facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 820 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 526 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 519 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 579 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 401 Son Yorum: Gamze

İş Sağlığı ve Güvenliği Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK403U-

1. ÜNİTE
1. İş sağlığı ve güvenliği alanında Amerika Birleşik Devletleri’nde hangi yıl kanunlar çıkarılmıştır?
A) 1840  B) 1841  C) 1849 D) 1877  E) 1879 

2. Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1865 tarihli Dilaverpaşa Nizamnamesi 
B) 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi 
C) 1877 tarihli Mecelle 
D) 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu 
E) 1924 tarihli Hafta Tatili Kanunu 

3. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 gün-10 yıl  
B) 2 gün-25 yıl  
C) 3 gün-10 yıl  
D) 3 gün-15 yıl  
E) 5 gün-10 yıl  

4. İşyerlerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalara ne ad verilir?
A) İş denetimi 
B) Uzmanlık 
C) Sosyal sorumluluk 
D) İş sağlığı  
E) İş güvenliği  

5. Aşağıdakilerden hangisi 1865 tarihli Dilaverpaşa Nizamnamesinde yer alan düzenlemelerden biri değildir?
A) İşçilerin günlük çalışma saatinin 10 saat ile sınırlandırılması 
B) İşçilere çalışma süresinin dışında dinlenme süresinin verilmesi 
C) İşçilere yatacak yer sağlanması 
D) İşçi ücretlerinin öncelikli olarak ödenmesi 
E) İşçilerin iş kazalarına karşı korunması 

6. Maadin Nizamnamesi'ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kazaların idareye bildirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. 
B) Madenlerde doktor ve eczane bulundurulması yükümlülüğünü getirmiştir.  
C) Madenlerde zorla çalıştırma sistemini devam ettirmiştir.  
D) İş kazasına uğrayan işçilere ve ailelerine işveren tarafından tazminat ödenmesi esasını getirmiştir.  
E) İş kazasında kusurlu bulunan işverenlerin para cezası ile cezalandırılması düzenlemesi yapılmıştır.  

7. Osmanlı İmparatorluğu'nda dini esaslara bağlı olarak faaliyette bulunan meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Loncalar  
B) Teavünler 
C) Meslek odaları  
D) Mesleki teşkilat  
E) Esnaf zaviyeleri  

8. Türkiye'de sosyal güvenliğin başlangıcı olarak da kabul edilen yardımlaşma sandığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek sandığı 
B) Fütüvvet sandığı  
C) İşgöremezlik sandığı  
D) Orta sandığı  
E) Muhtaçlık sandığı  

9. İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel anlamdaki ilk gelişmeler hangi ülkede ortaya çıkmıştır?  
A) Rusya  B) İtalya  C) Almanya D) İngiltere  E) Fransa 

10. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir?
A) Teknik ihtiyaçları karşılamak  
B) Sosyal yükümlülükleri yerine getirmek 
C) Ekonomik zorunlulukları düzenlemek  
D) İşyeri güvenliğini sağlamak  
E) Kayıt dışı istihdamı ortadan kaldırmak 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE

1. Kişilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak işin kişilere, kişilerin işe uyumu için gerekli şartları ortaya koyan çok disiplinli bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Multi disiplin bilim 
B) Teknik bilim 
C) Farsonoloji 
D) Fizyoloji 
E) Ergonomi 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan kişisel özelliklerden biri değildir?
A) Beceri düzeyi 
B) Yaş 
C) Cinsiyet 
D) Medeni durum 
E) Kıdem 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörlerden biri değildir? 
A) Duygusal yapı 
B) Sakarlık 
C) Duygusal tatminsizlik 
D) Aşırı güven duygusu 
E) Yorgunluk 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesinde tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörler arasında yer almaz? 
A) Fiziksel yetersizlikler  
B) Stres 
C) Fiziksel uyumsuzluk  
D) Uykusuzluk  
E) Yorgunluk 

5. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına yol açan çevresel faktörlerden biri değildir?
A) Görüntü 
B) Aydınlatma 
C) Isı ve nem 
D) Radyasyon 
E) Kirlilik 
 
6. Yapılan işe ve iş ortamına uyum ile iş kazaları arasındaki ilişki incelendiğinde iş kazaları çoğunlukla çalışma süresinin hangi döneminde meydana gelmektedir?  
A) İlk saatinde  
B) İkinci saatinde  
C) Üçüncü saatinde 
D) Beşinci saatinde  
E) Yedinci saatinde  

7. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi için işverenlerce alınması gerekli önlemlerden biri değildir?
A) İşçilerin koruyucu donanımları kullanımlarının sağlanması 
B) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının düzenlenmesi 
C) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına titizlikle uyulması 
D) İşçilerin güvenli davranışlarda bulunup bulunmadığının denetlenmesi 
E) İşçilerin sorunlarıyla ilgilenecek çalışma psikoloğunun bulundurulması 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönemde, bir milyon insan-saatli çalışma süresi içinde iş kazası nedeniyle kaybolan işgünü sayısını ifade eder? 
A) Kaza sıklık oranı  
B) Kaza sayısı  
C) Kaza ortalaması  
D) Kaza ağırlık oranı 
E) Kazanın standart sapması  
 
9. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan kimyasallar arasında yer almaz? 
A) Madenler  
B) Tozlar  
C) Çözücüler  
D) Pestisitler  
E) Plastik maddeler  

10. I. İnsana bağlı nedenler  
     II. İşyeri düzenlemelerine bağlı nedenler  
    III. Fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenler  
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş kazalarının nedenlerinden değildir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I ve III
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin işverene yüklediği gözetme borcu içinde yer almaz? 
A) İşçiyi bilgilendirmek  
B) Gerekli bilgileri yetkili makamlara zamanında 
bildirmek  
C) İşçinin sadakatini artırmak  
D) İşçinin namusunu, şerefini korumak  
E) İşçiye yeni iş araması için izin vermek  

2. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku açısından işverenin işçiyi gözetme borcunu düzenleyen kanunlardan biri değildir?
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
B) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
C) 4857 sayılı İş Kanunu 
D) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
E) Belediye Kanunu 

3. İşverenler, iş kazalarını meydana geldikten sonra ne kadar zaman içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorundadır?
A) Derhal  
B) 3 işgünü içinde  
C) 5 işgünü içinde 
D) 1 hafta içinde  
E) 1 ay içinde  

4. Aşağıdakilerden hangisinde kamu hukuku açısından işverenin işçiyi gözetme borcuyla ilgili düzenlemeler yer almaz?  
A) İş Kanunu 
B) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  
C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  
D) Medeni Kanun 
E) Belediye Kanunu 

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu'na göre, işverenin işçiyi gözetme borcuna aykırı davranmasının hukuki sonuçlarından biridir?  
A) İşçinin alacaklı temerrüdüne düşmesi  
B) İşverenin kasıtlı duruma düşmesi  
C) İşçinin fiili eda durumuna düşmesi  
D) İş sözleşmesine ilişkin yorum davası açılabilmesi 
E) İş sözleşmesinin geçersizliği 

6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kuruluşlardan biri değildir?
A) Belediyeler 
B) Sağlık Bakanlığı 
C) Ticaret Bakanlığı 
D) Milli Savunma Bakanlığı 
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

7. Ülkemizde ilk defa hangi Anayasa’da iş güvenliğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir? 
A) 1924 
B) 1930 
C) 1945 
D) 1961 
E) 1982 

8. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün teknik yardımı ile kurulmuştur? 
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü 
C) İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Denetim Merkezi 
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

9. Özel hukuk açısından işverenin işçiyi gözetme borcunu düzenleyen temel hüküm aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
A) İş Kanunu 
B) Belediye Kanunu 
C) Türk Borçlar Kanunu 
D) Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
E) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

10. Aşağıdaki kanunlardan hangisinde işverenin işçiyi gözetme borcuna ilişkin kamu hukuku düzenlemeleri yer almamaktadır?  
A) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
B) Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
C) Türk Borçlar Kanunu 
D) Belediye Kanunu 
E) İş Kanunu 
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Türk Borçlar Kanunu'na göre sözleşmeden doğan sorumlulukta zamanaşımı süresi kaç yıldır? 
A) 1    B) 2    C) 5 D) 10    E) 20
 
2.  I. Mücbir sebep  
    II. Zarar görenin kusuru 
   III. Üçüncü kişinin ağır kusuru 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri illiyet bağını ortadan kaldıran sebeplerdendir?
A) I, II ve III 
B) II ve III 
C) Yalnız III 
D) Yalnız II 
E) Yalnız I 

3. Haksız fiil sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmini borcunun doğabilmesi için haksız fiil ile zarar arasında bulunması gereken neden sonuç ilişkisine ne ad verilir? 
A) İlliyet bağı  
B) Mücbir sebep  
C) Hukuki sorumluluk  
D) Karine  
E) Zilyetlik  

4. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işyeri örgütlenmesi kapsamında yapılması gerekenlerden biri değildir? 
A) İşyeri hekimi çalıştırmak  
B) İş güvenliği konusunda uzman mühendis çalıştırmak  
C) İş güvenliği konusunda uzman hukukçu çalıştırmak  
D) İş güvenliği konusunda uzman teknik eleman çalıştırmak 
E) İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak 

5.  Aşağıdakilerden hangisi akit dışı sorumluluk türlerinden biri değildir?
A) Kusur sorumluluğu 
B) Sebep sorumluluğu 
C) Olağanüstü sorumluluk 
D) Tehlike sorumluluğu 
E) Olağan sebep sorumluluğu 

6. Kanunda öngörülen özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesine dayanan bir kusursuz sorumluluk haline ne ad verilir?
A) Olağan sebep sorumluluğu 
B) Tehlike sorumluluğu 
C) Sebep sorumluluğu 
D) Sonuç sorumluluğu 
E) Kusur sorumluluğu 

7. Borçlunun alacaklıya karşı borçlanmış olduğu edimi ifaya yükümlü olmasına ne ad verilir?
A) Sosyal sorumluluk 
B) Yasal sorumluluk 
C) Hukuki sorumluluk 
D) Akit dışı sorumluluk 
E) Akdi sorumluluk 

8. Kusurlarının hafif veya ağır olması hesaba katılmadan sorumlulardan her birinin zararın tamamından mesul tutulmasına ne ad verilir? 
A) Tehlike sorumluluğu 
B) Müteselsilen sorumluluk 
C) Adam çalıştıranın sorumluluğu 
D) Sosyal sorumluluk 
E) Kusur sorumluluğu 

9. Aşağıdakilerden hangisi tehlike sorumluluğunun düzenlendiği kanunlardan biri değildir?  
A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  
B) Karayolları Trafik Kanunu  
C) Türk Sivil Havacılık Kanunu  
D) Petrol Kanunu  
E) Çevre Kanunu 

10. Zarara uğrayan işçinin uğradığı zararının tazminini, adam çalıştıranın sorumluluğuna dayandırması durumunda zamanaşımı süresi ne kadardır? 
A) 1 yıl 
B) 2 yıl 
C) 3 yıl 
D) 5 yıl 
E) 10 yıl
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize sağlığı güvenliği ve


Hızlı Menü: