facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,004 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 934 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 686 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 591 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 731 Son Yorum: Gamze

İş Etiği Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İş Etiği Final Yaprak Testleri
 
Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma sürecini sınırlayan etkenler arasında yer alır? 
a. Amaçların iyi tanımlanması 
b. Sorunun anlaşılması 
c. Zamanın rasyonel kullanılması 
d. Takım çalışması 
e. Kişisel seçimler 

Aşağıdakileden hangisi etik karar vermede etkili faktörlerinden birisini ifade eder? 
a. Organizasyonun içinde bulunduğu endüstri 
b. Coğrafya 
c. İşsizlik 
d. Yaşam beklentisi 
e. Toprak 

Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin aşamaları arasında tanımlanır? 
a. Sorunu tanımlayamama 
b. Çözüm alternatiflerinin belirlenmesi 
c. Sorun çözme seçeneklerini belirleyememek 
d. Öncelikleri değerlendirememek 
e. Kişisel tercihlere öncelik vermek 

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ‘Ahlak Gelişim Kuramı’ üzerinde çalışmıştır? 
a. Adler 
b. Pavlov 
c. Kohlberg 
d. Fromm 
e. Freud 

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetler etik ilke ve değerlerine aykırı davranışlardan birisidir? 
a. İnsan değeri 
b. İnsanın kendisini geliştirme hakkı 
c. Toplumsal yarar 
d. İnsan haklarına saygı 
e. Duygusal tacizi (Mobbing) onaylama

Aşağıdakilerden hangisi etik ile ilgili konuları işler? 
a. Sosyoloji 
b. Mimari 
c. Tarih 
d. Ahlak felsefesi 
e. Coğrafya 

Aşağıdakilerden hangisi etik karar vermede etkili olan bireysel faktörlerden birisidir? 
a. Eğitim 
b. Politikalar 
c. Kurullar 
d. Yönergeler 
e. Standartlar 

Aşağıdakilerden hangisi olgun insanın özelliklerinden birisi olarak değerlendirilir? 
a. Hedonist 
b. Güvenilir 
c. Etik değerlere bağlı olmayan 
d. Toplumsal sorumluluğu gelişmemiş 
e. Yalnızca kendi çıkarını düşünen 

Aşağıdakilerden hangisi meslek olmanın unsurlarından birisidir? 
a. Toplumsal gereksinimi karşılamaması 
b. Bireysel ve toplumsal yarar gözetmemesi 
c. Yalnızca kâra odaklanmış bir süreç olması 
d. Eğitimle kazanılmış özel bilgi ve beceri gerektirmesi 
e. Geçici olması 

Aşağıdakilerden hangisi yönetimde etkili olan etik ilkeler arasında değerlendirilir? 
a. Adaletsizlik 
b. Çıkarcılık 
c. Demokrasi 
d. Takım çalışmasına önem vermeme 
e. Ayrımcılık 
Ara
Cevapla
#2
Bir yöneticinin sahip olduğu bilgi ve kişisel özelliklere bağlı olarak astlarını ikna ederek, etik karar alma ve davranma konusunda yönlendirmesinde kullandığı güce ne ad verilir?
a. Ödül gücü 
b. Kişisel özellik gücü 
c. Pozisyon gücü 
d. Zorlayıcı güç 
e. Karizmatik, referans gücü 

Aşağıdakilerden hangisi merkezcil olmayan yapının bir özelliği değildir? 
a. Kararlar örgütsel kademelere dağıtılmıştır. 
b. Örgütsel çevreye adaptasyon yüksektir. 
c. Kurallar ve prosedürler çok sayıdadır. 
d. Çalışanların örgütsel problemlere farkındalığı yüksektir. 
e. Örgütsel esneklik yüksektir. 

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki formal grup türlerine örnek verilemez? 
a. İş grupları 
b. Görev grupları 
c. Komiteler 
d. Çıkar grupları 
e. Takımlar 

Örgüt yönetiminin belirli bir amacı ya da eylemi yerine getirmek için değil çalışanların birbirleri ile olan ortak ilgi alanları kapsamında kurdukları gruplara ne ad verilir? 
a. Yasal gruplar 
b Çatışma grupları 
c. Takımlar 
d. Komiteler 
e. İnformal gruplar

Grup üyeleri tarafından benimsenmiş, grup üyelerinin davranışlarını belirleyen ve uyulmadığı takdirde diğer üyelerce cezai yaptırımı olan kurallara ne ad verilir? 
a. Takım kuralları 
b. Etik kurallar 
c. Grup normları 
d. Örgüt kültürü 
e. Hiçbiri

Örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir takım değerler, semboller, inanışlar ve normlar bütünü ne olarak tanımlanmaktadır? 
a. Liderlik 
b. Yöneticilik 
c. Örgüt kültürü 
d. Örgüt iklimi 
e. Grup normu 

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün etik kapsamında kullanılan sınıflandırmaları içinde yer almaz? 
a. İnsancıl kültür 
b. Çalışkan kültür 
c. Kayıtsız kültür 
d. Bütünleyici kültür 
e. Talepkar kültür 

Bireylerin etik ya da etik olmayan davranışları işletmenin yazılı etik kodları yerine aynı düzeyde çalıştığı iş arkadaşlarından ya da işletme içindeki diğer iş gruplarından öğrenmesine ne ad verilir? 
a. Yönetimden öğrenme 
b. Örgüt kültürü 
c. Sosyalleşme 
d. Dedikodu 
e. Başkalarından öğrenme

İşletmelerde toplum çıkarlarına ters düşen, ahlak dışı ya da yasa dışı davranışlara, faaliyetlere ilişkin bilgilerin, işletme içerisindeki birey ya da bireyler tarafından fark edilip işletmenin üst yönetimine ya da işletme dışındaki resmi kurumlara iletilmesi ne olarak tanımlanmaktadır? 
a. Dedikodu 
b. İhbarcılık 
c. Başkalarından öğrenme 
d. Şikayet 
e. Etik davranış 
 
Aşağıdakilerden hangisi liderlerin güç kaynakları arasında yer almaz? 
a. Ödül gücü 
b. Zorlayıcı güç 
c. Pozisyon gücü 
d. Uzmanlık gücü 
e. Kişisel özellik gücü 
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir etik eğitiminin hedefleri arasında yer almaz? 
a. Çalışanların iletişime geçebileceği liderlik hiyerarşisini oluşturma 
b. Davranışlarından sorumlu olduklarını çalışanların bilmesini sağlama 
c. Çalışanlara iletişim aracılığı ile sürekli örnekler sağlama 
d. Çalışanların karşılaşacağı riskli alanları tanımlama 
e. Çalışanları etik olmayan davranışlarından dolayı cezalandırma 
 
İşletmelerde oluşturulabilecek en etkili etik danışma kanalı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Hakem paneli oluşturma 
b. 7/24 çalışacak telefon hattı kurma 
c. Etik sorumlusuna başvurma 
d. Etik kodları sürekli tekrarlama 
e. Çalışanların birbirlerine danışmasını sağlama 

İşletmelerin paydaşlarına etik vaatlerini tanımlamak, değerlendirmek ve yasal, etik ve sosyal sorumluluk standartları kapsayan stratejik planlamayı geliştirme vaatlerini sergilemek için kullandıkları araç aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Paydaş denetimi 
b. Sosyal denetim 
c. Genel denetim 
d. İş etiği denetimi 
e. Stratejik denetim 

İş etiğinin kurumsallaşma düzeyinin yükselmesi hangi uygulamaların işletmeler tarafından benimsenmesini beraberinde getirir? 
a. Gönüllü, en iyi ve yasal uygulamalar 
b. Hayırsever, gönüllü ve en iyi uygulamalar 
c. Ahlaki, faydacı ve iktisadi uygulamalar 
d. Ahlaki, faydacı ve yasal uygulamalar 
e. Hayırsever, ahlaki ve etik uygulamalar 

İş etiğinin kurumsallaşmasının örtük biçimi aşağıdakilerden hangisini kapsar? 
a. Etik kodları-etik liderlik 
b. Etik kodları-Etik denetimi 
c. Örgüt kültürü-etik kodları 
d. Etik denetimi-etik liderlik 
e. Etik liderlik-örgüt kültürü 

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından saygı duyulması gereken etik sınırları doğrudan yaratan yasalar ve düzenlemelerden değildir? 
a. İş Kanunu 
b. Tüketiciyi Koruma Kanunu 
c. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
d. Çevre Kanunu 
e. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Örgütün etik performansını izlemek ve yükseltmek için geliştirilmiş kural ve politikalar ile prosedür ve sistemler aşağıdakilerden hangisini oluşturur? 
a. İş etiği programı 
b. İş etiği sistemi 
c. İş etiği yaklaşımı 
d. İş etiği paradigması 
e. İş etiği kuramı 

Kamu görevlilerinin uymaları gereken kodları belirlemek, uygulamayı gözetmek ve denetlemek üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? 
a. Kamu Görevlileri Kodlar Kurumu 
b. Kamu Görevlileri Etik Kurumu 
c. Kamu Görevlileri Kodlar Kurulu 
d. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
e. Kamu Görevlileri Etik Kuruluşu 

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iş etiği kodlarına sahip olarak elde edecekleri üstünlüklerden biri değildir? 
a. Gerektiğinde yeni etik standartları oluşturma 
b. İşletme itibarı ile karlılık ilişkisini kurma 
c. Standartları çalışanlara kolayca yayma 
d. Çalışanlara etik dışı olana karşı direnç sağlama 
e. Etik standartlarını netleştirme 

İş etiği eğitiminden önce tamamlanması gereken aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İş etiği standartlarının izlenmesi 
b. İş etiği denetiminin tamamlanması 
c. İş etiği kodlarının hazırlanması 
d. İş etiği değerlendirmesinin tamamlanması 
e. İş etiğ planlamasının yapılması 
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi etik ya da etik dışı karar alma sürecinde etkili olan durumsal ya da görevle ilgili faktörlerden biridir? 
A) Yaş 
B) Cinsiyet 
C) Sosyalleşme ve eğitim 
D) Tutumlar ya da değer yargıları 
E) Örgüt kültürü 

Aşağıdakilerden hangisinin bireyin ahlak gelişimi üzerinde etkisi bulunmamaktadır? 
A) Zekâ 
B) Toplumsal sınıf 
C) Yaş 
D) Anne-baba tutumları 
E) Boşanma oranları
 
Aşağıdakilerden hangisi bireyi etik davranışa yönelten kişisel özellikler arasında yer almaz? 
A) Dürüst olmak 
B) Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olmak 
C) Sadık olmak 
D) Hedonist olmak 
E) Yardımsever olmak 

Örgüt içerisindeki bireyler tarafından paylaşılan bir takım değerler, semboller, inanışlar ve normlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Örgüt iklimi 
B) Etik 
C) Örgüt kültürü 
D) Örgüt yapısı 
E) Örgüt şeması 

Paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve ahlakla uyumunu sağlayan teori aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Betimleyici Paydaş Teorisi 
B) Araçsal Paydaş Teorisi 
C) Durumsal Paydaş Teorisi 
D) Normatif Paydaş Teorisi 
E) Nedensel Paydaş Teorisi 

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ahlaki anlamda çevrelerine ve topluma zarar verecek tüm eylemlerden kaçınmaları olarak tanımlanmaktadır? 
A) Kurumsal vatandaşlık 
B) Halkla ilişkiler 
C) Paydaş teorisi 
D) Kurumsal sosyal sorumluluk 
E) İş ahlakı 

"Bütün kültürlerde insanlar adalet, eşitlik, sevgi, saygı, otorite gibi aynı temel ahlaki kavramları kullanırlar" düşüncesi hangi ahlaki gelişim kuramcısı tarafından savunulmuştur? 
A) Sokrates 
B) Kant 
C) Mevlana 
D) Voltaire 
E) Kohlberg 

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların etik karar alırken göz önünde bulundurdukları faktörlerden biri değildir? 
A) Güvensizlik 
B) Etkililik 
C) Kuruluş politikası 
D) Uygulanabilirlik 
E) Maliyet 

İş etiği denetiminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yönetim kurulu ve tepe yöneticilerinin sürece bağlılığının sağlanması 
B) Denetim sürecini yürütecek bir komite ya da takımın oluşturulması 
C) Denetim alanının belirlenmesi 
D) Misyon, değer, hedef ve politikaların gözden geçirilmesi 
E) İlerlemeyi ölçmede kullanılabilecek araç ya da yöntemlerin tanımlanması 

Aşağıdakilerden hangisi etik sorumlusunun görevleri arasında yer almaz? 
A) Etik kuralları geliştirme ve örgüt bünyesinde yayma 
B) Çalışanlara yönelik düzeltici eylemlere başvurma 
C) Çalışanlara yönelik eğitim programlarını yürütme 
D) Etik kurallara uyum durumunu izleme ve denetleme 
E) Etik kuralları gözden geçirme ve gerektiğinde yenileme 
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi merkezcil olmayan yapının özelliklerinden biridir? 
A) Yöneticilerin denetim alanında çok fazla iş gören bulunması 
B) Yöneticilerin hiyerarşik otoriteden geniş kapsamda faydalanmaları 
C) Esneklik ve adaptasyonun yüksek olması 
D) Örgüt içi kontrol ve koordinasyonun formal olması 
E) Çok sayıda kural ve prosedür bulunması 

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin güç kaynakları arasında yer almaz? 
A) Ödüllendirme gücü 
B) Zorbalık gücü 
C) Zorlayıcı güç 
D) Yasal güç 
E) Uzmanlık gücü 

Grup normları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Grup içinde üyelerin davranışlarını etki ve baskı altına alarak düzenleyen kollektif değer yaratan yargılarıdır. 
B) Grubun büyük bir kısmı tarafından grup üyelerinin birçoğu veya tamamı için önemli olduğu kabul edilen davranışları tanımlamak için geliştirilirler. 
C) Grup normları ile örgüt normları her zaman birbiri ile benzerdir. 
D) Bireyin kişisel düşünce ve duygularını tamamen ortadan kaldırmaz, yalnızca sosyal baskı altına alır. 
E) Grup normlarının oluşması belli bir süreyi gerektirir. 

Hem şirket performansına hem de bireylere verdikleri önem ile göze çarpan işletmelerde hangi kültür tipi söz konusudur? 
A) İnsancıl kültür 
B) Kayıtsız kültür 
C) Talepkar kültür 
D) Girişimci kültür 
E) Bütünleyen kültür 

Bir etik kodu türü olan ve örgütün hedeflerini belirlerken kullandığı dürüstlük, hesap verebilirlik ve güvenilirlik gibi ölçütlere ne ad verilir? 
A) Kural ifadeleri 
B) Davranış ifadeleri 
C) Misyon ifadeleri 
D) Değer ifadeleri 
E) Vizyon ifadeleri 

İş etiği eğitimin en önemli noktası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eğitim girişimlerinin örgüte özgü özellikleri yansıtması 
B) Etik eğitiminin kişisel ve örgütsel etiği birbirlerinden farklılaştırması 
C) Çalışanlarda görevlerinin riskli alanları ile ilgili olarak farkındalık yaratması 
D) Hat ve destek çalışanlarının eğitim sürecine tam olarak katılımının sağlanması 
E) Tüm bölüm yöneticilerinin, etik eğitim programı geliştirmeye katılmaları 

Çalışanların belirli davranışları sergilemeleri zorunlu tutularak düzenin sağlandığı iş etiği programlarına ne ad verilir? 
A) Uyum yönlü programlar 
B) Hedef yönlü programlar 
C) Çalışan yönlü programlar 
D) Denetim yönlü programlar 
E) Değer yönlü programlar 

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının gelişim dönemlerinden biri değildir? 
A) İş dünyasında koruyucu iş ahlakı dönemi 
B) İş dünyasında ahlak arayışı dönemi 
C) Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi 
D) İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi 
E) Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi 

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına duyulan ihtiyacın artmasına neden olan işletme dışı faktörlerden biri değildir? 
A) Kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürler arasındaki etkileşim ve kültürlerin hızlı değişimi 
B) Kâr maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi 
C) Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış 
D) Ekonomik yapının yanlış uygulamalar nedeniyle işletmeleri ahlâksızlığa sevketmesi 
E) Haksız kazanç yollarının artışı 

Aşağıdakilerden hangisi İlahi Buyruk Kuramına göre doğru eylemin tanımıdır? 
A) İlgili taraflar için mutluluğu en çoğa çıkaran eylemdir. 
B) Pratik aklın koyduğu ödevlerden dolayı yapılan eylemlerdir. 
C) Sonuçları olumlu olan eylemdir. 
D) Tanrı'nın emrettiği eylemlerdir. 
E) Ulusal çıkarları en çoğa çıkaran eylemlerdir. 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi etik ya da etik dışı karar alma sürecinde etkili olan bireysel faktörlerden biridir? 
A) Örgüt kültürü 
B) İş rolleri 
C) Sosyalleşme 
D) Ödül sistemi 
E) Toplam kalite anlayışı 

Aşağıdaki örgüt kültürü tipolojilerinden hangisinde çalışanlara yönelik olumlu tutumlar öne çıkarken, örgüt çıktıları ya da performansına bireylere göre daha az önem verilir? 
A) Kayıtsız 
B) Talepkâr 
C) Rasyonel 
D) Bütünleyen 
E) İnsancıl 

Bir çalışan kendi üretim bandındaki kalite hatalarının diğer çalışanlar tarafından örtbas edildiğini yönetime rapor ederse, diğer çalışanlar tarafından cezalandırılabilir ya da diğerleri tarafından kötü muamele görebilir. 
Yukarıdaki ifade etik karar almada etkili olan aşağıdaki örgütsel faktörlerden hangisine örnektir? 
A) İnformal grup davranışı 
B) Örgüt kültürü 
C) Örgüt yapısı 
D) Yöneticilerin tutumu 
E) Grup normları 

Aşağıdakilerden hangisi etik ortamın etkinliğini sağlamak, işletme içinde alınan kararların etik ilkelere bağlı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kurulan komitedir? 
A) Politika ve strateji komitesi 
B) Yönetim komitesi 
C) Halkla ilişkiler komitesi 
D) Etik komitesi 
E) Hukuk danışmanları komitesi 

Aşağıdaki örgüt yapılarının hangisinde yetkinin örgütün alt organlarına dağılıyor olması, yönetim anlayışı açısından etik görünmekle birlikte, birimler arasında farklı etik kararlar ve uygulamaların oluşmasına neden olur? 
A) Merkezcil 
B) Bürokratik 
C) Matriks 
D) Merkezcil olmayan 
E) Esnek 

Paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve ahlakla uyumunun sağlanması aşağıdaki paydaş teorilerinden hangisinin içerisinde yer alır? 
A) Betimleyici 
B) Normatif 
C) Araçsal 
D) Durumsal 
E) Kurumsal 

Aşağıdakilerden hangisi karar vermeyi sorun çözme süreci içinde tanımlayan modelin ögeleri arasında yer almaz? 
A) İstekleri belirlemek 
B) Sorunun varlığını kabul etmek 
C) Sorun çözme ile ilgili seçenekleri belirlemek 
D) Belirlenen seçenekleri gözden geçirip uygun olanı seçmek 
E) Sorunu tek yönlü analiz etmek 

Aşağıdakilerden hangisi insanların yanlış ya da doğru karar vermede kullandığı ve referans aldığı ilkeleri ve değerleri yansıtır? 
A) Mantık 
B) Sistem teorisi 
C) Ahlak felsefesi 
D) Ekolojik bakış 
E) Görev odaklı yaklaşım 

Bir kuruluşun kararlarında dış çevreyi dikkate alması gerekliliğini vurgulayan; kuruluşun ekonomik ve hukuki şartlara, kuruluş içi ve dışı grupların beklentilerine meslek etiğine uygun çalışma stratejisini gütmesini amaçlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sosyal etiketleme 
B) Sosyal sorumluluk 
C) Sosyal teori 
D) Sosyal dışlanma 
E) Bürokrasi 

Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah alanında hizmet veren sosyal hizmet mesleğinin etik ilke ve değerleri arasında yer almaz? 
A) Öznel olma 
B) İnsan haklarına saygı 
C) İnsan değer ve haysiyetine saygı 
D) Sosyal adaletsizlikle mücadele 
E) Teröre, işkenceye ve kötü muameleye karşı olma 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdaki güç kaynaklarından hangisi liderin direktiflerine karşı astların itaatsizlik göstermesi durumunda kontrol etme ve cezalandırma gücünü yansıtır? 
A) Yasal güç 
B) Ödüllendirme gücü 
C) Uzmanlık gücü 
D) Karizmatik güç 
E) Zorlayıcı güç 

İş etiği programının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Etik bir işletme olarak tanınmak 
B) Örgütün etik performansını izlemek ve yükseltmek 
C) Tüm paydaşların çıkarlarını temsil etmek 
D) İşletmenin itibarını kurtarmak 
E) İşletmenin ahlaki bir varlık olmasını sağlamak 

Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde etik davranış ve davranış standartlarına uyum durumunu ortaya koyma aracı olarak kullanılmaz? 
A) Çalışanları gözlemlemek 
B) Anket uygulamak 
C) Soruşturma raporlarını izlemek 
D) Çalışanlara günlük yazdırmak 
E) İç ve dış denetimler gerçekleştirmek 

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etik programları benimsemesine neden olan etmenler arasında yer almaz? 
A) Rekabetin artması 
B) Yeni teknolojilerin gelişimi 
C) Çalışanlar arasında kültürel farklılıkların artması 
D) Yasal düzenlemelerin artması 
E) İşletmeciliğin küreselleşmesi 

İş etiğinde örgüt kültürünü ve etik liderliği kapsayan kurumsallaşma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Açık 
B) Örtük 
C) Özel 
D) Genel 
E) Soyut 

Bir işletmenin paydaşları tarafından beklenen iktisadi, yasal, etik ve hayırseverliğe dayalı sosyal sorumluluklarını yerine getirme performansını değerlendirme ve raporlama sürecine ne ad verilir? 
A) Finansal denetim 
B) İş etiği denetimi 
C) Paydaş denetimi 
D) Sosyal denetim 
E) Yasal denetim

İş dünyasında iş ve meslek ahlakının daha sistematik olarak tartışılmaya başlanması aşağıdaki iş ahlakı dönemlerinden hangisi içerisinde yer almaktadır? 
A) İş dünyasında ahlak arayışı dönemi (1900-1920) 
B) İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi (1920-1950) 
C) Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi (1990- ) 
D) İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi (1950-1970) 
E) Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi (1970-1990) 

Bir kişinin fiilen icra edilmiş olan eyleminin temelindeki ya da eyleminin varsaydığı öznel ilkeye ne ad verilir? 
A) Maksim 
B) Buyruk 
C) Yasa 
D) Ödev 
E) Koşul 

Aşağıdaki etik kuramlardan hangisinde, herhangi bir durumda "doğru eylem", toplam mutsuzluğu en aza indirecek olan eylem olarak ifade edilir? 
A) Negatif faydacılık 
B) İdeal faydacılık 
C) Eylem faydacılığı 
D) Kural faydacılığı 
E) Egoist faydacılık 

Ahlaki anlamda işletmelerin çevrelerine ve topluma zarar verecek tüm eylemlerden kaçınmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 
A) Sosyal Sorumluluk 
B) Paydaş yaklaşımı 
C) İş ahlakı 
D) Kurumsal vatandaşlık 
E) Halkla ilişkiler 
Ara
Cevapla
#8
I. İşletme politikalarına etik kuralların dahil edilmesi 
II. Resmi olarak dışardan birinin başkanlığında etik komitesi oluşturulması 
III. Yönetim programına işletme etiğinin dahil edilmesi 
Yukarıdakilerden hangileri Weber tarafından örgütlerde iş etiğinin kurumsallaşmasında ya da etik kararların alınmasında, gereken eylemler arasında yer alır? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün etik kapsamında sınıflandırılmasında bir tipoloji olarak yer almaz? 
A) Talepkar kültür 
B) İnsancıl kültür 
C) Yardımcı kültür 
D) Kayıtsız kültür 
E) Bütünleyen kültür 

Yönetimin inşaat alanında baret takma ve iş ekipmanlarını iş dışında kullanmama kuralı koymasına rağmen, inşaat şirketine yeni alınan mimara eşlik eden kıdemli mimarın, "Çizme ve eldiven giymene gerek yok. Ben yıllardır giymiyorum hiçbir şey olmadı, arada bir ekipmanları da evine götürebilirsin, bir şey olmuyor." şeklindeki ifadesi örgütlerde etik karar almada ne tür bir etik yönlendirmeye örnek verilebilir? 
A) Örgüt stratejilerinden öğrenme 
B) Başkalarından öğrenme 
C) Etik kurallardan öğrenme 
D) İstisnasız öğrenme 
E) İşbaşı öğrenme 

Bir işletmede, yönetim tarafından belirtilen kurallar arasında rüşvet ya da hediye almak konusunda bir yazılı yaptırım yok ise, bazı çalışanlar söz konusu eylemin örgüt yönetimi tarafından makul karşılandığı, ya da herhangi bir cezai yaptırımın olmadığını düşünerek, toplumda etik dışı kabul edilmesine rağmen müşterilerden rüşvet ya da hediye alma konusunda rahat davrandıkları, hediye ya da rüşvet aldıkları görülmektedir. 
Bu örnek hangi tür örgüt yapılarında gözlenen bir durumdur? 
A) Merkezcil yapı 
B) Demokratik yapı 
C) Ademi-Merkezcil 
D) Katılmalı yapı 
E) Informal yapı 

Merkezcil ve merkezcil olmayan örgüt yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Esneklik merkezcil olmayan yapıda daha yüksektir. 
B) Adaptasyon merkezcil yapıda daha düşüktür. 
C) Çalışanların örgütsel problem farkındalığı, merkezcil yapıda daha yüksektir. 
D) Kurallar ve prosedürler merkezcil yapıda daha fazladır. 
E) Yalnızca yürütmeye dayalı yaklaşım merkezcil olmayan yapıda daha düşüktür.

I. Ödül sistemi II. İş Rolleri III. Örgüt kültürü IV. Sosyalleşme V. Eğitim Etik ya da etik dışı karar alma sürecinde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireysel faktörleri kapsar? 
A) Yalnız II 
B) Yalnız V 
C) I ve III 
D) I ve V 
E) IV ve V 

Ahlak gelişim kuramı aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? 
A) Freud 
B) Kohlberg 
C) Jung 
D) Fromm 
E) Sartre 

Aşağıdakilerden hangisi yönetim açısından etik karar alma sürecine etkisi olan ögeler arasında yer almaz? 
A) İnsan hakları 
B) Sevgi 
C) Demokrasi 
D) Despotizm 
E) Adalet 

Aşağıdakilerden hangisi etik felsefesinde etik değer için evrensel ölçüt olarak kabul edilir? 
A) Hedonizm 
B) Makyavelizm 
C) İnsanın iyiliği 
D) Bireysel çıkarın üstünlüğü 
E) Rekabet 

İş etiği açısından karar verme sürecinde aşağıdakilerden hangisi bir aşama olarak değerlendirilemez? 
A) Amaç belirleme ve sorun tanımlama 
B) Tek yönlü analiz 
C) Alternatifler arasında seçim yapılması 
D) Amaç ve sorunları irdeleme 
E) Öncelikleri belirleme 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final etiği


Hızlı Menü: