facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 478 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 340 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 265 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 259 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 244 Son Yorum: Gamze

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği 5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu) Yaprak Testleri ve Cevapları  -ÇEK403U-

5. ÜNİTE
1. Maddi zararın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?  
A) Bakım gücü  
B) Meslekte kazanma gücü kaybı 
C) İş görebilme çağı ve yaşam süresi  
D) Ücret  
E) Tarafların kusuru  

2. Aşağıdakilerden hangisi işçinin kazancından kendi ihtiyaçlarını karşılayıp hayatın olağan akışına uygun bir tasarruf yaptıktan sonra diğer kişilere yardımda bulunacak pay ayırabilmesini ifade etmektedir?  
A) Olağan güç 
B) Bakım gücü  
C) Bakım ihtiyacı 
D) Aileye destek imkânı 
E) Paydaşlara destek imkânı 

3. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde uğranılan zararlardan biri değildir?
A) Ücret  
B) Cenaze giderleri 
C) Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri 
D) Çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplar 
E) Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları kayıplar 

4. Anne ve baba çocukları açısından nasıl destektir?
A) Faili destek 
B) Farazi destek 
C) Gerçek destek 
D) Bakım desteği 
E) İhtiyaç desteği 

5. Aşağıdakilerden hangisi işçinin, kaza olmasaydı kaza anından rapor tarihine kadar çalışarak elde edebileceği ücrettir?
A) Farazi ücret 
B) Takribi ücret 
C) Objektif ücret 
D) Bilinemeyen ücret 
E) Belirlenebilen ücret 

6. Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatın belirlenmesinde başvurulan unsurlardan biri değildir?
A) Ücret 
B) Tedavi giderleri 
C) Tarafların kusuru 
D) Meslekte kazanma gücü kaybı 
E) İşgörebilme çağı ve yaşam süresi 

7. Yargıtay işgörebilme çağının sonu olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmektedir?
A) Emeklilik yaşı 
B) 50 
C) 55 
D) 60 
E) 65 

8. Aşağıdakilerden hangisine göre kişilerin ortalama yaşam süresi belirlenmektedir?
A) PMF cetveli 
B) Yargıtay kararları 
C) Ailenin ortalama yaşam süresi 
D) SGK ortalama yaşam süresi cetveli 
E) ÇSGB ortalama yaşam süresi endeksi 

9. Aşağıdakilerden hangisi manevi tazminat talebinde bulunamaz?
A) Eş 
B) Çocuk 
C) Anne 
D) Baba 
E) Görüşülmeyen kardeş 

10. Aşağıdakilerden hangisi manevi tazminat talebinde göz önünde bulundurulur?
A) Yaş 
B) Cinsiyet 
C) Meslek 
D) Gelir düzeyi 
E) Duygusal yakınlık 
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde kontrol edilir?
A) 10 gün 
B) 15 gün 
C) 20 gün 
D) 25 gün 
E) 1 ay 
 
2. Türk Ceza Kanununa göre, işverenin tedbirsizlik ya da dikkatsizlikle yaralanmaya neden olması halinde işverene en fazla kaç yıla kadar hapis cezası uygulanır? 
A) 3 ay 
B) 6 ay 
C) 1 yıl 
D) 5 yıl 
E) 10 yıl 

3. İş kazaları sonrasında yapılan soruşturmalar aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümlerine göre yapılmaz? 
A) Ceza Muhakemesi Kanunu 
B) İş Kanunu 
C) Türk Ceza Kanunu 
D) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
E) Borçlar Kanunu 

4. İAÇY'e göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin taşımak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırmasına izin verilmemiş olması 
B) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması 
C) Özel yapı şeklini gerektiren yerler için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması 
D) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması 
E) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması

5. Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak aşağıdakilerden hangisi gönderilmektedir? 
A) Belediyeler-Valilik 
B) Belediyeler-sanayi odası 
C) İlgili ise ticaret sicili-Valilik 
D) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü-Valilik 
E) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü-ilgili ise ticaret sicili 

6. Turizm işletme belgeli tesisler işletme belgesine ilişkin konularda aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenmektedir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
B) Kültür ve Turizm Bakanlığı 
C) İl Özel İdareleri 
D) Belediyeler 
E) Valilikler 

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çok tehlikeli sınıfta yer alan aşağıdaki işyerlerinden hangisinde ayrıca risk değerlendirmesi yapılması şart değildir? 
A) Maden 
B) Metal 
C) Yapı işleri 
D) Çırçırlama faaliyeti 
E) Tehlikeli kimyasallarla yapılan işler 

8. İşletme belgesi verilen işyerlerinin, işletme belgesinin kesinleşmesi için iş müfettişleri tarafından en geç ne kadar süre içinde denetlenmesi gereklidir? 
A) 10 gün 
B) 1 ay 
C) 3 ay 
D) 6 ay 
E) 1 yıl 

9. İşletme belgesi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? 
A) Sosyal Güvenlik Kurumu 
B) Bölge Müdürlüğü 
C) İl Özel İdaresi 
D) Belediye 
E) Valilik 

10. İşveren, işin durdurulması kararının yerine getirildiği tarihten itibaren bu karara ne kadar süre içinde itiraz edebilir?
A) 2 işgünü 
B) 3 gün 
C) 3 işgünü 
D) 6 gün 
E) 6 işgünü 
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri yetki belgelerini kaç yılda bir vize ettirmek zorundadır?
A) 1 yıl 
B) 2 yıl 
C) 3 yıl 
D) 4 yıl 
E) 5 yıl 

2. Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin sorumluluk alanlarından biri değildir?
A) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri 
B) İşyerinde acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi 
C) Çalışma ortamının gözetimine ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması 
D) İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtlarının saklanması 
E) İşyeri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulması 
 
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitim alacağı konulardan biri değildir? 
A) Kurulun görev ve yetkileri  
B)  Etkili iletişim teknikleri  
C) Temel savunma teknikleri  
D) Meslek hastalıkları  
E) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevlerinden biri değildir? 
A) Rehberlik ve danışmanlık  
B) Sağlık gözetimi  
C) Eğitim ve bilgilendirme  
D) İlgili birimlerle işbirliği  
E) Risk analizi  

5. Aşağıdakilerden hangisi işverenin iş sağlığı vegüvenliği kurulu oluşturma yükümünün koşullarından biridir? 
A) İş Kanununa tabi bir işyerinin olması  
B) İşyerinde görülen işin sanayiden sayılması  
C) Devamlı olarak en az otuz işçi çalıştırılması  
D) İşyerinde üç aydan fazla süreli işlerin yapılması  
E) İşyerinde görülen işin hizmet sektöründen olması  

6. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitim alacakları konulardan biri değildir? 
A) İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetleri  
B) Kurulun görev ve yetkileri  
C) Etkili iletişim teknikleri  
D) Acil durum önlemleri  
E) Meslek hastalıkları  

7. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 6000 çalışanın olduğu bir işyerinde işveren en az kaç tane iş güvenliği uzmanı görevlendirecektir? 
A) 3 
B) 5 
C) 6 
D) 8 
E) 10 

8. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanının görevlerden biri değildir?
A) Sağlık gözetimi 
B) Risk değerlendirme 
C) Rehberlik ve danışmanlık 
D) Çalışma ortamı gözetimi 
E) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt 

9. Aşağıdakilerden hangisi bütün tehlike sınıflarında görev yapabilecek iş güvenliği uzmanı belgesidir?
A) (D) sınıfı belge 
B) © sınıfı belge 
C) (B) sınıfı belge 
D) (A) sınıfı belge 
E) Bütün iş güvenliği uzmanları bütün tehlike sınıflarında görev yapabilirler. 

10. Az tehlikeli sınıfta 4000 çalışanın olduğu bir işyerinde işveren en az kaç tane işyeri hekimi görevlendirecektir?
A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 2 
E) 1 
Ara
Cevapla
#4
8. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi ulusal sağlık hizmetlerinin işlevlerinden biri değildir?
A) Cezai yaptırımı belirleme 
B) Çalışma çevresi gözetimi 
C) İşçilerin sağlık gözetimi 
D) Bilgilendirme, danışmanlık, eğitim ve öğretim 
E) İlk yardım, tedavi ve sağlık programları 

2. Çerçeve Direktife göre işveren hangi konuda işçilere danışmakla yükümlü değildir?
A) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması  
B) İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu işçi temsilcisinin atanması  
C) Tehlike ve risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi  
D) İşletme dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması  
E) İşyerine yeni işçi alınması 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin iş sağlığı ve güvenliği direktifleri olarak tanımlanan düzenlemelerden biri değildir?
A) İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak temel ilke ve kurallar 
B) İşçilerin sağlık ve güvenliğini bir işkolunda korumak için uyulacak asgari gerekler 
C) İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için belirlenen kurallara uyulmaması durumundaki gerekler 
D) Demografik özellikleri veya iş ilişkileri nedeniyle risk grubu oluşturan işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak asgari gerekler 
E) İşçileri tehlike ve risklerden korumak için kullanılan teçhizat ile ilgili asgari gerekler 

4. Ulusal politikayı ve programları uygulamak için görev yapan hukuki, yönetsel, örgütsel, bilimsel ve teknik altyapılar ve aralarındaki ilişkiler bütününe ne ad verilir? 
A) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi 
B) Ulusal iş sağlığı, güvenliği ve çalışma çevresi politikası  
C) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürü  
D) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği programı 
E) Ulusal politika ilkeleri  

5. Ulusal politikayı uygulamak için görev yapan hukuki, yönetsel, örgütsel, bilimsel ve teknik altyapılar ve aralarındaki ilişkiler bütününe ne ad verilir?
A) Ulusal sağlık ve güvenlik kültürü 
B) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği programı 
C) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi 
D) Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği programı 
E) Uluslararası sağlık ve güvenlik kültürü 

6. Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun özgün risklerden korunma ilkeleri ve kuralları kapsamında değerlendirilen sözleşmelerden biri değildir?  
A) Asbest sözleşmesi  
B) Hijyen sözleşmesi  
C) Kimyasallar sözleşmesi  
D) Mesleki kanserler sözleşmesi  
E) Radyasyondan korunma sözleşmesi  

7. Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun özgün işkollarındaki korunma ilkeleri ve kuralları kapsamında değerlendirilen sözleşmelerinden biri değildir? 
A) Hijyen sözleşmesi  
B) Tarımda sağlık ve güvenlik sözleşmesi  
C) Asbestte sağlık ve güvenlik sözleşmesi  
D) Madenlerde sağlık ve güvenlik sözleşmesi  
E) Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik sözleşmesi  

8. Aşağıdakilerden hangisi AB’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ikincil mevzuatını oluşturan düzenlemelerden biri değildir? 
A) Tavsiye ve görüşler 
B) Kurucu Antlaşmalar 
C) Direktif 
D) Tüzük 
E) Karar 

9. Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili temel ilke ve kurallarını açıklayan düzenlemelerden biri değildir?
A) Mesleki Kanserler Sözleşmesi 
B) İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi 
C) İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi 
D) İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi Protokolü 
E) İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi İçin Destekleyici Çerçeve 

10. AB, iş sağlığı ve güvenliği alanında aşağıdakilerden hangisi ile karar alır? 
A) Adaletsel çoğunluk 
B) Nitelikli çoğunluk 
C) Basit çoğunluk 
D) Salt çoğunluk 
E) Oybirliği 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final sağlığı güvenliği ve


Hızlı Menü: