İşsiz kalan kişi iş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmuş olmak 
Ara
Cevapla
#6
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikaların kurulabileceği işkolu sayısı kaç adet olarak belirlenmiştir? 
A) 15 
B) 18 
C) 20 
D) 23 
E) 26 

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik riskler arasında yer almaz? 
A) Ölüm 
B) Hastalık 
C) Analık 
D) Malullük 
E) İşsizlik 

İşsizlik sigortası prim oranı prime esas aylık bürüt kazancın toplam yüzde kaçıdır? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 7

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun görevleri arasında yer almaz? 
A) Kurum bütçesini ve bilançosunu karara bağlamak 
B) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak 
C) Kurum personeline ödenecek ek ödeme ve ikramiyeye ilişkin usul ve esasları belirlemek 
D) Kurumun hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite standartlarını karara bağlamak 
E) Kurumun dava ve icra takipleri için vekalet akdi yoluyla avukat çalıştırılmasına karar vermek 

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler hakkında aşağıdaki sigorta kollarından hangisi uygulanır? 
A) Hastalık 
B) Analık 
C) Yaşlılık 
D) Ölüm 
E) İş kazası ve meslek hastalığı 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda aşağıdakilerden hangisinin temsilcileri yer almaz? 
A) Türkiye İstatistik Kurumu 
B) Maliye Bakanlığı 
C) Sağlık Bakanlığı 
D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
E) Hazine Müsteşarlığı 

İşverenin iflas etmesi halinde ücretleri ödeyememesi durumunda Ücret Garanti Fonundan işçilerin kaç aylık ücretleri ödenir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

Günlük işsizlik ödeneğinin miktarı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde kaçıdır? 
A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 35 
E) 40 

İşsizlik sigortasının finansmanına devletin ödemesi gereken prim payı, sigortalının prime esas kazancının yüzde kaçıdır? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5
Ara
Cevapla
#7
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi sendikası üyesi işçinin kaç yılı aşmayan bir süre işsiz kalması halinde üyeliği aynen devam edecektir? 
A) 1,5 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 

Grev ve lokavtın ertelenmesi halinde, erteleme süresi sonunda anlaşma sağlanamaması halinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisi tarafından çözülür? 
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
B) Bakanlar Kurulu 
C) Yüksek Hakem Kurulu 
D) Başbakanlık 
E) Valilik 

Toplu görüşmelerin süresi kaç günle sınırlıdır? 
A) 30 
B) 40 
C) 45 
D) 60 
E) 90 

Toplu iş sözleşmelerinde tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilecek yolları düzenleyen hükümlere ne ad verilir? 
A) Genel hükümler 
B) Borç doğuran hükümler 
C) Uygulama hükümleri 
D) Normatif hükümler 
E) İsteğe bağlı hükümler 

Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki belgesi alan işçi sendikası kaç gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırması gerekir? 
A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 25 
E) 30 

Korporasyon dönemi kaçıncı yüzyıla kadar sürmüştür? 
A) 15. yy 
B) 16. yy 
C) 17. yy 
D) 18. yy 
E) 19. yy 

Çağrı üzerine çalışmayı öngören sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamışsa işveren her işçiyi günde en az kaç saat çalıştırmak zorundadır? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 

İşçinin yaptığı iş sonucunda işverene sağladığı menfaat üzerinden veya işçinin gerçekleştirdiği işlem üzerinden belirli bir yüzdeye göre veya sabit olarak belirlenen bir paranın ödendiği ücret türüne ne ad verilir? 
A) Komisyon ücret 
B) Akort ücret 
C) Zamana göre ücret 
D) Yüzde usulü ücret 
E) İkramiye 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası hangi mahkemeye dava açma hakkına sahiptir? 
A) Ticaret mahkemesi 
B) Aile mahkemesi 
C) Bölge idare mahkemesi 
D) İş mahkemesi 
E) Vergi mahkemesi 

İşçi kuruluşlarında yönetici olduğu için işten ayrılan ve iş sözleşmesi askıya alınan yönetici bu görevinin sona ermesinden itibaren kaç ay içerisinde ayrıldığı iş yerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

Sendikanın kurulabilmesi için sendika kurucularının sendika tüzüğü ve ilgili belgeleri aşağıdakilerden hangisine teslim etmeleri gerekir? 
A) Sendika merkezinin bulunacağı ilin bölge müdürlüğüne 
B) Sendika merkezinin bulunacağı ildeki iş mahkemesine 
C) Ankara İş Mahkemesine 
D) Yargıtay’a 
E) Sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine
Ara
Cevapla
#8
Sendika olağan genel kurulu en geç kaç yılda bir toplanır? 
A) 3 
B) 4 
C) 6 
D) 7 
E) 10

Sendika ve konfederasyonlar hangi organın kararı ile feshedilebilir? 
A) Divan 
B) Yönetim kurulu 
C) Disiplin kurulu 
D) Genel kurul 
E) Denetleme kurulu 

Toplu görüşme süresi ilk toplantı tarihinden itibaren kaç gündür? 
A) 60 
B) 45 
C) 30 
D) 15 
E) 10 

Teşmil aşağıdakilerden hangisinin kararı ile mümkündür? 
A) Ticaret Odası  
B) Valilik  
C) Bakanlar Kurulu  
D) Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürlüğü  
E) Yüksek Hakem Kurulu 
 
Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin borç doğuran hükümleri arasında yer alır? 
A) Fesih bildirimi sürelerinin Kanunda belirtilen sürelerin üzerine çıkarılmasına ilişkin hükümler 
B) Özel hakeme başvurulmasına ilişkin hükümler 
C) Çalışma sürelerine ilişkin hükümler 
D) Prim veya ikramiyelere ilişkin hükümler 
E) Kanunda öngörülen orandan fazla özürlü ve eski hükümlü çalıştırmaya yönelik hükümler 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsize kaç gün boyunca işsizlik ödeneği verilir? 
A) 120 
B) 140 
C) 160 
D) 180 
E) 200 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4/1-a kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekir? 
A) 120 
B) 90 
C) 60 
D) 30 
E) 15 

İşveren 4. maddenin 1. fıkrasının (a)  bendi uyarınca hizmet akdi ile çalıştırılan bir sigortalının geçirdiği iş kazasını kazadan sonra en geç kaç işgünü içinde Kuruma bildirmek zorundadır? 
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 10 

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kaçıdır? 
A) 30’u 
B) 40’ı 
C) 50’si 
D) 60’ı 
E) 70’i
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final hukuku sosyal ve güvenlik


Hızlı Menü: