facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,003 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 670 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 636 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 712 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 508 Son Yorum: Gamze

İş Etiği Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İş Etiği Vize Yaprak Testleri
 
Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına duyulan ihtiyacın artmasındaki işletme içi faktörlerdendir? 
a. Kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürler arasındaki etkileşim ve kültürlerin hızlı değişimi 
b. Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış 
c. Kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi 
d. Ekonomik yapının bir bütün olarak işletmeleri ahlâksızlığa sevketmesi 
e. Haksız kazanç yollarının artışı 

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına duyulan ihtiyacın artmasındaki işletme dışı faktörlerdendir? 
a. İşletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin kişisel ahlakî algılamaları, hırsları ve tutkuları 
b. Çalışanların kişisel ahlakî değer yargıları 
c. Kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi ve onları gölgede bırakması 
d. İşletme içi çıkar çatışmaları 
e. Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış

İş ahlakı literatüründeki gelişmeler dönemsel olarak sıralandığında 3. dönem aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İş dünyasında ahlak arayışı dönemi 
b. Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi 
c. İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi 
d. İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi 
e. Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi 

I. İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi 
II. İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi 
III. Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi 
Yukarıda verilen iş ahlakı yaklaşımlarının tarihsel sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a. I, II, III 
b. II, I, III 
c. II, III, I 
d. III, II, I 
e. III, I, II

Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu şirketlere yöneltilen eleştirilerin sebeplerinden biri olamaz? 
a. Gelişmekte olan ülkelerdeki işçileri sömürme 
b. Çevreye zarar verme 
c. Tüketiciler için dünya çapında sosyal faydalar sağlama 
d. Ekonomik güçlerini kötüye kullanma 
e. Gelişmekte olan ülkelerdeki şartların kötüleşmesine yol açma 

I. Kültür 
II. Hesap verebilirlik 
III. Hukuk 
Ekonomik faaliyetler sınırlardan bağımsızlaştıkça ülkelerin bu faaliyetler üzerindeki kontrolleri azalmış böylece bu faaliyetler, etkilenen tarafların demokratik kontrolüne daha az açık hale gelmiştir. Bu bağlamda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri önem kazanmıştır? 
a. Yalnız I 
b. Yalnız II 
c. Yalnız III 
d. I ve III 
e. I, II ve III

I. İyi ve kötü nedir? 
II. İyi ve kötü arasında bir seçim yapma kudretine sahip miyiz? 
III. İyi ve kötü hakkındaki ahlâkî hükümlere nasıl varıyoruz? 
IV. Bu hükümlerin genelliği ve geçerliliği ne ölçüdedir? 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri etik ve nazari ahlakın cevap aradığı temel sorulardandır? 
a. Yalnız I 
b. I ve II 
c. III ve IV 
d. I, II ve III 
e. I, II, III ve IV

Etikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Etik, ahlaki değerlerin oluşumu ile ilgilenir. 
b. Etik, insan davranışlarının ahlaki açıdan değerlendirilmesi ile uğraşır. 
c. Etik, ahlak normlarının geliştirilmesiyle ilgilenir. 
d. Etik ya da ahlak felsefesinin ilgi alanı, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın felsefi yönden müzakere edilerek bulunmasıdır. 
e. Ahlak felsefesi, gerçekliği baştan kabul edilmiş ahlaki kesinlikleri temel alır. 

I. Ahlak, insanın tutum ve davranışlarında normlara uyum göstermesinin beklenmesidir. 
II. Ahlak, ahlaklı davranmak, eşitlik, adalet ve ilkeli davranmaktır. 
III. Ahlak “iyi olan nedir?”, “adalet nasıl 
sağlanır, nasıl adaletli olunur?” gibi sorulara cevap arama ile ilgilidir. Yukarıda ahlakın kullanıldığı farklı anlamlar verilmiştir. Bunlardan hangisi ya da hangileri etik kavramıyla örtüşmektedir? 
a. Yalnız I 
b. Yalnız II 
c. Yalnız III 
d. II ve III 
e. I, II ve III 

İş ahlakı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 
a. İş ahlakına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 
b. İş ahlakı, evrensel ilke ve değerlerle yakından ilişkilidir. 
c. İş dünyasındaki ahlaki değerler zaman içinde değişebilir. 
d. İş ahlakı, toplumsal ilke ve değerlerden bağımsızdır. 
e. İş dünyasındaki ahlaki değerler ilgili ülkedeki iktisadi sistemin temel dinamiklerinden etkilenir.
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi kural faydacılığına yöneltilmiş bir eleştiri olamaz? 
a. Belli bir anda kuralı çiğnemenin sonuçları olumlu olacaksa kurala uymak aptallıktır. 
b. Adaleti sağlayacak kurallar yerine adil olmayan kurallar seçilebilir. 
c. Kurallara uymanın sonuçlarını doğru olarak öngörmek imkansızdır. 
d. Kural faydacılığı verilen sözü tutma gereğini haklı çıkaramaz. 
e. Kurallara uymanın sonuçlarını hesaplamak imkansızdır. 

Aşağıdakilerden hangisi Kant ahlakı için doğru değildir? 
a. Deontolojik bir ahlak kuramıdır. 
b. Sonuççuluğa şiddetle karşıdır. 
c. Ödevden dolayı yapılmayan eylemin ahlaksal değerinin olmadığını ileri sürer. 
d. İyi isteme dışında kayıtsız şartsız iyi tanımaz. 
e. Ahlaksal buyrukları koşullu buyruklar olarak görür. 

Aşağıdakilerden hangisi ahlaksal erdemler için yanlıştır? 
a. Göreli olarak değişmez olumlu kişilik özellikleridir. 
b. Eğitim ve sosyalleşme sürecinde kazanılır. 
c. Yapa yapa öğrenilir. 
d. İki aşırı uç arasında bir ortadır. 
e. Tutum, davranma ve hissetme biçimleridir. 

Aşağıdakilerden hangisi doğalcılık için yanlıştır? 
a. Ahlaksal özellikler doğal özelliklerdir. 
b. Etik terimlere ilişkin tanımları soruya açık değildir. 
c. Ahlaksal yargılar doğal durumlar hakkında yargılardır. 
d. Ahlaksal önermeler de empirik önermeler gibi tahkik edilebilir. 
e. Hume’un yasasına aykırıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürel göreciliğin tezlerine uygundur? 
a. Bir eylemi doğru yapan şey, birden çok kültürün onu onaylamasıdır. 
b. En doğru kültür benim kültürümdür, diğerleri aşağı kültürdür. 
c. Benim kültürümle uyuşmasa da diğer kültürlere hoşgörülü olmalıyım. 
d. Başka kültürleri yargılarken kendi kültürümü ölçüt almalıyım. 
e. Hoşgörü evrensel bir değerdir, herkes ona uymalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi etiğin alanlarını verir? 
I. Normatif etik 
II. Uygulamalı etik 
III. Meslek etiği 
IV. Metaetik 
V. Eğitim etiği 
a. I, II, III 
b. I, II, IV 
c. II,III,V 
d. II, III, IV 
e. I, III, V 

Aşağıdakilerden hangisi bir normatif veya meta-etik teorisi değildir? 
a. İlahi Buyruk Etiği 
b. Kantçı etik 
c. Kesin buyruk 
d. Erdem etiği 
e. Duyguculuk 

Sonuççuluk açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Kendi başına doğru veya yanlış eylem yoktur. 
b. Eylemin ahlaksallığını belirleyen sonuçlarıdır. 
c. Sonuçlar olumluysa eylem doğrudur. 
d. Amaçlar araçları haklı çıkarmaz. 
e. Sonunda Gökkubbe yıkılacaksa, eylem yanlıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi deontolojik ahlak teorileri için yanlış olur? 
a. Amaçlar, araçları haklı çıkarmaz. 
b. Eylemin sonuçlarının, onun doğruluğuyla ilgisi yoktur. 
c. Sonunda Gökkubbe yıkılacak bile olsa doğru eylem yapılmalıdır. 
d. Eylemin ahlaksal değerini belirleyen niyettir. 
e. Herkes kendisi için iyi olanı yapmalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi duyguculuk hakkında yanlış olur? 
a. Kökleri mantıkçı pozitivizmdedir. 
b. Ayer ve Stevenson’la birlikte anılır. 
c. Ahlaksal yargıların bilişsel değeri olmadığını ileri sürer. 
d. Doğalcılığın, “Ahlaksal yargılar doğal durumlar hakkındaki yargılardır” tezini onaylar. 
e. Ahlaksal yargılar, ortaya atanın duygularını dışa vurma yanında muhatapları etkileme işlevine de sahiptir.
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin birincil paydaşlarından biridir? 
a. Kamu kurumları 
b. Tüketici dernekleri 
c. Rakipler 
d. Medya kuruluşları 
e. Çalışanlar 

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ikincil paydaşlarından biridir? 
a. Kamu kurumları 
b. Çalışanlar 
c. Tüketiciler 
d. Tedarikçiler 
e. İşletme sahipleri 

İşletmelerin yasalarda belirlenen iyi ve sağlıklı iş ortamını sağlaması aşağıdaki paydaşlardan hangisiyle ahlaki ilişkiyi kapsamaktadır? 
a. Kamu kurumları 
b. Çalışanlar 
c. İşletme sahipleri 
d. Tüketiciler 
e. Tedarikçiler 

İşletmelerin toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, topluma ve bireylere zarar vermeyecek mal ve hizmet üretmekle yükümlü olması aşağıdaki paydaşlardan hangisiyle ahlaki ilişkiyi kapsamaktadır? 
a. Kamu kurumları 
b. Çalışanlar 
c. Tüketiciler 
d. İşletme sahipleri 
e. Tedarikçiler 

Perakende fiyatlara müdahale edilmesi aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer almaktadır? 
a. Çevre ile ilgili iş ahlakı konuları 
b. Teknoloji ile ilgili iş ahlakı konuları 
c. Yasal faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları 
d. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları 
e. Üretim fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 

Üretimde kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin insan ve çevre sağlığı açısından uygun olup olmadığı aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer almaktadır? 
a. Çevre ile ilgili iş ahlakı konuları 
b. Teknoloji ile ilgili iş ahlakı konuları 
c. Yasal faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları 
d. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları 
e. Üretim fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk boyutlarından biri değildir? 
a. Geleneksel sorumluluklar 
b. Gönüllü sorumluluklar 
c. Ahlaki sorumluluklar 
d. Yasal sorumluluklar 
e. Ekonomik sorumluluklar 

İşletmenin gerçek değerini, işbirliğinin ve rekabetin merkezinde yer alarak sağladığını savunan paydaş teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Araçsal paydaş teorisi 
b. Betimleyici paydaş teorisi 
c. Normatif paydaş teorisi 
d. Düzenleyici paydaş teorisi 
e. Nedensel paydaş teorisi 

İşletmenin verimlilik amacıyla, sosyal sorumluluk çerçevesinde paydaşlarıyla arasındaki bağı konu edinen paydaş teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Betimleyici paydaş teorisi 
b. Normatif paydaş teorisi 
c. Araçsal paydaş teorisi 
d. Düzenleyici paydaş teorisi 
e. Nedensel paydaş teorisi 

Yöneticilerin uyması gereken ahlaki gereklilikler üzerinde duran paydaş teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Betimleyici paydaş teorisi 
b. Araçsal paydaş teorisi 
c. Nedensel paydaş teorisi 
d. Normatif paydaş teorisi 
e. Düzenleyici paydaş teorisi 
Ara
Cevapla
#4
Aristoteles'e göre insan yaşamının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Haz 
B) İktidar 
C) Eudaimonia/İyi yaşama 
D) Ruh sükuneti 
E) Popülarite 

Aşağıdakilerden hangisi bir metaetik teorisi değildir? 
A) Doğalcılık 
B) Öznel görecilik 
C) Faydacılık 
D) Duyguculuk 
E) Kültürel görecilik 

Ürün ve bireylerin hızla yer değiştirebilmesi ve müşterilerin gelişmelerden kısa sürede haberdar olabilmesinin, iş ahlakına olan ilgiyi arttırdığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İş dünyasında ahlak arayışı dönemi 
B) Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi 
C) İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi 
D) İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi 
E) Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi 

Aşağıdakilerden hangisi ahlak ve etik değerlerin önem kazanmasında etkili olan faktörler arasında sayılmaz? 
A) İnsanın tatminsizliği 
B) İnsanın empati yeteneğinin artması 
C) İnsanın kendi çıkarına olan düşkünlüğü 
D) İnsanın başkalarının haklarını görmezden gelmesi 
E) İnsanın sorumluluktan kaçma eğiliminin artması 

Ahlak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ahlak kuralları bize ne yapacağımızı anlatır. 
B) Ahlak kuralları bize ne yapmayacağımızı anlatır. 
C) Ahlak kuralları yasalarda yer alsın ya da almasın, her toplumun temel yapısına biçim verici niteliktedir. 
D) Ahlak kurallarının toplumun temel yapısına biçim verebilmesi için yasalarda yer alması gerekir. 
E) Ahlak kuralları zaman ve zemine göre farklılaşabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına duyulan ihtiyacın artmasına neden olan işletme dışı faktörlerdendir? 
A) Çalışanların kişisel ahlaki değer yargıları 
B) Adalet mekanizmasının etkin olmayışı 
C) İşletme sahiplerinin kişisel ahlaki algılamaları, hırsları ve tutkuları 
D) Kâr maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi 
E) İşletme içi denetim ve yaptırım mekanizmalarının zayıflığı 

İş ahlakı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İş dünyasında toplumsal ve evrensel ahlaki değerler zaman içinde tutarlılık gösterir. 
B) Toplumsal ahlaki yozlaşma, iş dünyasına yansımakta ve iş ahlakına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 
C) İş ahlakı, iş dünyasında toplumsal ve evrensel ahlaki değerlere uygun davranma şeklinde çerçevelenebilir. 
D) İş dünyasında toplumsal ve evrensel ahlaki değerler herhangi bir ülkedeki iktisadi sistemin temel dinamiklerinden önemli ölçüde etkilenir. 
E) İş dünyasında bir davranışın ahlaki olup olmaması toplumdan topluma değişiklik gösterir. 

İşletmelerin, işletme faaliyetleri hakkında doğru ve net bilgi vermek, yatırımlarını korumak ve devamlılığı sağlamak ve kârlılıklarını arttırmakla yükümlü olduğu paydaşı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tedarikçiler 
B) Tüketiciler 
C) Kamu kurumları 
D) Hissedarlar 
E) Sivil toplum kuruluşları 

Rüşvet, gösterilen numuneye uygun mal tesliminin yapılmaması ve satıcı firmaların güçleri, baskı yapıp yapmamaları, tekel konumunda olup olmamaları, herhangi bir rakip ile anlaşma içinde olup olmamaları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin kapsamında yer alır? 
A) Satınalma fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
B) Pazarlama fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
C) Araştırma-geliştirme fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
D) Muhasebe fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
E) Finansman fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 

İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal kurallara uyması ve toplumla arasında oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine getirmesine ne ad verilir? 
A) Kurumsal sosyal sorumluluk 
B) İş ahlakı 
C) Paydaş teorisi 
D) Kurumsal vatandaşlık 
E) Örgütsel vatandaşlık 
Ara
Cevapla
#5
"Bir eylemin sonucunun iyi olması o eylemin doğru olduğu, kötü olması da yanlış olduğu anlamına gelmez." 
Yukarıdaki görüşü savunanlar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eylem faydacıları 
B) Ahlaksal egoistler 
C) Negatif faydacılar 
D) Kantçılar 
E) Erdem etikçileri 

"İstediğimiz her hazzı bize verecek bir haz makinesi olsaydı, hep o makineye bağlı kalmayı hiç kimse istemezdi" eleştirisi, hangi ahlak kuramına yöneltilmiş bir eleştiridir? 
A) Faydacılığa 
B) İlahi Buyruk Kuramı'na 
C) Erdem etiğine 
D) Kant ahlakına 
E) Kültürel göreciliğe 

Erdem etiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Antikçağ ve Ortaçağ felsefesinde baskın etik anlayışıdır. 
B) Genellikle Aristoteles'le birlikte anılır. 
C) 20. yüzyılın ikinci yarısında yeniden bir canlanma dönemine girmiştir. 
D) Tek tek eylemler üzerinde değil, eylemde bulunan kişinin karakteri üzerinde odaklanır. 
E) Hazzı insanın amaçlaması gereken tek iyi olarak görür. 

Aşağıdakilerden hangisi Kantçı etiğe yöneltilen eleştirilerden biri değildir? 
A) Eylemin sonuçlarını göz ardı etmesi sorumsuzluğa varır. 
B) İyi niyet her zaman eylemi haklı çıkarmaya yetmez. 
C) Adaletsizliklere izin verir. 
D) Bazı durumlarda ödevlerin çatışacağını kabul etmez. 
E) Doğru olanı yapmaya eğilim duymanın değerini takdir etmez. 

İşletme çalışanlarına, işletmenin misyonu ve amaçlarının tam olarak aktarılmaması, etkin bir haberleşme sisteminin oluşturulmaması, yöneticilerin çalışanlardan gelen bilgileri dikkate almaması gibi işletme içi iletişim konuları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin kapsamında yer alır? 
A) İnsan kaynakları fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
B) Finansman fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
C) Halkla ilişkiler fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
D) Satınalma fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
E) Pazarlama fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 

Yasalarda yer almayan ve toplumun işletmelerden beklediği doğru ve adil davranışları içeren sorumluluklar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ahlaki sorumluluklar 
B) Yasal sorumluluklar 
C) Gönüllü sorumluluklar 
D) Ekonomik sorumluluklar 
E) Bağımlı sorumluluklar 

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde ahlaki oluşumu incelemeye yardımcı olmak amacıyla, işletmeyi ana unsur olarak kabul eden ve diğer tüm ortaklarıyla ilişkilerini inceleyen teoridir? 
A) Halkla ilişkiler teorisi 
B) Paydaş teorisi 
C) İletişim teorisi 
D) Sosyal teori 
E) Kurumsal teori 

Perakende fiyatlara müdahale edilmesi, aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin kapsamında yer alır? 
A) Çevre ile ilgili iş ahlakı konuları 
B) Teknolojik faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları 
C) Yasal faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları 
D) Araştırma ve geliştirmeyle ilgili iş ahlakı konuları 
E) Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları 

Aşağıdakilerden hangisi etik ve nazari ahlakın cevap aradığı sorulardan biri değildir? 
A) İyi ve kötü nedir? 
B) İyi ve kötü arasında bir seçim yapma kudretine sahip miyiz? 
C) İyi ve kötü hakkındaki ahlaki hükümlere nasıl varıyoruz? 
D) İyi ve kötü hakkındaki ahlaki hükümlerin genelliği ve geçerliliği ne ölçüdedir? 
E) İyi ve kötü arasındaki fark nasıl ortaya çıkmaktadır? 

Profesyonel meslek sayısının artmasıyla birlikte iş dünyasında iş ve meslek ahlakının daha sistematik olarak tartışılmaya başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İş dünyasında ahlak arayışı dönemi 
B) İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi 
C) Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi 
D) İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi 
E) Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi mevcut eylem alternatifleri içinde uzun vadede kendi çıkarlarımıza en çok hizmet eden eylemi ahlaksal bakımdan en doğru eylem olarak açıklayan etik teorisidir? 
A) Psikolojik egoizm 
B) Eylem faydacılığı 
C) Kural faydacılığı 
D) Ahlaksal egoizm 
E) Erdem etiği 

Ahlak felsefesi içinde yer alan ve "yaşamımızı nasıl ve hangi ilkelere göre yaşayacağımız" üzerinde odaklaşan teoriler genel olarak hangi başlık altında toplanır? 
A) Metaetik teorileri 
B) Sonuççu teoriler 
C) Normatif etik teorileri 
D) Deontolojik teoriler 
E) Uygulamalı etik 

Ahlak yasasının insanın içinde olduğunu savunan felsefeci kimdir? 
A) Socrates 
B) Bentham 
C) Kant 
D) J. S. Mill 
E) Platon 

Ne yapmalıyım değil de; nasıl yaşamalıyım, nasıl bir yaşam sürmeliyim, nasıl bir insan olmalıyım soruları üzerinde odaklaşan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Deontoloji 
B) Teleoloji 
C) Erdem etiği 
D) Faydacılık 
E) Duyguculuk 

Çalışanların kişisel ahlaki değer yargıları, iş ahlakı anlayışının gerilemesine neden olan faktörlerden hangisinin içerisinde yer alır? 
A) Çevresel 
B) İşletme dışı 
C) Merkezi 
D) İşletme içi 
E) Tarihsel 

Fiyat anlaşmaları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer alır? 
A) Çevre ile ilgili iş ahlakı konuları 
B) Teknolojik faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları 
C) Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları 
D) Yasal faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları 
E) Pazarlama fonksiyonuyla ilgili ilgili iş ahlakı konuları 

Kısa dönemli işlemsel temele dayanan sorumluluklar yerine uzun dönemli paydaşlarla olan ilişkilere dayanan stratejik odaklanma aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 
A) Paydaş yaklaşımı 
B) İş ahlakı 
C) Kurumsal sosyal sorumluluk 
D) İlişkisel yaklaşım 
E) Kurumsal vatandaşlık 

Eğitim ve yetiştirme hakları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer alır? 
A) Halkla ilişkiler fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
B) İnsan kaynakları fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
C) Finansman fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
D) Araştırma-Geliştirme fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
E) Pazarlama fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 

Üretimde kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin insan ve çevre sağlığı açısından uygun olup olmadığı aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer alır? 
A) Pazarlama fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
B) Muhasebe fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
C) Finansman fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
D) Üretim fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
E) Araştırma-geliştirme fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 

İşletmelerin ürün, hizmet ve firma faaliyetlerine ilişkin tam ve açık bilgi vermek durumunda olduğu paydaş grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kamu kurumları 
B) Sivil toplum kuruluşları 
C) Sendikalar 
D) Tüketiciler 
E) Medya
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdaki filozoflardan hangisi aralarında nitelik farkı gözetmeksizin "iyi"yi haz ya da mutluluk, "kötü"yü de acı, ıstırap ve mutsuzluk olarak tanımlamıştır? 
A) Socrates 
B) J. S. Mill 
C) Platon 
D) Kant 
E) J. Bentham 

Aşağıdaki normatif etik teorilerinden hangisine göre mevcut alternatifler içinde en çok iyiye yol açacak eylemleri yapmak ahlaksal bakımdan doğru, diğerlerini yapmaksa ahlaksal bakımdan yanlıştır? 
A) Sonuççu olmayan (deontoloji) teoriler 
B) Sonuççu (teleolojik) teoriler 
C) İlahi buyruk teorisi 
D) Erdem etiği 
E) Metaetik teoriler 

Deontolojinin temel fikri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bir eylemi iyi ya da kötü yapan şey sonuçları değil, eylemin motividir, temelindeki niyettir. 
B) Bir eylemin sonuçları iyi olacaksa yapılmalıdır. 
C) Ahlaki olan eylem, dünyadaki toplam acıyı en aza indirecek şekilde olan eylemdir. 
D) Doğru eylem, en büyük toplam iyiliğe yol açan eylemdir. 
E) Bir eylemin doğruluğuna ve yanlışlığına karar verirken o eylemin sonuçlarının kendimiz açısından iyi veya kötü olup olmamasına bakmalıyız. 

İşletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kesimler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 
A) Paydaşlar 
B) Müşteriler 
C) Tedarikçiler 
D) Hissedarlar 
E) Sivil toplum örgütleri 

Gündelik olanı değerlemede ve ona yön vermede somut içeriklere sahip normlara ne ad verilir? 
A) Ahlak 
B) Etik 
C) Davranış biçimi 
D) Gelenek 
E) Töre 

İnsanın bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiğini, iyi ve kötü söz ve davranışı belirleyecek ölçütlerin neler olabileceğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ahlak 
B) İş Ahlakı 
C) Töre 
D) Gelenek 
E) Etik 

İş ahlakının evrensel ilke ve değerler yanında, toplumsal ve kültürel bazı ilke ve değerlerle de yakın ilişki içerisinde olması iş ahlakıyla ilgili aşağıdaki konulardan hangisini önemli kılmaktadır? 
A) İş ahlakının nesnelliği 
B) İş ahlakının doğrusallığı 
C) İş ahlakının faydacılığı 
D) İş ahlakının evrenselliği 
E) İş ahlakının göreceliliği 

Meslek etik kodları geliştirme çabalarının başlaması aşağıdaki iş ahlakı dönemlerinden hangisi içerisinde yer almaktadır? 
A) İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi (1950-1970) 
B) Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi (1970-1990) 
C) İş dünyasında ahlak arayışı dönemi (1900-1920) 
D) Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi (1990- ) 
E) İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi (1920-1950)
 
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ve iş etiği bağlamında değerlendirilen alanlardan biridir? 
A) Katılımcılık 
B) Hesap verebilirlik 
C) Merkezileşme 
D) Çevresel düzenlemeler 
E) Bölgesellik 

Küreselleşmeyle birlikte ürün ve bireylerin hızla yer değiştirebilmesi ve müşterilerin gelişmelerden kısa sürede haberdar olabilmesi aşağıdaki iş ahlakı dönemlerinden hangisi içerisinde yer almaktadır? 
A) Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi (1990- ) 
B) İş dünyasında ahlak arayışı dönemi (1900-1920) 
C) İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi (1920-1950) 
D) İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi (1950-1970) 
E) Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi (1970-1990) 
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi "etik"in cevap aradığı temel sorular arasında yer alır? 
A) İyi ve kötü nedir? 
B) İyi'nin karşılığı haz mıdır? 
C) Mutluluk hazdan daha mı önemlidir? 
D) İnsan doğuştan iyi midir? 
E) İyi nitelik, güzel huy mu demektir? 

"Ahlakı dinden ayırmak, bir çiçeğin köklerini kesip, onu köksüz olarak başka bir toprağa dikmek gibidir." ifadesi aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? 
A) Dostoyevski 
B) Tolstoy 
C) Platon 
D) Kant 
E) Popper 

Normatif teorileri belirli pratik sorunlara uygulayan etik dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Metaetik 
B) Üst etik 
C) Uygulamalı etik 
D) Normatif etik 
E) Teorik etik 

"Ameller (eylemler) niyetlere göredir" hadisi hangi ahlak kuramının özünü ifade eder? 
A) Erdem etiği 
B) Ahlaksal egoizm 
C) Faydacılık 
D) Negatif faydacılık 
E) Kantçı etik 

Deontoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Deontolojiye ödev ahlakı da denilebilir. 
B) İlahi Buyruk Teorisi, deontolojik ahlak teorilerindendir. 
C) Kantçı Etik, deontolojik ahlak teorilerindendir. 
D) Deontolojik teorilerde vurgu eylem türleri üzerinde değil, onların sonuçları üzerindedir. 
E) Deontolojik teoriler doğru/yanlış eylemi, iyi/kötü sonuçlara götüren eylem olarak tanımlamaz. 

"Doğa bizi iki hükümran gücün; acının ve hazzın, yönetimi altına vermiştir. Ahlaksal bakımdan ne yapmamız ve ne yapmaya karar vermemiz gerektiğini sadece onlar belirler. Fayda ilkesi, bu tabi oluşu tanır ve onu sistemin temeli yapar. Bu sistemin hedefi de aklın ve hukukun elleriyle mutluluğun yapısını geliştirmektir." Bu ifadeler, aşağıdaki filozoflardan hangisinin etik görüşünü özetler? 
A) Jeremy Bentham 
B) George Moore 
C) Aristoteles 
D) Immanuel Kant 
E) Karl Popper 

Aşağıdakilerden hangisi bir ahlak standartları çalışması olup, bunların modern toplumlarda mal ve hizmetleri üreten ve dağıtan organizasyonlar ve sistemler ile organizasyonlarda çalışan insanlara uygulamasının tanımıdır? 
A) Etik 
B) Ahlak 
C) İş ahlakı 
D) Töre 
E) Şirket anayasası
 
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin tedarikçiler üzerindeki etik etkilerindendir? 
A) Geleneksel toplum yaşamında aşınma ihtimali artabilir. 
B) Küresel ürünler sosyal fayda yaratmakla birlikte kültür emperyalizmi ve batılılaşma konusunda itirazlara neden olabilir. 
C) Hükümetlerin güçsüz olduğu ülkelerde şirketlerin denetimi sorunu ortaya çıkabilir. 
D) Küçük ölçekli yerel şirketler, güçlü küresel oyuncularla rekabet etme durumunda kalabilir. 
E) Hükümetler rüşvet, yolsuzluk, vergileme gibi konularda farklı kültürel beklentilere sahip kurumlarla karşılaşabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışının gerilemesine ve dolayısıyla kendisine duyulan ihtiyacın artmasına neden olan işletme içi faktörlerdendir? 
A) Hayat tarzlarının değişimi ve tüketimdeki aşırı artış 
B) Genel olarak toplum ahlakının zedelenmesi 
C) Kâr maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi 
D) Haksız kazanç yollarının artışı ve böylece insanların kolay yoldan kazanmaya özenmesi 
E) İşletme dışı gruplardaki çıkar çatışmaları 

Aşağıdakilerden hangisi 1970-1990 arası yılları temsil eden iş ahlakı yaklaşımını ifade eder? 
A) Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı 
B) İş ahlakında karmaşıklık dönemi 
C) İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi 
D) Küresel iş ahlakı dönemi 
E) İş dünyasında ahlak arayışı dönemi 

Temel felsefesi, işletmenin ekonomik ve sosyal sorumluluklarını bütünleştirerek hem mevcut hem de gelecek nesillere karşı yükümlülüklerinin olduğunu vurgulamak olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sosyal sorumluluk 
B) Yasal sorumluluk 
C) Kurumsal vatandaşlık 
D) Paydaş teorisi 
E) Vekâlet kuramı
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize etiği


Hızlı Menü: