facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 606 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 592 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 433 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 491 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 440 Son Yorum: Gamze

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Ders Notları

#1
not 
Yeni İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey İşçi ve işveren sendikalarının ve konfederasyonların kurulması serbest ve isteğe bağlıdır. Bu özelliğe bağlı olarak sendikanın kurulabilmesi için herhangi bir makamdan izin ya da ruhsat alınmasına gerek olmadığı gibi, devlet dahil hiç kimsenin bir sendikanın kurulması veya kurulmaması konusunda emir vermesi veya baskıda bulunmasıda söz konusu olamaz.

Okey Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendika ve konfederasyonların kurulması yalnızca, hazırlanan tüzüğün, kanunda gösterilen diğer belgelerle birlikte sendika ve konfederasyonun merkezinin bulunduğu ilin valiliğine bir dilekçe ile verilmesi koşuluna bağlıdır. 

Okey Sendika ve konfederasyonların Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda öngörülen görevleri yerine getirebilmeleri için organlara ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla sendikal kuruluşların yönetilmesi de bu organlar vası tasıyla olur. Bu organlar zorunlu organlar ve isteğe bağlı organlar olmak üzere ikiye ayrılır. 

Okey Sendika ve konfederasyonlarda bulunması zorunlu organlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuruludur. 

Okey Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda isteğe bağlı organların ise neler olduğu belirtilmemiş, sadece sendikaların ihtiyaca göre başka organlar da kurabileceği belirtilmiştir. 

Okey Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun uygulanmasında yönetim kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşırlar. Ayrıca sendikalar işyerlerinde temsilcileri aracılığı ile temsil olunurlar. 

Okey Sendikalara üye olma hakkı , Sendikalar Kanunu’na göre işçi ve işveren sayılan kimselere tanınmış bir haktır. Bu hakka sahip olan işçi ve işveren sayılan kimseler Kanunda öngörülen koşulları yerine getirerek sendika üyesi olabilirler. 

Okey İlke olarak işçi ve işveren sendikalarına üye olma hakkına sahip olan herkes sendika üyeliğini kazanabilir. Ancak üyeliğin kazanılabilmesi için yalnızca sendikaya üye olma hakkına sahip olmak yeterli değildir. Bunun yanında sendika üyeliğinin kazanılabilmesi, bir takım koşulların sağlanmış olması ile birlikte bazı işlemlerin yapılmış olmasına bağlıdır. 

Okey Nitekim Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17.maddesinde belirtildiği üzere, sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. 

Okey Sendika üyeleri, üyesi bulundukları sendikanın bütün faaliyetlerinden, sağladığı menfaatlerden yararlanır ve sendikanın yönetimine katılabilir. 

Okey Buna karşın sendika üyeleri sendika düzenine uymak, yöneticilik ve temsilcilik görevlerinin tanıdığı yetkileri kötüye kullanmamak ve üyelik aidatı ödemek zorundadırlar. 

Okey İşçi ve işveren sendikası üyeliği, ilke itibariyle işçi ve işveren olarak veya sayılarak fiili çalışma durumunda bulunan kimselere tanınmış bir hak olmakla birlikte, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda fiili çalışma durumunun söz konusu olmadığı bazı hallerde de sendika üyeliklerinin veya üyelik sıfatlarının devam ettiği kabul edilmektedir.

Okey Sendika üyeliği, kendiliğinden sona erebileceği gibi, üyelikten çekilme veya çıkarılma şeklinde de sona erebilir. 

Okey Sendikalar, yürürlükteki mevzuata uygun olmak koşuluyla amaçları doğrultusunda çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. 

Okey Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda bu faaliyetler; sendika ve konfederasyonların “serbestçe yapabilecekleri faaliyetler” ile sendika ve konfederasyonlar için amaca yönelik yasaklar, işçi ve işveren ilişkilerinde yasaklar, ticari faaliyet yasağı ve gelirlerini üyelerine ve mensuplarına dağı tma yasağı  şeklinde “yasak olan faaliyetler” olarak gösterilmiştir. 

Okey Sendika ve konfederasyonların serbest olan çeşitli faaliyetleri nedeni ile gelirleri ve giderleri bulunur. Sendika ve konfederasyonların gelirleri içinde üyelik aidatı ve dayanışma aidatı önemli bir yer tutar. 

Okey Ayrıca sendika ve konfederasyonların tüzük hükümlerine göre yapabilecekleri eğlence, konser gibi faaliyetlerden de sağladıkları gelirler ile mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançları da bulunur. Sendika ve konfederasyonların gelir kaynakları arasında bağışlar da yer almaktadır. 

Okey Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendika ve konfederasyonların faaliyetleri gereği yaptıkları harcamalar olarak ifade edilen giderlere ilişkin sınırlayıcı nitelikte düzenlemelere de yer verilmiştir. 

Okey Sendikal yapıyı sağlıklı tutmak amacıyla sendika ve konfederasyonlar genel olarak iç denetim ve dış denetim olmak üzere iki ayrı denetime tabi tutulmuşlardır. 

Okey Ayrıca sendika ve konfederasyonlar, belirtilen denetim türlerinin dışında eylem ve işlemlerinden dolayı yargı denetimine de tabidirler.  

Okey Sendika ve konfederasyonlar kendiliğinden sona erebilecekleri gibi, kuruluş kararı ile kapanma ve mahkeme kararı ile kapatılma suretiyle iradeye bağlı olarak da sona erebilirler. 

Okey Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendika ve konfederasyonların kapatılma yolu ile sona erdirilmesi, “sendika ve konfederasyonun Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunması ” hali ile sınırlıdır. 

Okey Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine mahkeme kararı ile kapatılır.

Okey Aykırı davranış bireysel olarak yöneticiler tarafından gerçekleştirildiği takdirde, mahkemece sadece o yöneticilerin görevine son verilmesine karar verilir. 

Okey Sendika ve konfederasyonun kapatılmasına yönelik açılan davalar nedeniyle mahkeme, yargılama süresince talep üzerine veya resen sendika ve konfederasyonun faaliyetlerinin durdurulmasına ve yöneticilerinin geçici olarak görevden alınmasına karar verebilir. 

Okey Faaliyeti durdurulan sendikal kuruluşlar herhangi bir faaliyette bulunamamakla birlikte, varlıklarını korurlar. 

Okey Herhangi bir şekilde sona eren sendika ve konfederasyonların hukuki ilişkilerinin kesilebilmesi için tasfiyesi ve tasfiye sonucu geriye kalan mal varlığının ise tahsisi yapılır
Ara
Cevapla
#2
Okey Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması , muhtevası , içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir. 

Okey Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 34. maddesine göre işyeri toplu iş sözleşmesi, grup toplu iş sözleşmesi ve işletme toplu iş sözleşmesi olmak üzere üç tür toplu iş sözleşmesi vardır. 

Okey Toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi için öncelikle yetkili bir sendikanın olması gerekir. 

Okey Yetki aşamasından sonra toplu görüşmeye çağrı ve arkasından toplu görüşme aşamasına geçilir. 

Okey Arabulucu tarafları uzlaştırmayı başarırsa yine toplu iş sözleşmesi imzalanır. Anlaşma olmadığı takdirde arabuluculuk aşamasına geçilir. 

Okey Arabulucu tarafları anlaştırmayı başaramazsa, grev ve lokavtın serbest olduğu hallerde grev ve lokavta gidilir. Grev ve lokavtın yasak olduğu hallerde kanuni hakem müessesesi (Yüksek Hakem Kurulu) devreye girer, uyuşmazlığı çözerek toplu iş sözleşmesi meydana gelir. 

Okey Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasına üye olan işçiler başta olmak üzere, taraf işçi sendikasına üye olmayan ancak dayanışma aidatı ödeyenler, sözleşmenin teşmil edildiği işyerlerinde çalışan işçiler ve taraf sendikanın izin vereceği kişiler yararlanabilir. 

Okey İş uyuşmazlığıkavramı ise, işçiler veya işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında çalışma koşullarının belirlenmesi, uygulanması , yorumlanması , değiştirilmesi ya da geliştirilmesi ile ilgili hususlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklardır.

Okey Uyuşmazlık tarafları bakımından sını flandırıldığında, bireysel ve toplu iş uyuşmazlıkları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel iş uyuşmazlığı , tek bir işçi ile işveren arasında iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıktır. 

Okey Toplu iş uyuşmazlığı ise işçi sendikası ile işveren ya da işveren sendikası arasında çıkan uyuşmazlıktır. Toplu iş uyuşmazlığı hak uyuşmazlığı ve çıkar uyuşmazlığı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Okey Toplu iş uyuşmazlıkları uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkim gibi barışçı yollarla ya da grev ve lokavt gibi, güce dayanan mücadeleci yollarla çözümlenmektedir.

Okey İşçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti önemli ölçüde aksatmak amacı yla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denir. 

Okey İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir. 

Okey Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden greve gidilmesi durumunda kanun dışı grev ortaya çıkar. 

Okey Yine aynı  şekilde kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden lokavta gidilmesi durumunda kanun dışı lokavt ortaya çıkar. 

Okey Toplu görüşme ve arabuluculuk aşamalarının anlaşma sağlanamadan tamamlanması durumunda arabulucunun hazırladığı uyuşmazlık tutanağını alan görevli makamın uyuşmazlık tutanağını taraflara tebliğinden itibaren 6 işgünü içinde uyuşmazlığın tarafı olan işçi sendikası grev kararı alabilir. 

Okey Grev veya lokavt, grev ve lokavt kararının karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile 6 işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir. 

Okey Toplu iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa grev süresince işyerinde çalışmış olanlar, grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar. 

Okey Grev ve lokavt süresince iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar askıda kalır. Grev ve lokavt süresince işverenin grevci işçilerin yerine geçici veya daimi başka işçi çalıştırması , işçinin de gelir getirici başka bir işte çalışması yasaktır. 

Okey İşveren grev ve lokavt süresince greve katılan veya lokavta uğrayan işçilerin oturdukları ve işveren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalarını isteyemez. Grev ilan eden işçi kuruluşu grev gözcüleri, lokavt ilan eden işveren kuruluşu da lokavt gözcüleri koyabilirler. 

Okey Grev ve lokavt, işçi veya işveren tarafının sona erdirme kararı ile, işçi veya işveren sendikasının hukuki varlığının son bulması veya faaliyetinin durdurulması ile ya da işçi sendikasının üyelerinin 3/4'ünün üyelikten ayrıldığının tespit edilmesi ile sona erer
Ara
Cevapla
#3
Okey ILO’nun 1944 yılında Philadelphia Konferansı’nda yaptığı tanıma göre sosyal güvenlik, “halkın hastalık, işsizlik, yaşlılık, ölüm sebebiyle geçici veya sürekli olarak kazançtan yoksun kalması durumunda düşeceği yoksulluğa karşı , çocuk sayı sının artması ve analık halinde korunmasına ilişkin alınması gereken önlemler sistemidir”. 

Okey Sosyal güvenlik alanında yapılan tanımların ortak noktasına baktığımı z zaman çeşitli sosyal risklerle karşılaşan kişilerin korunması olduğu görülür. 

Okey ILO’nun 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşmesi’nde 9 tane sosyal risk tanımlanmakta ve bunların tümüne ya da bir bölümüne karşı üye devletlerin sosyal koruma sağlaması istenmektedir. 

Okey Sözleşmeye göre bu riskler iş kazaları ve meslek hastalıkları , hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm, işsizlik ve ailevi yüklerdir. 

Okey Toplumdaki ekonomik ve sosyal gelişmelerin sosyal güvenlik sistemiyle yakın ilişkisi vardır ve yaşanan ekonomik ve sosyal koşullardaki gelişmeler sosyal güvenlik sistemlerine şekil vermiştir. 

Okey Sanayi Devrimi’nden önceki dönemde geleneksel sosyal güvenlik teknikleriyle kişiler kendilerini ve ailelelerini sosyal risklere karşı korumaya çalışmışlardır. 

Okey Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan 1929 ekonomik krizinin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak amacıyla New Deal olarak adlandırılan politika çerçevesinde 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu kabul edilmiştir. 

Okey İlk sosyal güvenlik sistemleri içinde İngiltere’de 1942 yılında yayınlanan Beveridge Raporu’nun önemli bir yeri vardır. Dağınık bir görünüm arzeden İngiliz sosyal güvenlik sistemini birleştirmek ve sistemi yeniden kurmak amacıyla bu rapor hazırlanmıştır. 

Okey Yeni Zelanda sosyal güvenlik sistemi, tamamen vergilerle finanse edilen devlet yardımlarına dayanan, katılımsız sistemdir. 

Okey Sosyal güvenlik sistemini bireysel özel fonlama esasına dayandırması nedeniyle Şili’nin bu açıdan özel bir yeri vardır. Şili, sosyal güvenlik sistemini 1982 yılından itibaren tamamen özelleştirmiştir. 

Okey Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimi, Osmanlı  İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyet dönemi şeklinde ele alınabilir. 

Okey Osmanlı  İmparatorluğu’nda, kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanmasının aile içi yardımlaşma, meslek teşekkülleri çerçevesinde yardımlaşma ve sosyal yardımlar çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Okey Loncalarda, Türkiye’de sosyal güvenliğin başlangıcı olarak da kabul edilen orta sandığı veya teavün sandığı adı verilen yardımlaşma sandıkları bulunmaktadır. 

Okey Cumhuriyet döneminde sosyal güvenlik alanında kabul edilen birçok kanun bulunmaktadır. 

Okey Sosyal güvenlik reformu çerçevesinde 16.05.2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile sosyal güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olan Sosyal Sigortalar Kurumu, BağKur ve T.C. Emekli Sandığı’nın hukuki varlıkları sona ermiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmişlerdir. 

Okey Sosyal Güvenlik Kurumu’nun organları genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlıktır. Ayrıca, 5502 sayılı kanunla sosyal güvenlik yüksek danışma kurulu adı verilen bir kurul da oluşturulmuştur.

Okey 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ile bazı istisnalar dışında tüm çalışanların sosyal güvenliği aynı kanun içerisinde düzenlenmiştir. Kanunla parasal yardımlar ile sağlık hizmeti sunumu birbirinden ayrılmıştır.

Okey Kanunun 4. maddesinde geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı gibi parasal yardımlara hak kazanma açı sından sosyal sigortalı diyebileceğimiz sigortalı sayılanlar düzenlenmiştir. 

Okey Kanunun 60. maddesinde ise sadece sağlık hizmeti sunumuna ilişkin yardımlardan yararlanabilecek olan genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiştir. 

Okey Ayrıca, Kanunda kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından kısmen sigortalı sayılacak olanlar 5. maddesinde sıralanmıştır. 

Okey Kanun, bazı kişileri Kanunun uygulama alanı dışına çıkarmakta ve onları kanun anlamında sigortalı saymamaktadır. 

Okey Kanunun 6. maddesinde ise kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında sigortalı sayılmayacak olanlar sıralanmıştır. 

Okey Kanunun 12. maddesine göre, Kanunun 4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve © bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. 

Okey İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekilidir. 

Okey Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. 

Okey Kanunun 11. maddesine göre işyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.
Ara
Cevapla
#4
Okey Ülkemizde ki sosyal sigorta kollarından yapılan yardımların bir bölümü kısa vadeli sigorta kollarından, bir bölümü de uzun vadeli sigorta kollarından yapılmaktadır. 

Okey İş kazaları , meslek hastalıkları , analık ve hastalık sigortaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenen kısa vadeli sigorta kollarıdır. 

Okey İşsizlik sigortası da kısa vadeli bir sigorta koludur. Ancak, 4447 sayılı ayrı bir kanunla düzenlenmiştir. 

Okey Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uzun vadeli sigorta kolları olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Okey Genel sağlık sigortası da aynı kanunda yer alan ve adından da anlaşılacağı gibi sağlık hizmetlerini düzenleyen sigorta koludur. 

Okey Kısa vadeli sigorta kolları , sigortalıların yararlanabilmek için kısa süre prim ödemeleri yeterli olan, ancak yapılan yardımların da kısa süreli olduğu sigortalardır. 

Okey Uzun vadeli sigorta kollarından yararlanmak ise nispeten daha uzun sürelerle prim ödenmesini gerektirir. Buna karşılık yardımlar da çok daha uzun süreler devam eder. 

Okey Kısa ve uzun vadeli sigortalar kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olmaları , genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olmaları zorunludur. 5510 sayılı Kanunda düzenlenen sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkalarına devretmek mümkün değildir (SSGSSK m.92). 

Okey Genel sağlık sigortası , kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmamalarına bakılmaksızın gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı , öncelikle sağlıklarının korunmasını ve böyle bir durumda gereken harcamaların finansmanını sağlayan, toplumun tüm bireylerinin sağlık hizmetlerinden yaygın, adil ve etkili bir şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçlayan primli bir sosyal güvenlik aracıdır. 

Okey Genel sağlık sigortası kapsamında bulunanlar sistemin finansmanına prim ödeyerek katkıda bulunurlar. Bazı hallerde devlet katkısıda vardır. Genel sağlık sigortası zorunludur. 

Okey Genel sağlık sigortasının kapsamı çok geniş tutulmuştur. Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler, “genel sağlık sigortalı sı sayılanlar” ve “genel sağlık sigortalı sının bakmakla yükümlü olduğu kişiler” olarak iki ana gruba ayrılabilir. 

Okey Genel sağlık sigortalısı sayılanlar ise çok geniş bir gruptur. Bu grupta 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamındaki sigortalılar, 50. maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar ve bunların dışında sigortalı sayılmayan geniş bir kesim yer almaktadır. 

Okey Genel sağlık sigortasından sağlanan başlıca hizmetler ise, sağlık hizmetleri (koruyucu sağlık hizmetleri, hekim ve diş hekimlerince yapılan tedavi hizmetleri, analığa yönelik tedavi hizmetleri, yardımcı üreme yöntemi tedavileri, sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı , ilaç, ortez, protez, tıbbi araç ve gereç) yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ile yurt dışı tedavidir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
final hukuku ders notları sosyal ve güvenlik


Hızlı Menü: